ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

holy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *holy*, -holy-

holy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
holy (adj.) ซึ่งศักดิ์สิทธิ์ Syn. sacred, sacrosanct
holy (adj.) ที่เคร่งศาสนา
holy Joe (sl.) พระ See also: ผู้สอนศาสนา, อนุศาสนาจารย์
holy observance (n.) พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน Syn. ceremonial
holy relic (n.) พระบรมสารีริกธาตุ See also: อัฐิ, สารีริกธาตุ, ส่วนของร่างกายผู้ศักดิ์สิทธิ์ (ดับขันธ์ไปแล้ว) ที่ยังหลงเหลืออยู่ Syn. vestige
holy war (n.) สงครามศาสนา
Holy Writ (n.) คัมภีร์ไบเบิ้ล See also: คัมภีร์ของศาสนาคริสต์
English-Thai: HOPE Dictionary
holy(โฮ'ลี) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา,เคร่งศาสนา,ใจบุญอย่างยิ่ง,อย่ายิ่ง,เหลือเกิน,น่ากลัว. n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. pious,consecrated
holy basilต้นกระเพรา
holy cityนครศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา,สวรรค์,กรุงเยรูซาเลม
holy communionพิธีศีลมหาสนิทของศาสนาคริสต์, Syn. Eucharist
holy dayวันพิธีในศาสนา,วันสำคัญทางศาสนา,วันพระ,วันเทศกาล
holy landปาเลสไตน์, Syn. Palestine
holy scriptureพระคัมภีร์ไบเบิล
holy spiritพระจิต,วิญญาณของพระเจ้า,บุคคลที่3ของ trinity
holy writพระคัมภีร์ไบเบิล
holytiden. เวลาแห่งพิธีทางศาสนา
English-Thai: Nontri Dictionary
holy(adj) ศักดิ์สิทธิ์,ใจบุญ,เป็นที่เคารพบูชา,เป็นที่สักการะบูชา
HOLY Holy Land(n) ประเทศปาเลสไตน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
holyศักดิ์สิทธิ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Holy waterน้ำศักดิ์สิทธิ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Palestine (n.) ดินแดนปาเลสไตน์ (มักเรียกว่าเป็น the Holy Land)
มงคลสูตร (n.) sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel
รดน้ำมนต์ (v.) sprinkle holy water See also: pour sacred water on somebody, bless someone with holy water
วันธรรมสวนะ (n.) Buddhist holy day See also: Buddhist Sabbath
วันพระ (n.) Buddhist holy day See also: Buddhist Sabbath Syn. วันธรรมสวนะ
วันอุโบสถ (n.) Buddhist holy day Syn. วันพระ
อุโบสถ (n.) Buddhist holy day Syn. วันอุโบสถ, วันพระ
เสก (v.) sprinkle holy water on the bride and groom at a wedding See also: pour sacred water on the hands of the married couple
ศักดิ์สิทธิ์ (adj.) holy Syn. น่าศรัทธา, น่าเลื่อมใส, น่านับถือ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ (n.) holy place See also: sacred place
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (n.) holy thing
สายสิญจน์ (n.) holy thread Syn. ด้ายสายสิญจน์
น้ำพระพุทธมนต์ (n.) holy water Syn. น้ำมนต์
น้ำมนตร์ (n.) holy water See also: blessed water Syn. น้ำศักดิ์สิทธิ์
น้ำมนต์ (n.) holy water See also: blessed water Syn. น้ำศักดิ์สิทธิ์, น้ำมนตร์
น้ำศักดิ์สิทธิ์ (n.) holy water See also: blessed water Syn. น้ำมนตร์
ความทุกข์ใจ (n.) melancholy See also: sorrowfulness, sadness Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ Ops. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน
ความรันทด (n.) melancholy See also: sorrowfulness, sadness Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ Ops. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน
ความสลดใจ (n.) melancholy See also: depression, sadness, dejection, despondency
ความสลดใจ (n.) melancholy See also: sorrowfulness, sadness Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความทุกข์ใจ Ops. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look. Holy pizzicato, Young Fred.ศักดิ์สิทธิ์โน้ตเพลง หนุ่มเฟร็ด
It is therefore our holy duty to put our feet upon it, to enter it, to put the marks of our guns and our wheels and our flags upon it!เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เราจะขจัดความกลัว ที่มีมานาน
O God, bless, we pray You, our great army and its supreme commander on the eve of a holy war, undertaken for Your sake.ข้าแต่เทพเจ้า ได้โปรดอํานวยพรเเก่ทัพยิ่งใหญ่ของเรา เเละผู้บัญชาการสูงสุด
The Bomb is a holy weapon of peace.หัวรบเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์เเห่งสันติภาพ
Glory be to the Bomb and to the Holy Fallout, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end, amen.สาธุการต่อหัวรบ เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ เพี่อการเริ่มต้นใหม
May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.ขอหัวรบศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรา เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเรา
Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church?Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church?
This is holy water.นี่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์
Would it make you feel better if you knew... that what we're asking Matt to do is a holy thing?มันจะทำให้คุณรู้สึกดีกว่าถ้าคุณรู้ พวกเรากำลังขอร้องแมททำในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
But I risk being kicked into the gutter by someone less holy than Mr. Baker.แต่เสี่ยงต่อการถูกเตะตกท่อ โดยพวกที่เคร่ง น้อยกว่าคุณเบเกอร์
Dearly beloved, we've gathered here today to join Stephanie and Harry in holy matricemoney.นี่อะไรเหรอ? (ของขวัญ --- กล่องใส่อัญมนีแบบเกาหลี)
Son and Holy Ghost.พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์.

holy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)
三位一体[Sān wèi Yī tǐ, ㄙㄢ ㄨㄟˋ ㄧ ㄊㄧˇ, 三位一体 / 三位一體] Holy Trinity
圣索非亚[Shèng Suǒ fēi yà, ㄕㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄟ ㄧㄚˋ, 圣索非亚 / 聖索非亞] Hagia Sophia (Greek: Holy wisdom)
神圣周[shén shèng zhōu, ㄕㄣˊ ㄕㄥˋ ㄓㄡ, 神圣周 / 神聖週] Holy week; Easter week (esp. Catholic)
梵谛冈[fàn dì gāng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ, 梵谛冈 / 梵諦岡] Holy See
圣事[shèng shì, ㄕㄥˋ ㄕˋ, 圣事 / 聖事] Holy sacrament; Christian rite (esp. Catholic); also called 聖禮|圣礼 by Protestants
圣地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, 圣地 / 聖地] Holy land (of a religion); sacred place; shrine; Holy city (refers to Jerusalem, Mecca etc); fig. center of historic interest (such as Yan'an 延安 for Mao's revolution)
圣城[shèng chéng, ㄕㄥˋ ㄔㄥˊ, 圣城 / 聖城] Holy City
圣婴[shèng yīng, ㄕㄥˋ , 圣婴 / 聖嬰] Holy Infant (cf. biblical nativity story)
圣子[Shèng zǐ, ㄕㄥˋ ㄗˇ, 圣子 / 聖子] Holy Son; Jesus Christ; God the Son (in the Christian Trinity)
圣战[shèng zhàn, ㄕㄥˋ ㄓㄢˋ, 圣战 / 聖戰] Holy war; jihad
圣餐[shèng cān, ㄕㄥˋ ㄘㄢ, 圣餐 / 聖餐] Holy communion (of the Christian mass); sacrament
圣经贤传[shèng jīng xián zhuàn, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄨㄢˋ, 圣经贤传 / 聖經賢傳] lit. holy scripture and biography of sage (成语 saw); refers to Confucian canonical texts
梵蒂冈城[fàn dì gāng chéng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ ㄔㄥˊ, 梵蒂冈城 / 梵蒂岡城] Vatican City (capital of Holy See)
圣贤[shèng xián, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄢˊ, 圣贤 / 聖賢] a sage; wise and holy man; virtuous ruler; Buddhist lama; wine
神圣[shén shèng, ㄕㄣˊ ㄕㄥˋ, 神圣 / 神聖] divine; hallow; holy; sacred
[shèng, ㄕㄥˋ, 圣 / 聖] holy; sacred; saint; sage
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, 多愁善感] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality
悲愁[bēi chóu, ㄅㄟ ㄔㄡˊ, 悲愁] melancholy
[mèn, ㄇㄣˋ, 闷 / 悶] melancholy; depressing
惆怅[chóu chàng, ㄔㄡˊ ㄔㄤˋ, 惆怅 / 惆悵] melancholy; depression
愁绪[chóu xù, ㄔㄡˊ ㄒㄩˋ, 愁绪 / 愁緒] melancholy
[bì, ㄅㄧˋ, 愊] melancholy; sincere
[mèn, ㄇㄣˋ, 懑 / 懣] melancholy
多愁多病[duō chóu duō bìng, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄥˋ, 多愁多病] much sorrows and illness (成语 saw); melancholy and weakly
[sào, ㄙㄠˋ, 氉] restless, melancholy
感伤[gǎn shāng, ㄍㄢˇ ㄕㄤ, 感伤 / 感傷] sad; down-hearted; sentimental; pathos; melancholy

holy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ;うわー;うわあ[, uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God!
なんてこった[, nantekotta] (exp) (col) Oh no!; Holy cow!; Damn!
ホーリー;ホリー[, ho-ri-; hori-] (n) (1) (See 西洋柊) English holly (Ilex aquifolium); (n,n-pref) (2) holy
三十三所[さんじゅうさんしょ, sanjuusansho] (n) (See 西国三十三所) any of a number of sets of thirty-three holy places enshrining Avalokitesvara (esp. those comprising a popular pilgrimage in the Kinki region)
何てこった[なんてこった, nantekotta] (int) what the hell; WTF; Oh, great!; son of a gun; holy mackerel
大空位時代[だいくういじだい, daikuuijidai] (n) Great Interregnum (gap between Hohenstaufen and Habsburg rule of the Holy Roman Empire, approx. 1254-1273 CE)
忌み;斎み;忌(io);斎[いみ, imi] (n) (1) mourning; abstinence; (2) taboo; (3) religious purification; (n-pref) (4) pure; holy
教皇庁[きょうこうちょう, kyoukouchou] (n) Vatican; Holy See
木食上人[もくじきしょうにん, mokujikishounin] (n) holy men who abstain from meat and cooked food
義戦[ぎせん, gisen] (n) a crusade; holy war
聖体[せいたい, seitai] (n) (1) the emperor's person; (2) the body of Christ; the Host; the Eucharist; Holy Communion
聖体拝領[せいたいはいりょう, seitaihairyou] (n) Eucharist (in Catholicism); Holy Communion
聖地[せいち, seichi] (n) sacred place; holy ground; the Holy Land; (P)
聖夜[せいや, seiya] (n) holy night; Christmas Eve
聖戦[せいせん, seisen] (n) holy war; crusade; (P)
聖日[せいじつ, seijitsu] (n) holy day; the Sabbath
聖杯[せいはい, seihai] (n) chalice; Holy Grail
聖母[せいぼ, seibo] (n) (1) birth mother of a holy man (or woman); (2) Virgin Mary; (P)
聖都[せいと, seito] (n) Holy City (e.g. Jerusalem, Mecca)
聖霊[せいれい, seirei] (n) the Holy Ghost; the Holy Spirit
聖餐[せいさん;せいざん, seisan ; seizan] (n) Holy Communion; Lord's Supper; Eucharist
聖餐式[せいさんしき, seisanshiki] (n) Holy Communion; the Eucharist; the Lord's Supper
聖骸布[せいがいふ, seigaifu] (n) holy shroud (i.e. the Shroud of Turin)
メランコリー[, merankori-] (n) melancholy
俗念[ぞくねん, zokunen] (n) worldliness; worldly ambition; unholy desires
幽愁[ゆうしゅう, yuushuu] (n) deep contemplation; melancholy; gloom
心悲しい;うら悲しい[うらがなしい, uraganashii] (adj-i) sad; mournful; melancholy; sorrowful
愁眉[しゅうび, shuubi] (n) worried look; melancholy air
憂さ[うさ, usa] (n) gloom; melancholy
憂愁[ゆうしゅう, yuushuu] (n,vs,adj-no) melancholy; gloom; grief
憂色[ゆうしょく, yuushoku] (n) melancholy air; anxious look; traces of sorrow; gloom
憂鬱(P);憂欝;憂うつ;幽鬱;幽欝[ゆううつ, yuuutsu] (adj-na,n) depression; melancholy; dejection; gloom; (P)
暗欝;暗うつ[あんうつ, an'utsu] (n) gloom; melancholy
暗鬱[あんうつ, an'utsu] (n,adj-na) gloom; melancholy
気鬱症;気欝症(iK)[きうつしょう, kiutsushou] (n) depression; melancholy
沈鬱[ちんうつ, chin'utsu] (adj-na,n) melancholy; gloom; depression
物憂い;もの憂い;懶い[ものうい, monoui] (adj-i) languid; weary; listless; melancholy
秋思[しゅうし, shuushi] (n) lonely feeling of fall; autumnal melancholy; fall melancholy
遣悶[けんもん, kenmon] (n,vs) driving away melancholy
野合政権[やごうせいけん, yagouseiken] (n) administration established through an unprincipled political coalition; government of convenience; cabinet created through an unholy alliance

holy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อริยบุคคล[n.] (ariyabukkho) EN: the noble ones ; saints ; holy persons FR:
ใบกะเพรา[n. exp.] (bai kaphrao) EN: basil ; holy basil FR: persil [m]
เจริญพระพุทธมนต์[v. exp.] (jaroēn Phra) EN: chant prayers ; chant holy stanzas FR: chanter des prières
จตุราริยสัจ[n.] (jaturāriyas) EN: The Four Noble Truths ; The Four Holy Truths FR:
กะเพรา[n.] (kaphrao) EN: holy basil ; basil ; Ocimum tenuiflorum FR: basilic [m] ; Ocimum tenuiflorum
กะเพราแดง[n. exp.] (kaphrao daē) EN: red holy basil FR:
ขันน้ำมนต์[n. exp.] (khan nāmmon) EN: holy water bowl FR:
ข้าวผัดกะเพรา ; ข้าวผัดกระเพรา[n. exp.] (khāophat ka) EN: holy basil fried rice FR:
ข้าวผัดกะเพราไก่ ; ข้าวผัดกระเพราไก่[n. exp.] (khāophat ka) EN: holy basil fried rice with chicken FR:
กระเพรา[n.] (kraphrao) EN: Holy basil ; basil FR: basilic [m]
ศักดิ์สิทธิ์[adj.] (laksit) EN: sacred ; holy ; hallowed ; revered ; sacrosanct ; numinous FR: sacré
มงคลสูตร[n.] (mongkhonlas) EN: sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel ; auspicious and holy ceremonial yarn or string FR:
มุนิ = มุนี[n.] (muni = munī) EN: wise man ; sage ; priest ; hermit ; ascetic ; holy man FR: sage [m] ; philosophe [m] ; ascète [m]
น้ำมนต์ ; น้ำมนตร์[n.] (nāmmon) EN: lustral water ; holy water FR: eau bénite [f]
น้ำพระพุทธมนต์[n. exp.] (nām Phraphu) EN: holy water ; lustral water FR:
องค์[n.] (ong) EN: [classif.: Buddha statues, holy persons, priests, royal persons] FR: [classif. : statues du Bouddha, personnes saintes, membres de la famille royale, moines vénérés]
ภาษาพระภิกษุ[n. prop.] (Phāsā Phrap) EN: Holy Language used by Monks FR:
ผ้ายันต์[n. exp.] (phā yan) EN: magic cloth ; holy cloth ; mystical cloth FR: étoffe sacrée [f]
ภิกษุ[n.] (phiksu) EN: Buddhist monk ; priest ; monk ; holy man FR:
พรหมจรรย์[n.] (phrommajan) EN: study of Buddhist metaphysics ; brahmacharya ; holy life FR:
พระคัมภีร์ไบเบิล[n. prop.] (Prakhamphī ) EN: The Holy Bible FR:
โรคกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์[n. exp.] (rōk klūa si) EN: hagiophobia ; fear of saints ; fear of holy things. FR:
รดน้ำมนตร์[v. exp.] (rot nām mon) EN: sprinkle with holy water ; asperge FR:
รูปบูชา[n. exp.] (rūp būchā) EN: idol ; sacred object ; holy object ; object of worship ; icon FR: idole [f]
สายสิญจน์[n. exp.] (saīsin) EN: wrist-binding string ; wrist string ; holy thread FR: cordon-bracelet porte-bonheur [m] ; cordelette bénie [f] ; cordon sacré [m]
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์[n. exp.] (sathānthī s) EN: holy place FR:
สิญจน์[v.] (sin) EN: sprinkle holy water ; pour lustral water FR:
สิ่งศักดิ์สิทธิ์[n.] (singsaksit) EN: holy thing FR: chose sacrée [f]
สิญจ-[pref.] (sinja-) EN: sprinkle holy water ; pour lustral water FR:
ศีลมหาสนิท[n.] (sīnmahāsani) EN: Holy Communion ; communion FR: communion [f]
ทักขิณา ; ทักษิณา[n.] (thakkhinā ;) EN: gift ; donation ; dedicatory gift ; intercessional expiatory offering ; donation given to a holy person FR:
ทักขิณา ; ทักษิณา[n.] (thakkhinā ;) EN: gift ; donation ; dedicatory gift ; intercessional expiatory offering ; donation given to a holy person FR:
ธรรมสวนะ[n.] (thammasawan) EN: hearing of a sermon on a holy day ; holy day ; Buddhist sabbath ; hearing the Dhamma ; hearing the preaching of theDhamma FR:
ตุลสิ[n.] (tunsi) EN: holy basil FR:
อุโบสถ[n.] (ubōsot) EN: Buddhist Sabbath ; monk's day ; Buddhist holy day FR: sabbat bouddhique [m]
วันพระ[n. exp.] (Wan Phra) EN: Buddhist observance day ; Buddhist Sabbath ; Buddhist holy day FR: jour sacré (correspondant à chacune des 4 phases lunaires) [m] ; sabbat bouddhique [m] ; jour du culte bouddhique [m]
วันธรรมสวนะ[n. exp.] (wan thammas) EN: Buddhist holy day ; Buddhist sabbath ; day of observance for Buddhists FR:
วัตถุบูชา[n. exp.] (watthu būch) EN: sacred object ; holy object FR:
วัตถุมงคล[n. exp.] (watthu mong) EN: religious article ; sacred object ; holy object FR:
ความหดหู่[n.] (khwām hothū) EN: depression ; melancholy FR:

holy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weihwasser {n}holy water
heilig {adj} | heiliger | am heiligstenholy | holier | holiest
unheilig {adv}unholy
scheußlich; fürchterlich {adj} | scheußlicher; fürchterlicher | am scheußlichsten; am fürchterlichstenunholy | unholier | unholiest
Kladderadatsch {m}unholy mess

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า holy
Back to top