ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

simulated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *simulated*, -simulated-

simulated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
simulated (adj.) ซึ่งเสแสร้ง See also: ซึ่งกุขึ้นมา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
simulated; false; spuriousปลอม, เทียม, ไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Simulated annealing (Mathematics)วิธีซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง [TU Subject Heading]

simulated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
循環風呂[じゅんかんぶろ, junkanburo] (n) hot springs bath with simulated natural water supply and drainage; closed-loop hot springs bath
疑似体験[ぎじたいけん, gijitaiken] (n) simulated experience; simulation
本番[ほんばん, honban] (n) (1) performance; take; going before an audience or on-air; (2) game; season; crucial moment; (3) actual sexual intercourse (i.e. not simulated); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า simulated
Back to top