ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flee*, -flee-

flee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flee (vi.) หนี See also: เผ่นหนี, โกย Syn. run away, take flight
flee (vt.) หลบหนี See also: เผ่นหนี, โกย, หนี Syn. escape, shun, elude
flee from (phrv.) หนีรอดจาก See also: หลุดรอดไปจาก
flee to (phrv.) หนีรอดไปยัง See also: หลุดรอดไปถึง
fleece (n.) ขนแกะ
fleece (n.) ผ้าขนแกะ See also: ผ้าขนสัตว์
fleece (vt.) ตัดขน (แกะ)
fleece (vt.) ปอกลอก See also: ล่อลวงเอาทรัพย์ Syn. swindle
fleeceable (adj.) ซื่อ (ทั้งการพูดและการกระทำ) See also: ไร้เดียงสา, ซึ่งไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ซึ่งไม่มีประสบการณ์ Syn. gullible, susceptible Ops. sophisticated
fleecy (adj.) ที่มีขนปุกปุย See also: ที่มีขนอ่อนขึ้นปกคลุม Syn. feathery
fleecy (adj.) ซึ่งทำด้วยขนสัตว์ Syn. woolen, kinky
fleeing (n.) การหนี See also: การหลบหนี Syn. escape
fleet (n.) กองเรือรบ See also: กองทัพเรือ Syn. armada, navy
fleet (n.) กลุ่มรถแท๊กซี่, รถโดยสาร, หรือเครื่องบินที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน
fleet (adj.) ที่วิ่งได้รวดเร็ว See also: ว่องไว Syn. swift, rapid Ops. slow
fleet (vi.) เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว See also: บินไปอย่างรวดเร็ว Syn. fly
fleeting (adj.) ชั่วแล่น See also: ชั่วขณะเดียว, ประเดี๋ยวเดียว Syn. momentary, temporary, brief Ops. long, perprtual
fleetly (adv.) อย่างรวดเร็ว See also: โดยเร็ว, อย่างเร็ว Syn. speedily, swiftly, fast Ops. slowly, sluggishly
English-Thai: HOPE Dictionary
flee(ฟลี) {fled,fled,fleeing,flees} vi. หนี,หลบหนี,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,บิน. vt. หลบหนีจาก, Syn. vanish
fleece(ฟลีซฺ) n. ขนแกะ,ขนสัตว์,ผ้าขนแกะ,ผ้าขนสัตว์,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายขนแกะ. vt. ลอกขนแกะ,ลอกขนสัตว์,ปอกลอก,รีดไถ,คลุมไปทั่ว., See also: fleecer n., Syn. defraud
fleecy(ฟลี'ซี) adj. ซึ่งทำด้วยหรือคลุมด้วยหรือคล้ายขนแกะหรือขนสัตว์, See also: fleecily adv. fleeciness n.
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock
fleet(ฟลีท) n. กองเรือรบ,กองทัพเรือ,กองเรือ,กองบิน,ขบวนรถยนต์ adj. รวดเร็ว vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,บิน,บินผ่านไปอย่างรวดเร็ว,บินหายไป,เปลี่ยนทิศทาง,เปลี่ยนตำแหน่ง,หายวับไป,ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว,ปล่อยเชือก. vt. ทำให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เปลี่ยนทิศทาง,เปลี่
fleeting(ฟลีท'ทิง) adj. ซึ่งหายวับไป,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว,ชั่วคราว,ประเดี๋ยวเดียว., See also: fleetingness n., Syn. transient
English-Thai: Nontri Dictionary
flee(vi) จากไป,หนีไป,บินหนี,รีบไป,หลบหนี
fleece(n) ขนแกะ,ขนสัตว์
fleecy(adj) เหมือนขนแกะ,ทำด้วยขนสัตว์,ขาวเป็นปุย,คล้ายขนสัตว์
fleet(adj) ว่องไว,รวดเร็ว,หายวับไป
fleeting(adj) ซึ่งหายวับไป,ประเดี๋ยวเดียว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flee from justiceหลบซ่อนเพื่อให้พ้นจากคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flee to the wallการฆ่าเพราะจนมุม (เพื่อป้องกันตัว) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fleetหมู่ยานพาหนะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fleeingการหนี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอดหนี (v.) flee See also: sneak away, slip, evade, elude Syn. หลบหนี, หนี, หลบ, แอบหนี
ลอบหนี (v.) flee See also: sneak away, slip, evade, elude Syn. หลบหนี, หนี, หลบ, ดอดหนี, แอบหนี
ลี้ (v.) flee See also: hide, escape, slip away Syn. หลีกหนี, หลบ, ซ่อนตัว, ซ่อน
หลบ (v.) flee See also: sneak away, slip, evade, elude Syn. หลบหนี, หนี, ดอดหนี, แอบหนี
หลบ (v.) flee See also: hide, escape, slip away Syn. หลีกหนี, ซ่อนตัว, ซ่อน
หลบลี้หนีหาย (v.) flee See also: escape, evade, slip away, elude Syn. หลบหนี, หนี
หลบหนี (v.) flee See also: run away, slip away Syn. หลบซ่อน, ลอบหนี
เผ่นหนี (v.) flee See also: leap away, escape, run away Syn. หนีหาย, หลบหนี, หนี
ผละหนี (v.) flee (from) See also: run away (from) Syn. ผละออก, หนีจาก Ops. เข้าหา, เข้าใกล้
หนีจาก (v.) flee (from) See also: run away (from) Syn. ผละออก Ops. เข้าหา, เข้าใกล้
เปิด (v.) flee (in panic) See also: take off at the high port Syn. หนี, เปิดเปิง
เตลิดเปิดเปิง (v.) flee in all directions See also: flee helter-skelter, stampede Syn. เตลิด, กระเจิดกระเจิง
หนีหนี้ (v.) flee one´s debts See also: not pay one´s debts Syn. เบี้ยว
หนีหนี้ (v.) flee one´s debts See also: not pay one´s debts Syn. เบี้ยว
ขนแกะ (n.) fleece See also: lamb´s wool
ขูดรีด (v.) fleece See also: exploit, extort, plunder Syn. รีดไถ, ไถ
รีด (v.) fleece See also: squeeze Syn. รีดไถ, ไถ, รีดนาทาเร้น
อุณา (n.) fleece See also: lamb´s wool Syn. ขนแกะ
กองเรือรบ (n.) fleet See also: squadron, flotilla
กองเรือ (n.) fleet of ships
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shers love was only for my master and rather than see him fight Saki for her hand she persuaded Yoshi to flee with me to America but Saki vowed vengeance.Shers ความรักเป็นเพียงสำหรับต้นแบบของฉัน ... ... และมากกว่าที่เห็นเขาต่อสู้กับซากีมือของเธอ ... ... เธอชักชวนโยชิ ...
Spiders flee before it." Ron, this is it.แมงมุมจะหนีเมื่อเจอมัน เจ้านี่แหละ
So flee, flee from hereให้พวกเจ้ารีบหนีไปจากที่นี่
Your father and I were falsely charged and had to flee and live as baekjeongsYour father and I were falsely charged and had to flee and live as baekjeongs
'There are reports of chaos on the motorways 'as thousands of people attempt to flee the cities.'มีรายงานความวุ่นวายบนทางหลวง' 'ผู้คนนับพันพยามที่จะหนีออกจากเมือง'
Europe suffers in the grip of repression and poverty. Peasant and lord alike flee to the Holy Land in search of fortune or salvation.ยุโรปตกอยู่ในสภาพการกดขี่และความอดอยาก ผู้คนและขุนนางต่างเดินหาสู่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ เพื่อแสวงหาอนาคตหรือการไถ่บาป.
Those who could flee did so, but our ancestors decided to stay.สิ่งเหล่านั้นเท่าที่สามารถจะหนีไป ได้หนีจากไปจนหมดแล้ว แต่เผ่าพันธุ์ของพวกเราเลือกที่จะอยู่
My mother's love led my parents to flee Sparta lest I be discarded.แต่โล่ห์ ? และอาวุธของเจ้าเล่า ? ของบิดา ใต้เท้า
The victim tried to flee to the back doorเหยื่อพยายามหนีไปทางประตูหลัง
You must flee the premises.คุณต้องหนีออกมาจากที่นั่น
We have information that Ishigaki will flee the country that night.เราได้ข้อมูลมาว่า อิชิกาคิจะหนีออกจากประเทศคืนพรุ่งนี้
It's suspended when you flee the state.มันกำลังสืบสวนว่าเมื่อไหร่คุณจะหลบหนีจากรัฐ

flee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, 中途岛战役 / 中途島戰役] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor
联合舰队[lián hé jiàn duì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, 联合舰队 / 聯合艦隊] combined fleet
[cuàn, ㄘㄨㄢˋ, 窜 / 竄] flee; escape; run away; leap
逃走[táo zǒu, ㄊㄠˊ ㄗㄡˇ, 逃走] escape; flee
奔逃[bēn táo, ㄅㄣ ㄊㄠˊ, 奔逃] flee; run away
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, 忽忽] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly
流年[liú nián, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˊ, 流年] fleeting time; horoscope for the year
羊毛[yáng máo, ㄧㄤˊ ㄇㄠˊ, 羊毛] fleece; wool; woolen
[juān, ㄐㄩㄢ, 脧] fleece; extort; reduce
船队[chuán duì, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, 船队 / 船隊] fleet (of ships)
舰队[jiàn duì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, 舰队 / 艦隊] fleet
[bū, ㄅㄨ, 逋] flee; abscond; owe
[qīn, ㄑㄧㄣ, 駸] fleet horse
车队[chē duì, ㄔㄜ ㄉㄨㄟˋ, 车队 / 車隊] motorcade; fleet
总吨位[zǒng dūn wèi, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨㄣ ㄨㄟˋ, 总吨位 / 總噸位] overall tonnage (of a shipping fleet or company)
飘忽[piāo hū, ㄆㄧㄠ ㄏㄨ, 飘忽 / 飄忽] swiftly moving; fleet; to sway
[zhàn, ㄓㄢˋ, 蹔] temporary; fleeting; ephemeral
走马观花[zǒu mǎ guān huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚ, 走马观花 / 走馬觀花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); a fleeting glance in passing; fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information
亡命[wáng mìng, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˋ, 亡命] to flee; to go into exile (from prison)

flee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
敵に後ろを見せる[てきにうしろをみせる, tekiniushirowomiseru] (exp,v1) (1) to flee from one's enemy; to turn tail; (2) to expose one's weakness to an adversary
飛び去る[とびさる, tobisaru] (v5r,vi) to fly away; to flee away; to scatter
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting
カシミヤ;カシミア[, kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat)
ちらり[, chirari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ちらっと) fleeting (glimpse, glance, etc.); (P)
とんずら[, tonzura] (n,vs) (sl) fleeing; escape
フリース[, furi-su] (n,adj-no) fleece
フリート街[フリートがい, furi-to gai] (n) Fleet Street
一夢[いちむ, ichimu] (n) (a) dream; (a) fleeting thing
人生朝露[じんせいちょうろ, jinseichouro] (exp) Man's life vanishes like a dew; A person's life is as fleeting as a morning dew
俊足(P);駿足[しゅんそく, shunsoku] (n,adj-no) (1) swift horse; fleet steed; fast runner; (2) talented person; brilliant person; (P)
儚い(P);果敢無い;果敢ない;果無い;果ない;果敢い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P)
元帥[げんすい, gensui] (n) (field) marshal; (fleet) admiral; general of the army; (P)
夢幻泡沫[むげんほうまつ, mugenhoumatsu] (n) transient; ephemeral; fleeting; evanescent
徒心;他心[あだごころ, adagokoro] (n) (arch) (See 浮気心,あだしごころ) cheating heart; fleeting heart; fickle heart
慌ただしい一生[あわただしいいっしょう, awatadashiiisshou] (n) fleeting life
房房した;房々した[ふさふさした, fusafusashita] (adj-f) tufty; fringy; floculent; fleecy; abundant; flowing (hair)
旧夢[きゅうむ, kyuumu] (n) ancient dream; fleeting thing
泡沫夢幻[ほうまつむげん, houmatsumugen] (adj-no) transient; ephemeral; fleeting; evanescent
泡沫的[ほうまつてき, houmatsuteki] (adj-na) transient; passing; fleeting; ephemeral; like a bubble on liquid
浮き足立つ;浮足立つ[うきあしだつ, ukiashidatsu] (v5t) to be prepared to flee; to become restless; to become agitated
淡い[あわい, awai] (adj-i) light; faint; pale; fleeting; (P)
淡い悲しみ[あわいかなしみ, awaikanashimi] (n) fleeting sorrow
物の哀れ[もののあわれ, mononoaware] (n) strong aesthetic sense; appreciation of the fleeting nature of beauty; pathos of things
玉響[たまゆら, tamayura] (n,n-adv,adj-no) (arch) short time; fleeting moment
綿雲[わたぐも, watagumo] (n) (See 積雲) fleecy clouds (esp. cumulus clouds)
羊皮[ようひ, youhi] (n) (1) (abbr) sheep skin; fleece; (2) (See 羊皮紙) parchment
艦艇[かんてい, kantei] (n) military vessel; war fleet; (P)
艦隊[かんたい, kantai] (n) (naval) fleet; armada; (P)
花心[はなごころ, hanagokoro] (n) (1) (obsc) changing heart; fleeting heart; cheating heart; (2) (obsc) beautiful heart
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
虎杖[いたどり;イタドリ, itadori ; itadori] (n) (uk) Japanese knotweed (Fallopia japonica); Japanese fleeceflower; Mexican bamboo; Polygonum cuspidatum; Reynoutria japonica
裏毛[うらけ, urake] (n) fleece lining
逃散[ちょうさん;とうさん, chousan ; tousan] (n) fleeing in all directions; (in Japanese history, a reference to) farmers who abandoned their fields and fled to the cities or other districts to evade onerous taxes
金羊皮[きんようがわ, kinyougawa] (n) Golden Fleece
雲霞[うんか;くもかすみ, unka ; kumokasumi] (n) clouds and haze (fog); disappearing; fleeing
電光朝露[でんこうちょうろ, denkouchouro] (n) fleeting; evanescent

flee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวซุกหัวซุน[v.] (hūasukhūasu) EN: flee ; fly for one's life FR:
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper FR:
โกยอ้าว[v. exp.] (kōi āo) EN: flee ; beat it FR: fuir
ลี้[v.] (lī) EN: flee ; hide ; take refuge ; escape ; slip away FR: se cacher ; se réfugier ; fuir
ลี้ภัย[v.] (līphai) EN: flee from a disaster FR: fuir le danger ; fuir la catastrophe
หลบหนี[v. exp.] (lop nī) EN: flee ; run away ; slip away ; abscond FR: s'échapper ; s'enfuir ; fuir ; partir discrètement
หนี[X] (nī) EN: run away ; escape ; flee ; fly ; shun FR: fuir ; s'enfuir ; se sauver
หนีกระเจิดกระเจิง[v. exp.] (nī krajoētk) EN: flee in all directions ; scatter in dissaray ; take to one's heels FR: fuir dans toutes les directions
หนีไม่เป็นกระบวน[v. exp.] (nī mai pen ) EN: flee in disorder ; flee in disarray FR:
หนีไป[v. exp.] (nī pai) EN: escape ; run away ; elope ; flee ; flee for your life FR: s'enfuir ; fuir ; se sauver ; s'échapper ; déguerpir ; filer (fam.)
ปลาต[v.] (palāt) EN: flee ; escape FR:
ปลาสนาการ[v.] (palātsanākā) EN: disappear ; flee ; run away FR:
เผ่นหนี[v.] (phennī) EN: flee ; leap away ; escape ; run away FR:
เผ่นพรวด[v. exp.] (phen phrūat) EN: leap suddenly ; jump ; flee ; spring ; bound ; clear out at top speed FR:
ผละหนี[v. exp.] (phla nī) EN: flee FR:
ระเห็จ[v.] (rahet) EN: flee ; rush ; go rapidly FR: fuir
แตกตื่น[v.] (taēkteūn) EN: panic ; stampede ; be agitated ; flee in terror FR: s'affoler ; s'alarmer
เตลิดเปิดเปิง[v. exp.] (taloēt poēt) EN: take off ; flee FR:
ทิ้งเมืองหนี[v. exp.] (thing meūan) EN: abandon the city and flee ; give up the cdity and flee FR:
ถอยกรูด[v.] (thøikrūt) EN: flee ; retreat in disarray ; move back FR: battre en retraite
ถอยหนี[v. exp.] (thøi nī) EN: flee ; run away ; retreat FR: céder ; flancher ; fuir ; lâcher pied ; reculer ; se replier
วิ่งหนี[v. exp.] (wing nī) EN: run away ; flee ; run quickly FR: prendre la fuite ; fuir ; prendre ses jambes à son cou
วิ่งหนี[v. exp.] (wing nī) EN: run away ; flee ; fly FR: s'enfuir en courant ; s'enfuir à toutes jambes
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer ; duper ; rouler (fam.)
ชั่วแล่น[adj.] (chūalaen) EN: fleeting ; brief ; passing ; momentary FR: passager ; éphémère ; momentané
โดนถลกหนัง[v. exp.] (dōn thalok ) EN: be fleeced FR:
ฝูงบิน[n.] (fūngbin) EN: fleet ; air squadron ; flight FR: flotte [f]
หูบวม[n. exp.] (hū būam) EN: cauliflower ear FR: oreille enflée [f]
จอมพลเรือ[n. exp.] (jømphon reū) EN: admiral of the fleet ; fleet admiral ; grand admiral FR:
ขบวนเรือ[n. exp.] (khabūan reū) EN: fleet ; convoy of ships FR: flotte [f] ; flottille [f]
ขนแกะ[n.] (khonkae) EN: wool ; fleece FR: laine [f] ; toison [f]
ขูดรีด[v.] (khūtrīt) EN: fleece ; exploit FR:
กลุ่มเรือ[n. exp.] (klum reūa) EN: fleet FR: flotte [f]
กองบิน[n.] (køng-bin) EN: fleet ; squadron ; wing FR: flotte [f]
กองเรือ[n.] (køngreūa) EN: fleet FR: flotte [f]
กองเรือรบ[n. exp.] (køng reūaro) EN: naval fleet FR:
กองเรือสินค้า[n. exp.] (køngreūa si) EN: merchant fleet FR:

flee ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großadmiral {m}Admiral of the Fleet [Br.]
Flugzeugflotte {f}aircraft fleet
Fahrzeugpark {m}automobile fleet; fleet (of cars)
Schäfchenwolke {f}fleecy cloud
Spott {m}fleer
Wagenparken {n}fleet of cars
Wagenpark {m}vehicle fleet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flee
Back to top