ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

berate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *berate*, -berate-

berate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
berate (vt.) ตำหนิหรือด่าว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
berate(บิเรท') {berated,berating,berates} vt. ด่า,ตำหนิอย่างรุนแรง
English-Thai: Nontri Dictionary
berate(vt) ด่า,ตำหนิ,ว่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหึ่ม (adv.) reverberate See also: reecho, resound, pealed, sonorously, roar, thunder, roll, boom Syn. ก้องกังวาน Ops. ค่อย, เบา
กระหึม (v.) reverberate See also: echo, re-echo, resound, vibrate Syn. กระหึ่ม Ops. ค่อย, เบา
กู้ชาติ (v.) liberate See also: restore a fallen state, save the nation
ดังกระหึ่ม (v.) reverberate See also: echo, resound, re-echo Syn. ดังสนั่น, ดังอื้ออึง
ดังลั่น (v.) reverberate See also: echo, resound, re-echo Syn. ดังสนั่น, ดังอื้ออึง, ดังกระหึ่ม
ดังอื้ออึง (v.) reverberate See also: echo, resound, re-echo Syn. ดังสนั่น, ดังกระหึ่ม
ปลดแอก (v.) liberate See also: free, release Syn. เป็นอิสระ, ปลดปล่อย
มีอิสรภาพ (v.) be liberated See also: be free, set free, be emancipated, be independent Syn. เป็นอิสระ, เป็นไทแก่ตัว, เป็นไท Ops. กักขัง
เป็นอิสระ (v.) be liberated See also: be free, set free, be emancipated, be independent Syn. มีอิสรภาพ, เป็นไท
เป็นไท (v.) be liberated See also: be free, set free, be emancipated, be independent Syn. เป็นอิสระ, เป็นไทแก่ตัว, มีอิสรภาพ Ops. กักขัง
เป็นไทแก่ตัว (v.) be liberated See also: be free, set free, be emancipated, be independent Syn. เป็นอิสระ, เป็นไท Ops. กักขัง
โดยจงใจ (adv.) deliberately See also: intentionally, on purpose, calculatingly Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, you-you berate and humiliate the salesman in front of the customer, like so, which i-i thought we did very well.เราทำให้พนักงานขายหน้า ต่อหน้าลูกค้าแบบตะกี้... ซึ่งเราทำได้แหล่มมาก
Well, Sloan just likes to berate and humiliate.เอิ่ม สโลนเป็นพวกชอบตำหนิด่าและทำให้เสียหน้า
And berate me in person?แล้วมาพบผมแบบต่อหน้า
No matter how I berate him for being useless, I will never hate him.ไม่ว่าฉันจะด่าว่าที่ เขาทำตัวไร้ค่า, ฉันจะไม่มีวันเกลียดเขา.
Now, is there anything else, or do you just intend to berate me because we see the world differently?มีอะไรอีกหรือเปล่า หรือคุณแค่พยายามตำหนิผม เพราะว่าเรามองโลกกันคนละมุม
So have you come to berate me again for my wayward ways?ลูกมาเพื่อว่าพ่ออีกครั้งล่ะสิ กับวิธีเห็นแก่ตัวของพ่อ
You knew I didn't want you to go there, but you deliberately went.คุณก็รู้อยู่ว่าผมไม่อยากให้คุณไปที่นั่น แต่คุณก็ยังดึงดันจะไปให้ได้
You knew it. You knew that she wore it, and yet you deliberately suggested I wear it.คุณรู้อยู่ว่าหล่อนเคยสวมชุดนี้ เเต่คุณก็จงใจแนะนําให้ฉันใส่มัน
Then you believe she must have done it deliberately.งั้นคุณก็เชื่อว่าเป็นการกระทําอย่างจงใจ
Mrs. Danvers, it has been suggested that Mrs. De Winter was deliberately murdered.คุณนายแดนเวอร์ส มันได้มีการนําเสนอเป็นนัยๆ ว่า คุณนายเดอ วินเทอร์ถูกฆาตกรรมโดยเจตนา
That is a deliberate mutilation of a public service message.มันเป็นการจงใจทําลาย การรณรงค์เพื่อสาธารณชน
Liberated from my mother I found life rich in all its delightsเพราะถูกปล่อยให้เป็นอิสระจากแม่ของฉัน... ...ฉันค้นพบมั่งมีชีวิตชีวาใน all its ยินดี

berate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叱骂[chì mà, ㄔˋ ㄇㄚˋ, 叱骂 / 叱罵] to curse; to berate angrily
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
意识[yì shí, ㄧˋ ㄕˊ, 意识 / 意識] consciousness; awareness; consciously (i.e. deliberately); to be aware
拖延战术[tuō yán zhàn shù, ㄊㄨㄛ ㄧㄢˊ ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ, 拖延战术 / 拖延戰術] delaying tactics; deliberate procrastination
存心[cún xīn, ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄣ, 存心] deliberately
专意[zhuān yì, ㄓㄨㄢ ㄧˋ, 专意 / 專意] deliberately; on purpose
故弄玄虚[gù nòng xuán xū, ㄍㄨˋ ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, 故弄玄虚 / 故弄玄虛] deliberately mystifying; to make sth unnecessarily complicated
故意[gù yì, ㄍㄨˋ ㄧˋ, 故意] deliberately; on purpose
明知故犯[míng zhī gù fàn, ㄇㄧㄥˊ ㄓ ㄍㄨˋ ㄈㄢˋ, 明知故犯] deliberate violation (成语 saw); intentional crime
[cuō, ㄘㄨㄛ, 磋] deliberate; to polish
蓄意[xù yì, ㄒㄩˋ ㄧˋ, 蓄意] deliberate; premeditated; malice
商讨[shāng tǎo, ㄕㄤ ㄊㄠˇ, 商讨 / 商討] discuss; deliberate
成心[chéng xīn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ, 成心] intentional; deliberate; on purpose
指鹿为马[zhǐ lù wéi mǎ, ㄓˇ ㄌㄨˋ ㄨㄟˊ ㄇㄚˇ, 指鹿为马 / 指鹿為馬] making a deer out to be a horse (成语 saw); deliberate misrepresentation
矫情[jiǎo qíng, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, 矫情 / 矯情] maverick; deliberately unconventional; to conceal the whole story
缜密[zhěn mì, ㄓㄣˇ ㄇㄧˋ, 缜密 / 縝密] meticulous; careful; deliberate; delicate; fine (texture)
怪杰[guài jié, ㄍㄨㄞˋ ㄐㄧㄝˊ, 怪杰 / 怪傑] monstre sacré (i.e. artist famous for being deliberately preposterous)
混淆视听[hùn xiáo shì tīng, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, 混淆视听 / 混淆視聽] to obscure the facts (成语 saw); to mislead the public with prevarication and deliberate falsehoods
[zhēn, ㄓㄣ, 斟] pour; to deliberate
审处[shěn chǔ, ㄕㄣˇ ㄔㄨˇ, 审处 / 審處] to deliberate and decide; to try and punish; trial and execution
解脱[jiě tuō, ㄐㄧㄝˇ ㄊㄨㄛ, 解脱 / 解脫] relief; free oneself; liberate; emancipate; be free; be relieved

berate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
盗人猛々しい[ぬすっとたけだけしい;ぬすびとたけだけしい, nusuttotakedakeshii ; nusubitotakedakeshii] (exp) phrase used to berate someone for arguing back when caught out in wrongdoing; (lit
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature)
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P)
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish)
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention)
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P)
念入り[ねんいり, nen'iri] (adj-na,n) careful; scrupulous; thorough; conscientious; elaborate; deliberate; attentive; (P)
意地が悪い[いじがわるい, ijigawarui] (exp,adj-i) malicious; deliberately mean
意識的[いしきてき, ishikiteki] (adj-na) conscious; deliberate; (P)
承知の上で[しょうちのうえで, shouchinouede] (exp) intentionally; on purpose; deliberately; taking something into account
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
殊更[ことさら, kotosara] (adv) intentionally; deliberately; especially
継続審査[けいぞくしんさ, keizokushinsa] (n) carrying over a bill from one Diet session to the next, being deliberated by a committee in the interim
薩摩の守[さつまのかみ, satsumanokami] (n) traveling while deliberately not paying a fare (travelling)
解き放す[ときはなす, tokihanasu] (v5s,vt) to liberate; to set free
解放区[かいほうく, kaihouku] (n) liberated area or zone
解脱[げだつ, gedatsu] (n,vs) being liberated from earthly desires and the woes of man; (reaching) nirvana; moksha; mukti
計画性[けいかくせい, keikakusei] (n,adj-no) planning; planning ability; deliberateness
計画的犯行[けいかくてきはんこう, keikakutekihankou] (n) deliberate attack
諮る[はかる, hakaru] (v5r,vt) to consult with; to discuss; to confer; to deliberate; (P)
謀殺[ぼうさつ, bousatsu] (n,vs) deliberate (premeditated, wilful, willful) murder
響く[ひびく, hibiku] (v5k,vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P)

berate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด่าว่า[v. exp.] (dā wā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach ; berate FR: injurier ; insulter ; vitupérer ; agonir (r.)
ดุด่า[v. exp.] (du dā) EN: berate ; abuse ; upbraid ; chew out FR:
ตำหนิ[v.] (tamni) EN: blame ; reprove ; reprimand ; reproach ; criticise ; critisize (Am.) ; berate ; speak in an angry way ; criticise in an angry way ; censure FR: blâmer ; réprimander ; critiquer vertement ; reprocher (à) ; faire des reproches à ; attaquer ; s'attaquer à
เอาหูไปนา เอาตาไปไร่[v. (loc.)] (aohūpainā a) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention ; do not pay attention FR: ignorer délibérément
อรหันต์[n.] (arahan = ør) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint FR: saint bouddhique [m] ; arhat [m] ; arahat [m]
ดังสนั่น[v. exp.] (dang sanan) EN: echo ; reverberate FR:
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation ; expressément
โดยจงใจ[adv.] (dōi jongjai) EN: deliberately FR:
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
กังวาน[v.] (kangwān) EN: ring ; reverberate ; resound ; be resonant FR: retentir
คิดหนัก[v. exp.] (khit nak) EN: give something a lot of tought ; think hard ; ponder ; deliberate FR: réfléchir fortement
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: reflect upon ; introspect ; ponder ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; consider carefully ; consider ; think over ; think about ; study FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
แกล้ง[X] (klaēng) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment
ก้อง[X] (kǿng) EN: echo ; resound ; reverberate FR:
กระดุบกระดิบ[v.] (kradupkradi) EN: slowly ; deliberately ; at a snail's pace FR:
กระหึ่ม[v.] (kraheum) EN: reverberate ; reecho ; resound ; roar ; thunder ; roll ; boom FR:
กู้ชาติ[v. exp.] (kū chāt) EN: liberate FR:
ไม่ได้ตั้งใจ[adj.] (mai dāi tan) EN: not deliberate ; unintented ; it was unintentional FR: involontaire
เมินเฉย[v.] (moēnchoēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent FR: être indifférent
อรหันต์[n.] (ørahan = ar) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint FR: saint bouddhique [m] ; arhat [m] ; arahat [m]
เป็นอิสระ[v.] (pen itsara) EN: be liberated ; be free ; set free ; be emancipated ; be independent ; loose FR: être libre ; être indépendant ; s'émanciper ; se libérer
พิเคราะห์[v.] (phikhrǿ) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over FR: considérer ; examiner
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: release ; let go ; liberate ; set free ; let ; allow ; let out ; give rein to ; let s.o. have his own way FR: lâcher ; relâcher ; libérer ; laisser
ปลดแอก[v.] (plot-aēk) EN: liberate ; free ; release ; unyoke ; throw off the yoke FR: se libérer
ปลดเปลื้อง[v.] (plotpleūang) EN: release ; liberate ; free ; remove ; relieve ; ease ; alleviate ; lessen ; emancipate FR: libérer ; décharger qqn de qqch ; émanciper ; soulager
ปลดปล่อย[v.] (plotplǿi) EN: free ; release ; liberate ; set free ; emancipate FR: libérer ; émanciper
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications FR:
สะท้อน[v.] (sathøn) EN: reflect ; mirror ; reverberate ; echo ; resound FR: réfléchir ; réverbérer ; répercuter ; refléter ; rebondir ; résonner
เสรี[adj.] (sērī) EN: free ; open ; unrestrained ; independent ; liberated ; loose FR: libre ; franc
ยานคาง[v.] (yānkhāng) EN: draw out ; drawl ; speak deliberately FR:

berate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berater {m}; Beraterin
Vorstand {m}; leitendes Gremium | beratendes Gremiumboard | advisory body; advisory board
Farbberater {m}; Farbberaterin
Kundenberater {m}; Kundenberaterin
Imageberater {m}; Imageberaterin
Präsidentenberater {m}; Präsidentenberaterin
Systemanalytiker {m}; Systemberater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า berate
Back to top