ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุขุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุขุม*, -สุขุม-

สุขุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุขุม (adj.) mild See also: soft Syn. อ่อนโยน
สุขุม (v.) keep cool See also: to be calm Syn. เยือกเย็น, สำรวม Ops. โวยวาย, ตีโพยตีพาย
สุขุม (adj.) prudent See also: careful, cautious, wise, discreet, vigilant, wary Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุม (v.) be prudent See also: be careful be cautious, be wise, be discreet, be wary Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุม (adv.) prudently See also: carefully, cautiously, wisely, discreetly, vigilantly, warily Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุมคัมภีรภาพ (adj.) prudent See also: careful, cautious, wise, discreet, vigilant, wary Syn. สุขุมรอบคอบ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุมคัมภีรภาพ (v.) be prudent See also: be careful be cautious, be wise, be discreet, be wary Syn. สุขุมรอบคอบ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุมคัมภีรภาพ (adv.) prudently See also: carefully, cautiously, wisely, discreetly, vigilantly, warily Syn. สุขุมรอบคอบ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุมรอบคอบ (adj.) prudent See also: careful, cautious, wise, discreet, vigilant, wary Syn. สุขุมคัมภีรภาพ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุมรอบคอบ (v.) be prudent See also: be careful be cautious, be wise, be discreet, be wary Syn. สุขุมคัมภีรภาพ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุมรอบคอบ (adv.) prudently See also: carefully, cautiously, wisely, discreetly, vigilantly, warily Syn. สุขุมคัมภีรภาพ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
apollonian(แอพพะโล'เนียน) adj. เกี่ยวกับเรื่องของ Apollo, สุขุม, มีระเบียบ (serene)
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
discreet(ดิสครีท') adj. พิจารณารอบคอบ,สุขุม,ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ระมัดระวัง., See also: discreetness n. ดูdiscreet
discretion(ดิสเครช'เชิน) n. ความสุขุม,การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ความระมัดระวัง., See also: discretionary adj. ดูdiscretion discretional adj. ดูdiscretion
forethought(ฟอร์'ธอท) adj. ซึ่งได้คิดล่วงหน้าไว้,รอบคอบ,สุขุม., See also: forethoughtfully adv. forethoughtfulness n., Syn. prudence
gambit(แกม'บิท) n. การเล่นหมากรุกโดยการยอมเสียสละหมากเพื่อเดินได้เปรียบขึ้น,กลเม็ด,แผนที่สุขุมรอบคอบ, Syn. stratagem,plan
hardheadn. คนที่ฉลาดสุขุม,คนหัวดื้อ
imperturbable(อิมเพอเทอบ' บะเบิล) adj. ใจเย็น, สุขุม, เงียบ, ไม่ตื่นเต้นง่าย., See also: imperturbability, imperturbableness n. imperturbably adv., Syn. calm)
injudicious(อินจุดิช'เชิส) adj. ไม่ฉลาด,ไม่สุขุม., See also: injudiciousness n., Syn. unwise
insobriety(อินซะไบร'อิที) n. ความไม่สุขุม,ความไม่ยั้งคิด,ความเมา
judicious(จูดิช'เชิส) adj. รอบคอบ,สุขุม,มีเหตุมีผล,ฉลาด,เหมาะสม,สมควร., See also: judiciousness n. ดูjudicious -S.prudent ###A. silly
level(เลฟ'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ากัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้ได้ระดับ,ยกหรือลดระดับ,ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน,ชกล้มลง,ทำให้เสมอภาคกัน,ทำให้เข้ากัน (สี) ,เล็งเป้า,หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนานกับพื้น,บอกความจริง,adv. โดยแนวราบ,เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ)
levelheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ
levellheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ
mellow(เมล'โล) adj. สุก,ฉ่ำ,โตเต็มที่,สุขุม,กลมกล่อม,เบิกบาน,รื่นเริง, (ดิน) ร่วน,อุดมสมบูรณ์,มึน,เมาหน่อย ๆ vt.,vi. ทำให้สุด,กลายเป็นสุก., See also: mellowly adv. mellowness n.
passionlessadj. ไร้อารมณ์,เยือกเย็น,สุขุม,ไม่มีความกระตือรือร้น,ไม่เกิดการสะเทือนอารมณ์.
poise(พอยซ) n. ภาวะดุลยภาพ,ความเสมอภาค,การทรงตัว,สติ,ความสุขุม,ความมั่นใจ,อิริยาบถของร่างกาย,การบินร่อน. -v. ทรงตัว,ปรับตัว,ทำให้อยู่ในดุลยภาพ., See also: poiser n., Syn. composure
policy(พอล'ลิซี) n. นโยบาย,วิถีทาง,ยุทธวิธี,หลักการ,ความฉลาด,ความสุขุม,กรมธรรม์ประกันภัย,ลอตเตอรี, Syn. strategy
politic(พอล'ลิทิค) adj. ฉลาด,มีไหวพริบ,เฉียบแหลม,ปราดเปรื่อง,สุขุม,มีเล่ห์.
provident(พรอฟ'วิเดินทฺ) adj. รอบคอบ,สุขุม,มองไกล,ประหยัด,ขี้เหนียว, See also: providentness n., Syn. cautious
prudence(พรู'เดินซฺ) n. ความรอบคอบ,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน,ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความมัธยัสถ์, Syn. discretion,frugality,economy ###A. indiscretion
prudent(พรู'เดินทฺ) adj. รอบคอบ,สุขุม,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน,ฉลาด,มองการณ์ไกล,ฉลาด,ประหยัด,มัธยัสถ์.
prudential(พรูเดน'เชิล) adj. รอบคอบ,สุขุม,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน,มองการณ์ไกล., See also: prudentialness n., Syn. cautious
recollected(เรคคะเลค'ทิด) adj. สงบ,เงียบ,สุขุม,เยือกเย็น,ระลึกได้,รำลึกถึง,สำรวมใจ, Syn. calm,recall
reposal(รีโพ'เซิล) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม, Syn. rest,composure,serenity,calm
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
sage(เซจฺ) n. คนที่ฉลาดมาก,นักปราชญ์,บัณฑิต,พืชจำพวก Salvia adj. ฉลาดมาก,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ, See also: sagely adv. sageness n., Syn. intellectual,pundit
sedate(ซีเดท') adj.,vt. (ทำให้) เงียบ,สงบ,ใจเย็น,สุขุม,ไม่ถูกรบกวนทางอารมณ์,บรรเทา, See also: sedateness n., Syn. calm,quiet,serene
self-composedadj. สุขุม,ใจเย็น,สงบ,หนักแน่น -
self-possessed(เซลฟฺ'พะเซสทฺ) adj. ควบคุมตัวเอง,มีสติ,สามารถข่มใจตัว เองได้,สามารถข่มอารมณ์ตัวเองได้,สุขุม,ไม่หวั่นไหว,เยือกเย็น., See also: self-possessedly adv., Syn. composed,poised
sober(โซ'เบอะ) adj. ไม่เมา,มีสติ,ปกติ,สุขุม,เยือกเย็น,เคร่งขาม,สงบเสงี่ยม,ไม่คุยโว,ไม่จินตนาการ,มีเหตุผล vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นไม่เมา (มีสติ,ปกติ...), See also: soberingly adv. soberly adv., Syn. moderate
sober-mindedadj. มีสติ,สุขุม,สงบเสงี่ยม,เยือกเย็น,มีเหตุผล., See also: sober-mindedness n.
sobriety(โซไบร'อิที) n. ความมีสติ,ความสุขุม,ความสงบเสงี่ยม,ความไม่เมา,ความเยือกเย็น,ความมีเหตุผล,ความไม่เมา., Syn. restraint
staid(สเทด) adj. สงบจิต,สงบประสาท,มั่นคง,สุขุม,สงบ., See also: staidily adv. staidiness n., Syn. calm,stable,sedate,proper
English-Thai: Nontri Dictionary
cool(adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
discretionary(adj) ด้วยความสุขุม,ด้วยความรอบคอบ,เกี่ยวกับการตัดสินใจ
forethought(n) การคิดล่วงหน้า,ความสุขุม,ความรอบคอบ
imperturbable(adj) ไม่ตื่นเต้นง่าย,สุขุม,ใจเย็น
imprudent(adj) ไม่ฉลาด,ไม่ระมัดระวัง,เลินเล่อ,ไม่รอบคอบ,ไม่สุขุม
injudicious(adj) ไม่ฉลาด,ไม่สุขุม,ไม่รอบคอบ
judicious(adj) ฉลาด,สุขุม,รอบคอบ,สมควร,เหมาะ,มีเหตุผล
PRESENCE OF presence of mind(n) ความมีสติ,ความสุขุม,ความหนักแน่น
provident(adj) เตรียม,รอบคอบ,มองการณ์ไกล,สุขุม
prudence(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน
prudent(adj) รอบคอบ,ระมัดระวัง,สุขุม,พิถีพิถัน,ฉลาด
prudential(adj) ฉลาด,รอบคอบ,ระมัดระวัง,สุขุม,มองการณ์ไกล
repose(n) การพักผ่อน,การนอน,ความสงบ,ความสำรวม,ความสุขุม
sage(adj) หลักแหลม,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ
sedate(adj) ขรึม,ใจเย็น,สุขุม,เงียบ,สงบ
SELF-self-possession(n) ความมีสติ,ความสงบ,ความสุขุม,ความเยือกเย็น
shrewd(adj) สุขุม,ฉลาด,หลักแหลม,เฉลียวฉลาด
shrewdness(n) ความสุขุม,ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด
sober(adj) เงียบขรึม,เป็นปกติ,มีสติ,สุขุม
sobriety(n) ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด,ความรอบรู้,ปัญญา,ความสุขุม,การไตร่ตรอง
wise(adj) ฉลาด,รอบรู้,สุขุม,ไตร่ตรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prudenceความรอบคอบ, ความสุขุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subtle๑. ละเอียดสุขุม๒. ละเอียดมาก๓. เฉียบแหลม [มีความหมายเหมือนกับ subtile] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cool-headed (adj.) สุขุม See also: สุภาพเยือกเย็น, นุ่มนวล Syn. calm, stable Ops. unstable, ill-tempered, hot tempered
levelheaded (adj.) สุขุม See also: รอบคอบ Syn. sensible
mellow (adj.) สุขุม See also: สุภาพเยือกเย็น, นุ่มนวล Syn. calm, cool-headed, stable Ops. unstable, ill-tempered, hot tempered
discreet (adj.) สุขุมรอบคอบ See also: ระมัดระวัง Syn. cautious, prudent, tactful Ops. indiscreet, rash
aplomb (n.) ความสุขุม Syn. poise, coolness, self-possession Ops. panic, discomposure
cagey (sl.) คนสุขุม See also: คนรอบคอบ
cautiously (adv.) อย่างสุขุมรอบคอบ See also: อย่างระมัดระวัง
coolness (n.) ความสุขุม Syn. poise, self-possession Ops. panic, discomposure
coolness (n.) ความสุขุม See also: ความใจเย็น, ความเยือกเย็น Syn. imperturbability, imperturbableness
discreetly (adv.) อย่างสุขุมรอบคอบ See also: อย่างระมัดระวัง Syn. cautiously
discretionary (adj.) ที่สุขุมรอบคอบ See also: ที่ระมัดระวัง
gnomic (adj.) ฉลาดและสุขุม (แต่บางครั้งเข้าใจยาก)
imperturbability (n.) ความสุขุม See also: ความใจเย็น, ความเยือกเย็น Syn. coolness, imperturbableness
imperturbableness (n.) ความสุขุม See also: ความใจเย็น, ความเยือกเย็น Syn. coolness, imperturbability
insobriety (n.) ความไม่สุขุม See also: ความไม่ยั้งคิด, ความเมา
mellow (vt.) ทำให้สุขุม See also: ทำให้เยือกเย็น Syn. calm, lessen, case Ops. intensify, increase
phlegm (n.) ความสุขุม See also: ความใจเย็น, ความเยือกเย็น Syn. coolness, imperturbability, imperturbableness
presence of mind (n.) ความสุขุม See also: ความมีใจหนักแน่น, การครองสติในสถานการณ์ที่ร้ายแรง Syn. sensibility, alertness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I remember because I'm determined, self-possessed, and mendacious.ไม่มั้ง ฉันน่าจะเป็นงูมากกว่า ผมจำได้เพราะผมเป็นคนใจเพชร สุขุม และชอบโกหก
You were... cool as a cucumber.สุขุมสงบนิ่ง แบบเจมส์ บอนด์ เหรอ
Oh, someone smarter and more sophisticated, I'm afraid.- คงจะดูฉลาดกว่าเเละสุขุมกว่านี้ละมั้งคะ
You get wise. You get to church!คุณต้องมีความสุขุมเมื่อคุณไปถึงโบสถ์
And therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม
For God's sake, Rachel, this thing... should have been handled much more discreetly.เพื่อเห็นแก่พระเจ้าราเชล สิ่งนี้ ... ควรจะได้รับการจัดการ สุขุมมากขึ้น
Shrewd judge of human nature that I am,การพิจารณาอย่างสุขุมเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แบบที่ผมเป็น
Our Greek comrades are begging for a crack at the Persians, sire.และยี่สิบขุนพลดีที่สุด กระตือรือร้น สุขุม
We're gonna come down quick and hard on the criminal gangs that control the flow of heroin on the estate.เราจะจัดการกับพวก แกงค์อาชญากรอย่างสุขุม แกงค์พวกนี้ควบคุม การค้าเฮโรอีนในแฟลต
Thanks to your calm leadership the crisis is passedขอบคุณสำหรับความเป็นผู้นำแสนสุขุมของท่าน วิกฤตการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว
I'll need you levelled-headed if we're gonna pull this off.ข้าต้องการให้เจ้าสุขุมเข้าไว้ ถ้าเราอยากจะให้เรื่องนี้สำเร็จ
If you need a replacement, I've been told that I have a dusky alto.นี่ถ้าเธอจะหาคนใหม่นะ ฉันบอกแล้วว่าฉันมีเสียงที่สุขุมนุ่มลึก
You're discreet, efficient and you have a network of loyal customers with enormous disposable income.นายสุขุม มีคุณภาพ และนายมีเน็ตเวิร์คของความภักดีต่อลูกค้า พร้อมทั้งรายได้มหาศาล
That's why you're going to take care of it.ความเงียบ, ความสุขุมรอบคอบ \ มันคือสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้
Ms. Corcoran, you are as wise and magnanimous as you are beautiful.คุณช่างสุขุม และใจกว้าง เหมือนความสวยของคุณ
I know you've never met him before, but be cool.ฉันรู้นายไม่เคยเจอเขามาก่อน แต่สุขุมไว้
We're being discreet, sir. I promise.เราสุขุมรอบคอบอย่างมาก สัญญาได้
He's not slow and deliberate. This guy's pissed.เขาไม่ช้าและสุขุม เขาโมโห
It is not to be entered into unadvisedly or lightly, but reverently, discreetly, advisedly, and solemnly.มันไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การไม่ตักเตือนหรือการไม่เอาใจใส่ แต่โดยแสดงความเคารพนับถือ อย่างสุขุมรอบคอบ อย่างพิจารณาแล้ว และ เอาจริงเอาจัง
Our discreet service gives you a chance to spend a day with the girl of your dreams.บริการอันสุขุมของเราจะ ทำให้คุณได้ใช้เวลา กับสาวสวยในฝัน อันนี้ก็ไม่ใช่
If he is Aries with A blood type, then he is serious and calm, loves adventure and competitive!ถ้าเขาราศีเมษแล้วมีเลือดกรุ๊ปเอแล้วล่ะก็ เขาจะเป็นคนที่จริงจังและสุขุม รักในการผจัญภัย และการแข่งขัน!
What happened to keeping your cool?เกิดอะไรขึ้นกับความสุขุมเยือกเย็นของคุณเนี่ย ?
Misunderstanding? You said to meet So Yi!นายเคยพูดว่าคบหากับยุนโซอี นายทำเป็นสุขุมและเยือกเย็น และบอกว่าจะให้โอกาสที่ยุติธรรมกับฉัน
Blair's bachelorette party seems like it's going to be a very staid affair.งานปาร์ตี้สละโสดของแบลร์ เหมือนว่ามันจะกลายเป็นเรื่องสุขุม
I have a guy that's discreet.ฉันรู้จักผู้ชายสุขุมรอบคอบคนนึง
The wife of such a man must possess refinement and poise.เป็นภรรยาของชายคนดังกล่าวต้อง มีการปรับแต่งและความสุขุม
After conducting a full investigation, my study group now has definitive proof that Todd, with malice of forethought, smashed our yam.หลังดำเนินการสืบสวนเต็มรูปแบบ กลุ่มติวของผมได้ข้อพิสูจน์แล้วว่าท็อดด์ ผู้สุขุมแต่ซ่อนพยาบาท เป็นคนทำมันเทศของเราหล่น
Whatever the problem is, solve it, calmly, by talking it out.ในยามที่มีปัญหา ก็ควรแก้ไขมันด้วยความสุขุมรอบคอบ
Oh, William, I have the choir room bugged.นั่นแสดงอย่างไม่สุขุม
And not all of them appear to be sober.และไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนสุขุม
You're not the trustworthy, discreet man I thought you were.คุณไม่ใช่คนที่สุขุมไว้ใจได้ อย่างที่ผมคิดไว้เลย
"not to make us sad, but sober;ไม่ใช่เพื่อให้เราเศร้าโศก แต่ให้สุขุมขึ้น
Maintaining stables, standing suites at the South Fork, and our yacht you've suddenly grown fond of again, actually costs money.รักษาความสุขุม ยืนตระหง่านอยู่ที่ เซาท์ฟอร์ค และความหวังของเราก็จะเติบโตอีกครั้ง
Gosh, you're so mellow.โถ ลูกเติบโตและสุขุมขึ้นมาก
That's my sobriety monitor.ที่ตรวจสอบความสุขุมของฉัน.
Described as sober, efficient, not terribly imaginative.เขาว่าเป็นคนที่สุขุม อดทน ไม่ตื่นตระหนก
Is she kinda standoffish?เธค่อนข้างสุขุม เยือกเย็น ไอวี่ลีก?
An independent international intelligence agency operating at the highest level of discretion.หน่วยข่าวกรองลับระดับชาติ ที่ไร้สังกัด ปฏิบัติการด้วยความสุขุมรอบคอบ
Na'Vi, they look cool calm and collected.Na'Vi พวกเขาดูสุขุมเยือกเย็น และคุมสติได้ดี
Long term memory data selection via channel sober be.ข้อมูลความทรงจำระยะยาวที่คัดสรรไว้ ใช้เพื่อให้เกิดความสุขุมรอบคอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุขุม
Back to top