ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offstage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offstage*, -offstage-

offstage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offstage (adj.) ซึ่งไม่แสดงบนเวที See also: ซึ่งเกิดในชีวิตจริง
English-Thai: HOPE Dictionary
offstage(ออฟ'สเทจ) adv. นอกเวที. adj. นอกเวที,หลังเวที,
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chris "Izzy" Cole of Steel Dragon shocked fans when he walked offstage.ไว้เจอกันนะเพื่อน ลาก่อนเพื่อน
We are coming to you live from the kickoff of the Stark Expo, where Tony Stark has just walked offstage.ขณะนี้ เราถ่ายทอดสดจากพิธีเปิดสตาร์ค เอ็กโป ซึ่งโทนี สตาร์คเพิ่งก้าวขึ้นบนเวที

offstage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
舞台裏[ぶたいうら, butaiura] (n) offstage; backstage; behind the scenes; (P)

offstage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Off {n} (Theater) | aus dem Offoffstage | offstage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offstage
Back to top