ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ศักดิ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ศักดิ์*, -ศักดิ์-

ศักดิ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศักดิ์ (n.) mightiness See also: vigor, force Syn. ศักดา, อำนาจ, พลัง, กำลัง
ศักดิ์ (n.) prestige See also: power
ศักดิ์ (n.) ability See also: skill, capability, potential Syn. ความสามารถ
ศักดิ์ (n.) power See also: mighty, authority Syn. อำนาจ
ศักดิ์ (n.) rank See also: status, prestige Syn. ฐานะ, สถานภาพ
ศักดิ์ศรี (n.) honour See also: honor, glory, fame, renown Syn. เกียรติ, เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์
ศักดิ์ศรี (n.) prestige Syn. เกียรติศักดิ์, เกียรติยศ
ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย (n.) manliness See also: man´s stratagem, manly spirit, man´s mettle
ศักดิ์สิทธิ์ (adj.) holy Syn. น่าศรัทธา, น่าเลื่อมใส, น่านับถือ
ศักดิ์สิทธิ์ (adj.) sacred See also: holy, consecrated Syn. ขลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
adytum(แอด' ดิทัม) n., (pl. -ta) สถานศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระบูชาเท่านั่น, ห้องลับ
agnomen(แอกโน' เมน) n., (pl. -nomina) ฐานันดรศักดิ์ของชาวโรมัน, ชื่อเล่น -agnominal adj. (nickname)
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
apis(เอ'พิส) n. วัวศักดิ์สิทธิ์ของอียิปต์., Syn. Hapi, Hap
appellation(แอพพะเล'เชิน) n. ชื่อ,ยศ,ศักดิ์,นาม,การตั้งชื่อ, Syn. title,name)
appellative(อะเพล'ละทิฟว) n. สามานยนาม,นาม,ยศศักดิ์,ฉายา. -adj. เกี่ยวกับสามานยนาม, เกี่ยว กับนามหรือฉายา, Syn. designative)
baronage(บาร์'ระนิจฺ) n. บรรดาศักดิ์บารอน,ขุนนางจำพวกที่มียศชั้นบารอนทั้งหมด
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
blessed(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
blest(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต
canonise(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
canonize(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
cist(ซิสท) n. กล่องหรือหีบใส่ของศักดิ์สิทธิ์
consecrate(คอน'ซิเครท) vt.,n. (การ) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,อุทิศให้,อุทิศตัว., See also: consecratedness n. ดูconsecrat consecrator n. ดูconsecrat, Syn. bless,hallow
consecration(คอนซิเคร'เชิน) n. การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,การอุทิศตัวและบูชาพระเจ้า
cow(คาว) n. วัวตัวเมีย,แม่วัว,สัตว์ตัวเมียจำพวก Bos,สัตว์ตัวเมียขนาดใหญ่ (เช่นช้าง ปลาวาฬ แรด แม่น้ำ) ,หญิงอ้วนพุงพลุ้ย -Phr. (a sacred cow วัวในอินเดีย (ถือเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์) ,บุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หาอาจล่วงละเมิดได้.) -Phr. (till the cows come home นาน
dame(เดม) n. คุณนาย,คุณหญิง,มาดาม,สตรี,ผู้สูงศักดิ์,ผู้หญิง,แม่บ้าน,นาง
deific(ดีอิฟ'ฟิค) adj. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา
deonsecrate(ดีคอน'ซีเครท) vt. ทำให้ไม่ศักดิ์สิทธิ์, See also: deconsecration n. การทำให้ไม่ศักดิ์สิทธิ์
diadem(ได'อะเดม) n.,vt. (ใส่) มงกุฎ,รัดเกล้า,พระราชอำนาจ,พระฐานันดรศักดิ์., Syn. crown
dignitary(ดิก'นิทารี) n. บุคคลที่ตำแหน่งสูง,ผู้มีฐานันดรศักดิ์., See also: dignitarial adj. -pl. dignitaries
dignity(ดิก'นิที) n. ความมีเกียรติ,ฐานันดรศักดิ์,ความสูงศักดิ์,ตำแหน่งสูง,ความคุ้มค่า,ผู้มีตำแหน่งสูง -S.loftiness
disgrace(ดิสเกรส') n. การเสียหน้า,ความเสื่อมเสีย,การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์,ความอัปยศอดสู vt. ทำให้เสียหน้า,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: disgracer n., Syn. shame,dishonour ###A. honour,credit
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
divinity(ดิวิน'นิที) n. ความศักดิ์สิทธิ์,ความเป็นเทพเจ้า,พระเจ้า,เทพเจ้า,สิ่งที่มีลักษณะเป็นพระเจ้า,
dowager(เดา'อะเจอะ) n.หญิงที่ได้รับทรัพย์สินจากสามีที่ตาย,หญิงสูงอายุที่มียศฐาบรรดาศักดิ์
eclat(เอคลา') n. เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,ความเอิกเกริก,ความชื่นชมยินดี, Syn. fame
elevation(เอลลิเว'เชิน) n. การยกให้สูงขึ้น,สิ่งปลูกสร้างที่สูงเด่น,ที่สูง,ความสูงส่ง,ความสูงศักดิ์,ความภูมิฐาน, Syn. height
fame(เฟม) n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติยศ,เกียรติคุณ,ศักดิ์ศรี,ข่าวลือ,การเล่าลือ. vt. ทำให้มีชี่อเสียง,เลื่องลือ.
genealogyn. การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูล
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence,glory,pomp
halidomn. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,ปูชนียสถาน.
hallow(แฮ'โล) vt. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการบูชา,ดูhallo, Syn. consecrate
hallowed(แฮล'โลด์) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพนับถือ,เป็นที่สักการบูชา, See also: hallowedness n., Syn. consecrated
hierologyn. วรรณคดีหรือวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การศึกษาเกี่ยวกับ ชีวิตและวรรณกรรมของนักบุญ., See also: hierologic (al) adj. hierologist n.
holiness(โฮ'ลิเนส) n. ความศักดิ์สิทธิ์,คำเรียกสันตะปาปา, Syn. piety,sanctity
English-Thai: Nontri Dictionary
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
unhallowed(adj) ชั่วช้า,ต่ำช้า,ไม่ศักดิ์สิทธิ์
consecrate(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ถวาย,อุทิศ,ฉลอง
consecration(n) การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,การถวาย,การอุทิศ
coronet(n) มงกุฎเล็ก,ยศ,บรรดาศักดิ์,รัดเกล้า
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน
desecrate(vt) ทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,ทำลายศาสนา,ดูหมิ่นศาสนา
desecration(n) การทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,การทำลายศาสนา,การดูหมิ่นศาสนา
dignitary(n) ผู้ทรงเกียรติ,ผู้สูงศักดิ์,ผู้มีฐานันดรศักดิ์
dignity(n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ
divine(adj) เกี่ยวกับพระเจ้า,เกี่ยวกับเทพเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์
divinity(n) ศาสนศาสตร์,พระเจ้า,เทพเจ้า,เทววิทยา,ความศักดิ์สิทธิ์
dowager(n) สตรีหม้ายสูงศักดิ์
ennoble(vt) ทำให้สูงศักดิ์,ทำให้มีศีลธรรม,ทำให้สูงส่ง
fame(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติศักดิ์,ศักดิ์ศรี
gentlewoman(n) สุภาพสตรี,หญิงสูงศักดิ์
glorification(n) เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,การสรรเสริญ,การสดุดี
hallow(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการะบูชา,บูชา
holiness(n) ความศักดิ์สิทธิ์
holy(adj) ศักดิ์สิทธิ์,ใจบุญ,เป็นที่เคารพบูชา,เป็นที่สักการะบูชา
honorary(adj) กิตติมศักดิ์,ให้เป็นพิเศษ,เป็นเกียรติ
honour(n) เกียรติยศ,เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,เหรียญตรา,เกียรตินิยม
honourable(adj) น่าเคารพนับถือ,มีศักดิ์ศรี,มีหน้ามีตา,น่ายกย่อง
knightly(adj) แบบขุนนาง,แบบอัศวิน,สูงส่ง,สูงศักดิ์,กล้าหาญ
lordly(adj) สง่างาม,หยิ่ง,เลิศ,ใหญ่โต,สูงศักดิ์,สูงส่ง
nobleman(n) ขุนนาง,พวกผู้ดี,คนสูงศักดิ์,คนชั้นสูง
nobleness(n) ความสง่างาม,ความเป็นผู้ดี,ความสูงศักดิ์
nobly(adv) อย่างสง่างาม,อย่างสูงศักดิ์,ดีเลิศ,มีคุณธรรมสูง
oracular(adj) เป็นการพยากรณ์,เป็นการทำนาย,เป็นปริศนา,ศักดิ์สิทธิ์
patrician(n) ขุนนาง,ผู้สูงศักดิ์,ผู้ดี
prestige(n) ชื่อเสียง,อิทธิพล,ศักดิ์ศรี,บารมี,รัศมี,เกียรติยศ
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายความบริสุทธิ์
profanity(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น,การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
sacramental(adj) ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับศีล
sacred(adj) เป็นที่สักการะ,ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา
sacrilege(n) การล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์
sacrilegious(adj) ซึ่งล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์
sainted(adj) คล้ายนักบุญ,เป็นนักบุญ,ศักดิ์สิทธิ์,มีใจสะอาด
sanctification(n) การล้างบาป,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์
sanctify(vt) ล้างบาป,ทำให้ศักดิ์สิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
holyศักดิ์สิทธิ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sacred booksคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
title๑. ฐานันดรศักดิ์, บรรดาศักดิ์๒. ชื่อกฎหมาย, ชื่อเรื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dignityศักดิ์ศรี [TU Subject Heading]
Holy waterน้ำศักดิ์สิทธิ์ [TU Subject Heading]
Honorary Consulกงสุลกิตติมศักดิ์
Titles of honor and nobility ; Titlesนามแสดงศักดิ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sacred (adj.) ศักดิ์สิทธิ์ See also: เป็นที่เคารพนับถือ, เป็นที่สักการบูชา Syn. sacrosanct
blessed (adj.) ศักดิ์สิทธิ์ See also: น่าบูชา Syn. holy, saintly
divine (adj.) ศักดิ์สิทธิ์ See also: ลึกลับ Syn. sacred, blessed, godly, holy Ops. defiled, desecrated
hallowed (adj.) ศักดิ์สิทธิ์ See also: เป็นที่เคารพนับถือ, เป็นที่สักการบูชา Syn. sacred, sacrosanct
oracular (adj.) ศักดิ์สิทธิ์
sacramental (adj.) ศักดิ์สิทธิ์ See also: น่าเลื่อมใส, น่าเคารพ Syn. pure, sacred, solemn
venerated (adj.) ศักดิ์สิทธิ์ See also: น่าเคารพนับถือ, น่าเลื่อมใส
consecrate (vt.) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ Syn. sanctify Ops. desecrate, profane
begum (n.) คำเรียกอย่างให้เกียรติหญิงมุสลิมสูงศักดิ์หรือแต่งงานแล้ว
blaspheme (vi.) พูดดูหมิ่นศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ Syn. defile, desecrate, profane Ops. honor, revere
bless (vt.) ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ Syn. sanctify, hallow
desecrate (vt.) ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ See also: ทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Syn. defile, profane Ops. honor, revere
desecration (n.) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ See also: การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Syn. sacrilege, profanation
dowager (n.) ภรรยาหม้ายของสามีสูงศักดิ์ที่ล่วงลับไปแล้ว Syn. widow, dame, matron
dowager (n.) หญิงสูงศักดิ์ See also: หญิงที่ได้รับความเคารพนับถือ
Ganges (n.) แม่น้ำคงคา (แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของฮินดู) See also: แม่คงคา
hallow (vt.) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ Syn. consecrate, sanctify Ops. desecrate, profane
holiness (n.) ความศักดิ์สิทธิ์ Syn. sacredness, sacrosanctity, sanctity
holy (adj.) ซึ่งศักดิ์สิทธิ์ Syn. sacred, sacrosanct
honorary degree (n.) ปริญญากิตติมศักดิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pride. Power. Pride.ศักดิ์ศรี พลัง ศักดิ์ศรี
Which is more important?ศักดิ์ศรี ศักดิ์ศรี... .
Dignity's got nothing to do with it. I'll take that lift.ศักดิ์ศรีก็ไม่สำคัญ ฉันขึ้นได้ไม๊.
I hope you don't think you can buy out my pride.ศักดิ์ศรีของคน สามารถซื้อได้ด้วยเงิน ฉันหวังว่าคุณน่าจะเปลี่ยนความคิดซะ
My dignity broke the fall.ศักดิ์ศรีของฉันพังหมดแล้ว
I don't even want to interfere anymore.ศักดิ์ศรีของฉันมันถูกเหยียบย่ำไปหมดแล้ว ฉันไม่ต้องการทำอะไรมากกว่านี้แล้วตอนนี้
Park Seo Yeon's pride was wounded by the fact that her adultery was evaded rather than admitted.ศักดิ์ศรีของปาร์คโซยอนถูกรวบรัด โดยความจริงที่ว่าการคบชู้ของเธอถูกหลบซ่อนมากกว่าการยอมรับ
The pride of a chef is not to be sprayed on like that.ศักดิ์ศรีของเชฟไม่ใช่เพื่อเอาไปทำอาละวาดอย่างนั้น
The dignity of the Forge is in shambles.ศักดิ์ศรีของโงเหล็กกำลังแย่
My bloody honor is beyond repair, but my answer is still no.ศักดิ์ศรีข้ามันเกินเยียวยาแล้ว แต่ข้ายืนยันคำตอบเดิม ข้าไม่อยากได้คาสเทอร์ลีร็อค
Where's the dignity?ศักดิ์ศรีฉันอยู่ไหนล่ะ?
Where is your pride?ศักดิ์ศรีเจ้าไปไหนหมด?
Honor made you leave, honor brought you back.ศักดิ์ศรีเป็นเหตุที่เจ้าไป และศักดิ์ศรีก็นำเจ้ากลับมา
You know, you were supposed to be some slick-shit killer.ศักดิ์ศรีแก มันระดับเพชฌฆาตคารวะไม่ใช่รึ
Where was your honor?ศักดิ์ศรีแกอยู่ที่ไหน?
My dignity and self respect versus £20, that is a tough one.ศักดิ์ศรีและความภูมิใจในตัวเอง เทียบกับเงิน 20 ปอนด์ ตัดสินใจยากจริง
A lot stronger than holy water.ศักดิ์สิทธิยิ่งกว่าน้ำมนต์.
It's not sacred. None of it's sacred.ศักดิ์สิทธิ์ซะที่ไหน มีอะไนบ้างศักดิ์สิทธิ์
Blessed with certain gifts of fertility.ศักดิ์สิทธิ์ด้วยของขวัญแห่งการกำเนิด
Holy shit.ศักดิ์สิทธิ์สิ่งไม่ดี
Look. Holy pizzicato, Young Fred.ศักดิ์สิทธิ์โน้ตเพลง หนุ่มเฟร็ด
Under the pretext of hygiene, nudity strips the inmates of all pride in one stroke.อ้างด้วยมาตรการปลอดเชื้อ นักโทษถูกเปลือยกาย โดยไม่มีศักดิ์ศรีใดใดเหลือเอาไว้เลย
Higher up yet: The SS, the untouchables, to be addressed from ten feet away.สูงไปกว่านั้น ก็พวกผู้คุม SS ผู้สูงศักดิ์ ที่อยู่ห่างไปเพียง 10 ฟุต
These are the bosses of the camp, the elite.ที่เป็นผู้สูงศักดิ์ มีอำนาจในแคมป์
On the brown walls, there was a picture in color of the Sacred Heart of Jesus... ... and another of the Virgin of Cobre.บนผนังสีน้ำตาลมีภาพ สีของศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู และอีกอย่างหนึ่งของพระแม่ แห่งโคนรื
He who wins is privileged to wear the sacred ring from sun to moon, from moon to sun.ที่จะสวมใส่แหวนศักดิ์สิทธิ์ จากดวงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์จาก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ และในตอนท้ายของวันที่มีความสุข
There must be somewhere in England where one can find sanctuary to think.จะต้องมีที่ไหนสักแห่งใน ประเทศ อังกฤษ ที่หนึ่งสามารถหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นานพอที่จะหลบหนี
It is therefore our holy duty to put our feet upon it, to enter it, to put the marks of our guns and our wheels and our flags upon it!เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เราจะขจัดความกลัว ที่มีมานาน
The Bomb is a holy weapon of peace.หัวรบเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์เเห่งสันติภาพ
Holy weapon of peace!อาวุธศักดิ์สิทธิ์เเห่งสันติรึ อาวุธศักดิ์สิทธิ์เเห่งสันติภาพ
The spirit of the Lawgiver lives.พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่
Glory be to the Bomb and to the Holy Fallout, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end, amen.สาธุการต่อหัวรบ เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ เพี่อการเริ่มต้นใหม
May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.ขอหัวรบศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรา เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเรา
Wherever a man cannot live in simple dignity.ที่ที่คนไม่สามารถอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Morals...ขัดจังหวะ Nietzsche ' s The การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูลของศีลธรรม
God Almighty, Big "G".พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ยิ่งใหญ่
This is holy water.นี่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่
Those lost, anguished souls roaming unseen over the earth... seeking a divine light... they'll not find because it's too late!วิญญาณฉิบหายกลัดกลุ้มโคจรเหนือโลกที่ไม่มีใครเห็น มองหาดวงไฟอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาจะไม่พบเพราะว่ามันสายเกินไปแล้ว
Would it make you feel better if you knew... that what we're asking Matt to do is a holy thing?มันจะทำให้คุณรู้สึกดีกว่าถ้าคุณรู้ พวกเรากำลังขอร้องแมททำในสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ศักดิ์ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
高僧[こうそう, kousou] Thai: พระที่มีสมณศักดิ์สูง English: virtuous priest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ศักดิ์
Back to top