ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imperturbableness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imperturbableness*, -imperturbableness-

imperturbableness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imperturbableness (n.) ความสุขุม See also: ความใจเย็น, ความเยือกเย็น Syn. coolness, imperturbability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imperturbableness
Back to top