ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

live

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *live*, -live-

live ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
live (vi.) ดำเนินชีวิต See also: ใช้ชีวิต
live (vt.) ดำเนินชีวิต See also: ใช้ชีวิต
live (adj.) ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า Syn. charged
live (adj.) ถ่ายทอดสด Syn. unfilmed, untaped
live (adv.) ถ่ายทอดสด
live (adj.) ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในปัจจุบัน Syn. current
live (vt.) ประสบ Syn. experience
live (adj.) มีชีวิต See also: คงอยู่, เป็นๆ, ไม่ตาย Syn. alive, living Ops. dead
live (adj.) มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ) See also: เต็มไปด้วยชีวิตชีวา Syn. lively
live (vi.) มีชีวิตอยู่ Syn. be alive
live (adj.) ไม่ด้าน (กระสุน) Syn. loaded, unexploded
live (vi.) ยังคงมีชีวิตอยู่
live (vi.) ยังคงอยู่ (ชีวิต, การกระทำ, ความทรงจำ) Syn. continue, last, endure
live (vi.) ยังชีพด้วย See also: ประทังชีวิตด้วย
live (adj.) ยังไม่ระเบิด
live (adj.) ยืดหยุ่นได้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เด้งได้ Syn. elastic
live (adj.) ลุก (ถ่านไฟ) See also: คุแดง Syn. burning, glowing Ops. dead
live (vi.) สนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่ See also: ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน
live (adj.) สว่าง (สี) See also: สดใส Syn. bright, vivid
live (adj.) อาจปะทุได้อีก Syn. active
live (vi.) อาศัย See also: อยู่, พัก Syn. dwell, reside
live above (phrv.) อาศัยอยู่ด้านบนของอาคารหรือสถานที่อื่น See also: อาศัยอยู่สูงกว่า Syn. live over
live after (phrv.) ยังคงอยู่ (แม้หายหรือตายไปแล้ว) See also: ยังปรากฎอยู่
live among (phrv.) อาศัยอยู่ท่ามกลาง See also: อยู่ในหมู่หรือกลุ่ม
live apart (phrv.) แยกกันอยู่ (แม้ว่าแต่งงานแล้ว)
live at (phrv.) อาศัยอยู่ที่ Syn. live in, live on, reside in
live beyond (phrv.) มีบ้านอยู่ไกลออกไปกว่า
live by (phrv.) มีบ้านอยู่ต่อจาก See also: อาศัยอยู่ถัดไป
live by (phrv.) เลี้ยงชีวิตด้วย Syn. live on
live by (phrv.) ดำเนินชีวิตตาม See also: เจริญรอยตาม
live by oneself (idm.) มีชีวิตอยู่อย่างลำพัง Syn. live on
live down (phrv.) ลืมเลือนสิ่งที่ผิดในอดีต See also: ยกโทษให้กับสิ่งที่ทำผิดในอดีต
live for (phrv.) ยังประทังชีวิตอยู่ต่อไปได้ (ในช่วงเวลาหนึ่ง) See also: ยังมีชีวิตต่อไปได้
live for (phrv.) สนใจมากเกินไป
live for (phrv.) ปรารถนาอย่างมาก
live for the day when (idm.) ปรารถนาอย่างมาก
live from hand to mouth (idm.) มีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้น See also: อยู่อย่างลำบากยากจน
live from hand to mouth (phrv.) ดำรงชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำ See also: มีชีวิตอยู่ไปวันๆ
live high (phrv.) ดำเนินชีวิตอย่างสุขสบายหรือหรูหรา Syn. live well
live in (phrv.) อาศัยอยู่ในหรือที่ Syn. live at, live on, reside in
English-Thai: HOPE Dictionary
live 1(ลิฟว) {lived,living,lives} vi. มีชีวิตอยู่,ดำเนินชีวิต,อยู่,อาศัย,อยู่ในความทรงจำ,อยู่ได้ด้วย,กิน,เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง,มีอายุ,ผ่านชีวิต,ผ่านพ้นอันตราย -Phr. (live up to ปฏิบัติตามหลักการที่ยึดถือ), Syn. exist,be,dwell
live 2(ไลว) adj. มีชีวิต,เกี่ยวกับชีวิต,มีสิ่งมีชีวิต,เต็มไปด้วยพลัง,ขะมักเขม้น,มีชีวิตชีวา,ทันสมัย, สด,กำลังเล่น,ขับเคลื่อน,มีอำนาจ,ยังคงใช้กันอยู่,ประกอบด้วยผู้คนจริง ๆ adv. (รายการ) สด., See also: liveness n. ดูlive
live wireลวดไฟฟ้า,ลวดไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่,สายไฟฟ้าที่ไม่ได้ต่อลงดิน,บุคคลที่กระฉับกระเฉง
liveable(ลิฟ'วะเบิล) adj. ดู livable, See also: liveableness n. ดูlivable liveability n. ดูlivable
lived(ไลวดฺ) adj. มีชีวิต, Syn. living
livelihood(ไลว'ลิฮูด) n. การดำรงชีวิต,วิธีการดำเนินชีวิต,ชีวิต, Syn. support
livelong(ลิฟว'ลอง) adj. (ระยะเวลา) ทั้งหมด
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...
liven(ไล'เวิน) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,เร้าอารมณ์,ทำให้เบิกบานใจ. vi. เบิกบานใจ,มีชีวิตชีวา,สดใสขึ้น, Syn. rouse
liver(ลิฟ'เวอะ) n. ตับ,ตับสัตว์
liveried(ลิฟ'วะริด) adj. สวมเสื้อพิเศษเฉพาะ
livery(ลิฟ'เวอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ชุดพิเศษ ,อาชีพเลี้ยงม้าหรือดูแลม้าให้แขกหรือคนจ้าง,การโอนทรัพย์สิน, Syn. suit
lives(ไลฟซ) n. พหูพจน์ของ life
livestock(ไลว'สท๊อค) n. ปศุสัตว์
livewareหมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้นว่า1. วิศวกรคอมพิวเตอร์ (computer engineer) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องการบำรุงรักษาตัวเครื่อง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับส่วนตัวเครื่อง (hardware) 2. นักวิเคราะห์ระบบ (system analyst) คือ ผู้ที่จะวิเคราะห์ระบบงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล3. นักเขียนชุดคำสั่งหรือผู้ทำโปรแกรม (programmer) คือผู้ที่จะเขียนคำสั่งต่าง ๆ ให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม4. ผู้ควบคุมเครื่อง (operator) คือผู้ที่จะบังคับควบคุมคอมพิวเตอร์ ด้วยการกดปุ่มบนแผงหน้าปัด ให้ทำงานตามคำสั่ง5. ผู้เตรียมข้อมูล (data entry operator) หมายถึงผู้ที่นำข้อมูลลงในสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น แถบบันทึก จานบันทึกมีความหมายเหมือน peopleware
English-Thai: Nontri Dictionary
live(adj) มีชีวิต,มีชีวิตชีวา,ทันสมัย,ขะมักเขม้น
livelihood(n) การทำมาหากิน,อาชีพ,การดำรงชีวิต
liveliness(n) ความมีชีวิตจิตใจ,ความร่าเริง,ความสดใส,ความสนุกสนาน
livelong(adj) ตลอดชีวิต,ตลอดชีพ,ชั่วชีวิต
lively(adj) มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,สนุกสนาน,สดใส,กระฉับกระเฉง
liven(vi,vt) สนุกสนานขึ้น,ร่าเริงขึ้น,สดใสขึ้น,เบิกบานใจ,เร้าอารมณ์
liver(vt) ตับ,ผู้อาศัย
livery(n) เครื่องแบบคนรับใช้,การรับจ้างดูแลเลี้ยงม้า
livestock(n) ปศุสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
live and cohabit together as husband and wifeอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
livedo reticularisหนังลายเหตุเลือดคั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
livelihoodการดำรงชีพ, ทางดำรงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liver abscessฝีตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
livestock insuranceการประกันภัยปศุสัตว์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Live Birthการเกิดมีชีพ, เกิดมีชีพ, เด็กเกิดมีชีวิต, เด็กเกิดมีชีพ [การแพทย์]
Lived, Shortอายุขัยชั่วคราว [การแพทย์]
Liverตับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Liver Sinusoidข่ายหลอดเลือดในตับ [การแพทย์]
Lives Savedผู้ป่วยที่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ [การแพทย์]
Livestockปศุสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครองชีพ (v.) live See also: earn one´s livelihood, make a living, support oneself Syn. ดำรงชีพ, เลี้ยงชีพ
ครองชีวิต (v.) live See also: make a living, support oneself, earn one´s livelihood Syn. ครองชีพ, ดำเนินชีวิต, ดำรงชีวิต, ดำรงชีพ
ดำรงชีพ (v.) live See also: earn one´s livelihood, make a living, support oneself Syn. ครองชีพ, เลี้ยงชีพ, ดำรงชีวิต
ดำรงชีวิต (v.) live See also: subsist, exist, be alive Syn. ดำเนินชีวิต
ดำเนินชีวิต (v.) live See also: make a living, support oneself, earn one´s livelihood Syn. ครองชีพ, ดำรงชีวิต, ดำรงชีพ
ดำเนินชีวิต (v.) live See also: subsist, exist, be alive
ดำเนินชีวิต (v.) live See also: spend one´s life, make a living Syn. ดำรงชีวิต
มีชีวิต (v.) live See also: be alive, breathe, exist Syn. มีลมหายใจ, ยังชีพ, ดำรงชีพ, ดำรงชีวิต
มีลมหายใจ (v.) live See also: be alive, breathe, exist Syn. ยังชีพ, ดำรงชีพ, ดำรงชีวิต
สด (adv.) live
อยู่อาศัย (v.) live See also: settle, inhabit Syn. พักอาศัย, อาศัย
เลี้ยงชีพ (v.) live See also: earn one´s livelihood, make a living, support oneself Syn. ดำรงชีพ, เลี้ยงชีวิต, ดำรงชีวิต
เลี้ยงชีวิต (v.) live See also: earn one´s livelihood, make a living, support oneself Syn. ดำรงชีพ, ดำรงชีวิต
ใช้ชีวิต (v.) live See also: spend one´s life, make a living Syn. ดำรงชีวิต, ดำเนินชีวิต
ลาผนวช (v.) live brotherhood See also: be divested of the robes of the Buddhist priesthood Syn. ลาบวช
หาเช้ากินค่ำ (v.) live from hand to mouth
หาเช้ากินค่ำ (v.) live from hand to mouth
กินดีอยู่ดี (v.) live happily See also: live comfortably
กินอยู่พูวาย (v.) live in clover See also: live well, live in luxury, live in comfort, have an abundance
ออกวัง (v.) live in one´s own palace
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She wants to live near her brotherเธอต้องการอาศัยอยู่ใกล้พี่ชายของเธอ
They live together in a big houseพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่
He used to live in my neighborhoodเขาเคยอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกับฉัน
She'll come to live with me for some daysเธอจะมาอยู่กับฉันช่วงหนึ่ง
He's asking me to come live with himเขาขอให้ฉันมาอยู่กับเขา
He is a very difficult man to live withเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยยาก
I live among the mountainsพวกเขาอาศัยอยู่ในท่ามกลางภูเขา
I will live in the farm for the remainder of my lifeฉันจะอาศัยอยู่ในฟาร์มตลอดชีวิตที่เหลืออยู่
It's almost a year since I came to live hereเกือบหนึ่งปีแล้วที่ฉันมาอยู่ที่นี่
I'm sure you'll live a good lifeฉันมั่นใจว่าเธอจะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย
You can run away, but you'll never live in peaceเธออาจหนีไปได้ แต่ไม่มีวันที่จะอยู่อย่างสงบสุขได้
That's where l want to live the rest of my lifeนั่นคือสถานที่ที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นั่น
Do you know what it feels to live a life that someone else made for you?คุณรู้ไหมว่ามันรู้สึกอย่างไร ที่ต้องใช้ชีวิตตามที่คนอื่นวางไว้ให้
How long has she lived there?เธออาศัยอยู่ที่นั่นมานานแค่ไหนแล้ว
We need some fun in our livesพวกเราต้องมีความรื่นเริงกับชีวิตบ้าง
I've lived in very big cities for most of my lifeฉันอาศัยอยู่ในเมืองที่ใหญ่มากมาเกือบตลอดชีวิต
She delivered her first childเธอให้กำเนิดลูกคนแรก
He lived abroad for many yearsเขาอาศัยอยู่ต่างประเทศหลายปี
I've lived here my whole lifeฉันอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิต
Many people has desperate about their liveหลายๆ คนหมดหวังกับชีวิต
Do you know more or less where he lives?คุณรู้ไม่มากก็น้อยว่าเขาอยู่ไหนใช่ไหม?
Our lives are in your handsชีวิตของพวกเราอยู่ในมือคุณ
As soon as he accepts this, he lives life happyทันทีที่เขายอมรับสิ่งนี้ เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
You don't care whether he lives or die, do you?คุณไม่สนใจไม่ว่าเขาจะอยู่หรือตายไม่ใช่หรือ?
You all really lead separate livesพวกเธอทุกคนใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่จริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that he will carry me away to his castle where we will live happily ever after.และบอกว่าเขาจะพาเราไปยัง ปราสาทของเขา ที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมี ความสุขหลังจากที่เคย
I do. But if there wasn't one, would you live any different?ฉันเชื่อ แต่เลือกได้แค่อย่างเดียว คุณอยากมีหลายชีวิตไหม
Wouldn't it be wonderful if they'd let us live and be happy again?มันจะดีไหมหากพวกเขา ต้องการให้เราอยู่อย่างสงบอีกครั้ง
We want to live by each other's happiness, not misery.เราทุกคนต่างอยากมีความสุข
As I live and breathe, a fairy!เรามีชีวิตอยู่และหายใจ, นางฟ้า!
A live puppet without strings.หุ่นมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้อง สตริง
I may be live bait down there, but I'm with ya.ฉันอาจจะเป็นเหยื่อสด ลงที่นั่น
Whoopie! - A real live boy!เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ มีชีวิตจริง!
Then whenever I wanted to, I could uncork the bottle and live the memory all over again.และเมื่อใดที่ฉันต้องการ ก็แค่เปิดจุกขวด และระลึกถึงความทรงจำนั้นได้ไม่รู้จบ
We, none of us want to live in the past, Maxim least of all.ไม่มีใครอยากจะจมอยู่ในอดีตหรอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม็กซิม
You thought you could be Mrs. De Winter, live in her house, walk in her steps, take the things that were hers.คุณคิดว่าตัวเองจะเป็นคุณนายเดอ วินเทอร์ได้ อาศัยอยู่ในบ้านของท่าน เดินตามรอยเท้าท่าน ครอบครองสิ่งที่เคยเป็นของคุณนาย
You've nothing to live for, really, have you?คุณไม่มีอะไรให้ต้องมีชีวิตต่อไปอีกจริงมั้ย

live ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不争气[bù zhēng qì, ㄅㄨˋ ㄓㄥ ㄑㄧˋ, 不争气 / 不爭氣] be disappointing; fail to live up to expectations
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 量体裁衣 / 量體裁衣] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means.
治外法权[zhì wài fǎ quán, ㄓˋ ㄨㄞˋ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, 治外法权 / 治外法權] diplomatic immunity; (hist.) extraterritoriality, the rights (under unequal treaties) of a foreigner to live in China outside Chinese jurisdiction
吃閒饭[chī xián fàn, ㄔ ㄒㄧㄢˊ ㄈㄢˋ, 吃閒饭 / 吃閒飯] to live as a parasite; doing nothing to earn one's keep
省吃俭用[shěng chī jiǎn yòng, ㄕㄥˇ ㄔ ㄐㄧㄢˇ ㄩㄥˋ, 省吃俭用 / 省吃儉用] to live frugally; to economize on food and clothing; to scrimp and save
乘坚策肥[chéng jiān cè féi, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢ ㄘㄜˋ ㄈㄟˊ, 乘坚策肥 / 乘堅策肥] to live in luxury; lit. to ride a solid carriage pulled by fat horses
火线[huǒ xiàn, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 火线 / 火線] firing line (battle); live electrical wire
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, 眼高手低] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent
流离[liú lí, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 流离 / 流離] homeless and miserable; forced to leave home and wander from place to place; to live as a refugee
辜负[gū fù, ㄍㄨ ㄈㄨˋ, 辜负 / 辜負] let down; fail to live up to; disappoint
寿比南山[shòu bǐ Nán shān, ㄕㄡˋ ㄅㄧˇ ㄋㄢˊ ㄕㄢ, 寿比南山 / 壽比南山] Live as long as Mt Nan! (成语 saw, conventional greeting); We wish you Happy Birthday and many more of them.
安居乐业[ān jū lè yè, ㄢ ㄐㄩ ㄌㄜˋ ㄧㄝˋ, 安居乐业 / 安居樂業] live and work in peace and contentment
实弹[shí dàn, ㄕˊ ㄉㄢˋ, 实弹 / 實彈] live ammunition
过活[guò huó, ㄍㄨㄛˋ ㄏㄨㄛˊ, 过活 / 過活] live one's life; make a living
量入为出[liàng rù wéi chū, ㄌㄧㄤˋ ㄖㄨˋ ㄨㄟˊ ㄔㄨ, 量入为出 / 量入為出] to assess one's income and spend accordingly (成语 saw); to live within one's means; You can only spend what you earn.
长寿[cháng shòu, ㄔㄤˊ ㄕㄡˋ, 长寿 / 長壽] longevity; ability to live long; long lived
分居[fēn jū, ㄈㄣ ㄐㄩ, 分居] to separate (married couple); to live apart (of husband and wife, family members)
名不副实[míng bù fù shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄕˊ, 名不副实 / 名不副實] the name does not reflect the reality (成语 saw); more in name than in fact; Reality does not live up to the name.; Excellent theory, but the practise does not bear it out.
名不符实[míng bù fú shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕˊ, 名不符实 / 名不符實] the name does not correspond to reality (成语 saw); it doesn't live up to its reputation
离乡背井[lí xiāng bēi jǐng, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄤ ㄅㄟ ㄐㄧㄥˇ, 离乡背井 / 離鄉背井] to live far from home (成语 saw); away from one’s native place; to leave for a foreign land
享福[xiǎng fú, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, 享福] to live comfortably; happy and prosperous life
国泰民安[guó tài mín ān, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄞˋ ㄇㄧㄣˊ ㄢ, 国泰民安 / 國泰民安] The country is prosperous and the people live in peace
分家[fēn jiā, ㄈㄣ ㄐㄧㄚ, 分家] to separate and live apart; division of a large family into smaller groups
不共戴天[bù gòng dài tiān, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄞˋ ㄊㄧㄢ, 不共戴天] (of enemies) cannot live under the same sky; absolutely irreconcilable
栖身[qī shēn, ㄑㄧ ㄕㄣ, 栖身 / 棲身] stay at; live in (temporarily)
活着[huó zhe, ㄏㄨㄛˊ ㄓㄜ˙, 活着 / 活著] alive
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
家畜[jiā chù, ㄐㄧㄚ ㄔㄨˋ, 家畜] domestic animal; livestock; cattle
[nào, ㄋㄠˋ, 臑] biceps (in Chinese medicine); (arch.) forelimbs of livestock animal
榄角[lǎn jiǎo, ㄌㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, 榄角 / 欖角] black olive (Canarium tramdenum)
六神[liù shén, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ, 六神] six vital organs ruled by six Daoist deities: heart 心, lungs 肺, liver 肝, kidneys 腎|肾, spleen 脾, gall bladder 膽|胆
饭碗[fàn wǎn, ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, 饭碗 / 飯碗] rice bowl; job; livelihood; way of making a living
逆产[nì chǎn, ㄋㄧˋ ㄔㄢˇ, 逆产 / 逆產] traitor's property; breech delivery
肝肠寸断[gān cháng cùn duàn, ㄍㄢ ㄔㄤˊ ㄘㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˋ, 肝肠寸断 / 肝腸寸斷] lit. liver and guts cut to pieces (成语 saw); broken hearted; all cut up
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 错位 / 錯位] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery)
热闹[rè nao, ㄖㄜˋ ㄋㄠ˙, 热闹 / 熱鬧] bustling with noise and excitement; lively
交割[jiāo gē, ㄐㄧㄠ ㄍㄜ, 交割] delivery (commerce)
交货期[jiāo huò qī, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄧ, 交货期 / 交貨期] delivery period
付给[fù gěi, ㄈㄨˋ ㄍㄟˇ, 付给 / 付給] deliver; pay
传送服务[chuán sòng fú wù, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ˋ, 传送服务 / 傳送服務] delivery service

live ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オゴポゴ[, ogopogo] (n) Ogopogo (lake monster reported to live in Canada's Lake Okanagan)
パラサイトシングル[, parasaitoshinguru] (n) single person who earns enough to live alone but prefers to live rent-free with his or her parents (wasei
ライブ(P);ライヴ[, raibu (P); raivu] (n,adj-f) (1) live (esp. concert, show, etc.); live performance; (2) alive; (P)
ライブWeb[ライブウェッブ, raibuuebbu] (n) {comp} Live web
七十古希[しちじゅうこき, shichijuukoki] (exp) Men seldom live to be seventy (Du Fu (c.712-c.770)); Few people live to be seventy
不倶戴天[ふぐたいてん, fugutaiten] (n) cannot allow (oneself) to live (with someone) under the canopy of heaven; cannot allow (the sworn enemy) to live in this world; irreconcilable (enemy)
世に埋もれる[よにうずもれる, yoniuzumoreru] (exp,v1) to live in obscurity
九六[くんろく, kunroku] (n) ozeki ranked sumo wrestler unable to live up to the expectations of his rank
人はパンのみにて生くる者に非ず;人はパンのみにて生くるものに非ず[ひとはパンのみにていくるものにあらず, hitoha pan nominiteikurumononiarazu] (exp) (id) Man shall not live by bread alone
今を生きる[いまをいきる, imawoikiru] (exp,v1) to make the most of the present; to live for the moment; to seize the day
位倒れ[くらいだおれ, kuraidaore] (n) inability to live up to one's rank; out of one's league
住みにくい;住み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in)
住み心地の良い[すみごこちのよい, sumigokochinoyoi] (n) comfortable to live in
住み込む[すみこむ, sumikomu] (v5m,vi) to be a live-in employee; to live in; to live with
住む[すむ, sumu] (v5m,vi) (See 棲む) to live (of humans); to reside; to inhabit; to dwell; to abide; (P)
倹しく暮す[つましくくらす, tsumashikukurasu] (v5s) to live frugally
元気者[げんきもの, genkimono] (n) live wire (a person)
全寮制[ぜんりょうせい, zenryousei] (n,adj-no) system where all students live in dormitories; residential system; boarding system (e.g. boarding school)
凄腕;すご腕[すごうで, sugoude] (n,adj-no) (1) go-getter; live wire; resourceful person; wizard; virtuoso; (n) (2) remarkable ability; mastery; brilliant technique
千歳鳥[ちとせどり, chitosedori] (n) (obsc) (See 鶴) crane (said to live for 1,000 years)
名前負け[なまえまけ, namaemake] (n,vs) failing to live up to one's name; being beaten by one's name
名実相伴う[めいじつあいともなう, meijitsuaitomonau] (exp,v5u) to be true to one's name; to live up to one's reputation
向こうで暮らす[むこうでくらす, mukoudekurasu] (v5s) to live overseas
奢る(P);傲る;驕る[おごる, ogoru] (v5r,vt) (1) (esp. 奢る) to give (someone) a treat; (v5r,vi) (2) to be extravagant; to live luxuriously; (3) (esp. 驕る 傲る) to be proud; to be haughty; (P)
実弾[じつだん, jitsudan] (n) live bullets; live ammunition; ball cartridge; money; (P)
実弾射撃[じつだんしゃげき, jitsudanshageki] (n) firing practice with live ammunition
実況中継[じっきょうちゅうけい, jikkyouchuukei] (n) live coverage; on-the-spot telecast
小判鮫[こばんざめ, kobanzame] (n) (1) (uk) remora; suckerfish; sharksucker (any fish of family Echeneidae); (2) live sharksucker (Echeneis naucrates)
居心地いい;居心地良い;居心地よい[いごこちいい(居心地いい;居心地良い);いごこちよい(居心地良い;居心地よい), igokochiii ( igokochi ii ; igokochi yoi ); igokochiyoi ( igokochi yoi ; igokochi yo] (adj-i) (See 居心地のいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy
居心地のいい;居心地の良い;居心地のよい[いごこちのいい(居心地のいい;居心地の良い);いごこちのよい(居心地の良い;居心地のよい), igokochinoii ( igokochi noii ; igokochi no yoi ); igokochinoyoi ( igokochi no yoi ;] (adj-i) (See 居心地がいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy
巣ごもり消費[すごもりしょうひ, sugomorishouhi] (n) consumption of goods and services by young working adults who live at home, with their basic living expenses covered by their parents; nest-dweller consumption
帰臥[きが, kiga] (n,vs) quitting one's job as a government official to return to live quietly in one's own native region
平和的生存権[へいわてきせいぞんけん, heiwatekiseizonken] (exp) (abbr. from 平和のうちに生存する権利) right to live in peace
応える(P);報える[こたえる, kotaeru] (v1,vi) (1) to respond; to live up to; to reward; (2) (sometimes 堪える) to take its toll; to strike home; to have an effect on; to be hard on someone (e.g. heat, cold, work, illness, etc.); to be a strain; (P)
恋い忍ぶ[こいしのぶ, koishinobu] (v5b) to live on love
戴く(P);頂く(P)[いただく, itadaku] (v5k,vt) (1) (hum) (See 貰う) to receive; to get; to accept; to take; to buy; (2) (hum) (pol) to eat; to drink; (3) (original meaning) to be crowned with; to wear (on one's head); to have (on top); (4) to have (as one's leader); to live under (a ruler); to install (a president); (P)
打ち竹[うちたけ, uchitake] (n) (See 火種) an antiquated lighter consisting of a tube of bamboo containing live coals (hidane)
文を以て立つ[ぶんをもってたつ, bunwomottetatsu] (exp,v5t) to live by the pen
期待にかなう;期待に適う[きたいにかなう, kitainikanau] (exp,v5u) to live up to (one's) expectations
楽に暮らす[らくにくらす, rakunikurasu] (exp,v5s) to live in comfort
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ライブ映像[ライブえいぞう, raibu eizou] live video
生映像[せいえいぞう, seieizou] live video
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR
ライブドア[らいぶどあ, raibudoa] livedoor
代行送信[だいこうそうしん, daikousoushin] delayed delivery
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery
受渡し検査[うけわたしけんさ, ukewatashikensa] delivery test
受渡し試験[うけわたししけん, ukewatashishiken] delivery test
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] express delivery
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components
物理的配達システム[ぶつりてきはいたつシステム, butsuritekihaitatsu shisutemu] Physical Delivery System, PDS
物理的配達国名[ぶつりてきはいたつこくめい, butsuritekihaitatsukokumei] physical delivery country name
物理的配達郵便局アドレス構成要素[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくアドレスこうせいようそ, butsuritekihaitatsuyuubinkyoku adoresu kouseiyouso] physical delivery office address components
物理的配達郵便局名[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくめい, butsuritekihaitatsuyuubinkyokumei] physical delivery office name
物理的配達郵便局番号[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくばんごう, butsuritekihaitatsuyuubinkyokubangou] physical delivery office number
特殊配達[とくしゅはいたつ, tokushuhaitatsu] special delivery, PD PR
要求配信方法[ようきゅうはいしんほうほう, youkyuuhaishinhouhou] requested preferred delivery method
遅延配信[ちえんはいしん, chienhaishin] deferred delivery
遅延配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] deferred delivery cancellation
配信の否認不能[はいしんのひにんふのう, haishinnohininfunou] non-repudiation of delivery
配信不能通知[はいしんふのうつうち, haishinfunoutsuuchi] non-delivery notification
配信不能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification
配信保留[はいしんほりゅう, haishinhoryuu] hold for delivery
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection
配信報告[はいしんほうこく, haishinhoukoku] delivery report
配信報告エントリ[はいしんほうこくエントリ, haishinhoukoku entori] delivered-report entry
配信時刻表示[はいしんじこくひょうじ, haishinjikokuhyouji] delivery time stamp indication
配信期限指定[はいしんきげんしてい, haishinkigenshitei] latest delivery designation
配信証明[はいしんしょうめい, haishinshoumei] proof of delivery
配信通知[はいしんつうち, haishintsuuchi] delivery notification
配達不能郵便の物理的返送[はいたつふのうゆうびんのぶつりてきへんそう, haitatsufunouyuubinnobutsuritekihensou] undeliverable mail with return of physical message, PD PR

live ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบเหงื่อต่างน้ำ[v.] (āpngeūatāng) EN: live by the sweat of one's brow ; struggle hard (for) ; make a living by hard labor FR: travailler dur
อาศัย[v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาศัย[v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on FR: dépendre de
อายุยืน[v. exp.] (āyu yeūn) EN: extent life ; live long FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
ใช้ชีวิต[v. exp.] (chai chīwit) EN: live ; spend one's life ; make a living FR: passer sa vie
ชักหน้าไม่ถึงหลัง[v. (loc.)] (chaknāmaith) EN: be unable to make ends meet ; cannot make ends meet ; be unable to live within one's means FR: être incapable de joindre les deux bouts
ชีพ[v.] (chīp) EN: live ; exist FR: vivre ; exister
ได้กัน[v. exp.] (dāikan) EN: become husband and wife ; live together FR:
ดำเนินชีวิต[v. exp.] (damnoēn chī) EN: lead a life of ; make a living ; live ; conduct one's life FR: mener sa vie
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve ; live ; subsist ; exist ; survive FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself FR: vivre ; gagner sa vie
ดำรงชีวิต[v.] (damrongchīw) EN: live ; subsist ; exist ; be alive FR: vivre ; subsister
หาเช้ากินค่ำ[v.] (hāchāokinkh) EN: live from hand to mouth FR:
การถ่ายทอดสด[n. exp.] (kān thāithø) EN: live coverage FR: retransmission en direct [f]
กัดก้อนเกลือกิน[v. (loc.)] (katkønkleūa) EN: live together in abject poverty ; tolerate living in poverty FR:
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial ; live a very secluded life FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
คำเป็น[n. exp.] (kham pen) EN: live syllable FR:
ครองชีพ[v.] (khrøngchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself FR: vivre ; gagner sa vie
ครองรัก[v. exp.] (khrøng rak) EN: live together happily FR:
กินดีอยู่ดี[v. exp.] (kin dī yū d) EN: live happily ; live comfortably FR: vivre confortablement
กินดอก[v.] (kindøk) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
กินดอกเบี้ย[v.] (kindøkbīa) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
กินน้ำพริกถ้วยเก่า[v. (loc.)] (kinnāmphrik) EN: live with one's old flame FR:
กินนอน[v. exp.] (kin nøn) EN: do nothing except eat and sleep ; live a life of idleness FR: ne rien faire que manger et dormir
กินอยู่พูวาย[v.] (kinyūphūwāi) EN: have plenty ; have an abundance ; live in clover FR:
กินอยู่อย่างฟุ่มเฟือย[v. exp.] (kin yū yāng) EN: live in luxury FR:
กินอยู่อย่างประหยัด[v. exp.] (kin yū yāng) EN: live modestly ; economize FR:
เกลือกกลั้ว[v.] (kleūakklūa) EN: associate with ; roll over ; fool around ; live in filth ; join FR:
เกลียวกลม[v.] (klīoklom) EN: get along well ; live in harmony FR:
กลมเกลียว[v.] (klomklīo) EN: get along well ; live in harmony FR:
เกาะกิน[v.] (kǿkin) EN: live at another's expense ; be a parasite ; sponge on s.o. FR: vivre au crochet de
กน[n.] (kon) EN: [the fourth of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar, the "-n" sound at the end of a syllable, a live ending ] FR:
กระสุนจริง[n. exp.] (krasun jing) EN: ball-cartridge ; live-ball ; live ammunition FR: balle réelle [f] ; balle de guerre [f]
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākk) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble FR: être touché par la pauvreté
เลี้ยงชีพ[v.] (līengchīp) EN: support oneself ; live ; earn one's livelihood ; make a living ; live FR: subvenir à ses besoins ; gagner sa vie
ไม่มีที่อยู่[v. exp.] (mai mī thīy) EN: have no place to live ; be homeless FR:
มีชีวิต[v.] (mī chīwit) EN: live ; be alive ; breathe ; exist FR: vivre ; être en vie
เนา[v.] (nao) EN: live ; dwell FR:
น่าอยู่[adj.] (nā yū) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
นิยสกรรม[n.] (niyasakam) EN: formal act of subordination ; giving guidance ; causing (a monk) to live (again) in dependence FR:

live ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Originalsendung {f}live program; live programme [Br.]
außerhalb {adv} (von) | außerhalb von Leipzig wohnen | von außerhalboutside (of); out (of) | to live outside Leipzig | from outside; from out of town
Dachgeschoss {n} | im Dachgeschoss | im Dachgeschoss wohnentop floor; loft; attic; attic storey | in the attic | to live under the roof
Kaiserschnitt {m} [med.]abdominal delivery
Bezugsnebenkosten {pl}additional delivery costs
Termintreue {f}adherence to schedules; adherence to delivery dates
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive
Angolabülbül {m} [ornith.]Pale Olive Greenbul
Tierhaltung {f}livestock farming; keeping of animals
Tierzucht {f}livestock breeding; animal breeding
Surinamlaubtyrann {m} [ornith.]Olive-green Tyrannulet
Aztekensittich {m} [ornith.]Olive-throated Conure
Botschaft {f} | eine Botschaft ausrichtenmessage | to deliver a message
Burmabülbül {m} [ornith.]Blyth's Olive Bulbul
chromatiert {adj}with olive drap color
Lebertran {m}codliver oil
Beförderungsentgelt {n}delivery fee
Kreißsaal {m}delivery room
Liefergegenstand {m}delivery item; article of sale
Lieferprogramm {n}delivery program
Warenlieferung {f}delivery of goods
Lieferwagen {m}delivery van; light delivery truck [Am.]
Frühlieferung {f}early delivery
EDV-Personal {n}liveware
Fichtentyrann {m} [ornith.]Olive-sided Flycatcher
Zangengeburt {f} [med.]forceps delivery
Frankatur {f}terms of delivery; delivery terms
Fehllieferung {f}incorrect delivery
Isabellflankenschnäpper {m} [ornith.]Olive-yellow Robin
Olivhaubentyrann {m} [ornith.]Olive-crested Flycatcher
Massentierhaltung {f}large-scale livestock farming
Direktübertragung {f}live broadcast
Lebendfutter {n}live food
Nullspannung {f}live zero
sehr lebhafter Mensch; Quirl {m}live wire
Scharfschießen {n}live shooting
Viehbestand {m}live stock
Viehwagen {m}live stock waggon
Livedo {f}; Blaufärbung der Haut [med.]livedo
Lebensunterhalt {m} | seinen Lebensunterhalt verdienenlivelihood | to earn one's living

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า live
Back to top