ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดุ*, -ดุ-

ดุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดุ (adj.) fierce See also: ferocious, unfriendly Syn. ถมึงทึง, บึ้ง, น่ากลัว, น่าเกรงขาม
ดุ๊กดิ๊ก (adv.) ceaselessly See also: non-stop, continuously, without cease
ดุกดิก (v.) move See also: fidget, squirm, fiddle, wiggle, move about restlessly Syn. หยุกหยิก, กระดุกกระดิก, ขยุกขยิก, ยิกยัก Ops. นิ่ง, สงบ
ดุ้ง (adj.) bent (outwards or upwards) See also: arched or curving upwards Syn. โค้ง, นูน, แอ่น
ดุ้งดิ้ง (adv.) swaggeringly See also: artificially Syn. สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว, ดีดดิ้น, ตุ้งติ้ง
ดุ (prep.) like See also: such, as, as if Syn. ดัง, เช่น, อย่าง, ราวกับ, คล้าย
ดุ (conj.) like See also: as if, as, such as Syn. ราวกับ, เช่น, คล้าย, เหมือน, ดัง, ประหนึ่ง, ดุจดัง, เหมือน, เช่น, เยี่ยง
ดุ (conj.) like See also: as if, as, such as Syn. ราวกับ, เช่น, คล้าย, เหมือน, ดัง, ประหนึ่ง, ดุจดัง, เหมือน, เช่น, เยี่ยง, ประดุจ
ดุ (conj.) as if See also: as though, like, as Syn. ราวกับ, คล้าย, ประดุจ, ดุจดัง, เหมือน, เช่น, ดัง
ดุ (conj.) like See also: as, such as, as if, as though, like Syn. เช่นเดียวกับ, ราวกับ, ราว, อย่างกับ, เฉก, เช่น, ดัง Ops. ต่างกับ
ดุจดั่ง (v.) be like Syn. เหมือนดัง, เปรียบดัง, เปรียบเหมือน, เสมือนดั่ง
ดุจว่า (conj.) as though See also: as if, like Syn. เหมือนกับ, ดังว่า, ประหนึ่งว่า
ดุจว่า (conj.) as though See also: as if, like Syn. ประหนึ่งว่า
ดุดัน (adj.) violent See also: hot-tempered, vehement, aggressive, stern Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ดุร้าย, กราดเกรี้ยว, โหดร้าย Ops. ใจดี
ดุด่า (v.) scold See also: reproach, blame, rebuke, reprimand Syn. ว่ากล่าว, ตำหนิ, ด่า, ด่าทอ, ด่าว่า, บริภาษ
ดุด่าว่ากล่าว (v.) scold See also: reprimand, censure, rebuke, reproach Syn. ดุด่า
ดุด่าว่ากล่าว (v.) castigate See also: berate, rebuke, reprove, admonish, reprimand, censure Syn. ตำหนิติเตียน
ดุ (adj.) embossed design See also: relief
ดุ (v.) push See also: nudge, poke Syn. ดัน, ผลัก, ไส, เข็น, รุน, ขับดัน
ดุ้น (clas.) piece See also: stick of cut wood (as firewood) Syn. ท่อน, แท่ง
ดุ้น (n.) piece See also: stick of cut wood (as firewood) Syn. ท่อน, แท่ง
ดุ (v.) support See also: back up Syn. ดัน, ผลัก, รุน, สนับสนุน, ผลักดัน Ops. ดึง
ดุบดิบ (adv.) slowly Syn. เชื่องช้า
ดุ่ม (adv.) without looking left or right See also: in a preoccupied manner Syn. ดุ่ย, ดุ่มๆ
ดุ (n.) button Syn. กระดุม, ลูกดุม, ลูกกระดุม, เครื่องกลัดกัน
ดุ (n.) hub See also: hub of a wheel, nave of an ox-cart, nave box, axle-nut of a wheel
ดุ่มๆ (adv.) without looking left or right See also: in a preoccupied manner Syn. ดุ่ย
ดุ่มๆ (adv.) walk for no special reason
ดุ่มๆ (adv.) straightly See also: preoccupied, concentrating, fixedly, abstractedly Syn. ดุ่ม, มุ่งไป, ตรงไป Ops. เลี้ยวลด
ดุ่ย (adv.) without looking left or right See also: in a preoccupied manner Syn. ดุ่มๆ
ดุรงค์ (n.) horse See also: the animal that travels rapidly Syn. ม้า
ดุร้าย (adj.) wild See also: savage, fierce, barbarous Syn. ไม่มีอารยธรรม, หยาบคาย, โหดร้าย, รุนแรง
ดุร้าย (adj.) cruel See also: savage, ruthless, vicious, fierce, wicked, heartless Syn. ร้ายกาจ
ดุร้าย (v.) be wicked See also: be cruel, be merciless, be pitiless, be heartless, be vicious, be evil-minded Syn. ใจดำ, โหด, ใจทมิฬ Ops. ใจดี, ปราณี
ดุร้าย (adj.) evil-minded See also: cruel, wicked, merciless, pitiless Syn. ใจดำ, โหด, ใจทมิฬ Ops. ใจดี, ปราณี
ดุร้าย (v.) be cruel See also: be fierce, be brutal, be savage Syn. ร้ายกาจ, โหดร้าย Ops. เมตตา
ดุร้าย (v.) ill treat See also: maltreat, be cruel, be heartless, be savage Syn. หยาบช้า, ร้ายกาจ, ทำร้าย, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, เหี้ยม Ops. เมตตากรุณา
ดุร้าย (v.) wicked See also: bad, low, evil Syn. เลวทราม, เลวร้าย, ชั่ว, ชั่วช้า, โหดเหี้ยม, ทราม, ต่ำช้า, ร้าย, เลวมาก
ดุร้าย (adj.) violent See also: hot-tempered, vehement, aggressive, stern Syn. ดุเดือด, รุนแรง, กราดเกรี้ยว, โหดร้าย Ops. ใจดี
ดุริย (n.) musical instruments See also: stringed or wind musical instruments Syn. เครื่องดนตรี, ดุริยางค์, เครื่องดีดสีตีเป่า
English-Thai: HOPE Dictionary
acrimonious(แอคริดโม' เนียส) adj. รุนแรง, เผ็ดร้อน, ดุเดือด. -acrimoniousness n., Syn. sharp, biting ###A. kind, soft, gentle)
acrimony(แอค'ริโมนี) n. ความรุนแรง, ความดุเดือด, ความเหี้ยม, Syn. acerbity)
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
amazon(แอม' มะซอน) n. แม่น้ำอะเมซอนในภาคเหนือของอเมริกาใต้, หญิงที่ดุร้ายและตัวสูงใหญ่. -Amazonian adj.
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song,psalm, chant)
as(แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
badge(แบดจฺ) {badged,badging,badges} n. เหรียญเข็มเหน็บหรือกระดุมที่ประดับเป็นเครื่องหมาย,เครื่องสัญลักษณ์ vt. ติดด้วยสิ่งดังกล่าว, Syn. shield,emblem
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
balance of traden. ดุลการค้าของประเทศเป็นการเปรียบเทียบค่าสินค้าขาเข้า กับสินค้าขาออก
balance sheetn. บัญชีงบดุ
balance wheeln. กงจักรดุลยภาพของนาฬิกาข้อมือ
balanced(แบล'เลินซฺดฺ) adj. สมดุล,ได้สัดส่วน, Syn. harmonious ###A. unproportioned
balancer(แบล'เลินเซอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้สมดุล,นักกายกรรมทรงตัว
bar codeรหัสแท่ง หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
bitter(บิท'เทอะ) {bittered,bittering,bitters} adj. ขม,ขมขื่น,เผ็ดร้อน,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด,จัด,หนาวจัด,สาหัส,อาฆาต n. ความขม,สิ่งที่รสขม vt. ทำให้ขม adj. ยิ่ง,จัด,มาก,รุนแรง, See also: bitterish adj. ดูbitter -bitterness n. ดูbitter คำที่มีความหมาย
blitz(บลิทซ) {blitzed,blitzing,blitzs} n. การรบแบบสายฟ้าแลบ,การทิ้งลูกระเบิดอย่างดุเดือด,การโจมตีอย่างรวดเร็ว vt. โจมตีอย่างรวดเร็ว, Syn. attack
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
bogy(โบ'กี) n . ปีศาจ,ผี,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,เครื่องบินลึกลับ, Syn. spirit
bossy(บอส'ซี) adj. ซึ่งสั่งการ,ซึ่งบงการ,ประดับด้วยลายนูนหรือลายดุน -n. วัว,ลูกวัว
boutique(บูทิค') n. ดอกไม้ที่ติดอยู่ที่รังดุมหรือปกเสื้อ
boutonniere(บูทอเนีย') n. ดอกไม้ที่ติดอยู่ที่รังดุมหรือปกเสื้อ
buckle(บัค'เคิล) n. หัวเข็มขัด,กระดุม vt. กลัดแน่น,รัดแน่น,ติดแน่น vt. รัดเข็มขัด,ติดกระดุม,งอ,โค้ง,ยอม,ยอมจำนน, Syn. clip
button(บัท'เทิน) n. กระดุม,กระดุมเสื้อ,ปุ่ม,ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้า,พนักงานบริการ,หน่อไม้,หน่ออ่อน,ช่อ,เห็ดตูม,ประสาทที่ดี,ปลายคาง vt.,vi. ใส่กระดุม,ติดกระดุม, See also: buttoner n.
buttonholen. รังดุม vt. เจาะรังดุม,ชวนคุย,จับตัวได้, See also: buttonholer n.
buttonhookn. ดุมตะขอเกี่ยว
buttonsn. ดุมตะขอเกี่ยว
carol(แคร์'รอล) {carolled,carolling,carols} n.,v. (ร้อง) เพลง,เพลงคริสต์มาส,เพลงสดุดี, See also: carol (l) er n., Syn. sing
catfish(แคท'ฟิ?) n. ปลาประเภทมีหนวดรอบปากและไร้เกล็ด,ปลาดุ
chasingn. เครื่องโลหะลายดุ
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง,ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง,หมายเรียก,หมายศาล,รางวัลหรือคำชมเชย,จดหมายชมเชย,คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
cite(ไซทฺ) {cited,citing,cites} vt. อ้างอิง,กล่าวอ้าง,กล่าวสนับสนุน,ออกหมายเรียกตัวมาศาล,สดุดี,ชมเชย,กระตุ้นเรียกหา., See also: citable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citeable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citer n. ดู citatory adj.
clasp(คลาสพฺ) {clasped,clasping,clasps} n. เข็มขัด,กลัด,ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่หนีบ,การโอดกอด,การจับมือกัน,การประสานกัน,วงแขน,การพันกันแน่น vt. กลัด,กลัดกระดุม,กอด,กำหนีบ,ยึดติด
claspern. ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่เกี่ยว,สิ่งเลื้อยพัน
collar buttonn. กระดุมเสื้อที่ปลอกคอเสื้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
actuate(vt) กระตุ้น,ดุน,ปลุกเร้า,ดำเนินการ
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุ
anthem(n) เพลงสดุดี,เพลงสรรเสริญ
AS as if(adv) ราวกับ,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า
AS as though(adv) ราวกับว่า,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า
asymmetrical(adj) ไม่สมดุล,ไม่สมมาตร,ไม่ได้ส่วนสัด
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
unbalanced(adj) ไม่ได้ส่วนกัน,ไม่ลงตัว,ผิดปกติ,ไม่เต็มเต็ง,ไม่สมดุลย์
barbarous(adj) ป่าเถื่อน,โหดร้าย,ดุร้าย,ทารุณ
bitter(adj) ขมขื่น,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด
brutal(adj) ทารุณ,ดุร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
brute(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,เหมือนสัตว์ร้าย
buckle(n) ขอ,หัวเข็มขัด,ห่วง,กระดุ
button(n) กระดุม,ปุ่ม,กระดิ่งไฟฟ้า
buttonhole(n) รังดุ
carol(n) เพลงสดุดี,บทเพลงสรรเสริญ
castigate(vt) ดุว่า,ดัดนิสัย,ลงโทษ,เฆี่ยนตี
catfish(n) ปลาดุ
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
clasper(n) ขอเกี่ยว,กระดุม,ตัวเกี่ยว
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา,เฉยเมย,เลือดเย็น,ดุร้าย,ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต
inconspicuous(adj) ไม่สะดุดตา,ไม่เด่น,สงบเสงี่ยม
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
depot(n) คลังสรรพาวุธ,คลังพัสดุ,ที่เก็บของ,โกดัง,สถานีรถไฟ
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
dismay(n) ความตกใจ,ความสะดุ้งกลัว,ความกลัว,ความท้อใจ,ความตกตะลึง
drastic(adj) เข้มงวด,ดุเดือดมาก,รุนแรง,สุดขีด
electric(adj) มีไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,ประดุจไฟฟ้า
electrical(adj) มีไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,ประดุจไฟฟ้า
equal(adj) เท่ากัน,สมน้ำสมเนื้อ,เสมอกัน,เสมอภาค,สมดุ
equation(n) สมการ,ความสมดุล,ความเท่าเทียมกัน
equilibrium(n) ความสมดุล,ความคงที่,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
falter(vi) อ้ำๆ อึ้งๆ,พูดตะกุกตะกัก,พูดไม่คล่อง,เดินสะดุ
ferocious(adj) ดุร้าย,โหดร้าย,ทารุณ,ป่าเถื่อน,รุนแรง
ferocity(n) ความดุร้าย,ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความป่าเถื่อน
fierce(adj) ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดร้าย,อำมหิต,บ้าคลั่ง,บ้าระห่ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
balance of paymentsดุลการชำระเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balance of tradeดุลการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake drumดุมเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
discretionดุลยพินิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
terror, balance ofดุลการคุกคาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
water balance; isohydriaดุลน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
balance๑. ดุล๒. ยอดดุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balance sheetงบดุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balanced carburetorคาร์บูเรเตอร์ได้ดุล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
checks and balancesการคานอำนาจ, การถ่วงดุลอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
claddingวัสดุหุ้ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deficitการขาดดุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dithyrambเพลงเทพสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
equilibratorเครื่องมือทำให้สมดุล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
equilibriumสมดุล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
grainลายเนื้อวัสดุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
homeostasis; homoiostasisภาวะธำรงดุล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imbalanceการเสียดุล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
implant๑. สิ่งปลูกฝัง, วัสดุปลูกฝัง๒. ปลูกฝัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
judgement ratingการกำหนดอัตราตามดุลยพินิจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ligatureวัสดุใช้ผูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
material causeวัสดุเหตุ, วัสดุปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maternity๑. มาตุภาวะ๒. สถานผดุงครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mechanically balanced occlusionการสบ(ฟัน)ได้ดุลเชิงกล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
midwife(นาง)ผดุงครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
midwiferyการผดุงครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mobileประติมากรรมจลดุล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modular๑. -ส่วนจำเพาะ, มอดุลาร์๒. การใช้ส่วนจำเพาะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nave plateฝาครอบดุมล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
palateกลีบดุ้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
panegyricบทสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
parcel๑. แปลง (ที่ดิน), ส่วน๒. พัสดุภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parcel postพัสดุไปรษณีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
psalmเพลงสวดสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ready madeวัสดุสำเร็จรูป [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stallเครื่องยนต์สะดุดดับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stasis๑. การหยุดไหล, การไหลช้า๒. ภาวะสมดุลแรงต้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stumbleการสะดุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusal disturbanceการสบ(ฟัน)สะดุด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
umbonateคล้ายปุ่ม, คล้ายกระดุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balance of paymentsดุลการชำระเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Balance of tradeดุลการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Discretionดุลยพินิจ [TU Subject Heading]
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Accompanying materialวัสดุประกอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accoucheursดุงครรภ์ชาย [การแพทย์]
Account balanceยอดดุลในบัญชี [การบัญชี]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Aerophobiaการสะดุ้งเป็นจังหวะ [การแพทย์]
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
albuminอัลบูมิน, สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Balance sheetงบดุล [การบัญชี]
Blanketแบล็งเคต, ชั้นวัสดุเฟอร์ไทล์ เช่น ยูเรเนียม-238 หรือทอเรียม-232 ที่อยู่ล้อมรอบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นวัสดุเกิดฟิชชันได้ [นิวเคลียร์]
Breeder reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตเชื้อเพลิง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตวัสดุฟิสไซล์ขึ้นในแบล็งเคต โดยนิวตรอนเข้าไปทำปฏิกิริยากับวัสดุเฟอร์ไทล์บางส่วนทำให้กลายเป็นวัสดุฟิสไซล์
Bucket Elevator สายยกปุ้งกี๋ สายยก (อาจเป็นโซ่หรือสายพาน) ที่ติดภาชนะบรรทุกวัสดุ เช่น ถ่านหินหรือเถ้าเตาขึ้นในแนวชันหรือดิ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Buttonholeรูกระดุม [การแพทย์]
Caloric Balance, Negativeการอยากอาหารเพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักกลับลดลง,ดุลย์ของแคลอรีอยู่ในเกณฑ์ลบ,ได้รับอาหารไม่เพียงพอ [การแพทย์]
Catfishปลาดุก [การแพทย์]
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
Combustible เผาไหม้ได้ สภาพขยะที่เผาไหม้ได้ เช่น กระดาษ ใบไม้หรือวัสดุที่สามารถจุดติด ที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ ในที่มีอากาศ และให้พลังงานความร้อนออกมา [สิ่งแวดล้อม]
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
Claddingเปลือกหุ้มเชื้อเพลิง, โลหะที่ใช้ห่อหุ้มแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื้อเชื้อเพลิงจากตัวทำให้เย็น และป้องกันผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสไม่ให้ออกมาปนในตัวทำให้เย็น วัสดุที่ใช้ เช่น อะลูมิเนียม โลหะผสมของอะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะผสมของเซอร์โคเนียม
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ [นิวเคลียร์]
Crayon drawingภาพวาดเส้นด้วยวัสดุที่เป็นแท่ง [TU Subject Heading]
Current Account บัญชีเดินสะพัด บัญชีการชำระเงินระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนที่เป็นสินค้าได้แก่ สินค้าออก และสินค้าเข้า ส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นการบริการ อันได้แก่ รายการต่างๆ ทางด้านการค้าบริการ เช่น การท่องเที่ยว การธนาคาร การประกันภัย การขนส่ง เป็นต้น บัญชีเดินสะพัดเป็นส่วนสำคัญของบัญชีดุลการชำระเงิน [สิ่งแวดล้อม]
Cuttingการตัดวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Deficitการขาดดุล [เศรษฐศาสตร์]
Disequilibriumการขาดสมดุลย์,ความไม่สมดุลย์,การทรงตัวเสีย [การแพทย์]
Economizer ตัวประหยัดน้ำมัน, fertile material and source material วัสดุต้นกำเนิดและวัสดุต้นกำลัง [พลังงาน]
Elongationความสามารถของวัสดุที่ยืดออกได้โดยไม่เกิดการแตกหักเสียหาย โดยมากมักจะวัดค่า “ultimate elongation – การยืดสูงสุด” หรือ “elongation at break – การยืด ณ จุดขาด” ซึ่งจะแสดงค่าเป็นร้อยละของความยาวเดิม [เทคโนโลยียาง]
Equilibrateทำให้สมดุล [การแพทย์]
Equilibriumสมดุลการทรงตัว [TU Subject Heading]
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fertile materialวัสดุเฟอร์ไทล์, วัสดุซึ่งสามารถแปลงให้เป็นวัสดุฟิสไซล์ได้ โดยการก่อกัมมันตภาพรังสีด้วยนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ วัสดุเฟอร์ไทล์ ได้แก่ ยูเรเนียม-238 และทอเรียม-232 ซึ่งเมื่อจับยึดนิวตรอนแล้วจะเปลี่ยนเป็นวัสดุฟิสไซล์ คือ พลูโทเนียม-239 และยูเรเนียม-233 ตามลำดับ [นิวเคลียร์]
fibreเส้นใย, วัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวและอ่อนตัว มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ในพืช หรืออาจสังเคราะห์ขึ้น เช่น เรยอง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tell of (phrv.) ดุ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ต่อว่า Syn. inform against
tell on (phrv.) ดุ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ฟ้องเกี่ยวกับ Syn. inform against
be after (phrv.) ดุด่า See also: ด่าว่า Syn. go on at
be at (phrv.) ดุด่า See also: จับผิด Syn. go on at
be on at (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว Syn. go on at
bring up (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว Syn. tell off
call over (idm.) ดุด่า See also: ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว Syn. haul over, rake over
chew up (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ Syn. tell off
chide (vt.) ดุด่า Syn. scold, berate, criticize
chide (vi.) ดุด่า
get after (phrv.) ดุด่า See also: จับผิด, ขอให้ทำ, บอกให้ทำ Syn. go on at
get at (phrv.) ดุด่า See also: พูดซ้ำซากเพื่อให้ทำ Syn. go on at
go on at (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, บอกย้ำ, บอกซ้ำซาก Syn. be after, be at, be on at
jump all over (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, จับผิด Syn. jump on
jump on (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, จับผิด Syn. pick on
keep after (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, จับผิด Syn. go on at
keep on at (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ Syn. go on at
keep onto (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ Syn. go on at
lay out (phrv.) ดุด่า See also: จับผิด Syn. tell off
nag (vt.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, จ้องจับผิด, ต่อว่า Syn. vex, badger, annoy, pester
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The ferocious dog attacked the childสุนัขดุนั่นจู่โจมเข้าใส่เด็ก
Will you sew a button on this shirt for me please?คุณจะช่วยกรุณาเย็บกระดุมบนเสื้อเชิร์ตนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We-we wanted this room to be pink and nurturing, and your style seems more like chrome and glass and... teeth.เราอยากได้ห้องสีชมพู น่าทะนุถนอม แต่สไตล์ของคุณน่ะออกจะเป็นแบบแข็งทื่อ ดุ คมและก็ เขี้ยว
♪ Do, do, do, do do-do do-do-do-do. ♪# ดู ดู ดุ ดู ดู-ดู ดู-ดู ดู-ดู #
That's where they wanted to start. Duke, are you guys holding anything in the narco room?ดุ๊ก คนของคุณได้เก็บอะไรไว้ ในห้องยาเสพติดหรือเปล่า
Duke, what are you doing here?ดุ๊ก คุณมาทำอะไรที่นี่
Duke. What are you doing here?ดุ๊ก คุณมาทำอะไรที่นี่
Duke, you may not wish to choose a side,ดุ๊ก คุณอาจไม่ต้องการเลือกข้าง
Duke, you're not telling me everything.ดุ๊ก คุณไม่ได้บอกทั้งหมด
Did Duke finally pay his parking tickets?ดุ๊ก จ่ายค่าปรับแล้วใช่ไหม
Duke! Duke, it's on the Baroness!ดุ๊ก ดุ๊ก มันอยู่ที่บารอนเนส !
Duke does not like to be canceled on.ดุ๊ก ดูไม่เหมือนคนชอบบอกเลิกนัด
Duke, if I find out anything pertinent relating to your imminent demise, then I will let you know.ดุ๊ก ถ้าฉันรู้อะไรที่เชื่อได้ว่า จะเกี่ยวข้องการตายของนาย แล้วฉันจะบอกให้นายรู้
Duke, you gotta go get those warheads!ดุ๊ก นายต้องไปเอาหัวรบพวกนั้น !
Duke, you have to hit that kill switch!ดุ๊ก นายต้องไปแย่งสวิทซ์
Duke, you have nothing to be nervous about.ดุ๊ก นายไม่มีอะไรต้องคิดมาก เกี่ยวกับสิ่งนี้
Duke, This's the best part of the day!ดุ๊ก นี่เป็นส่วนที่ดีที่สุดของวันเลย!
Duke, maybe I made a mistake saying we should come here.ดุ๊ก บางทีฉันทำผิดไป ที่บอกว่าเราควรมานี่
Were you and Parker able to locate the chemical source?ดุ๊ก มันเกิดอะไรขึ้นเหรอ
Duke, how much meth was in here?ดุ๊ก มียาไอซ์ที่นี่เท่าไร เกินพันปอนด์ไปนิดหน่อย
Duke rolled back into town.ดุ๊ก ย้อนกลับมาอยู่ในเมืองนี้
Duke, where are their trucks? They're gone.ดุ๊ก รถบรรทุกพวกมันอยู่ไหน มันไปแล้ว
Duke, hang on. I'm gonna get you outta here.ดุ๊ก อดทนไว้ ผมจะพาคุณไปจากที่นี่
Somehow Duke's a part of it.ดุ๊ก เป็นส่วนหนึ่งในนั้น
Are you okay?ดุ๊ก เป็นอะไรหรือเปล่า
Duke, we gotta go to your house!ดุ๊ก เราจะไปบ้านนาย!
Duke, when I couldn't make our dinner, you met up with somebody else, didn't you?ดุ๊ก เราไม่ได้กินมื้อค่ำด้วยกัน คุณพบกับคนอื่นใช่มั้ย
Duke, let's go, come on! This isn't your home anymore.ดุ๊ก ไปเถอะนะๆ นี้ไม่ใช่บ้านนาย
Duke wasn't born. He was government-issued.ดุ๊ก ไม่มีแหล่งกำเนิด เขาเป็นคนของรัฐบาล
Duke doesn't suspect anything?ดุ๊ก ไม่สงสัยอะไรใช่มั้ย
Duke, people followed me when I was alive.ดุ๊ก, ผู้คนติดตามชั้น/N ตอนชั้นยังมีชีวิตอยู่
Dude, did you see her buy the quake joke?ดุ๊ก,คุณเห็นซื้อ มุกตลกมาไง
Duke-- you know, our friend?ดุ๊ก... รู้ใช่ไหม เพื่อนของเราน่ะ
He's going to be your... brother.ดุ๊กจะมาเป็น น้องของนาย
Dick Pants. Send him in.ดุ๊กดิ๊ก แพ้นท์เหรอ ให้เขาเข้ามา
Doggie style.ดุ๊กดิ๊กกันต่อหน้าหมาๆ เนี่ยนะ
Wiggle, Mr Earthworm. Our lives depend on it. I can't!ดุ๊กดิ๊กสิ คุณไส้เดือน ชีวิตเราขึ้นอยู่กับคุณ
Duke always said the greatest weapon we have as police is a good heart.ดุ๊กมักจะพูดอยู่เสมอๆว่า อาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของเราในฐานะตำรวจ คือหัวใจที่เด็ดเดี่ยวเเละกล้าหาญ
Duke, it's beautiful. It's too beautiful.ดุ๊กมันสวยมาก สวยจริงๆเลย
Duke just told me that the rev got me fired. Are you kidding me?ดุ๊กเพิ่งจะบอกผมว่า บาทหลวงนั่น ทำให้ผมถูกปลด
Duke, do me a favor, huh?ดุค ช่วยอะไรฉันหน่อยเถอะค่ะ
Duke is just ruining our lives.ดุ๊ค ทำลายชีวิตของพวกเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดุ
Back to top