ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intensify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intensify*, -intensify-

intensify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intensify (vt.) ทำให้รุนแรงขึ้น See also: ทำให้มากขึ้น, ทำให้แรงขึ้น Syn. heighten, increase, strengthen Ops. decrease, diminish
intensify (vt.) รุนแรงขึ้น See also: มากขึ้น, เข้มข้นขึ้น Syn. heighten, increase, strengthen Ops. decrease, diminish
English-Thai: HOPE Dictionary
intensify(อินเทน'ซะไฟ) vt.,vi. (กลายเป็น) ทำให้เข้มข้นขึ้น,ทำให้หนาแน่นขึ้น,ทำให้รุนแรงขึ้น., See also: intensification n. intensifier n., Syn. increase,deepen
English-Thai: Nontri Dictionary
intensify(vt) ทำให้แรงขึ้น,ทำให้หนาแน่นขึ้น,เพิ่มขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มากความ (v.) intensify See also: make something worse Syn. มากเรื่อง, มากเรื่องมากความ
มากเรื่อง (v.) intensify See also: make something worse Syn. มากเรื่องมากความ
มากเรื่องมากความ (v.) intensify See also: make something worse Syn. มากเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The death toll rises, as the battles intensify and threaten a growing number of republic worlds.ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้น ขณะที่การสู้รบทวีความรุนแรง และเพิ่มการคุกคาม ไปทั่วดินแดนสาธารณรัฐ
And possibly intensify the electromagnetism. Why do you ask?และทำให้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของเธอ เพิ่มขึ้นได้ นายถามทำไมเหรอ
We must intensify our efforts.ข้าอยากจะรีบกลับเป็นมนุษย์อีกครั้ง
It draws away weakness to intensify your strength.มันวาดไว้ เพื่อให้ความแข็งแกร่งของเธอคืนมา
Draws away weakness to intensify your strength.ขจัดความอ่อนล้า เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้คุณ
Intensify deflector shields.เพิ่มกำลังเกราะหักเห
Intensify forward deflectors.เพิ่มระดับเกราะหักเหด้านหน้า
And in recent years, it's uninterrupted and it is intensifying.และในปีหลังๆ ไม่มีสะดุดเลย แล้วยังกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ
And it is my belief that that stress would continue and intensify, likely leading to serious mental deterioration.หมอเชื่อว่าความเครียด จะยังคงมีอยู่ และจะเพิ่มขึ้น อาจก่อให้เกิด ปัญหาที่น่ากลัวกับสมอง
The Gorgon blood must be intensifying the emotions of the original body.เลือดกอร์กอนคงทำให้ ความรู้สึกของร่างรุนแรงขึ้น

intensify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深化[shēn huà, ㄕㄣ ㄏㄨㄚˋ, 深化] deepen; intensify
[le, ㄌㄜ˙, 了] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker)

intensify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強化[きょうか, kyouka] (n,vs) strengthen; intensify; reinforce; solidify; enhancement; (P)
深まる[ふかまる, fukamaru] (v5r,vi) to deepen; to heighten; to intensify; (P)
深める[ふかめる, fukameru] (v1,vt) to deepen; to heighten; to intensify; (P)
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage

intensify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; get worse ; become worse ; become aggravated ; become more serious ; increase ; intensify ; extend ; relapse ; recur ; spread FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
เข้มข้นขึ้น[v. exp.] (khemkhon kh) EN: intensify FR:
มากความ[v.] (māk khwām) EN: intensify ; make something worse FR:
รุนแรงขึ้น[X] (runraēng kh) EN: intensify FR:
ยกระดับ[v. exp.] (yok radap) EN: improve ; promote ; improve ; enhance ; raise ; advance ; augment ; upgrade ; raise the level ; intensify FR: améliorer ; élever le niveau

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intensify
Back to top