ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reside*, -reside-

reside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reside (vi.) อยู่อาศัย See also: อาศัยอยู่, พักอยู่ Syn. dwell, live
reside (vi.) มีอยู่ใน
reside in (phrv.) อาศัยอยู่ใน See also: มีบ้าน Syn. live at, live in
reside in (phrv.) ฝังอยู่ใน See also: มีอยู่ใน Syn. embody in, lie in
reside in (phrv.) เป็นของ See also: อยู่ในอำนาจของ Syn. repose in, rest in
residence (n.) ที่อยู่อาศัย See also: ที่พัก, ถิ่นที่อยู่ Syn. domicile, house
residence (n.) การอยู่อาศัย
residencey (n.) ที่อยู่อาศัย
residency (n.) ที่อยู่อาศัย Syn. residence
resident (n.) ผู้พักอาศัย Syn. inhabitant, occupant, native, homeowner
residential (adj.) เกี่ยวกับที่พักอาศัย
English-Thai: HOPE Dictionary
reside(รีไซดฺ') vi. อยู่อาศัย,อยู่เป็นเวลานาน,พำนักอยู่อย่างถาวร,อยู่ประจำ,อยู่กับ ,ตั้งใหม่เป็นปุ่มหนึ่งบนเครื่องพีซีบางเครื่อง การกดที่ปุ่มนี้จะเป็นการเริ่มเปิดเดินเครื่องใหม่ใช้เหมือนการกดแป้น Ctrl + Alt + Del ในระบบดอส บางทีในกรอบสนทนาก็จะมีปุ่มนี้ ในกรณีนั้น จะเป็นคำสั่งให้ยกเลิกค่าที่กำหนดใหม่ แล้วกลับไปใช้ค่าเดิม, See also: resider n., Syn. dwell,live,stay
residence(เรส'ซิเดินซฺ) n. ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่,ที่อยู่,การอยู่อาศัย,การมีถิ่นที่อยู่,ช่วงระยะเวลาการอยู่อาศัย, Syn. dwelling place,home
residency(เรส'ซิเดินซี) n. ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่,ฐานะหรือช่วยระยะการฝึกหัดความชำนาญสาขาใดสาขาหนึ่งของแพทย์ในโรงพยาบาล,จวน,ทำเนียบ, Syn. residence
resident(เรส'ซิเดินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,แพทย์ที่กำลังฝึกหัดความชำนาญสาขาหนึ่งใดในโรงพยาบาล adj. ซึ่งอยู่อาศัย,ประจำอยู่,อยู่เป็นหลักแหล่ง,ในเนื้อแท้, See also: residentship n.
residential(เรซซิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่,เกี่ยวกับการอยู่อาศัย, See also: residentiality n. residentially adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
reside(vi) อยู่อาศัย,อาศัยอยู่,อยู่ประจำ
residence(n) ถิ่นที่อยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,การอยู่อาศัย
resident(adj) อยู่เป็นหลักแหล่ง,อยู่ประจำ
residential(adj) สำหรับอยู่อาศัย,เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
resideอยู่อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
residenceสถานที่อยู่, ถิ่นที่อยู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resident alienคนต่างด้าวที่เข้ามามีถิ่นที่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
residential mobilityการย้ายถิ่นที่อยู่ (ภายในท้องถิ่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Residence timeเวลาคงอยู่, ระยะเวลาที่วัสดุกัมมันตรังสียังคงเหลืออยู่ในบรรยากาศภายหลังการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ มักระบุเป็น “ครึ่งเวลา(half-time)” เนื่องจากไม่อาจทราบระยะเวลาแท้จริงที่วัสดุกัมมันตรังสีนั้นจะหมดไปจากบรรยากาศ
Resident satisfactionความพอใจของผู้อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Residential Mobility การย้ายที่อยู่ การย้ายในเขตย่อยหรือการย้ายในท้องถิ่น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประทับ (v.) reside See also: stay, dwell, abide, live, rest Syn. พัก, อาศัย, อยู่ที่, อยู่กับที่
อยู่ที่ (v.) reside See also: stay, dwell, abide, live, rest Syn. พัก, อาศัย, อยู่กับที่
ชุมรุม (n.) residence See also: dwelling place, abode Syn. ที่พัก, ที่อาศัย
ทำเนียบ (n.) residence See also: dwelling, official residence Syn. บ้าน, เรือน, เคหสถาน, ที่อาศัย, ที่พัก, ที่อยู่, จวน, พระราชวัง, ตำหนัก
ที่พัก (n.) residence See also: dwelling, official residence Syn. บ้าน, เรือน, เคหสถาน, ที่อาศัย, ที่อยู่, จวน, พระราชวัง, ตำหนัก
ที่พัก (n.) residence See also: domicile, habitation, home, house Syn. บ้าน, ที่อยู่อาศัย
ที่พัก (n.) residence See also: dwelling house, house, home Syn. บ้าน, ที่อยู่
ที่พัก (n.) residence See also: dwelling place, abode Syn. ที่อาศัย
ที่พักอาศัย (n.) residence See also: resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house Syn. ที่อยู่อาศัย
ที่พำนักพักพิง (n.) residence See also: resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house Syn. ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย
ที่อยู่ (n.) residence See also: dwelling, official residence Syn. บ้าน, เรือน, เคหสถาน, ที่อาศัย, ที่พัก, จวน, พระราชวัง, ตำหนัก
ที่อยู่ (n.) residence See also: dwelling house, house, home Syn. ที่พัก, บ้าน
ที่อยู่ (n.) residence See also: domicile, dwelling place, home Syn. ที่อาศัยถาวร
ที่อยู่อาศัย (n.) residence See also: abode Syn. ที่ทำการ
ที่อยู่อาศัย (n.) residence See also: resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house Syn. ที่พักอาศัย
ที่อยู่อาศัย (n.) residence See also: domicile, habitation, home, house Syn. บ้าน, ที่พัก
ที่อาศัย (n.) residence See also: dwelling, official residence Syn. บ้าน, เรือน, เคหสถาน, ที่พัก, ที่อยู่, จวน, พระราชวัง, ตำหนัก
ที่อาศัย (n.) residence See also: dwelling place, abode Syn. ที่พัก
ที่อาศัยถาวร (n.) residence See also: domicile, dwelling place, home Syn. ที่อยู่
บ้านพัก (n.) residence See also: dwelling house, house, home Syn. ที่พัก, บ้าน, ที่อยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If they are to leave Brighton, they should come to Hertfordshire and reside in the neighbourhood.ถ้าพวกเขาจะออกจากไบรตัน พวกเขาน่าจะมาที่ฮาร์ทฟอร์ดเชียร์นี่และมาอยู่ในละแวกบ้านเรา
I reside in Hanyang and I'm going back after a visit to my sick parentsเราเป็นชาวเมืองฮันยาง พ่อแม่สูงอายุไม่สบาย เลยมาเยี่ยมที่บ้านเกิดหนะค่ะ
Adhesive reside shows he put layer after layer of duct tape over his victims' eyes.จากการวิเคราะห์แถบกาวพบว่า เขาได้ปิดเทปชั้นแล้วชั้นเล่า บนตาของเหยื่อ
Adam used to reside in Between homes.และตอนนี้เธอเป็นเจ้านายเขา เขาเป็นหนี้เธอทุกอย่าง
Whoever we are, wherever we reside we exist on the whim of murderers.Whoever we are, wherever we reside... ...we exist on the whim of murderers.
Soon, I would venture amongst evil men, butchers who now reside in my home and make them fear me.Soon, I would venture amongst evil men, butchers who now reside in my home... ...and make them fear me.
While the essence of our culture has been saved... in the elders who now reside upon this ship...แก่นแท้ทางวัฒนธรรมเราถูกเก็บรักษาไว้ได้โดยผู้อาวุโส ซึ่งตอนนี้มาพำนักอยู่บนยาน
She's allowed me to reside within her for the sacred work I've come to do.เธออนุญาติให้ฉันสิงเธอ สำหรับงานที่ศักดิ์สิทธิ์ ฉันมาเพื่อทำมัน
And then who knows what will happen to all the ones who reside in here?จากนั้นใครจะรู้่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
So did he tell you that he doesn't currently reside here?เขาได้บอกคุณหรือเปล่าว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้ว
Why are you doing this to me? The devil doesn't reside in hell, Mr. Walker.ทำไมหมอทำแบบนี้กับผม ปีศาจไม่ได้อยู่ในนรกหรอกนะคุณวอลค์เกอร์
If you reside in the Glades, you need to get out now.ถ้าคุณอาศัยอยู่ ที่ เดอะ เกลดส์,/N คุณต้องออกจากที่นั่นเดี๋ยวนี้.

reside ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 侨 / 僑] emigrant; reside abroad
林肯[Lín kěn, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄣˇ, 林肯] Abraham Lincoln (1809-1865), US president 1861-1865
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
卢卡申科[Lú kǎ shēn kē, ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ ㄕㄣ ㄎㄜ, 卢卡申科 / 盧卡申科] Aleksandr Grigoryevich Lukachenko, president of Belarus from 1994
报户口[bào hù kǒu, ㄅㄠˋ ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, 报户口 / 報戶口] apply for a resident permit
俾斯麦[Bǐ sī mài, ㄅㄧˇ ㄙ ㄇㄞˋ, 俾斯麦 / 俾斯麥] Bismarck (name); Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890
铁血宰相[Tiě xuè zǎi xiàng, ㄊㄧㄝˇ ㄒㄩㄝˋ ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, 铁血宰相 / 鐵血宰相] Iron Chancellor, refers to Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890
巴希尔[Bā xī ěr, ㄅㄚ ㄒㄧ ㄦˇ, 巴希尔 / 巴希爾] Bashir (President al-Bashir of the Sudan)
布什[Bù shí, ㄅㄨˋ ㄕˊ, 布什] Bush (name); George H.W. Bush, US president 1988-1992; George W. Bush, US President 2000-2008
[xǐ, ㄒㄧˇ, 徙] change one's residence
四合院[sì hé yuàn, ㄙˋ ㄏㄜˊ ㄩㄢˋ, 四合院] courtyard house (type of Chinese residence)
居住地[jū zhù dì, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, 居住地] current address; place of residence
监视居住[jiān shì jū zhù, ㄐㄧㄢ ㄕˋ ㄐㄩ ㄓㄨˋ, 监视居住 / 監視居住] residential surveillance, a form of noncustodial house arrest
全斗焕[Quán dòu huàn, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄡˋ ㄏㄨㄢˋ, 全斗焕 / 全斗煥] Chun Doo Hwan (former South Korean president)
常住[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, 常住] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda); permanent residence
炉边[lú biān, ㄌㄨˊ ㄅㄧㄢ, 炉边 / 爐邊] fireside
第一夫人[dì yī fū rén, ㄉㄧˋ ㄧ ㄈㄨ ㄖㄣˊ, 第一夫人] First Lady (wife of US president)
藤森[Téng sēn, ㄊㄥˊ ㄙㄣ, 藤森] Fujimori (name); Alberto Ken'ya Fujimori (1938-), president of Peru 1990-2000
乔治・华盛顿[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ· Hua2 sheng4 dun4, 乔治・华盛顿 / 喬治・華盛頓] George Washington (1732-1799), first US president
户口[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, 户口 / 戶口] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, 戈尔 / 戈爾] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate
卡尔扎伊[Kǎ ěr zā yī, ㄎㄚˇ ㄦˇ ㄗㄚ ㄧ, 卡尔扎伊] Hamid Karzai (interim leader of Afghanistan from 2001 and president since 2004)
希拉里[Xī lā lǐ, ㄒㄧ ㄌㄚ ㄌㄧˇ, 希拉里 / 希拉裡] Hillary (person name); Hillary Rodham Clinton (1947-), US Democratic politician, First lady during Bill Clinton's presidency 1993-2001, Senator for New York since 2001
住舍[zhù shè, ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ, 住舍] house; residence
宅子[zhái zi, ㄓㄞˊ ㄗ˙, 宅子] house; residence
宅舍[zhái shè, ㄓㄞˊ ㄕㄜˋ, 宅舍] house; residence
金大中[Jīn Dà zhōng, ㄐㄧㄣ ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥ, 金大中] Kim Dae Jung, president of Korea 1998-2003
李明博[Lǐ Míng bó, ㄌㄧˇ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄛˊ, 李明博] Lee Myung-bak (1941-), South Korean businessman, one-time chairman of Hyundai, President of South Korea from 2007
李登辉[Lǐ Dēng huī, ㄌㄧˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄟ, 李登辉 / 李登輝] Lee Teng-hui (1923-), Taiwanese politician, President of ROC 1988-2000
李开复[Lǐ Kāi fù, ㄌㄧˇ ㄎㄞ ㄈㄨˋ, 李开复 / 李開復] Lee Kai-Fu (1961-), Taiwanese computer scientist and IT executive, from 2005 Vice president of Google and president of Google China
克拉夫丘克[Kè lā fū qiū kè, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄈㄨ ㄑㄧㄡ ㄎㄜˋ, 克拉夫丘克] Leonid Kravchuk (1934-), first post-communist president of Ukraine 1991-1994
蔡元培[Cài Yuán péi, ㄘㄞˋ ㄩㄢˊ ㄆㄟˊ, 蔡元培] Cai Yuanpei (1868-1940), liberal educationalist, studied in Germany, President of Beijing University 1917-19, minister of education for Guomindang
连战[Lián Zhàn, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄢˋ, 连战 / 連戰] Lien Chan (1936-), Taiwanese politician, former vice-president and chairman of Guomintang
住地[zhù dì, ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, 住地] living area; residential area
府第[fǔ dì, ㄈㄨˇ ㄉㄧˋ, 府第] mansion house; official residence
府邸[fǔ dǐ, ㄈㄨˇ ㄉㄧˇ, 府邸] mansion house; official residence
眷区[juàn qū, ㄐㄩㄢˋ ㄑㄩ, 眷区 / 眷區] married quarters; residential quarters for men with families
纳吉布[Nà jí bù, ㄋㄚˋ ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ, 纳吉布 / 納吉布] Muhammad Naguib (first president of the Republic of Egypt)
尼克森[Ní kè sēn, ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙㄣ, 尼克森] Nixon (name); Richard M Nixon (1913-1994), US president 1969-1974
单元[dān yuán, ㄉㄢ ㄩㄢˊ, 单元 / 單元] unit; entrance number; staircase (for residential buildings)

reside ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
定住[ていじゅう, teijuu] (n) (1) settlement; permanent residency; (vs) (2) to settle down in; to reside in; (P)
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists)
バイスプレジデント[, baisupurejidento] (n) vice-president
ビーエスエーシー[, bi-esue-shi-] (n) British Sub-Aqua Club, founded 1953 (Prince Charles is honorary President); BSAC
プーチン[, pu-chin] (n) Putin (Russian president)
プレジデント(P);プレズィデント(ik)[, purejidento (P); purezuidento (ik)] (n) president; (P)
一等地;1等地[いっとうち, ittouchi] (n) best (residential) district (in town)
上級副社長[じょうきゅうふくしゃちょう, joukyuufukushachou] (n) senior vice president
下駄履き住宅[げたばきじゅうたく, getabakijuutaku] (n) a residential building, the first floor of which is occupied by businesses
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P)
主席(P);首席(P)[しゅせき, shuseki] (n,adj-no) (1) head; chief; (n) (2) (主席 only) chairman; governor; president; (3) (首席 only) top student; head of the class; (4) top seat; first desk (in orchestra); (P)
事務次官[じむじかん, jimujikan] (n) permanent vice-president; undersecretary; vice-minister; (P)
仮屋[かりや, kariya] (n) temporary residence or shelter
仮議長[かりぎちょう, karigichou] (n) acting chairman; acting president
会長[かいちょう, kaichou] (n) president (of a society); chairman; (P)
会頭[かいとう, kaitou] (n) society president; (P)
住まい(P);住居(P);住い[すまい(P);じゅうきょ(住居)(P), sumai (P); juukyo ( juukyo )(P)] (n,vs) dwelling; house; residence; address; (P)
住みにくい;住み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in)
住み処;住家;住み家;住みか;住処;棲家;栖[すみか;じゅうか(住家), sumika ; juuka ( juuka )] (n) (See 住い) dwelling; house; residence; den; habitat
住み所[すみどころ, sumidokoro] (n) residence; address; domicile
住む[すむ, sumu] (v5m,vi) (See 棲む) to live (of humans); to reside; to inhabit; to dwell; to abide; (P)
住人[じゅうにん, juunin] (n) dweller; inhabitant; resident; (P)
住宅ローン担保証券[じゅうたくローンたんぽしょうけん, juutaku ro-n tanposhouken] (n) residential mortgage-backed security
住所[じゅうしょ, juusho] (n) address (e.g. of house); residence; domicile; (P)
住民[じゅうみん, juumin] (n) citizens; inhabitants; residents; population; (P)
住民監査請求[じゅうみんかんさせいきゅう, juuminkansaseikyuu] (n) resident audit request to local government authority
住民納税者[じゅうみんのうぜいしゃ, juuminnouzeisha] (n) resident taxpayer
何代目[なんだいめ, nandaime] (n) what ordinal number (of a president)
入居者[にゅうきょしゃ, nyuukyosha] (n) (See テナント) tenant (esp. residential tenant in apartment block); occupant; inhabitant; inmate
全寮制[ぜんりょうせい, zenryousei] (n,adj-no) system where all students live in dormitories; residential system; boarding system (e.g. boarding school)
八将神[はちしょうじん;はちしょうしん, hachishoujin ; hachishoushin] (n) the eight gods who preside over the lucky; unlucky directions of the koyomi for each year
副会長[ふくかいちょう, fukukaichou] (n) vice president (of a club or organization, organisation)
副大統領[ふくだいとうりょう, fukudaitouryou] (n) vice president (of a country)
副大統領候補[ふくだいとうりょうこうほ, fukudaitouryoukouho] (n) candidate for vice-president; running mate (US)
副社長[ふくしゃちょう, fukushachou] (n) (abbr) (See 取締役副社長) executive vice-president; (P)
副総裁[ふくそうさい, fukusousai] (n) vice president
南京事件[なんきんじけん, nankinjiken] (n) (1) Nanking Incident (targeting of Nanking's foreign properties and residents by Kuomintang troops in March, 1927); (2) (See 南京大虐殺) Rape of Nanking (1937); Nanking Massacre
取締役副社長[とりしまりやくふくしゃちょう, torishimariyakufukushachou] (n) executive vice-president
取締役社長[とりしまりやくしゃちょう, torishimariyakushachou] (n) managing director; president of a company (US)
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists
Japanese-English: COMDICT Dictionary
メモリ常駐[メモリじょうちゅう, memori jouchuu] memory-resident (a-no)
中核[ちゅうかく, chuukaku] nucleus, resident control program
住宅用[じたくよう, jitakuyou] home, residential use
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use
常駐[じょうちゅう, jouchuu] resident (vs) (a-no)
常駐制御プログラム[じょうちゅうせいぎょプログラム, jouchuuseigyo puroguramu] nucleus, resident control program
常駐終了型プログラム[じょうちゅうしゅうりょうけいプログラム, jouchuushuuryoukei puroguramu] terminate-and-stay-resident (TSR) program
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
住む[すむ, sumu] Thai: อาศัยอยู่ English: to reside
私邸[してい, shitei] Thai: บ้านพักส่วนตัว English: private residence

reside ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาศัยอยู่[v. exp.] (āsai yū) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight FR: loger ; demeurer ; résider ; séjourner ; peupler
พัก[v.] (phak) EN: stay ; stay at ; stay over ; reside ; dwell ; lodge FR: loger ; résider ; demeurer ; séjourner ; rester
พักอาศัย[v. exp.] (phak āsai) EN: stay ; live ; reside FR: loger ; demeurer ; gîter (vx - litt.)
พำนัก[v.] (phamnak) EN: dwell ; reside ; stay FR: résider
พำนักในประเทศไทย[v. exp.] (phamnak nai) EN: reside in Thailand FR: résider en Thaïlande
ประทับ[v.] (prathap) EN: be in residence ; reside FR:
สิงสถิต[v.] (singsathit) EN: dwell ; reside ; live FR:
อยู่[v.] (yū) EN: stay ; put up ; lodge ; live ; reside ; dwell ; inhabit FR: habiter ; vivre ; rester ; demeurer ; loger ; résider ; crécher (fam.)
อดีตประธานาธิบดี[n. exp.] (adīt prathā) EN: former President FR: ancien président [m]
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānre) EN: houses ; residence ; dwellings FR:
อำนวยการ[v. exp.] (amnūay kān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อาศัย[n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college ; rector FR: doyen [m] ; recteur [m]
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น[n. exp.] (athikānbodī) EN: Khon Kaen University President FR:
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร[n. exp.] (athikānbodī) EN: President of Naresuan University FR:
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation FR: habitation [f]
ใบอนุญาตพำนัก[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: residence permit FR:
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place ; pad (inf.) FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m] ; home [m] ; toit [m] ; foyer [m] ; pénates [fpl] (fig., fam.) ; crèche [f] (vx, fam.) ; bicoque [f] (fam., péj.)
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: official residence ; official quarters FR: résidence officielle [f]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging ; rest house ; boarding house FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บ้านพักอาศัย [n. exp.] (bānphak āsa) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house FR: résidence [f] ; domicile [m] ; habitation [f]
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด[n. exp.] (bānphak phū) EN: governor's official resident FR:
บ้านพักตากอากาศ[n. exp.] (bānphak tāk) EN: weekend house FR: résidence secondaire [f] ; seconde résidence [f] (Belg.) ; maison de vacances [f]
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people ; folk ; national FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; ressortissant [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population ; locals FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
ชุมรุม[n.] (chumrum) EN: residence FR: résidence [f]
หอมหาลัย[n. exp.] (hø mahālai) EN: university dormitory FR: cité universitaire [f] ; résidence universitaire [f] ; kots [mpl] (Belg.)
หอพักนักศึกษา[n. exp.] (høphak naks) EN: dorm FR: foyer d'étudiants [m] ; résidence universitaire [f]
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าพรรค[n.] (hūanā phak) EN: party head ; party leader FR: président de parti [m] ; présidente de parti [f] ; chef de parti [m, f]
จวน[n.] (jūan) EN: official residence ; governor's residence FR: résidence officielle [f]
จวนผู้ว่า[n. exp.] (jūan phūwā) EN: provincial governor's residence FR:
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่[n. exp.] (kammakān ph) EN: executive president ; president FR: président [m]
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān ph) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president FR:
การจำพรรษา[n.] (kān jamphan) EN: Vassa-residence ; rains residence FR:
การเลือกตั้งประธานาธิบดี[n. exp.] (kān leūakta) EN: presidential election FR: élections présidentielles [fpl]
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (kān leūakta) EN: United States presidential election FR: élections présidentielles américaines [fpl]
การตั้งถิ่นฐาน[n. exp.] (kān tang th) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence FR:

reside ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohnsitz {m} | seinen Wohnsitz haben; wohnen; sich aufhalten | ohne festen Wohnsitzdomicile | to reside | of no fixed address
Internat {n}boarding school; residential school
Abholung {f} (in der Wohnung) | zur Abholung bereitcollection (at residence) | ready for collection; awaiting collection
offener Kamin {m} | am Kaminfireplace | by the fireside
Heim {n}; Platz an einer Feuerstelle | am Kamin sitzenfireside | to sit by the fireside
Lehnsessel {m}fireside chair
Herd {m}hearth; fireside
Wohnviertel {n}residential; residential quarter
Aufenthaltserlaubnis {f}permission to stay; permit of residence; residence permit
President {m}Pres. : president
Zentralbankpräsident {m}President of the Central Bank
Präsidentenpalast {m}presidential palace
Präsidentenwahl {f}presidential election
Präsidentschaftsdebatte {f}presidential debate
Residenz {f}residency
Residenzeinheit {f}residence device
Aufenthaltsgenehmigung {f}residence permit
Wohnbezirk {m}residential district
Wohnhaus {n}residential house
Wohnheim {n}residential home; rooming house [Am.]
Wohnungsgeldzuschuss {m}residential allowance
Verweildauer {f}resting time; residence time
Uferanlieger {m}riverside resident

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reside
Back to top