ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imperturbability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imperturbability*, -imperturbability-

imperturbability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imperturbability (n.) ความสุขุม See also: ความใจเย็น, ความเยือกเย็น Syn. coolness, imperturbableness

imperturbability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不動心[ふどうしん, fudoushin] (n) (1) imperturbability; steadfastness; (2) {MA} cool head in an emergency; keeping one's calm (e.g. during a fight)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imperturbability
Back to top