ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

haunt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *haunt*, -haunt-

haunt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
haunt (vt.) ทำให้กังวล
haunt (n.) สถานที่ที่ไปเป็นประจำ Syn. hangout, purlier, resort
haunt (vt.) หลอกหลอน See also: หลอน
haunted (adj.) ซึ่งสิงอยู่ See also: ซึ่งหลอกหลอนอยู่, ที่มีผีสิงอยู่
haunting (adj.) ยังคงอยู่ในความทรงจำ See also: ซึ่งยังไม่อาจลืมได้
English-Thai: HOPE Dictionary
haunt(ฮอนทฺ) v. สิ่งสู่,มักปรากฎขึ้นเสมอ,ไปเยี่ยมบ่อย,รบกวน. n. ที่ที่ไปบ่อย,ผี., See also: haunter n.
haunted(ฮอน'ทิด) adj. ซึ่งสิงอยู่,ครอบงำ
haunting(ฮอน'ทิง) adj. ยังคงอยู่ในความทรงจำ,ซึ่งสิ่งอยู่,ครอบงำ., See also: hauntingly adv., Syn. disturbing,persisting
English-Thai: Nontri Dictionary
haunt(n) สถานที่ที่ไปบ่อย,ผี
haunted(adj) ที่มีคนไปบ่อย,มีผีหลอก,มีผีสิง,ซึ่งสิงอยู่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลอก (v.) haunt See also: frighten, scare
หลอกหลอน (v.) haunt See also: frighten, scare Syn. หลอก
หลอน (v.) haunt See also: spook, scare, frighten Syn. หลอกหลอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nine million dead haunt this countryside.ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 9 ล้านคน
Do you haunt this castle?เจ้าสิงสู่อยู่ที่ปราสาทนี้หรอ ?
And if the truth is so horrible, and will haunt your dreams for all time?ถ้าเรื่องเศร้า มันจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปนะ
OK, if you haunt your guys all that way you'd better tell me you won the bet.เอาล่ะ ถึงเวลาแล้วที่หล่อนจะบอกชั้น ได้ใจเค้าหรือไม่ได้
"He said it would fetch bad luck, and besides, "he said, he might come back to haunt us."เขาพูดวาจะทำให้พบความโชคร้าย และอีกด้านนึง เขาพูดว่า มันจะย้อนกลับมากวนใจเรา
Listen, I know it isn't easy, Rodney but a dream that you don't fight for can haunt you for the rest of your life.ฟังนะ ร็อดนี่ย์ พ่อรู้ว่ามันไม่ง่าย แต่ความฝันที่เราไม่พยายามทำให้มันเป็นจริง จะตามหลอกหลอนเราไปตลอดชีวิตนะลูก
Don't let the memories of the dead haunt you.อย่าปล่อยให้ความทรงจำ เกี่ยวกับคนที่ตายมาหลอกหลอนเจ้า
Get it off you, otherwise, it'll haunt you for the rest of your life.ระบายมันออกมา ไม่งั้น มันจะตามหลอกหลอนคุณไปตลอดทั้งชีวิต
11th grade, school festival 11th grade, school festival I'm going to haunt you until your great-grandchildren's generation!ม.5 งานโรงเรียน ม.5 งานโรงเรียนฉันจะตามหลอกตามหลอนนายจนชั่วลูกชั่วหลาน!
I'm going to haunt you forever!ฉันจะหลอกหลอนนายตลอดไป!
They will haunt me forever.นั้นเป็นที่ประทับใจไปชั่วกาล
Even so, the things you said on that tape haunt me every day.แม้ว่าสิ่งที่เธอพูดในเทปนั้น จะตามกวนใจฉันทุกวัน

haunt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死灰复燃[sǐ huī fù rán, ㄙˇ ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ ㄖㄢˊ, 死灰复燃 / 死灰復燃] lit. ashes burn once more (成语 saw); fig. sb lost returns to have influence; sth malevolent returns to haunt one
闹鬼[nào guǐ, ㄋㄠˋ ㄍㄨㄟˇ, 闹鬼 / 鬧鬼] haunted
鬼楼[guǐ lóu, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄡˊ, 鬼楼 / 鬼樓] haunted house
鬼迷心竅[guǐ mí xīn qiào, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄠˋ, 鬼迷心竅 / 鬼迷心窍] haunted; possessed by a devil
凶宅[xiōng zhái, ㄒㄩㄥ ㄓㄞˊ, 凶宅 / 兇宅] inauspicious abode; haunted house
故地[gù dì, ㄍㄨˋ ㄉㄧˋ, 故地] once familiar places; former haunts
旧地[jiù dì, ㄐㄧㄡˋ ㄉㄧˋ, 旧地 / 舊地] once familiar places; former haunts

haunt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハウント[, haunto] (n) haunt
取り憑く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り付く・とりつく・4) to take hold of; to possess; to haunt
取り殺す;取殺す[とりころす, torikorosu] (v5s,vt) to haunt to death; to possess and kill
巣食う(ateji);巣くう[すくう, sukuu] (v5u,vi) (1) to build (a nest); to nest; (2) to haunt (a place); to hang out (somewhere)
お化け屋敷;御化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) haunted house
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
化け物屋敷;化物屋敷[ばけものやしき, bakemonoyashiki] (n) haunted mansion; haunted house; enchanted house
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone)
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead
古巣[ふるす, furusu] (n) old haunts; former homes; (P)
巣窟[そうくつ, soukutsu] (n) den; haunt; hangout; home
幽霊屋敷[ゆうれいやしき, yuureiyashiki] (n) haunted house
旧遊の地[きゅうゆうのち, kyuuyuunochi] (n) familiar haunts

haunt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลอกหลอน[v.] (løkløn) EN: haunt ; frighten FR:
หลอน[v.] (løn) EN: spook ; haunt FR:
ผีหลอก[v.] (phī løk) EN: haunt ; be scared by a ghost FR:
รังมด[n. exp.] (rang mot) EN: ant's nest ; ant's haunt FR: fourmilière [f] ; nid de fourmis [m]
สิง[v.] (sing) EN: haunt ; inhabit ; be haunted ; be possessed FR: hanter
บ้านผีสิง[n. exp.] (bān phīsing) EN: haunted house FR: maison hantée [f]
เฮี้ยน[adj.] (hīen) EN: haunting ; haunted ; accursed FR:
ผีดุ[n. exp.] (phī du) EN: heavily haunted ; evil spirit FR: esprit maléfique [m]
ผีสิง[X] (phīsing) EN: haunted ; possessed FR: hanté ; possédé

haunt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spukhaus {n}haunted house
Waldspäher {m} [ornith.]Striped Woodhaunter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า haunt
Back to top