ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

continually

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *continually*, -continually-

continually ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
continually (adv.) เป็นประจำ
continually (adv.) อย่างต่อเนื่อง Syn. uninterruptedly
English-Thai: HOPE Dictionary
continually(คันทิน'นิวอัลลี) adv. ไม่ขาดสาย,ไม่หยุด,ต่อเนื่อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อเนื่อง (adv.) continually See also: continuously, constantly, unceasingly Syn. สม่ำเสมอ
ต่อไป (adv.) continually See also: further, afterward Syn. ต่อเนื่อง
ติดต่อ (adv.) continually See also: consecutively Syn. ต่อเนื่อง
แจ้วๆ (adv.) continually See also: incessantly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'm sorry, Papa, but she's always on Nola's case, continually discouraging her via innuendos.ผมไม่ตั้งใจจะเถียงแม่นะครับ ผมขอโทษครับคุณพ่อ แต่คุณแม่พยายามหาเรื่องโนล่าอยู่เรื่อย มันจะทำให้เธอท้อ เพราะคำพูด... ...เสียดสีแบบนั้น
As a safety precaution, we'll need to continually monitor your speech and sensory activity to insure the tissue being removed will not leave you impaired in any way.เพื่อความปลอดภัย เราจะดูจอมอนิเตอร์อยู่ตลอด การตอบสนองทางการพูดและประสาทของคุณเพื่อรับประกันว่าก้อนเนื้อนั้น จะถูกนำออกไปโดยไม่เกิดผลร้ายใดๆอีก
Sources report the destruction in Kyrgyzstan... of a 1,000-year-old convent... one of the oldest continually functioning convents in Central Asia.แหล่งข่าวรายงานว่าโบสถ์ คีร์กิซสถาน... อายุกว่า 1000 ปี ถูกทำลาย หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สุด ที่ยังใช้งานได้ในเอเซียกลาง
You have to continually update it every month.ถ้าเป็นไปได้คุณก็ทำ สัญญากับเราเป็นเดือน
I've continually done everything that you guys have asked me to do, but once my dad gets kidnapped, all you can say is sorry?ผมทำทุกอย่าง ตามที่คุณขอให้ทำ แต่พอพ่อผมถูกลักพาตัว
Leonard, it astonishes me how you continually fixate on the trivial.เลนเนิร์ด ฉันทึ่งมาก ที่นายติดใจกับเรื่องไร้สาระพรรค์นั้น
Why else would I be continually led into situations where you delibrately, withhold your plans from me?ทำไมผมจึงถูกชักนำ ให้ทำอะไรๆอยู่เรื่อย แต่ในขณะที่คุณคอย ปิดบังแผนเอาไว้จากผม?
We've got agents continually checking the Liberty ferry -- nothing so far.เราส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทุกรอบ ของเรือลิเบอร์ตี้เฟอร์รี่- - แต่ยังไม่ได้ความเลย
Ashley has continually alerted me of your interest in all my causes.แอชลีย์บอกฉันอยู่เสมอ ว่าเธอสนใจงานของฉัน
We are close to an offensive that will shake the planet, yet we are continually delayed because you cannot outwit a simpleton with a shield!เราอยู่ใกล้กับความรุนแรงที่จะเขย่าโลก และเรามีความล่าช้าอย่างต่อเนื่องเพราะ ...คุณไม่สามารถชิงไหวชิงพริบคนโง่ที่มีโล่
What is my problem is the way you continually undermine me.ปัญหาของคือคืออะไรที่คุณ ทำให้ฉันอ่อนแอลงเรื่อย ๆ
My parents are rotten human beings who continually disappoint me.พ่อแม่ผมสูญเสียความเป็นมนุษย์ ซึ่งทำให้ผมผิดหวังอยู่เรื่อยๆ

continually ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
念々;念念[ねんねん, nennen] (n) continually thinking about something
通奏[つうそう, tsuusou] (n) playing an entire composition without break; continually playing (in the background of a melody)
のべつ[, nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly
引っ切り無し;ひっきり無し[ひっきりなし, hikkirinashi] (adj-na) (uk) continually; continuously; incessantly
絶えず[たえず, taezu] (adv) constantly; always; continually; steadily; (P)
頻りと[しきりと, shikirito] (adv) (1) (uk) frequently; repeatedly; incessantly; continually; (2) very; awfully

continually ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุยจ้อไม่หยุด[v. exp.] (khui jø mai) EN: talk continually ; talk nineteen to the dozen FR:
กระเพลิศ[adv.] (kraphloēt) EN: persistently ; continually ; constantly FR:
ไม่ขาดสาย[adv.] (mai khāt sā) EN: ceaselessly ; without stopping ; continually ; uninterruptedly ; in a steady stream FR: sans cesse
มิได้ขาด[adv.] (midāi khāt) EN: regularly ; continually ; constantly ; without fail ; incessantly FR: sans cesse
พร่ำ[adv.] (phram) EN: continually ; constantly ; ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly ; always FR: continuellement
พร่ำเพรื่อ[adv.] (phramphreūa) EN: continually ; all the time ; repeatedly ; repetitiously ; over and over again ; ad nauseam FR: continuellement
ร่ำ[adv.] (ram) EN: repeatedly ; continually ; persistently ; forever ; always FR: continuellement
เรื่อย[adv.] (reūay) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently FR: continuellement ; constamment ; sans cesse ; sans interruption
เสมอร่ำไป[adv.] (samoē rampa) EN: continually ; always FR:
ตะพึด[adv.] (tapheut) EN: persistently ; continually ; constantly ; all the time FR: continuellement ; sans arrêt
ตะพึดตะพือ[adv.] (tapheuttaph) EN: persistently ; continually ; constantly ; without letup FR: continuellement ; sans arrêt
ทุกเมื่อเชื่อวัน[adv.] (thukmeūache) EN: at all times ; at all hours ; at any time ; continually FR: tout le temps
ต่อเนื่อง[adv.] (tø neūang) EN: continually ; continuously ; constantly ; unceasingly FR: continuellement ; sans discontinuer ; sans arrêt ; sans cesse
ต่อไป[adv.] (tø pai) EN: later ; continually ; further ; afterward ; afterwards ; henceforth ; then ; next FR: à l'avenir ; désormais ; dorénavant ; ensuite ; puis
ยันเต[adv.] (yantē) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly FR:
ร่ำ[v.] (ram) EN: talk repeatedly ; murmur continually/incessantly ; speak continually/incessantly FR: ressasser ; rabâcher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า continually
Back to top