ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bide*, -bide-

bide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bide (vt.) คอย
bidet (n.) อ่างใส่น้ำและล้างก้น
English-Thai: HOPE Dictionary
bide(ไบดฺ) {boded,bided,biding,bides} v. อดทน,ทน,เผชิญ,ขึ้นอยู่กับ,ยังคง,รอคอย -Phr. (bide one's time คอยโอกาสที่ดี), See also: bider n. ดูbide, Syn. endure,bear
English-Thai: Nontri Dictionary
bide(vi,vt) รอคอย,คอย,ขึ้นอยู่กับ,อดทน,ทน,เผชิญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bidentateหยักซี่ฟันสองชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bidentateไบเดนเทต [การแพทย์]
Bidetsโถชำระล้าง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bode (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ bide
bode (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ bide
ibid. (abbr.) ในที่เดียวกัน (คำย่อจากภาษาละติน ibidem)
แคลเซียมคาร์ไบด์ (n.) calcium carbide
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, if it was me and I couldn't find a decent enough weapon I would just lie back down and bide my time.แล้วถ้าผมหาอาวุธไม่พอล่ะก็ ผมแค่กลับไปตั้งหลักใหม่ก่อน และผมก็จะรอจังหวะ
They bide their timeและเราก็ใช้พวกเขา? พวกเขาแค่ซื้อเวลา
All right, then we bide our time, wait until they get in touch with us.งั้นเราก็ยืดเวลาออกไป รอจนมันติดต่อหาเรา
Location! Now! All I have to do is bide my time and my debt to the Blood King will be paid with the King's own blood!ที่ไหน บอกมา ที่ฉันต้องทำก็คือให้เวลาและหนี้สิน
Hold on, bide my time, and wait.อดทนรอ รอเวลาของฉัน และก็รอ
I fear the masters will simply bide their time, wait for the invaders to leave and reassert control.{\cHFFFFFF}ข้ากลัวว่าพวกนายทาส คอยให้ถึงเวลา {\cHFFFFFF}ให้พวกที่รุกรานออกไป และเข้าควบคุม
But right now, we're just going to eat shit, smile, and bide our time.แต่ตอนนี้ เราต้องข่มใจ แหกยิ้ม เพื่อซื้อเวลาไปก่อน
Behold the truth that abides in us.ท่านคือสัจธรรมที่ผูกพันเราไว้
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง
Well, they were being very rude. I can't abide rudeness.พวกเขาหยาบคายมาก ฉันไม่สามารถทนต่อความหยาบคายนั้น
You students abide by our decisions and keep quietนักเรียนของเราจัปฏิบัติตามการตัดสินใจของเราและจะอยู่เงียบ ๆ
This school doesn't need students who can't abide by the rulesโรงเรียนนี้ ไม่ต้องการนักเรียน ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ

bide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秋后算帐[qiū hòu suàn zhàng, ㄑㄧㄡ ㄏㄡˋ ㄙㄨㄢˋ ㄓㄤˋ, 秋后算帐 / 秋後算帳] lit. settling accounts after the autumn harvest (成语 saw); to wait until the time is ripe to settle accounts; to bide time for revenge
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, 安分守己] abide by the law and behave oneself; know one's place
牛膝[niú xī, ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧ, 牛膝] Achyranthes bidentata (root used in Chinese medicine)
碳化钙[tàn huà gài, ㄊㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, 碳化钙 / 碳化鈣] calcium carbide CaC2
[xī, ㄒㄧ, 怸] obscure variant of 悉; Achyranthes bidentata, a root used in Chinese medicine, equivalent to 牛膝
恪守[kè shǒu, ㄎㄜˋ ㄕㄡˇ, 恪守] scrupulously abide by

bide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
満を持す[まんをじす, manwojisu] (exp,v5s) (See 満を持する) to have readied a bow and stand at ready; to watch for an opportunity; to bide one's time; to wait until the time is ripe
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video)
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video
イメージビデオ[, ime-jibideo] (n) video containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
インディーズビデオ[, indei-zubideo] (n) (abbr) pornographic videos (wasei
ウォシュレット;ウォッシュレット[, uoshuretto ; uosshuretto] (n) (Toto brandname) (See 温水洗浄便座) toilet seat with bidet functions (wasei
エビデンス[, ebidensu] (n) evidence
エロビデオ[, erobideo] (n) pornographic film
オリジナルビデオ[, orijinarubideo] (n) film released direct-to-video (wasei
オリジナルビデオアニメーション[, orijinarubideoanime-shon] (n) animated film released direct-to-video (wasei
カーバイド[, ka-baido] (n) (1) carbide; (2) (calcium) carbide
カーボランダム[, ka-borandamu] (n) (See 炭化ケイ素) carborundum (hard silicon carbide solid, used as an abrasive)
シャワートイレ[, shawa-toire] (n) bidet toilet (wasei
シリコンカーバイド[, shirikonka-baido] (n) silicon carbide (fiber, fibre)
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] (n) {comp} secondary video display controller
ダビデの星;ダヴィデの星[ダビデのほし(ダビデの星);ダヴィデのほし(ダヴィデの星), dabide nohoshi ( dabide no hoshi ); davide nohoshi ( davide no hoshi )] (n) Star of David; Magen David
ディジタルビデオディスク[, deijitarubideodeisuku] (n) {comp} digital video disk; DVD
デジタルビデオディスク[, dejitarubideodeisuku] (n) {comp} Digital Video Disk
ハイファイビデオ[, haifaibideo] (n) hi-fi video
ビデ[, bide] (n) (1) bidet (fre
ビデオRAM[ビデオラム, bideoramu] (n) {comp} video random access memory; VRAM
ビデオアダプタ[, bideoadaputa] (n) {comp} video adapter
ビデオオーバーレイ[, bideoo-ba-rei] (n) {comp} video overlay
ビデオカード[, bideoka-do] (n) {comp} video card
ビデオカセット[, bideokasetto] (n) videocassette
ビデオカメラ[, bideokamera] (n) video camera; video camcorder
ビデオキャプチャ[, bideokyapucha] (n) {comp} video capture
ビデオキャプチャーボード[, bideokyapucha-bo-do] (n) {comp} video capture board
ビデオジェニック[, bideojienikku] (n) videogenic
ビデオジャーナリスト[, bideoja-narisuto] (n) video journalist
ビデオデッキ[, bideodekki] (n) video cassette recorder (wasei
ビデオプロジェクター[, bideopurojiekuta-] (n) video projector
ローカルバスビデオ[, ro-karubasubideo] (n) {comp} local bus video; local bus graphics
両手利き;両手利(io)[りょうてきき, ryoutekiki] (n,adj-no) ambidexter; ambidexterity
亜炭化物[あたんかぶつ, atankabutsu] (n) subcarbide
住む[すむ, sumu] (v5m,vi) (See 棲む) to live (of humans); to reside; to inhabit; to dwell; to abide; (P)
判決に従う[はんけつにしたがう, hanketsunishitagau] (exp,v5u) to abide by the verdict
守る(P);護る;戍る(iK)[まもる, mamoru] (v5r,vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P)
山葵田[わさびでん, wasabiden] (n) wetland wasabi terrace
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD
デジタルビデオディスク[でじたるびでおでいすく, dejitarubideodeisuku] Digital Video Disk
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD)
ビデオカメラ[びでおかめら, bideokamera] video camera
ビデオゲーム[びでおげーむ, bideoge-mu] video game
ビデオサーバ[びでおさーば, bideosa-ba] video server
ビデオストリーミング[びでおすとりーみんぐ, bideosutori-mingu] video streaming
ビデオライブラリ[びでおらいぶらり, bideoraiburari] video library
ビデオリンク[びでおりんく, bideorinku] video link
ビデオ会議[びでおかいぎ, bideokaigi] video conference
ビデオ会議システム[びでおかいぎしすてむ, bideokaigishisutemu] video conferencing system
ビデオ同期装置[ビデオどうきそうち, bideo doukisouchi] genlock, generation lock
フルモーションビデオ[ふるもーしょんびでお, furumo-shonbideo] full motion video
ローカルバスビデオ[ろーかるばすびでお, ro-karubasubideo] (local bus graphics), local bus video

bide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time FR: attendre le moment opportun
ท้อง[n.] (thøng) EN: abdomen ; belly ; stomach FR: ventre [m] ; abdomen [m] ; bedaine (fam.) [f] ; bide (fam.) [m] ; brioche (fam.) [f] ; panse (fam.) [f] ; bedon (fam.) [m] ; bidon (fam.) [m] ; tirelire [f] (fam. - vx)
อาศัย[v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
ดาวกระจายไต้หวัน[n. exp.] (dāokrajāi T) EN: Bidens pilosa FR: Bidens pilosa
คาร์ไบด์[n.] (khābai) EN: carbide FR: carbure [m]
แคลเซียมคาร์ไบด์[n.] (khaēnsīemkh) EN: calcium carbide FR:
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
ขุ่น[adj.] (khun) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky ; unclear FR: trouble ; turbide ; boueux
น้ำขุ่น[n. exp.] (nām khun) EN: turbid waters ; muddy water FR: eaux turbides [fpl]
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow FR: observer ; pratiquer ; suivre
ปฏิบัติตาม[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามกฎหมาย[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by law ; obey the law FR: respecter la loi ; agir dans le respect des lois ; se conformer à la loi
รักษากฎหมาย[v. exp.] (raksā kotmā) EN: abide by the law ; uphold the law FR:
รักษาวินัย[v. exp.] (raksā winai) EN: abide by discipline ; observe discipline FR:
โรคกลัว[n. exp.] (rōk klūa) EN: phobia FR: phobie [f] ; peur morbide [f]
ถนัดสองมือ [adj.] (thanat søng) EN: ambidextrous FR:
ถนัดทั้งสองมือ [adj.] (thanat than) EN: ambidextrous FR: ambidextre
ทังสเตนคาร์ไบด์[n. exp.] (thangsatēn ) EN: tungsten carbide FR:
ทน[v.] (thon) EN: bear ; endure ; abide ; tolerate ; put up with ; stand ; withstand FR: endurer ; souffrir ; tolérer ; supporter

bide ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hartmetallschneide {f}carbide tip
Hartmetall-Gewindebohrer {m}carbide tap
Hartmetall {n}cemented carbide
Siliziumkarbid {n} [chem.]silicon carbide
Hartmetallspike {f}tungsten carbide stud

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bide
Back to top