ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

admonish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *admonish*, -admonish-

admonish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
admonish (vt.) แนะนำ See also: ตักเตือน, เตือน Syn. advise
English-Thai: HOPE Dictionary
admonish(แอดมอน' นิช) vt. ตักเตือน, ให้สติ, ว่ากล่าว, ห้าม. -admonishment n.
English-Thai: Nontri Dictionary
admonish(vt) ห้าม,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ให้สติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติง (v.) admonish See also: expostulate, remonstrate, object, protest Syn. ท้วง, ทักท้วง, ท้วงติง, คัดค้าน, แย้ง Ops. สนับสนุน, เห็นด้วย
สั่งเสีย (v.) admonish See also: exhort, urge, advise Syn. เตือน, กำชับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've just interrupted me again while I was admonishing you for interrupting me.เจ้าพึ่งทะลุกลางปล้องระหว่างข้าพูดอีกครั้ง ในขณะที่ข้ากำลังตักเตือนเจ้า เรื่องอย่าพูดแทรกผู้อื่นอยู่แท้ๆ

admonish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朱云折槛[Zhū Yún zhē kǎn, ㄓㄨ ㄩㄣˊ ㄓㄜ ㄎㄢˇ, 朱云折槛 / 朱雲折檻] Mr Zhu Yun breaks the railing (成语 saw); to challenge and admonish boldly
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 诲 / 誨] admonish; instruct
劝诫[quàn jiè, ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄝˋ, 劝诫 / 勸誡] exhort; admonish
[pǔ, ㄆㄨˇ, 誧] huge; to admonish
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 儆] warn; admonish
告诫[gào jiè, ㄍㄠˋ ㄐㄧㄝˋ, 告诫 / 告誡] warn; admonish

admonish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
固く戒める[かたくいましめる, katakuimashimeru] (v1) to admonish sternly
お談義;御談義[おだんぎ, odangi] (n) (See 談義) lecture (i.e. an admonishment); sermon
尸諌;屍諌[しかん, shikan] (n,vs) admonishing (one's master) at the cost of one's life
戒める(P);誡める;警める[いましめる, imashimeru] (v1,vt) (1) to admonish; to warn; to remonstrate; (2) to prohibit; to forbid; (3) (arch) to be cautious; (4) (arch) to punish; (P)
戒飭[かいちょく;かいしょく(ik), kaichoku ; kaishoku (ik)] (n,vs) admonishment; warning
教え諭す;教えさとす[おしえさとす, oshiesatosu] (v5s) to give guidance; to explain clearly; to admonish; to preach
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation
諭す[さとす, satosu] (v5s,vt) to admonish; to persuade; to warn; to remonstrate; (P)

admonish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure ; reprimand ; admonish ; scold ; severely criticize FR: critiquer ; condamner ; reprocher
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate FR: reprocher ; réprimander
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach FR: prévenir ; mettre en garde ; avertir ; conseiller ; recommander ; rappeler ; exhorter
เตือน[v.] (teūoen) EN: warn ; caution ; alarm ; remind ; forewarn ; hint to ; call attention ; admonish FR: avertir ; prévenir ; alerter ; alarmer ; aviser ; mettre en garde ; éveiller l'attention
ทักท้วง[v.] (thakthūang) EN: protest ; protest ; remonstrate with ; advise against ; object to ; oppose ; admonish FR: protester ; objecter ; réagir
ติง[v.] (ting) EN: object to ; take exception to ; raise an objection ; criticize; protest ; reproach ; admonish ; remonstrate ; expostulate FR:
ว่า[v.] (wā) EN: reprove ; reproach ; rebuke ; blame ; criticize ; scold ; admonish ; take to task FR: reprocher ; critiquer
ว่ากล่าว[v.] (wāklāo) EN: admonish FR: réprimander ; admonester ; morigéner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า admonish
Back to top