ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dogmatic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dogmatic*, -dogmatic-

dogmatic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dogmatic (adj.) หัวรั้น See also: ดันทุรัง, หัวดื้อ Syn. opinionated, biased stubborn, hardheaded
dogmatically (adv.) อย่างหัวรั้น See also: อย่างดันทุรัง
dogmatics (n.) การศึกษาหลักคำสอนของศาสนา
English-Thai: HOPE Dictionary
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
English-Thai: Nontri Dictionary
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล

dogmatic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, 一意孤行] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic

dogmatic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドグマティック;ドグマチック[, dogumateikku ; dogumachikku] (adj-na) dogmatic
独断[どくだん, dokudan] (n,adj-no,adv) one's own judgement (judgment); dogmatic; arbitrary; (P)
独断的[どくだんてき, dokudanteki] (adj-na) {comp} dogmatic; arbitrary

dogmatic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝังหัว[adj.] (fanghūa) EN: dogmatic ; opinionated FR:
รั้น[adj.] (ran) EN: stubborn ; obstinate ; bullheaded ; dogmatic FR: têtu ; obstiné ; dogmatique

dogmatic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dogmatisch; rechthaberisch {adj}dogmatic; dogmatical
dogmatisch {adv}dogmatically
undogmatisch {adj}undogmatic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dogmatic
Back to top