ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อยู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อยู่*, -อยู่-

อยู่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อยู่ (v.) proceed See also: go, come Syn. ไป
อยู่ (v.) be possessed See also: haunt Syn. สึง, เข้าอยู่, อาศัย
อยู่ (v.) settle See also: reside, dwell Syn. พักพิง, พักอาศัย
อยู่ (v.) remain Syn. ดำรงอยู่, มีอยู่, ปรากฏ Ops. สูญพันธ์, หมด, สูญสิ้น, ไม่ปรากฏ
อยู่ (v.) stay See also: live, dwell Syn. พัก, อาศัย
อยู่ (v.) dwell See also: reside, live, abide, inhabit Syn. พัก, อาศัย, พักพิง
อยู่ (v.) be locate See also: be situated, lie, place Syn. วางอยู่
อยู่ (v.) hold See also: occupy Syn. คงอยู่ได้, ธำรง, คงไว้, ชูไว้, ทรงไว้
อยู่ (v.) dwell See also: stay (at someone else´s abode)
อยู่ (v.) dwell See also: stay (at someone else´s abode)
อยู่กรรม (v.) be under interdiction See also: stay alone at a peaceful place, be under penalty of infringement on the Buddhist ruling
อยู่กับที่ (v.) fix See also: be immovable, settle, be rigid Syn. คงที่
อยู่กิน (v.) live together as husband and wife See also: cohabit as husband and wife
อยู่งาน (v.) attend See also: wait on, serve, abide, reside
อยู่ดีๆ (adv.) unexpectedly See also: suddenly, abruptly, without warning Syn. จู่ๆ
อยู่ดีกินดี (v.) live well See also: live well-off, live in plenty, live a good life, enjoy a happy life, have the good things of life Syn. สุขสบาย Ops. อดมื้อกินมื้อ, อดอยาก
อยู่ตลอดไป (adv.) continuously See also: ceaselessly, continually, always, on and on Syn. ตลอดไป
อยู่ต่อหน้ากัน (v.) confront See also: face Syn. เผชิญหน้ากัน
อยู่ตัว (v.) be stable See also: be steady Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง Ops. แปรเปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง
อยู่ตัว (v.) be stable See also: be steady Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, คงตัว Ops. เปลี่ยนแปลง
อยู่ทรง (v.) be well fit See also: set something into shape Syn. ได้ทรง
อยู่ท้อง (v.) be full See also: have enough (food) Syn. อิ่ม, อิ่มท้อง
อยู่ท้อง (adv.) fully Syn. อิ่ม, อิ่มท้อง
อยู่ที่ (v.) reside See also: stay, dwell, abide, live, rest Syn. พัก, อาศัย, อยู่กับที่
อยู่นิ่ง (v.) be motionless See also: be at a standstill Syn. นิ่ง, อยู่กับที่, คงที่ Ops. เคลื่อนไหว, ไหว
อยู่มือ (v.) be under control See also: be in hand, dare not violate Syn. อยู่หมัด
อยู่ยง (v.) maintain See also: uphold, sustain, support, remain, conserve, exist, remain, continue Syn. คง, ดำรงอยู่, คงอยู่, คงทน, คงไว้, ทรงไว้
อยู่ยง (v.) be invulnerable See also: bear a charmed life Syn. ยืนยง, คงทน
อยู่ยงคงกระพัน (v.) be invulnerable See also: bear a charmed life Syn. อยู่ยง, ยืนยง, คงทน
อยู่ยาม (v.) stand on guard See also: keep watch, be on duty Syn. เฝ้ายาม, เข้ายาม, อยู่เวร
อยู่ยืด (adv.) eternally See also: endlessly Syn. ทนทาน, เก่าแก่, ถาวร
อยู่ร่วม (v.) coexist See also: live together
อยู่รอด (v.) survive See also: escape death Syn. รอดชีวิต Ops. เสียชีวิต, ตาย
อยู่รอด (v.) survive See also: escape death Syn. รอดตาย Ops. เสียชีวิต, ตาย
อยู่หมัด (adv.) under one´s control See also: under another´s thumb Syn. อยู่มือ
อยู่หมัด (v.) get somebody in hand See also: be completely empowered, be under control Syn. อยู่มือ
อยู่ห่างๆ (v.) stay away Syn. อยู่ไกลๆ, ออกห่าง
อยู่อาศัย (v.) live See also: settle, inhabit Syn. พักอาศัย, อาศัย
อยู่เฉย (adv.) silently Syn. เฉย
อยู่เฉย (v.) maintain one´s composure Syn. เฉย
English-Thai: HOPE Dictionary
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absentee landlordเจ้าของที่ดินที่ไปอยู่ที่อื่น
absentee voteการลงคะแนนของผู้ไม่อยู่ (ทางไปรษณีย์) -absentee voter., n.
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
according(อะคอร์' ดิง) adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ, Syn. depending)
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
acetobactorเชื้อพวกแอโรบิคแบคทีเรีย ซึ่งอยู่ในตระกูล Pseudomonadacae
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
actual(แอค'ชวล) adj. ตามความเป็นจริง, ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน, จริง สภาพปัจจุบัน, Syn. positive)
adjacency(อะเจ' เซินซี) n., (pl. -cies) ภาวะที่อยู่ชิดกัน, ภาวะประชิดกัน, การอยู่ติดต่อกัน, ของที่ติดต่อกัน., Syn. juxtaposition
adjoining(อะจอย' นิง) adj. ซึ่งอยู่ประชิดกัน
adjuncton(อะจังคฺ' เชิน) n. การอยู่ติดกัน, การอยู่ข้างเคียง (addition to an adjunct)
adrenal(อะเดรน' นัล) adj. อยู่ใกล้หรือบนไต, เกิดจากต่อมหมวกไต
advanced(แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. progress, promotion)
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
aegean(ไอจี' อัน) adj., n. ชื่อทะเลในเมดิเทเรเนียนอยู่ระหว่างกรีกกับตุรกี., Syn. Aegean Sea
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
afghanistan(แอฟแกน' นิสแทน) n. ประเทศอัฟกานิสถาน อยู่ในทวีปเอเซียตะวันออกกลาง
afore(อะฟอร์') adv., prep.,conj. อยู่หน้า, แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, Syn. before
aft(แอฟทฺ, อาฟทฺ) adj.,adv. ทางท้ายเรือ, ไปทางท้ายเรือ, อยู่ทางท้ายเรือ (at the stern)
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
airbrake(แอร์' เบรค) n. ระบบเบรคด้วยอากาศที่อัดอยู่, เครื่องมือลดความเร็วเครื่องบิน
aitchbone(เอค' โบน) n. กระดูกตะโพก, เนื้อสัตว์ส่วนตะโพกที่ตัดให้มีกระดูกตะโพกรวมอยู่ด้วย
ajar 1(อะจาร์') adj.,adv. เปิดแง้มอยู่
albite(แอล' ไบทฺ) n. แร่จำพวก Feldspar ที่มีธาตุโซเดียมผสมอยู่ -albitic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
abed(adv) อยู่บนเตียง
abide(vi) อาศัยอยู่
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่มี
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
afoot(adj) ดำเนินไป,กำลังเป็นอยู่,เคลื่อนไหว
ageless(adj) อมตะ,อยู่ชั่วกัลปาวสาน,ตลอดไป
ajar(adv) เปิดอยู่,แง้ม,อ้า
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า
alongside(pre) ใกล้ชิด,เทียบ(ท่า),อยู่ติดกับ,เคียงกับ
am(vi) เป็น,อยู่(ใช้กับ I)
amphibious(adj) ซึ่งอยู่ทั้งบนบกและในน้ำ
immanent(adj) อยู่ข้างใน,มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
are(vi) เป็น,อยู่
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ
attendant(adj) อยู่,ไปด้วยกัน,ดูแลรักษา
awash(adj) จมอยู่ใต้น้ำ,เปียกน้ำ
away(adv) ไม่อยู่,ไป,ออกห่าง,พ้นไป,หมดไป
be(vi,vt) เป็น,อยู่,คือ
before(adv) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างหน้า
being(n) ความเป็นอยู่,การดำรงอยู่,สิ่งมีชีวิต
belated(adj) ล่าช้า,สายไป,ยังค้างอยู่
belong(vi) เป็นของ,อยู่ในสังกัด,ขึ้นอยู่กับ
bestead(adj) ตั้งอยู่,อยู่ในสภาพที่
between(adv) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง,คั่นกลาง,ขวางกลาง
betwixt(adv) อยู่ระหว่าง
bide(vi,vt) รอคอย,คอย,ขึ้นอยู่กับ,อดทน,ทน,เผชิญ
coeval(adj) อยู่ในยุคเดียวกัน,ร่วมสมัย
coexist(vi) เกิดในเวลาเดียวกัน,อยู่ร่วมกัน
cohabit(vt) อยู่ร่วมกัน,อยู่ด้วยกัน,อยู่กินกัน
compatible(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งเข้ากันได้,ซึ่งอยู่ด้วยกันได้
conditional(adj) โดยมีข้อแม้,เล่นแง่,เกี่ยงงอน,ขึ้นอยู่กับ
consanguinity(n) การอยู่ในตระกูลเดียวกัน
conscious(adj) มีสติอยู่,ได้สติ,รู้สึกตัว,ซึ่งมีจิตสำนึก
constant(adj) มั่นคง,เป็นอยู่เสมอ,แน่นแฟ้น,แน่วแน่,คงที่,ซื่อสัตย์
contain(vt) บรรจุ,มีอยู่,จำกัดวง
contemporary(adj) ร่วมสมัย,รุ่นเดียวกัน,ร่วมยุค,อยู่ในสมัยเดียวกัน,ร่วมรุ่น
cosmopolitan(adj) เกี่ยวกับสากลนิยม,ทั่วโลก,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
benthicอยู่ก้นท้องน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cohabitอยู่อาศัยร่วมกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
demersal; submerged; submersedอยู่ใต้น้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
evanescentอยู่ไม่ทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
live and cohabit together as husband and wifeอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
montaneอยู่บนภูเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
resideอยู่อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
submersed; demersal; submergedอยู่ใต้น้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wholly dependentอยู่ในความอุปการะโดยตลอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abodeถิ่นที่อยู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absentไม่อยู่, ขาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
absenteeผู้ไม่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
addressเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alibiการอ้างฐานที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appendantสิ่งที่ติดพันอยู่กับทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appositionการอยู่แนบ, การวางแนบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autochthonชั้นหินอยู่กับที่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
base addressเลขที่อยู่ฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
separation from bed and boardการแยกกันอยู่กิน (ของสามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caravanยานพาหนะที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caudal๑. -หาง๒. -สิ่งคล้ายหาง๓. ค่อนไปทางหาง๔. ต่ำกว่า, ด้อยกว่า, อยู่ใต้, ลงล่าง, ล่าง [มีความหมายเหมือนกับ inferior] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
celibacyการอยู่เป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
celibateที่อยู่เป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coexistดำรงอยู่ร่วมกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
colonistผู้อยู่ในนิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
wilful refusal to consummateการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่คู่สมรส, การจงใจไม่ยอมอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dependantผู้อยู่ในอุปการะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dependent๑. ที่ต้องพึ่งพิง๒. ผู้อยู่ในอุปการะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
destination addressเลขที่อยู่ปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dextrocardiaหัวใจอยู่ขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
didymous-อยู่เป็นคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dioecious-ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dormantหลับ, สงบอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dwellingเคหสถาน, ที่อยู่อาศัย [ดู mansion-house] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
effective addressเลขที่อยู่ยังผล, เลขที่อยู่ประสิทธิผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
entrenched meander; incised meanderทางน้ำโค้งตวัดอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
exile๑. การเนรเทศ๒. การลี้ภัย๓. การออกไปอยู่ต่างถิ่น๔. ผู้พลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
existenceความมีอยู่, การดำรงอยู่ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expatriation๑. การถูกขับออกจากบ้านเมือง๒. การถูกถอนสัญชาติ๓. การสละสัญชาติ๔. การออกไปอยู่นอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agitationอยู่ไม่สุข, ลักษณะกระสับกระส่าย, อยู่นิ่งไม่ได้, หงุดหงิด, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย [การแพทย์]
Contiguousอยู่ติดกัน [การแพทย์]
Displaced from Normal Sitesอยู่ผิดถิ่นที่ประจำ [การแพทย์]
Extrinsicอยู่ด้านนอก,สาเหตุภายนอก,นอกต่อม [การแพทย์]
Freeอยู่อย่างอิสระ [การแพทย์]
Intercellularอยู่ระหว่างเซลล์, ระหว่างเซลล์ [การแพทย์]
Activeว่องไว, ทำงานมาก, โรคในระยะติดต่อ, มีบทบาทเป็นผู้ชาย, ทำงาน, กำลังดำเนินอยู่ [การแพทย์]
Addressเลขที่อยู่เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Aeolian Deposit ; Eolian Deposit สิ่งทับถมลมพา ทรายหรือดินละเอียดที่ลมหอบเอามาทับถม อย่างเช่นเนินทรายที่มักพบอยู่ทั่วไปตามหาดทรายหรือทะเลทราย [สิ่งแวดล้อม]
Ag Excessแอนติเจนอยู่ในอัตราส่วนมากเกินไป [การแพทย์]
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Agoraphobiaความกลัวที่ต้องอยู่ในสถานที่สาธารณะซึ่งห่างจากบ, กลัวที่โล่ง [การแพทย์]
Ahchor pile เสาเข็ม เสาที่ตอกหรือหล่ออยู่ในดินเพื่อรับน้ำหนัก บรรทุกของอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Air Pocket, Largeบริเวณที่มีลมอยู่มาก [การแพทย์]
Air Pollution อากาศเสีย ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkeneแอลคีน, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง สูตรเคมีทั่วไป คือ CnH2n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkyneแอลไคน์, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะสามอยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย  1 ตำแหน่งสูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n-2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alveolusถุงลม, ถุงลมเล็ก ๆ, ถุงลม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่, เหงือก, ถุงเก็บน้ำนม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่ [การแพทย์]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ระยะตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ เมื่อโตเต็มวัยอาศัยอยู่บนบก  เช่น กบ คางคก งูดิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon แต่เดิมสารนี้ถูกมองว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย เนื่องจากสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในดิน ต่อมาถูกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากพบว่า เมื่ออัลดรินเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นดิลดริน (dieldrin) ซึ่งมีความคงทนและสามารถสะสมอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
amylaseอะไมเลส, เอนไซม์ช่วยในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล  มีอยู่ในน้ำลายลำไส้เล็ก และตับอ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anticlines ชั้นหินโค้งรูปประทุน รอยคดโค้งที่ชั้นหินเอียงเทออกจากศูนย์กลางของ โครงสร้าง ชั้นอายุมากที่สุดจะอยู่ตรงแกน และหินที่มีอายุน้อยกว่าจะอยู่ถัดออกมา ทางด้านข้าง โดยทั่วไปชั้นหินโค้งรูปประทุนมีลักษณะยาว [สิ่งแวดล้อม]
Anticoagulantสารเคมีที่เติมลงในน้ำยางเพื่อหน่วงปฏิกิริยาจากแบคทีเรียที่ทำให้ อนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางมารวมตัวกันเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำยางเสียสภาพ ตัวอย่างสารต้านการจับตัว เช่น แอมโมเนีย [เทคโนโลยียาง]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Antimatterปฏิสสาร, สสารที่มีอะตอมประกอบด้วยปฏิยานุภาค เช่น อะตอมของแอนติไฮโดรเจนประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีแอนติโปรตอนจำนวน 1 อนุภาค และมีโพซิตรอน 1 อนุภาคโคจรอยู่รอบๆ
Antiquarian bookหนังสือโบราณAntiquarian book หมายถึง หนังสือโบราณ เป็นหนังสือเก่าที่จัดพิมพ์ก่อน ปี ค.ศ. 1800 และรวมถึงหนังสือที่จัดทำในศตวรรษที่ 15 – 18 โดยเฉพาะหนังสือที่ทำขึ้นก่อน ปี ค.ศ. 1455 ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากซึ่งนักสะสมหนังสือโบราณจะให้ความสนใจในการเก็บสะสม เนื่องจากความหายากของหนังสือและยิ่งถ้าหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพทีดีก็ยิ่งมีคุณค่ามากสำหรับการเก็บสะสม ตัวอย่างของหนังสือโบราณ เช่น หนังสือที่เขียนโดย Charles Dickens, Mark Twain เป็นต้น หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผู้ขายหนังสือโบราณนำมาขาย โดยการประเมินราคาหนังสือ และมักขายโดยวิธีการประมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Aplasiaไม่มีเซลล์สร้างเม็ดเลือดอยู่เลย, จำนวนเซลล์ลดลง, ไขกระดูกไม่มีเซลล์สร้างเม็ดเลือดเลย [การแพทย์]
Apophysisศูนย์การเจริญของกระดูกที่อยู่ภายใต้แรงดึง [การแพทย์]
Applicationงานประยุกต์โปรแกรมที่ใช้ทำงานที่เราต้องการ งานหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีใ่ช้อยู่ในเวลานี้อาจจะได้มาจากการพัฒนาขึ้นใช้เองภายในหน่วยงาน หรืออาจจะซื้อโปรแกรมที่ผู้อื่นเขาทำเสร็จแล้วมาใช้ก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Apraxiaทักษะ, เคลื่อนไหวไม่ได้ถึงแม้ประสาทยังดีอยู่, ทักษะต่างๆ, กล้ามเนื้อไม่เป็นอัมพาต, ไม่สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ [การแพทย์]
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Atoll แนวปะการังแบบวงแหวนหรือเกือกม้า เป็นแนวปะการังที่มีรูปร่างลักษณะเป็นวงแหวน หรือเกือกม้า เป็น การพัฒนาแนวปะการังในระดับน้ำลึก ซึ่งอาจเกิดจากภูเขาไฟยุบตัวลง ปะการังจะอยู่บริเวณปากปล่องล้อมรอบ lagoon ดู lagoon เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
Aquic แอควิก สภาพความชื้นที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำเป็นระยะเวลา นาน ในรอบปี เกิดสภาพรีดักชันของสารประกอบเหล็กและแมงกานีส จนทำให้เกิดดินสีเทาหรือเทาอ่อนเป็นสีพื้น และมีจุดประสีต่าง ๆ เกิดขึ้นในชั้นดิน พบบริเวณที่ราบต่ำและมีระดับน้ำใต้ดินตื้นหรือยู่ที่ผิวดินเป็นส่วนใหญ่ใน รอบปี (ศัพท์ aquic มาจากคำละติน aqua = water) [สิ่งแวดล้อม]
Aquiferชั้นหินใต้ผิวดินที่มีคุณสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย ในทางปิโตรเลียม Aquifer จะต้องประกอบด้วยชั้นหินที่ยอมให้น้ำมันดิบหรือก๊าซไหลซึมผ่านได้อยู่ด้านล่าง และชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำมันหรือก๊าซซึมผ่านได้อยู่ด้านบน (หรือที่เรียกว่าหินปิดกั้น) และจะต้องมีช่องว่างสำหรับกักเก็บน้ำมันหรือก๊าซได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
is (aux.) เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)
abide (vi.) อยู่ See also: อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่ Syn. bide, stay, live
be (aux.) อยู่ See also: เป็น, คือ
backstage (adv.) อยู่ (หรือไป) หลังเวที See also: อยู่ (หรือไป) หลังฉาก, ถอยไปอยู่หลังฉาก Syn. offstage
dot with (phrv.) อยู่กระจัดกระจาย See also: เกลื่อนกลาด
precedent (adj.) อยู่ก่อน See also: มีมาก่อน, นำหน้า Syn. preceding
precedent (adj.) อยู่ก่อน See also: มีมาก่อน, นำหน้า Syn. precedent, antecedent
pig it (phrv.) อยู่กันแออัด See also: อยู่กันอย่างคับแคบ
be with (phrv.) อยู่กับ
abide with (phrv.) อยู่กับ (คำเก่า)
be on (phrv.) อยู่กับที่ See also: ถูกที่, เข้าที่ Syn. keep on, remain on, stay on
live together (phrv.) อยู่กินกัน See also: อยู่กันอย่างสามีภรรยา Syn. live with
live with (phrv.) อยู่กินกัน See also: อยู่กันอย่างสามีภรรยา Syn. live together
live in sin (idm.) อยู่กินกันโดยไม่แต่งงาน
cohabit (vi.) อยู่กินกันโดยไม่ได้แต่งงานกัน Syn. live together, room together, shack up, stay together
alongside (adv.) อยู่ข้าง Syn. side by side
beside (prep.) อยู่ข้าง See also: อยู่ใกล้ Syn. next to
be out of (phrv.) อยู่ข้างนอก See also: ไม่อยู่ใน, อยู่ด้านนอก Syn. come out from, come out of, get out of, take out of
be outside (phrv.) อยู่ข้างนอก See also: อยู่ด้านนอก
come out from (phrv.) อยู่ข้างนอก See also: ไม่อยู่ใน, อยู่ด้านนอก Syn. come out of, get out of, take out of
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Here it isอยู่ที่นี่ อยู่ตรงนั้นนั่นไง
He's rather busy just nowเขาค่อนข้างยุ่งอยู่เดี๋ยวนี้
But, of course, it is up to you, sirแต่ แน่นอนว่า มันขึ้นอยู่กับท่าน ครับ/ค่ะ
He's not by my side as he used to beเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างฉันอย่างที่เคยเป็น
It's based on the idea that..มันขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่า
I'm busy at the momentตอนนี้ฉันยุ่งอยู่
How did I get here?ฉันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร
You've been here many daysคุณอยู่ที่นี่หลายวันแล้ว
We both may be in dangerพวกเราทั้งสองอาจตกอยู่ในอันตราย
They are waiting upstairsพวกเขากำลังคอยอยู่ข้างบน
Where exactly are you?คุณอยู่ที่ไหนกันแน่
I'm en route to Londonฉันอยู่ระหว่างทางมาลอนดอน
You are in no position to make demandsคุณไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องอะไร
We thought you were in troubleพวกเราคิดว่าคุณกำลังประสบปัญหาอยู่
Are you with me or against me?คุณอยู่ข้างฉันหรือต่อต้านฉัน
I'm in the car right nowฉันอยู่ในรถตอนนี้
Are you on the street? It sounds so loudคุณอยู่บนถนนอยู่เหรอ เสียงดังมากเหลือเกิน
Who is the guy over there?ผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นเป็นใครหรือ
He's on the phoneเขากำลังโทรศัพท์อยู่
Would you wait here for a minute?คุณจะคอยอยู่ตรงนี้สักครู่ได้ไหม
Mr Green, Mr Smith is hereคุณกรีน คุณสมิทอยู่ที่นี่แล้ว
He's still a boy after allอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นเด็กผู้ชายอยู่
I stayed and did some extra workฉันอยู่ที่ทำงานและทำงานพิเศษบางอย่าง
She wants to live near her brotherเธอต้องการอาศัยอยู่ใกล้พี่ชายของเธอ
They live together in a big houseพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่
He used to live in my neighborhoodเขาเคยอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกับฉัน
I am on your sideฉันอยู่ข้างคุณ
How long have you stayed here?คุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหน
How long has she lived there?เธออาศัยอยู่ที่นั่นมานานแค่ไหนแล้ว
She's been living there since her birthเธออาศัยอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เกิด
Will you stay there for long?คุณจะอยู่ที่นั่นนานไหม
I'm glad to, but I'm afraid I don't have the timeฉันอยากช่วยอยู่ แต่ฉันเกรงว่าจะไม่มีเวลา
Could you tell me where the post office is?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
It's just around the cornerมันอยู่ใกล้ๆ นี่เอง
It's on your right sideมันอยู่ทางขวามือของคุณ
She'll come to live with me for some daysเธอจะมาอยู่กับฉันช่วงหนึ่ง
He's not inเขาไม่อยู่ จะฝากข้อความไว้ให้เขาไหมครับ
Why not? Anything is possibleทำไมไม่ได้ล่ะ ทุกอย่างเป็นไปได้อยู่แล้ว
Whose side are you on?คุณอยู่ฝ่ายไหนกัน
I'm in a rushฉันกำลังรีบอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I can't stand to live in a boarding school like a ten-year-old.แต่ฉันคงทนไม่ได้หรอก ที่จะ อยู่ ร.ร.ประจำ เหมือนเด็กสิบขวบ
She lies like a fucking mannequin, you bitch!เธอ อยู่ เหมือน นางแบบ ร่วมเพศ คุณ บ้า !
But she was wearing head 22 at the time and must not have worn it since, because she hasn't remembered I'm here.ตอนนั้นหล่อนใส่หัวที่ 22 อยู่ พอหล่อนถอดออกเลยจำไม่ได้
Al's the bartender at Colosimo's speakeasy.อัล เป็นบาร์เทนเดอร์ อยู่ โคโลสิโม่.
It was Tuesday, for I'd been playing at a dance on the Monday night.วันอังคาร, ฉันกำลังเล่น เพลงสนุกๆ อยู่ คืนวันจันทร์
A long, long time ago when I was at university I was married.เท่าที่รู้ ฉันติดค้างคนที่ชื่อ 'ร็อบ' อยู่ ..หนี้คำขอโทษ เราเป็นหนี้คำขอโทษกันทั้งนั้น มันคือชีวิต เพื่อน เมื่อนานแสนนานมาแล้ว
You all right, Harry? You seem very quiet.เป็นอะไรไป อยู่ ๆ ก็เงียบไปเฉย ๆ
Why, I don't know. He just kinda froze and ran off-stage.ไม่รู้ค่ะ อยู่ ๆ เขาพูดไม่ออก และลงเวทีไปเลย
I'm busy, you know, I don't have a lot of time.ฉันยุ่งๆ อยู่ คุณก็รู้ / ฉันไม่มีเวลามากนักหรอก
Sometimes the redneck is actually watching the Discovery Channel when they break in to arrest him.บางทีพวกกรรมกรกำลังดู ช่อง ดิสโคเวอรี่ อยู่ ตอนที่พวกนั้นบุกเข้ามาจับตัว
Without the groups' strength, the solitary is condemned.ไม่มีพวก อยู่ โดดเดี่ยว จะประสบชะตากรรม
I'm doing yard work for P.I. We need some fertilizer.ฉันทำสวนให้ อ.น. อยู่ ฉันแค่มาหาปุ๋ย
Well, if you believe such things, there's a beast does the bidding of Davy Jones - a fearsome creature with giant tentacles that'll suction your face clean off and drag an entire ship down to the crushing darkness.ถ้านายเชื่อเรื่องที่จะเล่าเนี่ย มีสัตว์ร้ายกาจที่คอยทำตามคำสั่ง ของ เดวี่ โจนส์ อยู่ อสูรร้ายน่ากลัว มีหนวดขนาดมหึมา ขนาดปาดหน้าคนหายวับไปกับตา
Hello. Is Natalie in? - Yeah.ดีฮะ นาตาลีอยู่มั๊ย อยู่ นาตาลี
Miss Luce is traveling with me, and no one is to disrespect her.ทั้งที่ฉันกับคุณลูซี่ ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน อยู่ ๆเธอก็เข้ามา ถ่ายรูปกับเราหน้าตาเฉย ฉันไม่ได้เชิญชวนเธอเลย
You covered your breasts for 3 hours?เธอเอามือบังหน้าอก อยู่ 3 ชั่วโมงเต็มๆ เลยหรือไง?
You don't have to be tough every minute of every day.ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องเข็มแข็ง ในทุก ทุกนาที อยู่ ทุก ทุกวัน
Up 'til recent times you had your old dudes you know, you're hang 6 cats, these old guys used to lay down with these huge, humongous boardsจนถึงตอนนี้คุณมีอันเก่า ๆ อยู่ คุณรู้นี่ มันใส่แมวได้ เป็น หกตัว คนนั้น ๆ คุ้นเคยกับ นอนไปบน กระดาน ใหญ่ ๆ
Because it seems to be the only way to ensure that this ship do as directed by the Company.เราต้องการตัวนักโทษไปสอบปากคำ ซึ่งถ้ายังเป็น ๆ อยู่ จะดีมากเลย
I'm getting my Omega 3 fatty acids, okay?ผมกิน โอเมก้า 3 อยู่ พอใจรึยัง
Had a girl up the street.มีเด็ก อยู่ ตรงถนนเนี้ย
He's tied up for now, so why don't we just...เค้าโดนมัด อยู่ ทำไมพวกเราไม่
I feel it every time you sit an extra five minutes in the driveway before you come in.ฉันรู้สึกทุกครั้งเวลาที่เห็นคุณนั่งแช่บ้อง อยู่ 5 นาทีในรถก่อนจะเข้าบ้าน
Seven years, on and off.เข้าๆ ออกๆ อยู่ 7 ปีได้
Does this have something to do with your books?เอ่อ อยู่ ๆ คุณ จะไปกับคนที่คุณเพิ่งเจอวันนี้
We had the blood on his shirt, - It's covered under the same ruleเรา ได้ เลือด บน เสื้อ ของ เขา แล้ว \ N-มัน ปกคลุม อยู่ ภาย ใต้ กฎ เดียวกัน
Like I said, Clyde, it's a decision you will have to live with for the rest of your life.อยางที่ผมบอกน่ะ ไคลด์ มันเป็นการตัดสินใจ อยู่ กับ การ พักผ่อน \ Nof ชีวิต.
But the point is... there may be three or four big choicesแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่า มันจะมีตัวเลือกใหญ่ๆ อยู่ 3-4 อย่าง
Mediterranean, from the -- from the island where the whole freakin' siren myth started in the first place?- แซม คาร่ามีดอก ไฮยาซิน อยู่ แกคิดว่า คาร่าคือไซเรน?
HE THINKS YOU'RE IN HERE BETRAYING HIM, SO NOW HE'S ACTIN' OUT. Rossi:บางทีเธออาจจะร้องไห้ อยู่ พ่อคะ ช่วยด้วยๆ ทำไมไม่มาช่วยหนูคะ"
There are 4 luxury hotels in the areaในพื้นที่ มีโรงแรมหรู อยู่ 4แห่ง
And keep getting away with it.และ ทำให้ การ อยู่ กับ มัน
50 guys showed up for that one job, and I was 10 years older than every single one of 'em.คน 50 คน แสดงผลงานเพื่อให้ได้งานเดียว และผมเป็นคนเดียวที่อายุมากกว่าคนอื่น ๆ อยู่ 10 ปี
We only have a few hours of air left.เรามีอกาศ หายใจ อยู่ ไม่นานมากเท่าไหร่
In this case are five ancient communication stones.ในกล่องนี้มีหินสื่อสารของ แอนเชี่ยน อยู่ 5 ก้อน
He is? Sheldon went home to Texas.เขา อยู๋ Sheldon ไปบ้านที่ เท็กซัส
Mike. Okay, look, stop. No, you can't just do this.ไมค์โอเค หยุด อยู่ ๆ ทำแบบนี้ไม่ได้
There are three vials in the kit.มีขวดเล็กๆ อยู่ 3 ขวด
Hey, Matthew, don't you lie to me.เฮ , แมทธิว คุณไม่ อยู่ กับฉัน
I leave the seven hundred dollars in my personal savings.ผมมีเงินบัญชีออมทรัพย์ อยู่ 700 เหรียญให้คุณ

อยู่ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address
ある[ある, aru] Thai: อยู่
住む[すむ, sumu] Thai: อาศัยอยู่ English: to reside
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
割合[わりあい, wariai] Thai: จัดว่าอยู่ในข่ายที่เรียกว่าเป็น English: comparatively
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
居る[おる, oru] Thai: อยู่(เป็นรูปถ่อมตนใช้กับพฤติกรรมของผู้พูด) English: to be (hum)
掛かる[かかる, kakaru] Thai: แขวนติดอยู่ English: to hang (vi)
明かす[あかす, akasu] Thai: อยู่จนถึงเช้า จนสว่างคาตา English: spend
残る[のこる, nokoru] Thai: ค้างอยู่ English: to be left
浸る[ひたる, hitaru] Thai: จมหรือติดอยู่ในสภาพนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้น English: to be flooded
潜む[ひそむ, hisomu] Thai: ซ่อนอยู่ English: to lurk
潜む[ひそむ, hisomu] Thai: แอบซ่อนอยู่ English: to be hidden
潜む[ひそむ, hisomu] Thai: แอบแฝงอยู่ภายใน English: to lie dormant
立てる[たてる, tateru] Thai: ทำให้ดำรงอยู่
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ English: control
陥る[おちいる, ochiiru] Thai: ตกอยู่ในสภาพ(ไม่ดี) English: to fall
領土[りょうど, ryoudo] Thai: ดินแดนที่อยู่ในอาณัติการปกครอง English: dominion
頼る[たよる, tayoru] Thai: ขึ้นอยู่กับ English: to depend on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อยู่
Back to top