ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pretense

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pretense*, -pretense-

pretense ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pretense (n.) พฤติกรรมที่ไม่จริงใจ See also: การเสแสร้ง Syn. deceit, falsification Ops. honesty, sincerity
English-Thai: HOPE Dictionary
pretense(พรีเทนซฺ') n. = pretence (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
pretense(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I went to her house on the pretense of buying her car.but to you, they're just evidence.
My pretense almost ended at that party... where I had understood everything Mr PringIe said in english ... and gave him a fitting reply in Hindi!ที่งานเลี้ยงนั่น ผมเกือบหมดความอดทน... ผมเข้าใจที่นายปริงเกิ้ล พูดในอังกฤษ... คุณน่าจะดูออก ตอนที่ผมตอบคำถามเขา
So... do you think that the robbery was just a pretense for the placement of the bug, and then the killer was caught in the act?เป็นแค่การแสร้งทำเพื่อจะมา ติดตั้งเครื่องดักฟังเหรอ - แล้วฆาตกรโดนจับได้ตอนลงมือหรอ - นี่ไม่ใช่คดีวอเตอร์เกตนะ คาสเซิล
So you're just gonna drop all pretense of actually teaching us?งั้นก็แปลว่าคุณเลิกแกล้งทำเป็น กำลังสอนพวกเราแล้วสินะ?
Adopting the language of the pretense only serves to ease participation in it.การนำภาษาของข้ออ้าง เพียงทำหน้าที่เพื่อความสะดวกในการมีส่วนร่วมอยู่ในนั้น
I don't think he cleans up the place anymore. I have feeling he might be there under false pretenses playing somebody else's hand.ผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนทำความสะอาดนะ ผมรู้สึกว่าเขาอาจเป็นใครสักคนที่แฝงตัวเข้ามาในนี้ และอาจตบตาด้วยเส้นผมของคนอื่น
We struggle against it, we fight to deny it but it is, of course, pretense.เราต่อต้านมัน ปฏิเสธมัน ..แต่สุดท้ายคือความหลอกลวง ความโกหก
With your kind of personality, you will only think of continuing your pretense.คุณคงจะคิดวิธีที่จะหลอกลวงตัวเองต่อไปเท่านั้นแหละ
Because you entered into our little wager on false pretenses, my friend...เพราะคุณท้าพนันผมด้วยด้วยร่างทรง เพื่อนเอ๋ย...
Dress myself in the usual pants, shirt... and pretense.แต่งตัวแบบเดิมๆ ด้วยกางเกง เสื้อเชิ๊ต.. และเสแสร้ง
But last night, it was no pretense.แต่เมื่อคืนนี้ ผมเปล่าเสแสร้ง
Today I keep up the pretense.วันนี้ ผมเสแสร้งให้ทันเขา

pretense ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幌子[huǎng zi, ㄏㄨㄤˇ ㄗ˙, 幌子] shop sign; signboard; (fig.) pretense

pretense ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偽悪[ぎあく, giaku] (n) pretense of evil; pretence of evil
出し(P);出汁[だし(P);ダシ, dashi (P); dashi] (n) (1) (uk) dashi (Japanese soup stock made from fish and kelp); (2) (出し only) pretext; excuse; pretense (pretence); dupe; front man; (P)
外連[けれん, keren] (n) playing to the gallery; showing off; pretence; pretense
御為ごかし;お為ごかし[おためごかし, otamegokashi] (n) self-aggrandizement under pretense of aiding another (aggrandisement, pretence)
仮託[かたく, kataku] (n,vs) pretext; pretense; pretence
名目[めいもく(P);みょうもく, meimoku (P); myoumoku] (n,adj-no) (1) name; title; appellation; (something) nominal; (2) (under the) pretext (of); pretense; (P)
振り(P);風[ふり, furi] (n,ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf,ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P)
真似[まね, mane] (n,vs) mimicry; imitation; behavior; behaviour; pretense; pretence; (P)
矯飾[きょうしょく, kyoushoku] (n,vs) affectation; pretense; pretence
虚像[きょぞう, kyozou] (n,adj-no) virtual image; pretense; pretence
見せ掛け(P);見せかけ[みせかけ, misekake] (n) seeming; pose; show; pretense; (P)
鍍金;滅金[めっき;ときん(鍍金);メッキ, mekki ; tokin ( mekki ); mekki] (n,vs) (1) (uk) gilt; plating; (2) (uk) pretense; pretence

pretense ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำแก้ตัว[n. exp.] (kham kaētūa) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense FR: excuse [f] ; prétexte [m] ; alibi [m]
ออกหน้าออกตา[v.] (øknā-øktā) EN: act openly ; make no pretense FR:
ตลกบริโภค[X] (talok borip) EN: be a joke for eating ; sponge on s.o. ; get sth under false pretenses FR:
ตลกแดก[v. exp.] (talok daēk) EN: sponge on s.o. ; get sth under false pretenses FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pretense
Back to top