ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสแสร้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสแสร้ง*, -เสแสร้ง-

เสแสร้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสแสร้ง (v.) pretend See also: fake, simulate Syn. แสร้ง, แกล้ง, หลอกลวง, หลอก Ops. จริงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affectation(แอฟเฟคเท' เชิน) n. การเสแสร้ง, การทำท่าทาง, Syn. artificiality,pretension)
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
assumed(อะซูมดฺ') adj. เสแสร้ง,ซึ่งสันนิษฐาน, Syn. fictitious,pretended,false)
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
chichi(ชิ'ชิ) adj. ทันสมัย,เก๋,โอ่อ่า,เสแสร้ง,
fake(เฟคฺ) {faked,faking,fakes} v.,adj.,n. (สิ่งที่,ผู้ที่) ปลอมแปลง,ทำเทียม,กุขึ้น,เสแสร้ง,แกล้ง.
faker(เฟ'เคอะ) n. ผู้ปลอมแปลง,ผู้เสแสร้ง,ผู้ทำเทียม.
fakery(เฟ'เคอรี) n. การปลอมแปลง,การเสแสร้ง,การทำเทียม, Syn. fraud
feint(เฟนทฺ) n. การโจมตีแบบกลลวง,การเสแสร้ง. vt. โจมตีแบบกลลวง,เสแสร้ง
genuine(เจน'นูอีน) adj. แท้,แท้จริง,จริงใจ,ไม่เสแสร้ง., See also: genuineness n., Syn. veritable,real,frank
heartfeltadj. จริงใจ,โดยตั้งใจ,ไม่เสแสร้ง, Syn. genuine,sincere
histrionicsn. การแสดงละครหรือเสแสร้ง,มารยา, Syn. acting
hypocrisy(ฮิพอค'ระซี) n. การเสแสร้ง,การแสร้งทำ,การหลอกลวง, Syn. deceit,deception
hypocrite(ฮิพ'พะคริท) n. ผู้เสแสร้ง,ผู้หลอกลวง., See also: hypocritical adj., Syn. impostor
impersonate(อิมเพอ' ซะเนท) vt. แกล้งทำเป็น, เสแสร้ง, แสดงออก, เลียนแบบ, ปลอมแปลง. -adj. เกี่ยวกับบุคลิกภาพ, เป็นลักษณะของบุคลิกภาพ., See also: impersonation n. impersonator n., Syn. imiate, represent
jazz(แจซ) n. ดนตรีแจ๊ซ,การเต้นรำหรือระบำแจ๊ซ,ความมีชีวิตชีวา,ชีวิตจิตใจ,การพูดเสแสร้ง, See also: jazzy adj.
make-believe(เมค'บิลีฟว) n. การเสแสร้ง,การแกล้งทำ,ผู้เสแสร้ง,ผู้แกล้งทำ. adj. แกล้งทำ,กุเรื่องขึ้น,ไม่จริง, Syn. pretense,pretender
masquerade(แมสคะเรด') n. การรื่นเริงสวมหน้ากาก,หน้ากากที่สวมในงานดังกล่าว,การเสแสร้ง,การปิดบัง,การซ่อนเร้น,การปลอมตัว. vi. ปลอมตัว,เข้าร่วมงานรื่นเริงสวมหน้ากาก., See also: masquerader n.
pretend(พรีเทนดฺ') vt.,vi. แสร้งทำ,เสแสร้ง,หลอกลวง,อวดอ้าง,อ้างสิทธิ., Syn. simulate,fake
pretender(พรีเทน'เดอะ) n. ผู้เสแสร้ง,ผู้แสร้งทำ,ผู้หลอกลวง,ผู้ปลอมแปลง,ผู้อวดอ้าง
shit(ชิท) n. อุจจาระ,การขับถ่ายอุจจาระ,การเสแสร้ง,การพูดเกิน ความจริง,การพูดเหลวไหล. vi. ถ่ายอุจจาระ. n. คำอุทานแสดงความรัง-เกียจความขยะแขยงความผิดหวังหรืออื่น ๆ
snob(สนอบ) n. ผู้ประจบสอพลอคนที่มีฐานะสูงแต่วางตัวปั้นปึ่งกับผู้มีฐานะต่ำกว่า,คนเห่อ,คนเสแสร้ง,คนปลอมแปลง,ผู้อยากเป็นผู้ดี
unaffected(อันอะเฟค'ทิด) adj. ไม่มีผลกระทบ,แท้จริง,ไม่เสแสร้ง,โดยธรรมชาติ,ง่าย ๆ ,ไม่มีอิทธิพลต่อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่สะทกสะท้าน, Syn. sincere
unfeigned(อันเฟนดฺ') adj. ไม่ได้เสแสร้ง,แท้จริง,แท้,ไม่ได้ปลอมแปลง., See also: unfeignedly adv., Syn. real,sincere
unnatural(อันแนช'ชะเริล) adj. ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ,ขัดกับกฎธรรมชาติ,ไม่แท้จริง,เทียม,เสแสร้ง,อมนุษย์,ผิดมนุษย์,แปลก ประหลาด., See also: unnaturally adv. unnaturalness n., Syn. monstrous,contrived
English-Thai: Nontri Dictionary
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
affected(adj) ได้รับผล,ได้รับอิทธิพล,เสแสร้ง
deceitful(adj) หลอกลวง,เสแสร้ง,ไม่ซื่อ
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
dissemble(vt) ปลอมแปลง,ซ่อน,ปิดบัง,อำพราง,กลบเกลื่อน,เสแสร้ง
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง
feign(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปลอม,เลียนแบบ,กุเรื่อง,ปั้นเรื่อง
unfeigned(adj) จริงใจ,ไม่เสแสร้ง,แท้จริง
feint(n) การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การรบแบบใช้อุบาย
heartfelt(adj) จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,โดยไม่เสแสร้ง
hoodwink(vt) หลอกลวง,เสแสร้ง,ตบตา,โกง
humbug(n) การโกง,การตบตา,การเสแสร้ง,การหลอก,มารยา
hypocrisy(n) การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การตบตา
hypocrite(n) คนเสแสร้ง,คนหลอกลวง,คนเจ้ามารยา
hypocritical(adj) เสแสร้ง,หลอกลวง,เจ้ามารยา,ปากว่าตาขยิบ
impersonate(vt) แสดงบทบาท,เสแสร้ง,ปลอมตัว
impost(n) คนโกง,คนเสแสร้ง,คนต้มตุ๋น
imposture(n) การปลอม,การหลอกลวง,การเสแสร้ง
pretence(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
pretend(vi) เสแสร้ง,อวดอ้าง,หลอกลวง,สมมุติ
pretense(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
sham(adj) เทียม,หลอก,เก๊,เสแสร้ง,ปลอมแปลง
simulate(vt) ปลอม,เสแสร้ง,เล่นเป็นตัว,ลอกเลียน
simulation(n) การลอกเลียน,การเสแสร้ง,การปลอม,การเล่นเป็นตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affected (adj.) เสแสร้ง See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, ไม่จริงใจ Syn. feigned, faked
counterfeit (vi.) เสแสร้ง See also: เสแสร้งทำ
counterfeit (vt.) เสแสร้ง See also: เสแสร้งทำ
faked (adj.) เสแสร้ง See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, ไม่จริงใจ Syn. feigned
make believe (idm.) เสแสร้ง See also: แกล้งทำ, จอมปลอม Syn. feign, simulate, pretend
make-believe (adj.) เสแสร้ง See also: แกล้งทำ Syn. pretended, fraudulent, fantastic
masquerade (vi.) เสแสร้ง See also: ปลอม Syn. disguise
ostensible (adj.) เสแสร้ง See also: ที่บังหน้า, ซึ่งเห็นภายนอก Syn. pretended, professed
plastic (adj.) เสแสร้ง See also: หลอกลวง, ไม่จริงใจ, ผิวเผิน Syn. artificial, insincere Ops. sincere
play-act (vi.) เสแสร้ง See also: ทำให้หลงเชื่อ Syn. pretend
playact (vi.) เสแสร้ง See also: ทำให้หลงเชื่อ Syn. pretend
feigning (n.) การเสแสร้ง Syn. assumption
bathos (n.) การเสแสร้งสงสารหรือเห็นใจมากเกินไป Syn. sentimentality
bleed for (phrv.) เสียใจมากกับ (บางคน) (คำไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเสแสร้งเสียใจ)
feigned (adj.) ซึ่งเสแสร้ง See also: ซึ่งกุขึ้นมา Syn. simulated
feint (n.) การเสแสร้ง See also: การแกล้งทำ, การทำกลลวง Syn. pretense
heartfelt (adj.) ไม่ได้เสแสร้ง See also: แท, ไม่ได้ปลอมแปลง Syn. sincere, unaffected, artless, veracious, authentic, genuine, real, true Ops. feigned, affected, ungenuine, insincere
hypocrite (n.) ผู้เสแสร้ง
make-believe (n.) การเสแสร้ง See also: การแกล้งทำ Syn. sham, unreality
masquerade (n.) การเสแสร้ง See also: การปลอมแปลงตัว, การตบตา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are more than you pretend to beนายเป็นมากกว่าที่เสแสร้งแกล้งทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're an animal, materialistic, hypocritical, arrogant, shameless.แกมันเหมือนสัตว์ ตลบแตลง เสแสร้ง ใจแคบ หน้าด้าน
♪ Pretended not to see the truth ♪เสแสร้งทำเป็นไม่เห็นความเป็นจริง
Pretend you were the best friend I'd ever had.เสแสร้งว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
Pretend to be an innocent girl.เสแสร้งว่าเป็นเด็กผู้หญิงไร้เดียงสา
I wasn't gonna waste the time getting mad at you.เสแสร้งว่าไปทำงานมา?
Why don't we talk about it outside, alone?เสแสร้งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทำไมเราไม่คุยเรื่องนี้ข้างนอกล่ะ แบบตัวต่อตัว
Pretending doesn't change that.เสแสร้งไม่ช่วยอะไรขึ้นมา
And that he'd like you to stop pretending that you're spreading his word.ท่านอยากให้คุณเลิกเสแสร้งว่า คุณเผยแพร่คำสอนของท่าน
Really, Vernon, why pretend?จริงๆ นะ เวอร์นอน ทำไมต้องเสแสร้งด้วย
"Even if I have to fake it....ถึงต้องเสแสร้งก็เถอะ
"affecting history...โดยเสแสร้งและกลบเกลื่อน
I couldn't keep that up for long.ฉันเสแสร้งไม่ได้นานหรอก
Everybody knows everything you do. They're pretending.พวกเขาแกล้งทำ ทุกคนเสแสร้ง
You're offering me a chance to pretend to be king.โอกาสที่ข้าจะเสแสร้งเป็นกษัตริย์
And in pretending to love you, I do something awful.การเสแสร้งรักพระองค์ช่างน่าอัปยศ
It's no use pretending that anything we say will make this anything other than the most awkward moment we've ever had.มันไม่มีอะไรต้องเสแสร้งว่าเรื่องที่เราจะคุยกัน ว่ามันจะต้องน่ากระอักกระอ่วน มากกว่าที่เราเคยคุยๆ กันมา
Are you calling us hypocrites?เธอจะว่าพวกเรา ว่าเป็นพวกเสแสร้งเหรอ
No, we've gone way beyond hypocracy, Dad, now we're just being mean.ไม่ ผมไม่ได้ว่าท่านว่าเป็นพวกเสแสร้ง แต่ผมกำลังคิดว่าพวกท่านเป็นพวกใจแคบ
Otherwise, you're just a phony.ไม่งั้นมันจะเป็นแค่อาการเสแสร้ง
Nobody made you be with her. You can't even see what a hypocrite you're being.ไม่มีใครบังคับให้คุณไปหาเธอนี่ คุณเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณเป็นพวกเสแสร้ง
I'm being a hypocrite?ผมน่ะเหรอพวกเสแสร้ง?
How am I being a hypocrite?ผมจะเสแสร้งได้ยังไง?
Alex, I'd like you to explain to me how I'm being a hypocrite.อเล็กซ์ ผมอยากให้คุณอธิบายซิ ว่าทำไมคุณถึงคิดว่าผมเสแสร้ง
"I live in a world full of people pretending to be something they're not."ผมอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนที่เสแสร้ง ในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้เป็น"
Full of people pretending to be something they're not.เต็มไปด้วยผู้คนที่เสแสร้ง เป็นในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้เป็น
Give it up for the pretend princess, diner girl, Sam Montgomery!เลิกโกหกเสแสร้งการเป็นเจ้าหญิงซะที สาวเสิร์ฟ แซม มองโกเมอร์รี่!
I never pretended to be somebody else. It's been me all along.ฉันไม่เคยเสแสร้งว่าฉันคนอื่น มันเป็นตัวฉันมาโดยตลอด
I bought it for you Cant you pretend you like it?ฉันซื้อมาให้เธอนะ เธอไม่เสแสร้งสักหน่อยเหรอ ว่าเธอชอบน่ะ ?
Conceal me what I am, and be my aid for such disguise as haply shall become the form of my intent.ซ่อนเร้นตัวตนฉันไว้... , ช่วยฉันให้ได้... ...เสแสร้งไป...
You made that to make money in the name of an apology. didn't you?คุณเสแสร้งแต่งคำขอโทษสวยหรู\ก็เพื่อเงินเท่านั้น ใช่มั้ย?
You can pretend all you want, Sammy, but sooner or later you're gonna have to face up to who you really are.นายเสแสร้งว่านายต้องการได้ แซมมี่ แต่ไม่ช้าก็เร็ว นายจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่นายเป็นอยู่
You can stop pretending.คุณเลิกเสแสร้งได้แล้วน่า
And then we can stop pretending like we have anything in common anymore.เราจะได้เลิกเสแสร้ง ว่าเรามีอะไรเหมือนกันซะที
Their care and understanding for you weren't all fake.พวกเค้าเป็นห่วง และเข้าใจเธอ ทั้งหมดนั่นคือเรื่องเสแสร้งเหรอ?
Not the person that I see in the mirror.ฉันพยายามเสแสร้งว่าเป็นคนอื่น และนั่นไม่ใช่คนที่ฉันอยากจะเป็น
Oh,hey.Hey,has george said anything to you... she's faking.โอ้ เฮ้ เฮ้ จอร์จ พูดอะไรกับเธอ... . เธอเสแสร้ง
(scoffs) YOU'RE FAKING IT TO MEET GIRLS?คุณเสแสร้งเพื่อจะพบผู้หญิงงั้นหรอ?
I am sorry. What a shit?ฉันขอโทษ เสแสร้งอะไร?
Yeah,well, you're a hypocrite,dean.นายมันจอมเสแสร้ง ดีน
Look, Serena, stop trying to pretend you're a good girl.ฟังนะ เซเรน่า หยุดพยายาม เสแสร้งแกล้งทำเป็นคนดีหน่อยเลยน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสแสร้ง
Back to top