ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mighty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mighty*, -mighty-

mighty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mighty (adj.) ทรงพลัง See also: มีกำลัง, เข้มแข็ง Syn. powerful, influential
mighty (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างมาก Syn. very much, ever so
English-Thai: Nontri Dictionary
mighty(adj) มีกำลัง,มีอำนาจ,มหึมา,พิลึกกึกกือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราเชนทร์ (n.) a mighty king See also: emperor, great king Syn. ราชาธิราช
ทรงอานุภาพ (adj.) mighty See also: powerful, forceful
ทรงอานุภาพ (adj.) mighty See also: powerful, forceful
ทรงอานุภาพ (adj.) mighty See also: powerful, forceful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсkเร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่
That he'll look mighty сute as soon as he's driedว่าเขาจะดูน่ารักอันยิ่งใหญ่ ทันทีที่เขาแห้ง
That I'm mighty proud of youว่าฉันยิ่งใหญ่ภูมิใจในตัวคุณ
O mighty and everlasting Bomb, who came down among us to make heaven under earth, lighten our darkness.ข้าเเต่หัวรบเเห่งสรวงสวรรคื ซึ่งเสด็จมาหาเรา เพื่อสร้างโลกให้เป็นสวรรค์
Oh, Lord do we have the strength to carry on this mighty task in one night?โอ้ พระเจ้า เราจะมีกำลังฝ่าฟันภารกิจยิ่งใหญ่ ในคืนนี้ไหม
I am the chosen one, the mighty hand of vengeance sent down to strike the unroadworthy!ฉันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์แห่งการ แก้แค้น ส่งลงไปตีไม่ดี!
For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war and touched off a blaze which engulfed them all.ด้วยสาเหตุ ที่เลือนไปแล้ว 2 เผ่านักรบใหญ่ทำสงครามกัน... ผู้คนถูกกลืนหายไปในเปลวเพลิง
The tanks are full, O mighty Wez, and it's all yours.น้ำมันเต็มถังเลย เวซ เป็นของนายหมด
The mighty leap.ก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่
You think Mighty Mouse could beat up Superman?นายคิดว่าไมตี้เมาส์จะมา สู้ซูเปอร์แมนได้มั้ย?
There was a mighty duel.เคยมี... การต่อสู้ในบริเวณนี้
Faster! Yes, o mighty evil one.ได้ โอ้ ท่านปีศาจทรงีอำนาจ

mighty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岿[kuī, ㄎㄨㄟ, 岿 / 巋] high and mighty (of mountain); hilly
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, 如火如荼] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent
大能[dà néng, ㄉㄚˋ ㄋㄥˊ, 大能] almighty
伟大[wěi dà, ㄨㄟˇ ㄉㄚˋ, 伟大 / 偉大] great; mighty; large
强势[qiáng shì, ㄑㄧㄤˊ ㄕˋ, 强势 / 強勢] mighty

mighty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一騎当千[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player)
万夫不当[ばんぷふとう, banpufutou] (n) being a match for thousands; being a mighty warrior (combatant)
三軍[さんぐん, sangun] (n,adj-no) great army; mighty host; whole army
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n,vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla
強盛[きょうせい;ごうじょう, kyousei ; goujou] (n,adj-na) (arch) might; mighty
抜山蓋世[ばつざんがいせい, batsuzangaisei] (n) great strength and energy (of a mighty hero); Herculean strength and vitality
オールマイティー[, o-rumaitei-] (adj-na,n) almighty; (P)
万能[ばんのう(P);まんのう, bannou (P); mannou] (n,adj-no,adj-na) (1) all-purpose; utility; (2) almighty; omnipotent; (P)
全知全能[ぜんちぜんのう, zenchizennou] (n,adj-no) omniscience and omnipotence; all-knowing; almighty
全能[ぜんのう, zennou] (adj-na,n,adj-no) almighty; omnipotent
全能者[ぜんのうしゃ, zennousha] (n) the Almighty; The Omnipotent One
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) strong; powerful; mighty; potent; (2) (... に強い) resistant; resilient; durable; (P)
強力無比[きょうりょくむひ, kyouryokumuhi] (n,adj-na,adj-no) being the strongest; being powerful (mighty) without equal
強大[きょうだい, kyoudai] (adj-na,n) mighty; powerful; (P)
黄金万能[おうごんばんのう, ougonbannou] (n) the almighty dollar

mighty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำหนับ[adj.] (jamnap) EN: mighty ; fully ; properly FR:
จ๋ำหนับ[adj.] (jamnap) EN: mighty ; fully ; properly FR:
เกรียงไกร[adj.] (krīengkrai) EN: powerful ; great ; celebrated ; mighty ; superior ; imposing ; almighty FR: puissant
ปรเมนทร์[n.] (paramēn = p) EN: the great one ; the mighty one FR:
ปรมินทร์[n.] (paramin = p) EN: the great one ; the mighty one FR:
ปรเมนทร์[n.] (pøramēn = p) EN: the great one ; the mighty one FR:
ปรมินทร์[n.] (pøramin = p) EN: the great one ; the mighty one FR:
ประเทศมหาอำนาจ[n. exp.] (prathēt mah) EN: superpower ; mighty nation ; great power FR: superpuissance [f]
ราชาธิราช[n.] (rāchāthirāt) EN: king of kings ; emperor ; great king ; mighty king FR:
แสนยากร[n. exp.] (saēnyākøn) EN: mighty army ; military might ; troops FR: puissance armée [f] ; puissance militaire [f]
ศักดิ์[n.] (sak) EN: power ; mighty ; authority ; prestige FR: pouvoir [m] ; autorité [f]
ศักดานุภาพ[n.] (sakdānuphāp) EN: mighty power FR:
ศักดิ[n.] (sakdi) EN: power ; mighty ; authority ; prestige FR: pouvoir [m] ; autorité [f]
ทรงพลัง[adj.] (song phalan) EN: potent ; powerful ; mighty FR: puissant
ถวัลย์[adj.] (thawan) EN: big ; large ; huge ; mighty FR:
ยิ่งใหญ่[adj.] (yingyai) EN: great ; superior ; mighty ; powerful ; important ; huge ; gigantic ; monumental FR: vaste ; gigantesque ; monumental ; grand

mighty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mächtig {adj} | mächtiger | am mächtigstenmighty | mightier | mightiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mighty
Back to top