ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

warehouse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *warehouse*, -warehouse-

warehouse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
warehouse (n.) โกดังสินค้า See also: คลังสินค้า, โรงพัสดุ Syn. depository, repository, storehouse
warehouse (vt.) เก็บไว้ในโกดัง
warehouse (vt.) นำบุคคลไปไว้ในที่ที่ไม่ได้รับการดูแลเพียงพอ (คำไม่เป็นทางการ)
warehouseman (n.) เจ้าของโกดังสินค้า Syn. warehouser
warehouseman (n.) ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า
warehouser (n.) เจ้าของโกดังสินค้า Syn. warehouseman
warehouser (n.) ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า
English-Thai: HOPE Dictionary
warehouse(แวร์'เฮาซฺ) n. โกดัง,คลังสินค้า,ร้านขายของขนาดใหญ่ vt. เก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
warehouse(n) คลังสินค้า,โกดัง,โรงพัสดุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
warehouseคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehousemanนายคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Warehousesคลังสินค้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อคส. (n.) Public Warehouse Organization See also: PWO Syn. องค์การคลังสินค้า
องค์การคลังสินค้า (n.) Public Warehouse Organization See also: PWO Syn. อคส.
คลังสินค้า (n.) warehouse See also: storehouse Syn. โกดัง, กุดัง
คลังเก็บของ (n.) warehouse See also: godown, storehouse, storeroom Syn. โกดัง
ประทวนสินค้า (n.) warehouse receipt See also: godown receipt
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
About yesterday, I've seen you stick fighting in a warehouse in Bangkok.ก็เมื่อวาน ฉันเห็นนายต่อสู้Nไม้กระบองที่โกดังในกรุงเทพ
Go check out the East Warehouse over at Lairdman Island.ไปตรวจสอบที่โกดังตะวันออกเฉียงเหนือที่ Lairdman เกาะ
If I remember right, I'm going to Warehouse 28?ถ้าจำไม่ผิด ผมต้องไปคลังสินค้าที่ 28 ใช่ไหม ?
Oh, right, Warehouse 35.อ้อ ไม่ใช่ ต้องเป็นคลังสินค้าที่ 35.
Let's call the police and tell them to go to Warehouse 35.แจ้งตำรวจดีกว่า แล้วบอกให้ไป คลังสินค้าที่ 35.
What were you doing at the Warehouse 35?พวกนายไปทำอะไรที่คลังเก็บสินค้าที่ 35 ?
I grabbed this off the desk at the warehouse and I got lucky.ฉันโชคดี ที่เอานี่มาจากโต๊ะที่คลังสินค้า.
Robby takes the view that it was you... who burned down your own warehouse on Northern Boulevard.ร็อบบี้สังเกตุเห็นโดยบังเอิญว่าคุณ คือคนที่เผาโกดังของตัวเองที่นอร์ทเธิร์น บูโลวาร์ด
We have evidence of a possible heist at concentrated industries warehouse tomorrow night.เรามีหลักฐานของการปล้นที่ น่าจะเกิดขึ้น... ที่โกดังของ"คอนเซ็นเตรต อินดัสทรี่" คืนวันพรุ่งนี้
Jerry's warehouse project.โครงการคลังสินค้าของเจอรี่
This afternoon, a fire broke out in a Seoul warehouse, 35-year old Lee who was working inside the warehouse was injured from smoke inhalation.บ่ายวันนี้ เกิดเหตุไฟไหม้ ในโกดัง ในกรุงโซล คุณลี อายุ 35 ปี ซึ่งทำงาน ภายในโกดัง ได้รับบาดเจ็บจากการสูดควัน
The fire burned down the whole warehouse and $350 thousand worth of property was damaged.ไฟได้ลุกไหม้ตลอดทั้งโกดัง ประมาณการว่า ทรัพย์สินมูลค่า

warehouse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仓储[cāng chǔ, ㄘㄤ ㄔㄨˇ, 仓储 / 倉儲] storage (of grains, good etc) in a specialized warehouse
仓库[cāng kù, ㄘㄤ ㄎㄨˋ, 仓库 / 倉庫] depot; storehouse; warehouse
[kù, ㄎㄨˋ, 库 / 庫] warehouse; storehouse
[zhàn, ㄓㄢˋ, 桟] Japanese variant of 棧|栈; wooden crosspiece; warehouse
[zhàn, ㄓㄢˋ, 栈 / 棧] a wooden or bamboo pen for sheep or cattle; wood or bamboo trestlework; a warehouse

warehouse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエアハウス;ウェアハウス[, ueahausu ; ueahausu] (n) warehouse
ウエアハウスストア[, ueahaususutoa] (n) warehouse store
保税倉庫[ほぜいそうこ, hozeisouko] (n) bonded warehouse
倉主[くらぬし, kuranushi] (n) warehouse owner
倉庫に納める[そうこにおさめる, soukoniosameru] (v1) to store in a warehouse
倉荷[くらに, kurani] (n) warehouse goods
官庫[かんこ, kanko] (n) (1) national treasury; (2) warehouse owned by the government
蔵元[くらもと, kuramoto] (n) sake brewer; warehouse overseer
蔵造り;蔵づくり;倉造り;倉づくり[くらづくり, kuradukuri] (n) (1) (See 土蔵造り) warehouse style; house built like a kura, with the walls covered in mud; (n,vs) (2) building a kura storehouse; someone who builds kura storehouses
データウェアハウス[, de-taueahausu] (n) {comp} data warehouse; data warehousing
倉庫[そうこ, souko] (n) storehouse; warehouse; godown; (P)
倉庫番[そうこばん, soukoban] (n) warehouseman; storekeeper
庫内[こない, konai] (adv,adj-no) inside (refrigerator, warehouse, etc.)
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing

warehouse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ่ายสินค้า[v. exp.] (jāi sinkhā) EN: authorize the delivery of goods from a port warehouse FR:
การบริหารคลังพัสดุ[n. exp.] (kān børihān) EN: warehouse management ; inventory management FR:
คลัง[n.] (khlang) EN: storehouse ; warehouse ; repository FR: dépôt [m] ; entrepôt [m]
คลังเก็บของ[n. exp.] (khlang kep ) EN: warehouse FR:
คลังพัสดุ[n. exp.] (khlang phat) EN: store ; storeroom ; storehouse ; warehouse ; stockroom ; depot FR: dépôt [m]
คลังสินค้า[n. exp.] (khlangsinkh) EN: warehouse ; storehouse ; storeroom ; depot FR: entrepôt [m] ; dépôt [m] ; réserve [f]
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า[n. exp.] (khlangsinkh) EN: warehouse and distribution center FR:
คลังสินค้าทัณฑ์บน[n.] (khlangsinkh) EN: bonded warehouse FR:
โกดัง[n.] (kōdang) EN: godown ; storehouse ; warehouse FR: entrepôt [m] ; hangar [m]
โกดังข้าว[n. exp.] (kōdang khāo) EN: rice warehouse FR: entrepôt de riz [m]
โกดังโรงพักสินค้า[n. exp.] (kōdang rōng) EN: bonded warehouse ; customs warehouse FR:
โกดังสินค้า[n. exp.] (kōdang sink) EN: warehouse FR: entrepôt [m]
กุดัง[n.] (kudang) EN: godown ; warehouse ; storage FR:
องค์การคลังสินค้า (อคส.)[org.] (Ongkān Khla) EN: Public Warehouse Organization FR:
ภัณฑาคาร[n.] (phanthākān ) EN: storehouse ; warehouse FR:
ประทวนสินค้า[n. exp.] (prathūansin) EN: warehouse receipt ; warehouse warrant FR:
โรงพัสดุ[n. exp.] (rōng phatsa) EN: warehouse FR:

warehouse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einlagerung {f}admission into warehouse
Zolllager {n}bonded warehouse
Zollspeicher {m}bonded warehouse
Konsignationslager {n}consignment store; consignment warehouse
Datenbank {f}data warehouse
Lagerverwaltung {f}warehouse management

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า warehouse
Back to top