ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

artificially

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *artificially*, -artificially-

artificially ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you know your sister's opinion about artificially prolonging life?คุณพอจะทราบทัศนคติของน้องคุณ เกี่ยวกับการต่อชีวิตไว้มั้ยครับ
Xander, we were both artificially created.ซานเดอร์ เราทั้งสองต่างก็ถูกสังเคราะห์ขึ้นมา
Advanced, rapid aging, like the disease called progeria, can be induced artificially by manipulating the pituitary gland.การเติบโต,เร่งให้โต,เหมือนเชื้อโรคที่เรียกว่า โพรจิเรีย, มันสามารถสร้างตัวมันเองได้ โดยการไปจัดการที่แกนต่อมใต้สมอง
The leader of the resistance, fighting artificially intelligent machines, determined to annihilate the human race.ผู้นำการต่อต้าน จักรกลต่อสู้อัจฉริยะสมองกล ซึ่งมุ่งมั่นจะทำลายล้าง
Is it possible to artificially synthesize Midkine?เป็นไปได้ไหมที่จะสร้างโปรตินสังเคราะห์เทียมขึ้นมาใช้ได้เอง
The engineering comprehension necessary to artificially create a black hole may suggest an answer.คำตอบอยู่ของคำถามนี้อยู่ที่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมที่จำเป็นต่อการจำลองสร้างหลุมดำ อาจแนะนำให้คำตอบ
Once computers have the power to simulate artificially intelligent beings inside a photorealistic representation of planet earth, the ramifications are truly profound.ถ้าผมไม่สามารถบอกความแตกต่าง ระหว่างคำถามตอบมนุษย์ และคอมพิวเตอร์ตอบคำถาม
By artificially increasing their intelligence?โดยเพิ่มความฉลาดเหรอ
I'm worried someone's been artificially inflating the returns,ผมกังวลว่ามีใครบางคน ปลอมแปลงเอกสาร ค่าตอบแทนของบริษัท
Normally, that would be a forensic countermeasure, artificially accelerating infestation of the corpse.โดยทั่วไปหนอนแมลงมีประโยชน์ในการ ประมาณเวลาเน่าสลายของศพ
Element Software is proud to introduce the first Artificially Intelligent Operating System.Element Software" ภูมิใจเสนอ ภูมิใจเสนอ ระบบปฏิบัติการ ที่ชาญฉลาด
Mr. Theodore Twombly, welcome to first Artificially Intelligent Operating System OS1. we would like to ask you a few questions before starting the OS.คุณ ธีโอดอร์ ทอมบลี ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบปฏิบัติการเพื่อนมุนษย์แห่งแรกของโลก OS1 เราต้องการที่จะถามคำถาม พื้นฐานเล็กน้อย

artificially ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า artificially
Back to top