ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

widow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *widow*, -widow-

widow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
widow (n.) แม่ม่าย See also: หญิงม่าย, หญิงที่สามีตาย Syn. surviving wife, relict, grass widow
widow (vt.) เป็นม่าย See also: ทำให้เป็นม่าย
widow-maker (sl.) สิ่งอันตราย (เช่น ปืน, เหล้าแรง)
widower (n.) พ่อม่าย See also: ชายที่ภรรยาตาย (โดยเฉพาะคนที่ไม่แต่งงานใหม่)
widowerhood (n.) ความเป็นพ่อม่าย
widowerhood (n.) ความเป็นแม่ม่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
widow(วิด'โด) n. หญิงม่าย,แม่ม่าย vt. ทำให้เป็นม่าย,กลายเป็นแม่ม่าย, See also: widowhood n.
English-Thai: Nontri Dictionary
widow(n) แม่ม่าย,หญิงม่าย
widower(n) พ่อม่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
widowแม่ม่าย (ผัวตาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
widowerพ่อม่าย (เมียตาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Widowsสตรีม่าย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หญิงม่าย (n.) widow Syn. แม่หม้าย, แม่ร้าง
หญิงม่าย (n.) widow Syn. แม่ม่าย, หญิงหม้าย, แม่ร้าง
หญิงหม้าย (n.) widow Syn. แม่ม่าย, หญิงม่าย, แม่ร้าง
แม่ม่าย (n.) widow Syn. แม่หม้าย, หญิงม่าย, แม่ร้าง
แม่หม้าย (n.) widow Syn. แม่ม่าย, หญิงม่าย, หญิงหม้าย, แม่ร้าง
พ่อม่าย (n.) widower Syn. พ่อหม้าย Ops. แม่ม่าย
พ่อหม้าย (n.) widower Syn. พ่อม่าย Ops. แม่หม้าย
ตกพุ่มม่าย (v.) become widowed See also: be a widow, be a widower Syn. เป็นม่าย
พุ่มม่าย (adj.) still being a widow
เป็นม่าย (v.) become widowed See also: be a widow, be a widower
แม่ม่ายทรงเครื่อง (n.) wealthy widow See also: rich widow, dowager Syn. แม่หม้ายทรงเครื่อง
แม่ม่ายผัวร้าง (n.) grass widow See also: divorcee Syn. แม่ม่าย, แม่หม้าย
แม่ร้าง (n.) grass widow See also: divorcee Syn. แม่ม่ายผัวร้าง, แม่ม่าย, แม่หม้าย
แม่หม้ายทรงเครื่อง (n.) wealthy widow See also: rich widow, dowager
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They accused her of breaking her vow as a widow and running away to marry a rich man, who already had a wife, two concubines and other children.พวกเขากล่าวหาแม่ที่แหกกฎความเป็นแม่ม่าย... แล้วหนีไปแต่งงานกับเศรษฐี ผู้มีภรรยาอยู่แล้ว รวมทั้งภรรยาน้อยสองคน กับลูกๆอีกหลายคน
The son would inherit the estate, no part of which would be entailed away, so providing for my widow and any other children.ลูกชายที่จะได้รับมรดก จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องใครมาเอามรดกไป เพื่อจัดเตรียมไว้ให้เมียม่ายของพ่อ และลูกคนอื่นๆ
I cannot risk making her a widow just as I ask to make her a wife.นางจะเป็นหม้ายทันทีที่แต่งกับข้า
Sir, it's the widow Scordia!ท่านครับแม่หม้ายสกอร์เดียมา
We now continue with the testimony of Maddalena Bonsignore, the widow Scordia, called Malena.ต่อไปเราจะฟังคำให้การ ของแมดดาเลน่าบอนซิญญอร่า... - แม่หม้ายสกอร์เดีย - เรียกมาเลน่าเข้ามา
He declared to have encountered the widow Scordia only twice in her home and to have had no amorous relationship considering their relationship "just a casual friendship."เขาบอกว่า ได้พบแม่หม้ายสกอร์เดียสองครั้ง ที่บ้านของเธอ และไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งใดๆ
I've been in love with the widow for two years.ผมหลงรักเขามาตั้ง 2 ปีแล้ว
God damn him! I can't believe Widow did this to me!ไอ้ชั่วชาตินั่น ไม่อยากเชื่อว่าวีโด้ทำกับฉันแบบนี้
Martha was a war widow who lived in Quail Ridge, a town away.มาธาร์ เป็นแม่ม่ายสงคราม เธออาศัยอยู่ที่สันเขาเควล / ไกลจากตัวเมือง
When Ben Franklin was only 15 years old he secretly wrote 14 letters to his brother's newspaper pretending to be a middle-aged widow named Silence Dogood.ตอน เบน แฟรงคลินอายุ 15 เขาเขียนอักษรลับ 14 ตัว ไปให้หนังสือพิมพ์ของพีชาย โดยปลอมเป็นหม้ายวัยกลางคน ชื่อ ไซเรนท์ ดูกู๊ด.
She's been a widow for 10 years.เธออยู่เป็นม่ายมาตั้งสิบปีแล้วนะ
If something untoward happens to him, his poor bride will be a widow too soon.ถ้าเค้าเกิดอะไรขึ้นกับเค้า ภรรยาเค้าก็ต้องลำบาก

widow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
守节[shǒu jié, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄝˊ, 守节 / 守節] faithful (to the memory of betrothed); constant (of widow who remains unmarried)
从一而终[cóng yī ér zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄧ ㄦˊ ㄓㄨㄥ, 从一而终 / 從一而終] faithful unto death (i.e. Confucian ban on widow remarrying)
[guǎ, ㄍㄨㄚˇ, 寡] few; widowed
拖油瓶[tuō yóu píng, ㄊㄨㄛ ㄧㄡˊ ㄆㄧㄥˊ, 拖油瓶] to remarry (of a widow, contemptuous); woman's children by previous marriage (derog.); step-children (discrimatory term)
王太后[Wáng tài hòu, ㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, 王太后] Queen Dowager (in Europe); widowed queen; Queen mother
宋美龄[Sòng Měi líng, ㄙㄨㄥˋ ㄇㄟˇ ㄌㄧㄥˊ, 宋美龄 / 宋美齡] Soong Mei-ling or Song Meiling (1898-2003), Chiang Kai-shek's wife (subsequently widow)
转嫁[zhuǎn jià, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, 转嫁 / 轉嫁] to remarry (of widow); to pass on (blame, cost, obligation, unpleasant consequence etc); to transfer (blame, guilt); to pass the buck
[lí, ㄌㄧˊ, 嫠] widow
[shuāng, ㄕㄨㄤ, 孀] widow
寡妇[guǎ fu, ㄍㄨㄚˇ ㄈㄨ˙, 寡妇 / 寡婦] widow
断弦[duàn xián, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˊ, 断弦 / 斷弦] widowed; lit. one string short, cf. 琴瑟 qin and se, two instruments epitomizing marital harmony
遗妻[yí qī, ㄧˊ ㄑㄧ, 遗妻 / 遺妻] widow; the deceased's widow
遗孀[yí shuāng, ㄧˊ ㄕㄨㄤ, 遗孀 / 遺孀] widow
[guān, ㄍㄨㄢ, 鳏 / 鰥] widower

widow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィドー;ウイドー;ウィドウ;ウイドウ[, uido-; uido-; uidou ; uidou] (n) widow
ゴルフウイドー[, gorufuuido-] (n) golf widow
後室[こうしつ, koushitsu] (n) dowager; widow
後家[ごけ, goke] (n) widow
後家蜘蛛[ごけぐも, gokegumo] (n) (uk) widow spider (of genus Latrodectus)
鰥寡[かんか, kanka] (n) widow and widower; lonely people
黒後家蜘蛛[くろごけぐも, kurogokegumo] (n) (uk) black widow spider
ウィドウア[, uidoua] (n) widower
やもめ暮らし;寡婦暮らし;寡暮らし;寡暮し;鰥暮らし;鰥暮し[やもめぐらし, yamomegurashi] (n) widowhood; widowerhood; viduity
富士額[ふじびたい, fujibitai] (n) widow's peak; hairline that grows to a point in the middle of the forehead
寡夫[かふ, kafu] (n) widower
寡婦(P);寡;孀;鰥;鰥夫[かふ(寡婦)(P);やもめ, kafu ( kafu )(P); yamome] (n) widow; (P)
寡居[かきょ, kakyo] (n,vs) widowhood
寡男;鰥夫;鰥[やもお, yamoo] (n) widower
男やもめ;男鰥[おとこやもめ, otokoyamome] (n) (See 女やもめ) widower
男やもめに蛆がわく;男やもめにうじがわく;男鰥に蛆が湧く[おとこやもめにうじがわく, otokoyamomeniujigawaku] (exp) (id) Widowers are untidy; A man alone soon goes to seed; A man goes to pieces without a woman to look after him
Japanese-English: COMDICT Dictionary
分断後部[ぶんだんこうぶ, bundankoubu] widow

widow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่ม่าย[n.] (maēmāi) EN: widow FR: veuve [f]
แม่หม้าย[n. exp.] (maē māi) EN: widow FR: veuve [f]
แม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (maēmāi song) EN: wealthy widow ; rich widow ; dowager FR: riche veuve [f]
แมงมุมแม่ม่ายดำ[n. exp.] (maēngmum ma) EN: Black Widow Spider FR: veuve noire [f]
แมงมุมแม่ม่ายน้ำตาล[n. exp.] (maēngmum ma) EN: Brown Widow Spider FR: veuve brune [f]
แม่ร้าง[n.] (maērāng) EN: widow FR:
แม่ร้าง[n.] (maērāng) EN: grass widow ; divorcee FR:
หม้าย[n.] (māi) EN: widow ; widower FR: veuve [f] ; veuf [m]
แมลงปอบ้านเหลืองจาง[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Paddyfield Parasol ; Pale Yellow Widow ; Ruddy Meadow Skimmer FR: Neurothemis intermedia atalanta
แมลงปอบ้านปีกแต้มดำ[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Pied Paddy Skimmer ; Blackspot widow FR:
แมลงปอบ้านตาลปลายปีกใส[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Fulvous Forest Skimmer ; Cleartip Widow FR:
เทครัว[v.] (thēkhrūa) EN: have as minor wives the widow and all the daughters of the previous husband FR:
ตกพุ่มม่าย[v.] (tokphummāi) EN: become widowed ; be a widow ; be a widower ; fall into widowhood FR:
วิธวา[n.] (withawā) EN: widow FR:
กินเมีย[v.] (kinmīa) EN: have had two or more wives who have died ; be widowered two or more times FR:
กินผัว[v. exp.] (kinphūa) EN: have had two or more husbands who have died ; be widowed two or more times FR:
ม่าย[adj.] (māi) EN: widowed FR: veuf ; veuve [f]
พ่อม่าย[n.] (phømāi) EN: widower FR: veuf [m]
พุ่มม่าย[n.] (phummāi) EN: widowhood FR: veuvage [m]

widow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trauermantelsalmler {m} (Gymnocorymbus ternetzi) [zool.]black widow (tetra)
Carolinanachtschwalbe {f} [ornith.]Chuck Will's Widow
Strohwitwe {f}grass widow
Strohwitwer {m}grass widower

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า widow
Back to top