ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consent*, -consent-

consent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consent (n.) การอนุญาต Syn. approval, permission
consent (vi.) ยอมรับ See also: เห็นด้วย
consent (vi.) ยอมให้ทำ See also: อนุญาต
consent to (phrv.) อนุญาตให้ See also: ยินยอมให้เกิดหรือมี Syn. agree to
English-Thai: HOPE Dictionary
consent(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนุญาต,ความเห็นชอบ,การยินยอม. vt. อนุญาต,เห็นชอบ,ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance ###A. dissent
consentaneous(คอยเซนเท'เนียส) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,เป็นเอกฉันท์., See also: consentaneousness n. ดูconsentaneous consentaneity n. ดูconsentaneous
consentient(คันเซน'เชินทฺ) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,ซึ่งเห็นด้วย,
English-Thai: Nontri Dictionary
consent(n) ความเห็นชอบ,การอนุมัติ,ความยินยอม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consentความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consent (Law)ความยินยอม (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยินยอมพร้อมใจ (n.) consent See also: permission, approval, agreement, compliance, acquiescence Syn. ความยินยอม Ops. ความดื้อ, ความดื้อรั้น
คำยินยอม (n.) consent
ยินยอม (v.) consent See also: agree, assent, approval, allow Syn. ยอม, ตาม Ops. ขัดขวาง, ขัด, ขัดขืน, ปฏิเสธ
ไม่ขัดข้อง (v.) consent to See also: agree, allow, acquiesce, assent, concur Syn. ยินยอม, ตกลง
ซึ่งเป็นเอกฉันท์ (adv.) by common consent See also: unanimously, with unanimity Syn. อย่างเป็นเอกฉันท์
สมยอม (v.) mutually consent See also: connive, make a secret settlement Ops. บังคับ, บีบบังคับ
อย่างเป็นเอกฉันท์ (adv.) by common consent See also: unanimously, with unanimity Syn. ซึ่งเป็นเอกฉันท์
เป็นเอกฉันท์ (adv.) by common consent See also: unanimously, with unanimity Syn. อย่างเป็นเอกฉันท์, ซึ่งเป็นเอกฉันท์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wish to meet him before I consent to marryฉันปรารถนาที่จะพบเขาก่อนที่จะยินยอมแต่งงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the presence of God, Peter and Juliet have given their consent and made their marriage vows to each other.ในนามของพระผู้เป็นเจ้า ปีเตอร์และจูเลียตได้รับความเห็นชอบ ให้ประกอบพิธีสาบานสมรส
If Your Highnesses would consent to come with us to the village, we could still guard you, and Chien-Po could have his dream.ถ้าหากองค์หญิงยินยอมไปหมู่บ้านนั้นกับพวกเรา พวกเราจะคอยป้องกันภัยให้กับองค์หญิง และปล่อยให้ เฉียน-โป ฝันต่อไป
There's no consent form.มีรูปแบบที่ได้รับความยินยอมไม่ได้
You know the rules. She can't be in there without a consent form!คุณรู้กฎ เธอไม่สามารถจะอยู่ในนั้นได้รับความยินยอมโดยไม่มีรูปแบบ!
I mean, there might not be a consent form.ผมหมายถึงมีอาจจะไม่ได้รับความยินยอมรูปแบบ
Well, yeah. I saw the consent forms. Except for yours!ดีจ้ะ ผมเห็นรูปแบบที่ได้รับความยินยอม ยกเว้นคุณ!
I know, because your consent form is missing!ฉันรู้ว่าเพราะรูปแบบความยินยอมของคุณจะหายไป!
Uninformed consent extorted with threats against children.- ใบยินยอมที่โดนผูกมัด กับการรักษาเด็กๆ
I will consent to his marrying whichever girl he chooses.พ่อจะอนุญาตให้เขาแต่งงาน ไม่ว่าเขาจะเลือกแต่งกับคนไหน
I need the old lady's consent to do some treatment.ผมว่าผมควรจะบอกคุณ, แต่ว่าเพราะคุณไม่ได้เป็นญาติเธอ ทางด้านกฏหมาย..
My patient won't consent to mris or ultrasounds.คนไข้ชั้นไม่ยอมให้แสกนร่างกายหรือทำอัลตร้าซาวด์
You gave blood 1 1 years ago, signed a consent form to have a sample used in a program called the Human Genome Project.ผมเชื่อว่าผมสามารถช่วยคุณ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ ผมแน่ใจว่าคุณมีข้อสงสัยมากมาย

consent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两情两愿[liǎng qíng liǎng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˇ ㄩㄢˋ, 两情两愿 / 兩情兩願] by mutual consent (north China dialect)
包办婚姻[bāo bàn hūn yīn, ㄅㄠ ㄅㄢˋ ㄏㄨㄣ , 包办婚姻 / 包辦婚姻] forced marriage; arranged marriage (without the consent of the individuals)
两厢情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 两厢情愿 / 兩廂情願] both sides are willing; by mutual consent
两相情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 两相情愿 / 兩相情願] both sides are willing; by mutual consent
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, 诺 / 諾] promise; consent

consent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォームドコンセント[, info-mudokonsento] (n) informed consent
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend
一諾[いちだく, ichidaku] (n) consent
協議離婚[きょうぎりこん, kyougirikon] (n) divorce by consent
合意年齢[ごういねんれい, gouinenrei] (n) age of consent
快諾[かいだく, kaidaku] (n,vs) ready consent
承諾年齢[しょうだくねんれい, shoudakunenrei] (n) age of consent
法定強姦[ほうていごうかん, houteigoukan] (n) statutory rape; sexual activity with a minor under the age of consent
諾する[だくする, dakusuru] (vs-s,vt) to consent to; to assent to
諾否[だくひ, dakuhi] (n) consent or refusal; yes or no; decision to accept or decline; up or down (vote); assent or dissent; accept or reject; (P)
諾約[だくやく, dakuyaku] (n) (obsc) consent to an application for a contract
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k,vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey
首肯[しゅこう, shukou] (n,vs) assent; consent
コンセント[, konsento] (n) (1) electrical outlet (concentric plug); (2) consent; (3) concentric; (P)
合意[ごうい, goui] (n,vs,adj-no) agreement; consent; mutual understanding; accord; (P)
合点[がてん(P);がってん, gaten (P); gatten] (n,vs) consent; assent; understanding; agreement; comprehension; grasp; (P)
尽く;尽(io)[ずく;づく, zuku ; duku] (suf) (1) (uk) (after a noun) relying entirely on ...; using solely ...; (2) with the sole purpose of ...; (3) based on (mutual consent, etc.)
得心[とくしん, tokushin] (n,vs) consenting to; being convinced of; being satisfied; understanding
応諾[おうだく, oudaku] (n,vs) consent; compliance
慈悲殺[じひさつ, jihisatsu] (n) (See 安楽死) mercy killing (euthanasia performed to end someone's suffering, but without consent)
承知[しょうち, shouchi] (n,vs) (1) acknowledgment; acknowledgement; awareness; (2) consent; acceptance; assent; admitting; compliance; agreement; (P)
承認[しょうにん, shounin] (n,vs) recognition; acknowledgement; acknowledgment; approval; consent; agreement; (P)
承諾[しょうだく, shoudaku] (n,vs,adj-no) consent; acquiescence; agreement; (P)
断り(P);断わり[ことわり, kotowari] (n) (1) notice; notification; warning; (2) permission; consent; (3) rejection; refusal; nonacceptance; declination; declining; (4) excuse; plea; (P)
肯んずる;肯ずる(io)[がえんずる, gaenzuru] (vz,vt) to consent; to allow; to accept
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
許諾[きょだく, kyodaku] (n,vs) consent; (P)
諾う[うべなう, ubenau] (v5u,vt) to agree; to assent; to consent; to obey; to conform
黙認[もくにん, mokunin] (n,vs,adj-no) connivance; tacit consent; toleration; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
合意[ごうい, goui] Thai: เห็นพ้องด้วย English: consent

consent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement ; give permission FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
บันทึกความยินยอม[n. exp.] (bantheuk kh) EN: consent form ; informed consent form FR:
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney ; desire for truth and understanding FR: procuration [f] ; mandat [m]
โดยความยินยอมของ[X] (dōi khwām y) EN: by permission of ; with the consent of FR: avec l'accord de
เอกสารใบยินยอม[n. exp.] (ēkkasān bai) EN: consent form FR:
ให้[v.] (hai [= hāi]) EN: permit ; allow ; let ; consent to FR: permettre ; autoriser ; laisser ; consentir
เห็นชอบ[v. exp.] (hen chøp) EN: be in favour of ; be in favor of (Am.) ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse FR: approuver ; être en faveur de
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng t) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably FR:
การให้ความยินยอม[n. exp.] (kān hai khw) EN: informed consent FR:
คำพิพากษาตามยอม[n. exp.] (khamphiphāk) EN: consent judgment FR:
คำยินยอม[n. exp.] (kham yinyøm) EN: consent FR:
คล้อยตาม[v.] (khløitām) EN: comply with ; consent ; go along with ; accept ; defer (to) FR:
ความยินยอม[n.] (khwām yinyø) EN: agreement ; consent FR: agrément [m] ; consentement [m]
ความยินยอมโดยปริยาย[n. exp.] (khwām yinyø) EN: implied consent FR:
ความยินยอมพร้อมใจ[n. exp.] (khwām yinyø) EN: consent FR:
ความยินยอมร่วมกัน[n. exp.] (khwām yinyø) EN: mutual consent FR:
ความยินยอมทั้งสองฝ่าย[n. exp.] (khwām yinyø) EN: mutual consent FR:
หนังสือยินยอม[n. exp.] (nangseū yin) EN: letter of consent FR:
เป็นเอกฉันท์[adv.] (pen ēkchan) EN: by common consent FR:
รับ[v.] (rap) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with FR: accepter ; admettre
สมยอม[v.] (somyøm) EN: consent ; acquiesce FR:
ตกลง[v.] (toklong) EN: agree ; accord ; come to terms ; concur ; consent ; come to a settlement ; accept FR: être d'accord ; s'entendre
อวย[v.] (ūay) EN: give ; yield ; grant ; tender ; bestow ; consent ; accomodate oneself FR: donner ; fournir ; prêter ; offrir ; souhaiter
ยินยอม[v.] (yinyøm) EN: agree ; consent to ; allow ; acquiesce to/in ; permit ; allow FR: consentir à ; acquiescer ; permettre ; accéder
ยกนิ้ว[v.] (yokniu) EN: accept the other's superiority ; acknowledge ; grant ; concede ; assent ; consent FR: lever le pouce
ยอม[v.] (yøm) EN: give in ; surrender; yield ; succumb ; agree ; consent ; yield ; submit FR: céder ; se plier à ; se résigner ; se soumettre ; concéder ; abandonner
ยอม[v.] (yøm) EN: allow ; permit ; let ; agree ; consent ; tolerate FR: admettre ; permettre ; accepter ; consentir ; tolérer ; daigner
ยอมตาม[v. exp.] (yøm tām) EN: yield ; give way to ; acquiesce ; conform ; accord ; consent FR: accéder à ; obéir ; suivre ; se conformer ; se plier à ; se soumettre ; consentir
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
การหย่าโดยความยินยอม(ของ)ทั้งสองฝ่าย[n. exp.] (kān yā dōi ) EN: FR: divorce par consentement mutuel [m]
ลดราคา[v. exp.] (lot rākhā) EN: discount ; lower the price ; cut down the price ; give a discount ; cut fares ; knock down (inf.) ; on sale FR: baisser le prix ; diminuer le prix ; consentir une réduction ; solder
เต็มใจ[v.] (temjai) EN: be willing (to) ; like FR: consentir
ยอมรับ[v. exp.] (yøm rap) EN: accept ; agree ; admit ; acknowledge ; recognize ; admit the existence of ; concur ; acquiesce ; concede FR: accepter ; admettre ; acquiescer ; consentir ; avouer ; concéder ; reconnaître ; tolérer

consent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
gegenseitig; wechselseitig; gemeinsam {adj} | im gegenseitigen Einvernehmenmutual | by mutual consent
Genehmigung {f}consent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consent
Back to top