ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come*, -come-

come ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come (vi.) เกิดขึ้น See also: ปรากฏ Syn. appear, take place, occur, happen
come (vi.) ถึง (ยาวมาถึง) See also: มาถึง Syn. extend, reach, expand, spread, stretch
come (vi.) เป็น See also: กลายเป็น Syn. become, get
come (vi.) มา See also: มาถึง, มาแล้ว Syn. approach, near, advance, arrive Ops. go, leave, depart
come (vi.) มาจาก (ภูมิลำเนา, บ้านเกิด) See also: เกิดใน Syn. issue, emanate, arise, originate, appear
come (sl.) ถึงจุดสุดยอด Syn. cum
come a cropper (idm.) โชคร้าย See also: เกือบหายนะ, หมดหวัง
come aboard (phrv.) ขึ้น (เรือหรือเครื่องบิน) Syn. go aboard, go ashore, take aboard, take ashore
come about (phrv.) เกิดขึ้น Syn. bring about
come about (phrv.) (เรือหรือลม) เปลี่ยนทิศทางไปในทางตรงข้าม Syn. bring about
come across (phrv.) เกิดขึ้น See also: ผ่านเข้ามา Syn. occur, take place, happen
come across (phrv.) พบโดยบังเอิญ See also: บังเอิญเจอ Syn. encounter
come across (idm.) พบโดยบังเอิญ
come across (phrv.) ข้าม (ถนน, แม่น้ำฯลฯ) See also: เดินข้าม Syn. come over
come across (phrv.) เป็นที่เข้าใจและได้รับการยอมรับจาก Syn. come over
come across (phrv.) ผ่าน (สถานที่) Syn. go across
come across (phrv.) พบโดยบังเอิญ Syn. happen on
come across (phrv.) เกิดขึ้นในใจ See also: ก่อตัวขึ้นในใจ, ผุดขึ้นมา
come across as (phrv.) ดูเหมือนว่าจะเป็น (จากพฤติกรรม) See also: มีท่าทางของ, มีลักษณะของ
come across with (phrv.) ข้าม(ถนน, แม่น้ำฯลฯ)พร้อมกับ
come after (phrv.) เกิดขึ้นภายหลัง See also: เกิดขึ้นตามมา Syn. follow, go after
come after (phrv.) ต่อหลังมา See also: ต่อจาก, ตามมา
come after (phrv.) ไล่ตาม (เพื่อโจมตี) See also: ตามหลัง (เพื่อโจมตี) Syn. be after, come for, get after, keep after, make after
come again (phrv.) กลับมาอีก See also: มาหาอีก Syn. go back
come again (phrv.) พูดใหม่อีก Syn. come back
come along (phrv.) ผ่านมา See also: มาถึง Syn. come by, get by, get past
come along (phrv.) มาพร้อมกับ Syn. be along, bring along, get along
come along (phrv.) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ Syn. turn up
come along (phrv.) ปรับปรุง See also: แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น Syn. come on
come amiss (phrv.) เกิดความผิดพลาด Syn. be amiss
come amss (phrv.) ผิดปกติ See also: เสีย Syn. go amiss
come apart (phrv.) ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย See also: ทำให้แตกละเอียด Syn. fall apart
come around (phrv.) มาถึง
come around (phrv.) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด Syn. bring around, bring over, come over, fetch over
come at (phrv.) สามารถไปถึง
come at (phrv.) ค้นพบ See also: ค้นให้เจอ., เจอ
come at (phrv.) ออกไปเมื่อ See also: ออกไปตอน
come away (phrv.) ไปให้พ้น See also: ออกไป, ออกไปให้พ้น, ไปห่างๆ Syn. be off, come away with
come away with (phrv.) กลับไปพร้อมกับ (บางสิ่งเช่น ความคิดหรือความรู้สึกบางอย่าง) Syn. go away with
come away with (phrv.) ไปให้พ้น See also: ออกไป, ออกไปให้พ้น, ไปห่างๆ Syn. be off, come away
English-Thai: HOPE Dictionary
come(คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ, See also: Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง)
come-hitheradj. ซึ่งยั่วยวน,ซึ่งล่อลวง
comebackn. การกลับสู่ตำแหน่งหรือฐานะเดิม,การพูดย้อนที่ฉลาด, Syn. return
comedian(คะมี'เดียน) n. ตัวตลก,ผู้ที่มีลักษณะตลก, Syn. comedienne
comedic(คะมี'ดิค) adj. เกี่ยวกับละครตลก
comedienne(คะมี'เดียน) n. นักแสดงละครตลกหญิง,ตัวตลกหญิง
comedist(คอม'มีดิสทฺ) n. นักประพันธ์บทละครตลก
comedo(คอม'มีโด) n. สิวหัวดำ
comedownn. การตกอับ,การเสื่อมลงของฐานะ
comedy(คอม'มีดี) n. ละครตลก,เรื่องตลก,ฉากละครตลก
comely(คัม'ลี) adj. สวยงาม,เหมะสม., See also: comeliness ดูcomely, Syn. joke,
comeon(คัม'ออน) n. การล่อลวง, Syn. lure
comer(คัม'เมอะ) n. คนที่ไปได้ดี (มีหวังเจริญ)
comestible(คะเมส'ทะเบิล) adj. ซึ่งกินได้
comet(คัม'มิท) n. ดาวหาง, See also: cometary adj.
comeuppance(คัมอัพ'พันซ) n. การด่าที่ควรได้รับ
English-Thai: Nontri Dictionary
come(vi) มา,บรรลุถึง,เข้ามา,ปรากฏ
comedian(n) ตัวตลก,จำอวด
comedy(n) เรื่องตลก,สุขนาฏกรรม,ละครชวนหัว,ละครตลก,เรื่องน่าขัน
comeliness(n) ความสง่างาม,ความสวยงาม,ความงาม,ความเหมาะสม
comely(adj) สวยงาม,งาม,เหมาะสม,หน้าตาดี
comet(n) ดาวหาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
come of ageบรรลุนิติภาวะ [ดู attain of majority] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedyสุขนาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Come from Withinออกมาจากภายใน [การแพทย์]
Comediansนักแสดงชวนหัว [TU Subject Heading]
Comedoคอมมีโด [การแพทย์]
Comedyละครชวนหัว [TU Subject Heading]
Cometsดาวหาง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
parting of the ways (idm.) ทางแยก (มักนำหน้าด้วย come to a, arrive at a, reach a) See also: จุดแตกหัก
รกบิน (n.) placenta which is not come out as usual
เข้าๆ ออกๆ (v.) go out and come in again and again
ตก (v.) come See also: approach Syn. ย่างเข้า, ถึงเวลา
ถึงเวลา (v.) come See also: approach Syn. ย่างเข้า
มาริ (v.) come Syn. มา, มาหา, มาสู่
มาริ (v.) come Syn. มา, มาหา, มาสู่
ย่างเข้า (v.) come See also: approach Syn. ถึงเวลา
มายัง (v.) come (to) See also: move toward, reach, arrive at Ops. ไปสู่, ไปยัง
มาสู่ (v.) come (to) See also: move toward, reach, arrive at Syn. มายัง Ops. ไปสู่, ไปยัง
กะผลุบกะโผล่ (v.) come and go Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ
ลงมา (v.) come down See also: descend Syn. มา Ops. ขึ้นไป, ขึ้น
ออกโรง (v.) come forward See also: take up the matter, go into action
ยกขบวน (v.) come in crowds See also: throng, crowd, flock Syn. ยกพวก
ยกโขยง (v.) come in crowds See also: throng, crowd, flock Syn. ยกขบวน, ยกพวก
ขึ้น (v.) come into being See also: grow up, come out, be up, happen Syn. เกิด, เกิดขึ้น Ops. หาย
ใกล้ (v.) come near See also: approach Syn. เกือบ, จวนเจียน, จวน Ops. ไกล
เร็วๆ (v.) come on Ops. ช้าๆ
เร็วๆ เข้า (v.) come on Syn. เร็วๆ Ops. ช้าๆ
ออก (v.) come out See also: eject
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We've come here on private businessพวกเรามาที่นี่ด้วยเรื่องธุระส่วนตัว
I wouldn't mind if he didn't come at allฉันจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าเขาไม่มา
She wants you to come soon and not let her downเธอต้องการให้คุณมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
May I come in?ให้ฉันเข้าไปได้ไหม
Can you come to my office tomorrow morning?คุณจะมาที่ที่ทำงานของฉันพรุ่งนี้เช้าได้ไหม
When will he come to see you?เขาจะมาพบคุณเมื่อไหร่หรือ
She'll come to live with me for some daysเธอจะมาอยู่กับฉันช่วงหนึ่ง
I only come to tell you that…ฉันมาเพียงเพื่อที่จะบอกคุณว่า...
I have come to apologizeฉันมาเพื่อขอโทษ
He's asking me to come live with himเขาขอให้ฉันมาอยู่กับเขา
I didn't have chance to come homeฉันไม่มีโอกาสได้กลับบ้าน
We've come to take you home with usพวกเรามารับคุณกลับบ้านพร้อมเรา
Certainly, come back soonได้เลย กลับมาเร็วๆ นะ
I didn't hear you come inฉันไม่ได้ยินเสียงคุณเข้ามา
I'd love you to come and work with usฉันอยากให้คุณมาทำงานกับเรา
You come to the right placeคุณมาถูกที่แล้วล่ะ
A Mrs Mary will come to see you tomorrowคนที่ชื่อนางแมรีคนหนึ่งจะมาพบคุณพรุ่งนี้
First come first servedมาถึงก่อนได้รับบริการก่อน
Please come earlierกรุณามาแต่เนิ่นๆ
How often do you come to class late?คุณเข้าชั้นเรียนสายบ่อยแค่ไหน?
Please come with us if you would like to do soโปรดมากับพวกเราถ้าคุณอยากมาด้วย
Will you come and join us for dinner on Sunday?คุณจะมาร่วมรับประทานอาหารค่ำกับเราในวันอาทิตย์ไหม?
I've come to see the showฉันมาเพื่อดูการแสดง
You can come home whenever you wantคุณกลับมาบ้านได้ทุกเมื่อที่คุณอยากมา
Could you come here please?คุณช่วยกรุณามานี่หน่อยได้ไหมคะ?
Will anyone like to come with me?มีใครอยากจะไปกับฉันบ้างไหม?
We would love you to come and stayพวกเราอยากให้คุณมาพักด้วย
Maybe we could come here again for lunch laterบางทีคราวหน้าเราอาจจะมาทานอาหารเที่ยงที่นี่กันอีก
Don't dare come near me againอย่าบังอาจเข้ามาใกล้ฉันอีก
At last you have come too!ในที่สุดคุณก็มาด้วยเหมือนกัน
You say you come with information? Something new?คุณบอกว่าคุณมีข่าวสารมาด้วย มีอะไรใหม่หรือ?
Please, don't come here and make judgments on meได้โปรดอย่ามาที่นี่และมาพิพากษาผมเลย
Why don't you pack some things and come stay with me?ทำไมคุณไม่เก็บของบางอย่างและไปอยู่กับฉัน?
Don't come back to me when you've changed your mindอย่าได้กลับมาหาฉันอีกล่ะถ้าคุณเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา
I asked her to come here to consult on the caseฉันขอให้เธอมาที่นี่เพื่อให้คำปรึกษาในคดีนี้
Don't come near! Don't approach me!อย่าเข้ามาใกล้ อย่าเข้ามาใกล้ฉัน
Why don't you come back a little later?ทำไมนายไม่มาช้ากว่านี้อีกสักหน่อยนะ
I wish you'd come for a little visit and let me walk you aroundฉันปรารถนาให้คุณมาเยี่ยมสักนิดและให้ฉันพาคุณเดินเที่ยวชม
It is a pleasant sensation to come back to something familiarมันเป็นความรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาสู่บางสิ่งที่คุ้นเคย
If you've got a dream this is the place to make that dream come trueถ้าคุณมีความฝัน นี่แหล่ะคือสถานที่ที่จะทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Slave in the Magic Mirror, come from the farthest space.ทาสในกระจกวิเศษ, มาจากพื้นที่ที่ไกลที่สุด
Your wish will soon come trueความปรารถนาของคุณเร็ว ๆ นี้ จะเป็นจริงขึ้นมา
And... And may my dreams come true.และและอาจฝันของฉันเป็นจริง ขึ้นมา
One bite and all your dreams will come true.หนึ่งกัดและความฝันของคุณจะ เป็นจริงขึ้นมา
Keep moving. Come along, hurry up!เตรียมปะทะ ไปพร้อมๆกัน เร็วเข้า
The enemy! Come on, let's get him!ข้าศึก เร็วเข้า จัดการมัน
May I come in, sir?ขอเข้าไปได้ไหม ครับท่าน
I'll show you who I am! Come down to headquarters!ฉันจะแสดงให้แกดูว่าฉันคือใคร ไปที่กองบัญชาการ
Going to put up a fight, are you? Come to headquarters.แกจะทำอะไรฉัน ไปที่กองบัญชาการ
We didn't think you'd come back.เราไม่คิดว่าคุณจะกลับมา
Your secret agent? Tell her to come here.นั้นความลับของคุณเหรอ เรียกเธอมานี่
Have B76 come right in.ให้ B76 เข้ามาข้างใน

come ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来临[lái lín, ㄌㄞˊ ㄌㄧㄣˊ, 来临 / 來臨] approach; come closer
浮现[fú xiàn, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, 浮现 / 浮現] appear in one's mind; come back to (one's mind)
[còu, ㄘㄡˋ, 凑 / 湊] assemble; put together; press near; come together
来去无踪[lái qù wú zōng, ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ˊ ㄗㄨㄥ, 来去无踪 / 來去無蹤] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace
来无影,去无踪[lái wú yǐng, ㄌㄞˊ ˊ ˇ, qu4 wu2 zong1, 来无影,去无踪 / 來無影,去無蹤] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace
再来[zài lái, ㄗㄞˋ ㄌㄞˊ, 再来 / 再來] come again
成真[chéng zhēn, ㄔㄥˊ ㄓㄣ, 成真] come true (e.g. a dream)
打交道[dǎ jiāo dào, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄠ ㄉㄠˋ, 打交道] come into contact with; have dealing with
落马[luò mǎ, ㄌㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, 落马 / 落馬] lit. to fall from a horse; fig. to suffer a setback; to come a cropper
表面化[biǎo miàn huà, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 表面化] come to the surface; become apparent
降世[jiàng shì, ㄐㄧㄤˋ ㄕˋ, 降世] come to earth
汇聚[huì jù, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, 汇聚 / 匯聚] convergence; to come together
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
失迎[shī yíng, ㄕ ˊ, 失迎] failure to meet; (humble language) I'm sorry not to have come to meet you personally
满期[mǎn qī, ㄇㄢˇ ㄑㄧ, 满期 / 滿期] to fall due; to come to the end of a term; to expire
反扑[fǎn pū, ㄈㄢˇ ㄆㄨ, 反扑 / 反撲] to counter-attack; to come back after a defeat; to retrieve lost ground
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, 伏笔 / 伏筆] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story)
吃亏[chī kuī, ㄔ ㄎㄨㄟ, 吃亏 / 吃虧] suffer losses; come to grief; get the worst of it
不可多得[bù kě duō dé, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄜˊ, 不可多得] hard to come by; rare
出入[chū rù, ㄔㄨ ㄖㄨˋ, 出入] to go out and come in; entrance and exit; expenditure and income; discrepancy; inconsistent
[sǎn, ㄙㄢˇ, 散] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose
独占鳌头[dú zhàn áo tóu, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ ㄠˊ ㄊㄡˊ, 独占鳌头 / 獨佔鰲頭] to monopolize the turtle head (成语 saw, refers to carved marble steps of the palace); to come first in triennial palace examinations; the champion; the very best in any field
独占鼇头[dú zhàn áo tóu, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ ㄠˊ ㄊㄡˊ, 独占鼇头 / 獨佔鼇頭] variant of 獨佔鰲頭|独占鳌头, to monopolize the turtle head (成语 saw, refers to carved marble steps of the palace); to come first in triennial palace examinations; the champion; the very best in any field
比划[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, 比划 / 比劃] to gesture; to use sign language; to gesticulate; to engage in body combat or martial art; to come to blows
反正[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反正] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right)
弥勒[Mí lè, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ, 弥勒 / 彌勒] Mile (place in Yunnan); Maitreya; the Bodhisattva that will be the next to come after Shakyamuni Buddha
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, 下来 / 下來] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders)
[jí, ㄐㄧˊ, 即] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near
用得上[yòng de shàng, ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ, 用得上] needed; to come in useful
昼伏夜出[zhòu fú yè chū, ㄓㄡˋ ㄈㄨˊ ㄧㄝˋ ㄔㄨ, 昼伏夜出 / 晝伏夜出] nocturnal; to hide by day and come out at night
援救[yuán jiù, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄡˋ, 援救] to come to the aid of; to save; to rescue from danger; to relieve
回来[huí lai, ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, 回来 / 回來] return; come back
返回[fǎn huí, ㄈㄢˇ ㄏㄨㄟˊ, 返回] return to; come (or go) back
难得[nán dé, ㄋㄢˊ ㄉㄜˊ, 难得 / 難得] seldom; rare; hard to come by
来华[lái huá, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄚˊ, 来华 / 來華] to come to China; to settle in China (of a foreign national)
物以类聚[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, 物以类聚 / 物以類聚] similar things come together (成语 saw); like draws like; Birds of a feather flock together.
履舄交错[lǚ xì jiāo cuò, ㄌㄩˇ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, 履舄交错 / 履舄交錯] lit. shoes and slippers muddled together (成语 saw); fig. many guests come and go; a lively party
不分胜负[bù fēn shèng fù, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, 不分胜负 / 不分勝負] tie; draw; come out even
剥离[bō lí, ㄅㄛ ㄌㄧˊ, 剥离 / 剝離] (of tissue, skin, covering etc) come off; peel off; be stripped
功德圆满[gōng dé yuán mǎn, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, 功德圆满 / 功德圓滿] virtuous achievements come to their successful conclusion (成语 saw)

come ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざ[, iza] (adv,int) (See いざと言う時) now; come (now); well
いって来る;行って来る;行ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See 行ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back)
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop)
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop)
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined
おととい来やがれ;一昨日来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again!
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay
こうなると[, kounaruto] (exp) given the situation; now that it has come to this
ここで会ったが百年目;ここで逢ったが百年目;此処で会ったが百年目;此処で逢ったが百年目[ここであったがひゃくねんめ, kokodeattagahyakunenme] (exp) (id) At last your time has come
ご免ください(P);御免下さい;ご免下さい;御免ください[ごめんください, gomenkudasai] (exp) (1) may I come in?; (2) (pol) please forgive me; I'm sorry; (P)
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P)
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P)
ちょんになる[, chonninaru] (exp,v5r) to come to an end; to finish; to get fired
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ...
ね(P);ねえ[, ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P)
ふいになる[, fuininaru] (exp) (See おじゃんになる) to come to nothing; to fall through; to end without result
ぶり返す[ぶりかえす, burikaesu] (v5s,vi) to come back; to return; to recur
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
やって来る[やってくる, yattekuru] (exp,vk) to come along; to come around; to turn up; (P)
ようになる[, youninaru] (exp) to reach the point that; to come to be that; (P)
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces)
一丁[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P)
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own
一体となる[いったいとなる, ittaitonaru] (exp,v5r) to accrete; to become whole; to come together
一緒になる[いっしょになる, isshoninaru] (exp,v5r) to come together; to join
万劫末代[まんごうまつだい, mangoumatsudai] (n-t) eternity; through all eternity; for evermore; for many generations to come
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r,vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P)
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P)
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled
付いてくる(P);付いて来る(P)[ついてくる, tsuitekuru] (vk) (uk) to follow; to come along with one; to accompany; (P)
付きが回る;つきが回る;ツキが回る[つきがまわる(付きが回る;つきが回る);ツキがまわる(ツキが回る), tsukigamawaru ( tsuki ga mawaru ; tsukiga mawaru ); tsuki gamawaru ( tsuki ga mawar] (exp,v5r) to have fortune come your way; to become lucky
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp,v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
休す[きゅうす, kyuusu] (v5s,vi) (1) (See 休する) to come to an end; (2) to rest
休する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s,vi) (1) to come to an end; (2) to rest; (P)
何だって[なんだって, nandatte] (int) (1) (uk) What?!; (2) Why?; Come again?; (3) anyone; anything
働く[はたらく, hataraku] (v5k,vi) (1) to work; to labor; to labour; (2) to function; to operate; to be effective; to work (i.e. ... works); to come into play; (3) to commit (e.g. a crime); to perpetrate; to do; to act; to practise; to practice; (4) {ling} to be conjugated; (P)
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome
予見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome
復帰[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR)
試験結果[しけんけっか, shikenkekka] test outcome, test result
開通[かいつう, kaitsuu] to take effect, to be become active
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion
下りる[おりる, oriru] Thai: ลดลงมา English: to come down
出る[でる, deru] Thai: ออกมา English: to come forth
取れる[とれる, toreru] Thai: หลุดออกมา English: to come off
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: (ถอน)หลุดออกมา English: to come out
返る[かえる, kaeru] Thai: กลับมา English: come back
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: มา English: come
富む[とむ, tomu] Thai: ร่ำรวย English: to become rich
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลมคม English: to become sharp
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)
曇る[くもる, kumoru] Thai: มืดครึ้ม English: to become cloudy
湿る[しめる, shimeru] Thai: แฉะ English: to become wet
澄む[すむ, sumu] Thai: ใส English: to become transparent
稼ぐ[かせぐ, kasegu] Thai: หาเงิน English: to earn income
絡む[からむ, karamu] Thai: เกี่ยวโยงกัน English: to become tangled in
酔う[よう, you] Thai: มึนเมา English: to become intoxicated

come ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive FR:
อนาคต[X] (anākhot) EN: to come ; to be FR: à venir
อวสาน[v.] (awasān) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over FR: terminer
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir ; éclore
บังคับใช้[v. exp.] (bangkhap ch) EN: enforce ; give force to ; come into force ; take effect FR: entrer en vigueur
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together FR: rejoindre ; converger ; confluer
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บ่นหา[v. exp.] (bon hā) EN: keep asking for someone to come FR:
ใช้บังคับแก่[v. exp.] (chai bangkh) EN: enforce ; come into force ; come into effect ; take effect ; impose upon ; enforce against  FR:
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation ; rebirth ; re-existence FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near FR: frôler ; effleurer
เชิญ[v.] (choēn) EN: invite ; go ahead ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore ; bid ; come in ! FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de  ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y ! ; bienvenue !
เชิญ เชิญ[v. exp.] (choēn choēn) EN: Come in! ; Please go ahead ; Please help yourselves FR:
เชิญเข้ามา[v. exp.] (choēn khao ) EN: please come in FR: veuillez entrer
เชิญแวะชมก่อน[v. exp.] (choēn wae c) EN: You're welcome to take a look around ; Do come in and have a look FR:
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through ; miss an opportunity FR: échouer ; tomber à l'eau
ดา[v.] (dā) EN: advance along a wide front ; come in force ; go in force ; advance in large numbers ; make a combined attack FR:
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask FR:
ได้คิด[v. exp.] (dāi khit) EN: realize ; reconsider ; come to one's senses FR: s'en mordre les doigts
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of FR: réaliser
ได้เวลาแล้ว[v. exp.] (dāi wēlā la) EN: it's now time (to) ; the time has come (to) FR: il est temps (de)
ฝันสลาย[X] (fan salāi) EN: dreams come to nought ; shattered dreams FR:
ให้ใช้บังคับ[v. exp.] (hai chai ba) EN: come into force FR: entrer en vigueur
ให้ใช้บังคับตั้งแต่...[v. exp.] (hai chai ba) EN: come into force from/after … (+ date) FR: entrer en vigueur à la date du .../à partir du ... (+ date)
ฮั้ว[v.] (hūa) EN: come to terms ; arrive at an agreement FR:
หวนคืน[v. exp.] (hūan kheūn ) EN: return ; come back to FR:
หวนกลับ[v. exp.] (hūan klap =) EN: return to ; go back ; come back ; turn to FR:
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into ; face ; see FR: rencontrer ; tomber sur
เจอโดยบังเอิญ[v. exp.] (joē dōi ban) EN: come across FR: tomber sur ; rencontrer accidentellement
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever ; conclure
จบบริบูรณ์[v. exp.] (jop børibūn) EN: end ; come to an end ; finish ; complete FR:
จบกัน[v. exp.] (jop kan) EN: come to an end ; finish ; end ; wind up FR:
จบเรื่อง[v. exp.] (jop reūang) EN: end ; finish ; settle ; be brought to an end ; come to an end FR:
จอดไม่ต้องแจว[xp] (jøt mai tǿn) EN: come to the end ; be finished for FR:
จู่ ๆ ก็มา[v. exp.] (jū-jū kø mā) EN: come suddenly ; come all of a sudden FR: arriver soudainement ; se produire soudainement
แก้ทาง[v.] (kaēthāng) EN: counter ; come back FR:
ก้าวเข้ามา[v. exp.] (kāo khao mā) EN: come in FR:
กะผลุบกะโผล่ [v.] (kaphlupkaph) EN: come and go FR:

come ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elternhaus {n} | aus gutem Elternhaus stammenparental home | to come from a good home
nützlich; dienlich; praktisch {adj} | sich als nützlich erweisenhandy | to come in handy
Fälligkeit {f} | bei Fälligkeit | fällig werdenmaturity | at maturity | to come to maturity
Abwägungsergebnis {n}outcome of consideration
Gewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jahrenaccumulated income | accumulated retained earnings
Anfänger {m}newcomer
Rentenfonds {m}annuity fund; fixed-income fund
Einkommensverschiebung {f}assignment of income
Durchschnittseinkommen {n}average income
Großverdiener {m}big income earner
Kriminalkomödie {f}comedy thriller
Cordobauferwipper {m} [ornith.]Comechingones Cinclodes
Dividendeneinkommen {n}dividend income
Familieneinkommen {n}family income
Bruttoverdienst {m}gross income
Bruttovolkseinkommen {m}gross national income
Einkommensstufe {f}income group
Einkommensteuererklärung {f} | Formular zur Einkommensteuererklärungincome tax return | form of income tax return
Einkommensunterschiede {pl}income differentials
Einkünfte {pl} | Einkünfte aus unselbstständiger Arbeitincome | income from employment; income from salaried employment
Pro-Kopf-Einkommen {n}income per capita
Abschreibungsmöglichkeit {f}possibility of setting off items against taxable income
Einkommen {n}income
Einkommensverwendung {f}application of income
Einnahmequelle {f}source of income
Erwerbsteuer {f}profit and income tax
Gesamteinkommen {n}total income
Jahreseinkommen {n}annual income; yearly income
Lohnsteuerjahresausgleich {m}annual adjustment of income tax
Monatseinkommen {n}monthly income
Periodengewinn {m}accounting income
Solidaritätszuschlag {m}solidarity surcharge on income tax
Substanzsteuern {pl}tax on non-income values
Arztberuf {m} | den Arztberuf ergreifen; Arzt werden; Äztin werdenjob of doctor | to become a doctor
Lustspiel {n}comedy
Lustspielfilm {m}film comedy
Mundraub {m}theft of comestibles for personal consumption
reizlos {adj} | reizloser | am reizlosestenuncomely | uncomelier | uncomeliest
reizlos {adv}uncomelily
Viskosimeter {n}viscometer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come
Back to top