ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเห็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเห็น*, -ความเห็น-

ความเห็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเห็น (n.) opinion See also: view, viewpoint, idea, suggestion, assumption, belief, thought Syn. ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ข้อคิด, ทัศนคติ, ความคิด, ความนึกคิด
ความเห็นชอบ (n.) resolution Syn. ความเห็น
ความเห็นด้วย (n.) agreement See also: consent, approval, compliance, unanimity Ops. การปฏิเสธ, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การท้วงติง, การติง
ความเห็นดี (n.) congratulations See also: felicitations Syn. ความชอบใจ
ความเห็นผิด (n.) mistaken notion See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept Syn. มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ Ops. สัมมาทิฐิ
ความเห็นผิด (n.) mistaken notion See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept Syn. มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ Ops. สัมมาทิฐิ
ความเห็นพ้อง (n.) agreement See also: consent, approval, compliance, unanimity Syn. ความเห็นด้วย Ops. การปฏิเสธ, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การท้วงติง, การติง
ความเห็นส่วนตัว (n.) personal opinion See also: personal idea, personal concept, personal thought
ความเห็นอกเห็นใจ (n.) sympathy See also: compassion, condolence Syn. ความเห็นใจ, ความเข้าใจ
ความเห็นแก่ตัว (n.) selfishness See also: exploitation, utilization Syn. ความเห็นแก่ได้
ความเห็นแก่ได้ (n.) exploitation See also: profit, benefit, advantage, selfishness Syn. ความเห็นแก่ตัว
ความเห็นแจ้ง (n.) enlightenment See also: insight
ความเห็นใจ (n.) sympathy See also: pity, compassion, commiseration Syn. ความเห็นอกเห็นใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
point of viewความเห็น,แง่คิด, Syn. standpoint
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
advert(แอดเวอท') vi. ให้ความเห็น, หันความสนใจ, กล่าวถึง, พูดถึง, Syn. heed, refer)
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
ascribe(อะสไครบ') vt. ให้เหตุผล,ลงความเห็นว่าเป็นของสันนิษฐาน, Syn. credit, attribute)
ascription(อัสคริพ'เชิน) n. การให้เหตุผล,การลงความเห็นว่าเป็นของ, Syn. description)
bowel(เบา'เอิล) n. ลำไส้,ส่วนของลำไส้,ส่วนใน,ความสงสาร,ความเห็นใจ vt. ถ่ายท้อง
comment(คอม'เมินทฺ) {commented,commenting,comments} n.,vi.,vt. (ให้) ข้อคิดเห็น,ความเห็น,ข้อสังเกต,คำอธิบาย,คำวิจารณ์, See also: commenter n.
commentator(คอม'เมินเทเทอะ) n. ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยายข่าว, Syn. critic
compassion(คัมแพซ'เชิน) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. pity
compassionate(คัมแพช'เชินเนท) adj. มีความสงสาร,มีความเวทนา,มีความเห็นอกเห็นใจ, See also: compassionateness n.ดูcompassionate, Syn. tender-hearted,sympathetic ###A. ruthless
computer vendor groupกลุ่มผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัว กันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู computer user group เปรียบเทียบ
concent(คันเซนทฺ') n. ความเห็นพ้อง,ความลงรอยกัน, Syn. harmony
conclude(คันคลูด') {concluded,concluding,concludes} vt. ลงเอย,สิ้นสุดลง,สรุป,ลงมติ,ตัดสินใจ. vi. สิ้นสุดลง,ลงเอย,ลงความเห็น,ตัดสินใจ, Syn. finish,infer,deduce
consent(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนุญาต,ความเห็นชอบ,การยินยอม. vt. อนุญาต,เห็นชอบ,ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance ###A. dissent
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
consonance(คอน'ซะเนินซฺ) n. ความเห็นพ้อง,ความลงรอยกัน,เสียงประสาน., Syn. consonancy ###A. dissonance
conspectusn. ปริทรรศน์,การมองหรือความเห็นอย่างกว้าง ๆ ,การสำรวจ,ข้อสรุป,บทสรุป
consult(คันซัลทฺ') {consulted,consulting,consults} v. ปรึกษา,หารือ,ขอความเห็น,ปรึกษาหมอ,พิจารณา,ปรึกษากับตรวจ,ค้น n. (คอน'ซัลทฺ,คันซัลทฺ') การปรึกษา, See also: consultable adj. ดูconsult consulter n., Syn. confer
deduce(ดิดิวซฺ') vt. อนุมานจาก,ลงความเห็นหรือสรุปจาก., See also: duducibility n. ดูdeduce duducibleness n. ดูdeduce deducible adj. ดูdeduce
dissentient(ดิเซน'เชินทฺ) adj.,n. (ผู้) ซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกัน,ซึ่งคัดค้าน,แตกแยก, See also: dissentience n. ดูdissentient dissentiency n. ดูdissentient
dissident(ดิส'ซิเดินทฺ) n. ซึ่งไม่เห็นด้วย,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งมีความเห็นไม่พ้องกัน. n. ผู้ที่ไม่เห็นด้วย,ผู้ที่มีความเห็นไม่พ้องกัน, Syn. protestor,dissenter,nonconformist
ego(เอก'โก,อี'โก) n. อัตตา,ตัวเอง,อัตมา,ความเห็นแก่ตัว, Syn. self,egotism -pl. egos
egoism(เอก'โกอิสซึม,อี-) n. ลัทธิอัตตา,คตินิยมตน,ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิเห็นแก่ตัว, See also: egoistic adj. ดูegoism egoistical adj. ดูegoism, Syn. egotism
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
feeling(ฟีล'ลิง) n. ความรู้สึก,ความคิดเห็น,ความรู้สึกสัมผัส,อารมณ์,จิตใจ,ความเห็นใจ,ความสำนึก. adj. ไว (ความรู้สึก) ,เห็นใจ,มีอารมณ์., See also: feelingly adv. feelingness n., Syn. sensation
find(ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น., See also: find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search
freemasonry(ฟรี'เมเซินรี) n. การร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,ความเห็นอกเห็นใจกัน,ความสามัคคี
generalisationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority
generalisevt. วางหลัก,พูดคลุม,ทำให้เป็นลักษณะทั่วไป,ลงความเห็น. vi. ลงความเห็นทั่วไป,พูดคลุม., See also: generalizer,generaliser n.
generalizationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority
generalizevt. วางหลัก,พูดคลุม,ทำให้เป็นลักษณะทั่วไป,ลงความเห็น. vi. ลงความเห็นทั่วไป,พูดคลุม., See also: generalizer,generaliser n.
geniality(จีนีแอล'ลิที) n. ความใจดี,ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น,ความร่าเริงเบิกบานใจ,ความมีมิตรไมตรีจิต, Syn. cheerfulness,kindliness -A.cheerlessness
good(กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา, See also: goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย,ดี -adv. ดี. -S...
imperception(อิมเพอเซพ' เชิน) n. การไร้ความรู้สึก, อำนาจที่ด้อยลงในการรับความรู้สึก (สำเหนียกได้ยิน, ความเข้าใจ, ความเห็น) ., See also: imperceptive adj. imperceptivity, imperceptiveness n., Syn. blemish, fault
English-Thai: Nontri Dictionary
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
ascribe(vt) อ้าง,ให้เหตุผล,สันนิษฐาน,ลงความเห็น
ascription(n) การอ้าง,การให้เหตุผล,การสันนิษฐาน,การลงความเห็น
comment(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,ข้อสังเกต
commentary(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,คำบรรยาย
commentator(n) ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยาย
commiseration(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความสังเวช,ความเห็นอกเห็นใจ
compassion(n) ความสงสาร,ความสมเพช,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ
compassionate(adj) มีความสงสาร,มีความเห็นอกเห็นใจ,มีความเวทนา
consensus(n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเห็นส่วนใหญ่,มติมหาชน,เอกฉันท์
consent(n) ความเห็นชอบ,การอนุมัติ,ความยินยอม
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ
consult(vt) ปรึกษาหารือ,พิจารณา,ขอความเห็น
deduce(vt) อ้างจาก,อนุมานจาก,ลงความเห็นจาก,พิจารณาเหตุผลจาก
deem(vi) เชื่อว่า,เห็นว่า,ถือว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,เข้าใจว่า,ลงความเห็นว่าน
egoism(n) ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิอัตตานิยม,คตินิยมตนเอง
generalize(vt) กล่าวอย่างกว้างๆ,วางหลัก,ลงความเห็น,พูดคุย
infer(vt) ลงความเห็น,วินิจฉัย,สรุป,อนุมาน,แสดง
inference(n) การลงความเห็น,การวินิจฉัย,การสรุป,การอนุมาน,การแสดง
mercy(n) ความเห็นใจ,ความกรุณาปรานี,ความเมตตา
misconceive(vt) มีความเห็นที่ผิด,เข้าใจผิด
misconception(n) ความเข้าใจผิด,ความเห็นผิด
observation(n) การสังเกต,ความเห็น,ข้อมูล
observer(n) ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์,ผู้ออกความเห็น
opine(vi) ออกความเห็น,แสดงความคิดเห็น
pity(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความเมตตา,ความสมเพช,ความเห็นใจ
proposal(n) ข้อเสนอ,การขอแต่งงาน,การเสนอความเห็น,คำขอ
propose(vi) เสนอความเห็น,ขอแต่งงานด้วย
remorse(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,ความสงสาร,ความเห็นใจ
sake(n) ประโยชน์,เหตุ,เป้าหมาย,ความเห็นแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
SELF-self-interest(n) ความเห็นแก่ตัว,ประโยชน์ส่วนตัว
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว
sentimentality(n) ความซาบซึ้ง,ความเห็นอกเห็นใจ
standpoint(n) แง่คิด,ความเห็น,หลัก,ทัศนคติ,จุดยืน
sympathy(n) ความสงสาร,ความเห็นอกเห็นใจ,การเข้าข้าง,ความพอใจ
theory(n) ทฤษฎี,กฎ,หลัก,ข้อสมมุติ,เหตุผล,ความเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
annotationความเห็นประกอบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissenting opinionความเห็นแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, dissentingความเห็นแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sympathyความเห็นใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
confirmationการให้ความเห็นชอบ, การให้สัตยาบัน, การยืนยัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hung juryคณะลูกขุนที่มีความเห็นขัดแย้งกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
opinion๑. ความคิดเห็น, ความเห็น๒. มติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selfishnessความเห็นแก่ตัว [TU Subject Heading]
Centuryศตวรรษ“ศตวรรษ” ประกอบด้วยคำว่า “ศต” (อ่านว่า สะ-ตะ) หมายถึง “ร้อย” กับคำว่า “วรรษ” (อ่านว่า วัด) หมายถึง “ฝน” หรือ “ปี” คำว่า “ศตวรรษ” (อ่านว่า สะ-ตะ-วัด) ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “century” (อ่านว่า เซน-ชะ-รี หรือ เซ็น-จุ-รี ตามสำเนียงไทย) ซึ่งหมายถึงรอบ ๑๐๐ ปี โดยการนับเริ่มนับที่จุดใดนั้น มีความเห็นต่างกันเป็น ๒ อย่าง คือ กลุ่มหนึ่งถือว่าเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วย ๐๐ (อ่านว่า
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
Millenniumสหัสวรรษ“สหัสวรรษ” (อ่านว่า สะ-หัด-สะ-วัด) ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “millennium” (อ่านว่า มิล-เลน-เนียม) หมายถึงรอบ ๑๐๐๐ ปี คำว่า “สหัส” (อ่านว่า สะ-หัด หรือ สะ-หัด-สะ) หมายถึง “พัน” คำว่า “วรรษ” (อ่านว่า วัด) หมายถึง “ฝน” หรือ “ปี” โดยการเริ่มนับนั้นมีความเห็นต่างกันเป็น ๒ อย่างคือ กลุ่มหนึ่งถือว่าเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วย ๐๐๐ (อ่านว่า
Net asset value มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น สำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนหมายถึงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิต่อหน่วยลงทุนถือเป็นมูลค่าจริงของหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณ การคำนวณดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น Net Asset Value = Book Value ในกรณีของหุ้นสามัญ
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Underwriterผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้รับ การแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต [ตลาดทุน]
Valuerผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนิติบุคคลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องเป็นผู้ประเมินราคาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จะใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ จะต้องจัดทำตามแนวทางที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกำหนดและต้องมีอายุไม่เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏในรายงาน [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
observation (n.) ความเห็น Syn. comment, remark Ops. avoid, suppress
opinion (n.) ความเห็น See also: ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ Syn. view, idea, notion
point of view (n.) ความเห็น See also: แง่คิด, มุมมอง Syn. outlook, opinion
remark (n.) ความเห็น See also: ข้อคิดเห็น, ข้อสังเกต Syn. comment, statement
heresy (n.) ความเห็นนอกรีต Syn. misbelief
approval (n.) ความเห็นพ้อง See also: ความยินยอมพร้อมใจ, ความเห็นชอบด้วย
public opinion (n.) ความเห็นส่วนใหญ่ของประชาชน
democratism (n.) ความเห็นเป็นประชาธิปไตย
self-interest (n.) ความเห็นแก่ตัว See also: ความเห็นแก่ได้, ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. selfishness
self-regard (n.) ความเห็นแก่ตัว See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน Syn. parsimony, vanity, greed
selfishness (n.) ความเห็นแก่ตัว See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน Syn. self-regard, parsimony, vanity, greed
compassion (n.) ความเห็นใจ See also: ความรู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น Syn. sympathy, empathy, pity
sympathy (n.) ความเห็นใจ See also: ความเห็นอกเห็นใจ, ความสงสาร Syn. compassion, commiseration, pity
adhere to (phrv.) ศรัทธาต่อ (ความคิด, ความเชื่อ, ความเห็น) See also: เชื่อมั่นต่อ (ความเชื่อ, ความคิด, แผนงาน) อย่างแน่วแน่, ยึด, ยึดตาม, ทำตาม Syn. cleave to, cling onto, cling to, hold to, keep to, stick to, stay with Ops. depart from, deviate from
agree to disagree (sl.) เห็นพ้องกันบนความเห็นที่แตกต่าง
ascribe (vt.) ลงความเห็นว่าเป็นของ
charge off (phrv.) ลงความเห็นว่า
commentate (vi.) ออกความเห็น Syn. comment
decisive (adj.) ซึ่งลงความเห็นแล้ว See also: ซึ่งแน่นอน, ซึ่งตัดสินแล้ว Syn. conclusive, convincing, final, indisputable, undeniable
deduct (vi.) ลงความเห็น (ตามหลักเหตุผล) See also: อนุมาน, สรุป Syn. deduce, derive, infer
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't worry about my opinion of youอย่ากังวลกับความเห็นของฉันที่มีต่อคุณ
I want to hear your opinionฉันอยากได้ยินความเห็นของคุณ
As far as I am concerned it was a great successตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
I'm asking for your opinionฉันกำลังถามความเห็นของคุณ
It's best to be open-mindedมันดีที่สุดที่จะเปิดรับความเห็นคนอื่น/เปิดใจ
I am not afraid of your opinionฉันไม่กลัวความเห็นของคุณ
I don't need your sympathyฉันไม่ต้องการความเห็นใจของเธอ
I want to hear everyone's opinions, so just tell us your idea!ฉันอยากฟังความเห็นของทุกคน ดังนั้นจงบอกความคิดของพวกนายออกมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not good, but I think we've got time for at least one or two comments about my personal life.นั่นไม่ดี แต่ฉันคิดว่ารเาต้องการเวลา ที่จะวินิจฉัน 1 หรือ 2 ความเห็น เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของฉัน
The group consensus is that his proposal will be met with an humiliating, soul-crushing rejection.ความเห็นกลุ่มส่วนใหญ่คิดว่า การขอแต่งงานจะนำมาซึ่งการปฏิเสธชวนหัวใจสลาย
I, for one, feel safer underground.ความเห็นของข้า, ข้าว่ายิ่งต่ำก็ยิ่งดี
Their opinions are important to you.ความเห็นของคนพวกนั้นสำคัญกับเจ้านักหรือ
Your opinion is unfounded.ความเห็นของคุณไม่มีมูล
My opinion is that I am cold turkey.ความเห็นของฉันก็คือฉันพอแล้ว
Your opinion and such doesn't matter at all.ความเห็นของนายและคนอื่นน่ะไม่สำคัญเลยซักนิด
The public's opinion, the attention from the prosecutor's office.ความเห็นของประชาชนคือสิ่งที่สำนักอัยการสนใจ
My deduction: heart attack.ความเห็นของผม หัวใจวาย
My compliments, Ms. Delfino.ความเห็นของผมนะ คุณนายเดลฟีโน
My opinion doesn't matter here.ความเห็นของพ่อ ตอนนี้มันไม่สำคัญแล้ว
Pathologist's opinion is he was still alive when they nailed him up.ความเห็นของหมอชันสูตรคือ ยังเป็นๆ อยู่ตอนที่โดนขึง
Her opinion is the only one that matters.ความเห็นของหล่อนน่ะสำคัญที่สุดแล้ว
Your opinion isn't the only one that matters here.ความเห็นของแกก็ใช่ว่าจะสำคัญอย่างเดียว
Your opinion doesn't matter.ความเห็นของแกไม่จำเป็นอีกต่อไป
Does that notion strike Ezylryb as amusing?ความเห็นข้าทำให้ อีซูริบ ขำจนสำลักเลยหรือ?
Your thoughts would be very valuable to us.ความเห็นคุณจะมีประโยชน์กับเรามาก
From one friend to another, do not.ความเห็นจากเพื่อนถึงเพื่อนนะ อย่าทำอย่างนี้ เท็นมะ
According from Sir, there are faction of wushu tooความเห็นต่าง ๆ ย่อมมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
Every dilemma, but the duchessความเห็นต่างอยู่จริง แต่ท่านดุชเชส
Third opinion never hurts.ความเห็นที่สามไม่เคยทำให้เจ็บ
Your opinion matters to me.ความเห็นผมมันไม่สำคัญหรอก คุณได้งานอยู่แล้วถ้าคุณต้องการ
Personally, I think it's better that you don't know.ความเห็นส่วนตัวฉันนะ๊\ คุณไม่รู้จะดีกว่า
Personally, I think only someone high as a kite would kill his wife and then pose her as a mannequin.ความเห็นส่วนตัวนะ\ฉันว่าคนเมายาอย่างหนักเท่านั้นที่จะฆ่าเมีย แล้วจัดท่าเธอให้เหมือนหุ่น
How about majority rules?ความเห็นส่วนใหญ่หล่ะ
Comrade Xiang has shown her wisdom.ความเห็นสหายเซียงมีสาระดีมาก
In my opinion, we need to aspirate.ความเห็นหมอนะ ทำใจดีๆ
My deepest sympathies for the loss of your friend.ความเห็นอกเห็นใจที่ลึกที่สุดของฉัน สำหรับการสูญเสียของเพื่อนของคุณ
The opinion of your best friend is, who the hell cares who's team captain?ความเห็นเพื่อนซี้นาย ไม่สนว่าใครเป็นหัวหน้าทีมงั้นสิ
That my sharply worded commentsความเห็นเหน็บแนมของผม
A selfish ejaculation, the fishy taste of sperm in the mouthความเห็นเเก่ตัวของการไม่อดกลั้น กับกลิ่คาวน้ำกามในปาก
Being selfish, only doing shit for me.ความเห็นแก่ตัว มันก็แค่ความเลวของฉันเท่านั้น
It's selfish of you to make me uncomfortable. The sin isn't in the thing, it's in the scandal, when people talk about it aloud.ความเห็นแก่ตัวของแกทำให้ฉันลำบากใจ ตราบาปไม่ได้อยู่ที่ตัวเรื่องหรอก
That kind of comment almost got us knocked out of the first round.ความเห็นแบนั้นแหละ ที่เกือบทำให้เราโดนตัดตั้งแต่รอบแรก
Empathy, Sara, it's the only thing that separates us from the beasts.ความเห็นใจ ซาร่า นี่เป็นสิ่งเดียวที่เราแตกต่างจากพวกเดรัจฉาน
Your compassion is a boon in this troubled time.ความเห็นใจของท่านช่วยได้มากในยามนี้
Your compassion is a gift, Elena.ความเห็นใจของเธอคือของขวัญ เอเลน่า
Where's your sense of sisterhood?ความเห็นใจคนเพศ เดียวกันหายไปไหนหมด
This guy is in a wheelchair.ความเห็นใจนะ ชายคนนี้พิการน่ะ
"Your compassion is a gift, Elena."ความเห็นใจนี้เป็นเหมือนของขวัญ เอเลน่า

ความเห็น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
述べる[のべる, noberu] Thai: แสดงความเห็น English: to express

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเห็น
Back to top