ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

continuously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *continuously*, -continuously-

continuously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
continuously (adv.) อย่างต่อเนื่อง Syn. uninterruptedly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดพัน (adv.) continuously See also: continually, unceasingly, constantly
ร่วน (adv.) continuously
สืบกันมา (adv.) continuously See also: continually Syn. สืบมา
สืบมา (adv.) continuously See also: continually
อย่างต่อเนื่อง (adv.) continuously See also: consecutively, in succession, in a row
อย่างต่อเนื่อง (adv.) continuously See also: consecutively, in succession, in a row
อยู่ตลอดไป (adv.) continuously See also: ceaselessly, continually, always, on and on Syn. ตลอดไป
อะเอื้อย (adv.) continuously See also: incessantly, endlessly, ceaselessly Syn. เจื้อยแจ้ว, เอื่อยๆ
เป็นวรรคเป็นเวร (adv.) continuously See also: again and again, repeatedly, over and over Syn. ต่อเนื่อง
เรื่อยไป (adv.) continuously See also: ceaselessly, continually, always, on and on Syn. ตลอดไป, อยู่ตลอดไป
ไม่ขาดระยะ (adv.) continuously See also: endlessly, unbrokenly, connectedly, ceaseless, uninterrupted
ไม่ขาดสาย (adv.) continuously See also: consistently Syn. ไม่ขาดระยะ, ต่อเนื่อง
เรื่อยเปื่อย (adv.) continuously and aimlessly
ท่องคาถา (v.) chant continuously See also: recite the text of prayer Syn. สวดคาถา
ยิงรัว (v.) shoot continuously
ระรี่ (adv.) (laugh) continuously
รัว (v.) shoot continuously Syn. ยิงรัว
สวดคาถา (v.) chant continuously See also: recite the text of prayer Syn. ท่องคาถา
เดินคาถา (v.) chant continuously See also: recite the text of prayer Syn. ท่องคาถา, สวดคาถา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's in a chamber which continuously scrambles the signal.อยู่ในห้องที่ใช้รบกวนสัญญาณ
Railways, roads... bridges and enemy troops have been continuously attacked, yesterday... Thanks. I never could make the scissors work with my left hand.สะพานหลายแห่งและกองกำลังทหารได้ถูก โจมตีแล้วเมื่อวานนี้... ขอบใจนะ ฉันใช้มือซ้ายตัดเล็บ ไม่ได้ซักที
And was continuously occupied for 600 years until it was apparently abandoned in 2500 B.C.และครอบครองต่อเนื่องนานถึง 600 ปั จนกระทั่ง มันถูกทิ้งไป เมื่อ 2500 ปีก่อน คริสศักราช
That video was shot continuously on the first day, and in that situation the main personality, Kanako, shouldn't have known where the camera was.นี่เป็นวีดิโอแบบภาพต่อเนื่องในวันแรก และในสถานการณ์แบบนี้... ...บุคลิกหลัก,คานาโกะ,ไม่รู้ว่ากล้องถูกตั้งไว้ตรงไหน
You complain that I refuse to see life on life's terms yet you continuously refuse to see things from my perspective.คุณตำหนิว่าผมไม่ยอมมองชีวิต ในมุมของชีวิต... ...โดยที่คุณเองก็ไม่ยอมมองทุกสิ่ง ในมุมของผมเช่นเดียวกัน
Now, in a dream, our mind continuously does this.ตอนนี้ในความฝันใจของเราอย่างต่อเนื่องเช่นนี้
Pillar's got Cole continuously monitored.พิลล่าร์ได้เฝ้าสังเกตโคลตลอด
I got addicted to her continuously and so did she.ผมได้รับการติดต่อจากเธออยู่ตลอด และเพื่อเธอ
Actually, I continuously contacted Gun Wook to ask him for your number, but...จริง ๆแล้วผมก็ติดต่อกอนอุคเพื่อจะขอเบอร์คุณ แต่ว่า...
When we're in battle, the shields continuously cycle through various frequencies, in the hopes of matching incoming energy-based attacks.โล่จะสร้างความถี่ต่างๆกันอย่างสุ่ม โดยหวังว่าความถี่ที่สุ่มนั้นจะตรงกับพลังงานที่เข้ามา เมื่อมีพลังงานผ่านเข้ามาในโล่
But it's possible the water I've been continuously pouring for you all morning came from the tap at a Bass Resort bathroom in Mexico.มันน่าจะเป็นน้ำ ที่ผมเติมให้คุณเรื่อยๆ ตลอดทั้งเช้า ซึ่งมันมาจากก็อกน้ำ ที่ห้องน้ำของแบสรีสอร์ทในแม็กซิโก
Area's been controlled by Hezbollah pretty much continuously since the civil war.พวกฮิซบอลเลาะห์ควบคุมเขตนั้น มาตั้งแต่ช่วงสงครามกลางเมือง

continuously ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交驰[jiāo chí, ㄐㄧㄠ ㄔˊ, 交驰 / 交馳] continuously circling one another; to buzz around
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, 一个劲 / 一個勁] continuously; persistently; incessantly
昼夜[zhòu yè, ㄓㄡˋ ㄧㄝˋ, 昼夜 / 晝夜] day and night; period of 24 hours; continuously, without stop
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, 一直] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always
不住[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, 不住] repeatedly; continuously; constantly

continuously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink)
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P)
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[, pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P)
常灯[じょうとう, joutou] (n) (1) continuously burning light (e.g. at a Buddhist altar); (2) roadside lamp that stays lit all night
常灯明;常燈明[じょうとうみょう, joutoumyou] (n) continuously burning light (e.g. at a Buddhist altar)
擦り半;擦半;擂り半[すりばん, suriban] (n) (1) (See 擦り半鐘) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm
擦り半鐘;擦半鐘;擂り半鐘[すりばんしょう, suribanshou] (n) (1) (See 擦り半) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something
ぶっ続け;打っ続け[ぶっつづけ, buttsuduke] (adv) (1) (uk) continuously; throughout; (2) in succession
引っ切り無し;ひっきり無し[ひっきりなし, hikkirinashi] (adj-na) (uk) continually; continuously; incessantly
縷縷;縷々[るる, ruru] (adj-t,adv-to) continuously; unbroken; at great length; in minute detail
間断なく[かんだんなく, kandannaku] (adv) continuously; constantly; incessantly

continuously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer FR: réciter des litanies
ไม่ขาด[adv.] (mai khāt) EN: continuously FR:
ไม่ขาดระยะ[adv.] (mai khāt ra) EN: continuously ; endlessly ; unbrokenly ; connectedly; ceaseless FR:
ปากเปียกปากแฉะ[v.] (pākpīekpākc) EN: say over and over again ; tell over and over again ; continuously nag ; incessently repeat orders FR:
ระรี่[adv.] (rarī) EN: continuously ; steadily FR:
รัว[v.] (rūa) EN: beat repeatedly ; beat rapidly ; shoot continuously ; roll ; shake ; vibrate ; quicker FR: rythmer ; cadencer
สืบกันมา[adv.] (seūp kan mā) EN: continuously FR:
สืบมา[adv.] (seūp mā) EN: since ; continuously FR:
สวดคาถา[v. exp.] (sūat khāthā) EN: chant continuously FR:
ตะบัน[adv.] (taban) EN: persistently ; stubbornly ; unremittingly ; without restraint ; nonstop ; continuously FR: sans arrêt
ทนทายาด[adv.] (thon thāyāt) EN: endurably ; bearably ; continuously ; utmost durable FR:
ต่อเนื่อง[adv.] (tø neūang) EN: continually ; continuously ; constantly ; unceasingly FR: continuellement ; sans discontinuer ; sans arrêt ; sans cesse
อย่างต่อเนื่อง[adv.] (yāng tø neū) EN: constantly ; continuously ; consecutively ; regularly ; consistently ; in succession ; in a row ; back-to-back FR: constamment ; continuellement ; de manière continue ; irrémédiablement
ยันเต[adv.] (yantē) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly FR:

continuously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า continuously
Back to top