ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

approval

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *approval*, -approval-

approval ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
approval (n.) การอนุมัติ See also: การอนุญาต
approval (n.) ความเห็นพ้อง See also: ความยินยอมพร้อมใจ, ความเห็นชอบด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour ###A. disapproval)
English-Thai: Nontri Dictionary
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Approvalsการยอมรับ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยินยอม (n.) approval See also: permission Syn. การอนุญาต
การอนุญาต (n.) approval See also: permission Syn. การยินยอม
การอนุมัติ (n.) approval See also: permission Syn. การยินยอม, การอนุญาต
การขออนุมัติ (n.) asking for approval See also: asking for the permission
ขออนุมัติ (v.) ask the approval See also: ask for authorization
สาธุการ (n.) exclamation of approval
ฮื้อ (int.) sound made to show disapproval
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've gotten approval to buy the telescope time from the government.กว่าที่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เราได้รับความเห็นชอบที่จะซื้อ เวลากล้องโทรทรรศน์จากรัฐบาล
Thanks. Your approval means a lot.ขอบใจ ความเห็นแกมีความหมายมาก
To be acknowledged for who and what I am no more, no less not for acclaim, not for approval but the simple truth of that recognition.เพื่อให้ได้การยอมรับ... ว่าผมเป็นใคร.. และเป็นอะไร
All lesson plans must be submitted at the beginning of every term for approval and revision.แผนการเรียนทั้งหมด... ต้องส่งตอนต้นเทอม เพื่อขออนุมัติ... และพิจารณา
On top of that, the FAA wants your approval to suspend all air traffic.เอฟเอเอ ขอให้ท่านอนุมัติคำสั่งห้ามบิน
Elyse, you think Matt is an arrogant jock who wears his penis on his forehead... just to gain the approval of his sociopathic brother.แอลลี่ คุณคิดว่าแมตต์หยิ่งยโส ใครอยากให้เขาโชว์เจ้าโลก เพื่อจะพิสูจน์ว่าได้เข้าร่วมกับสังคมของพวกคุณ
But, note that you must obtain my approval before you move any troops.แต่จำไว้ว่าเจ้าต้องได้รับอนุญาติจากข้า ก่อนจะมีการเคลื่อนทัพใดๆก็ตาม
I can't give any of that information without the approval of the United States.ผมยังไม่สามารถให้ข้อมูล ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติการสหรัฐอเมริกาได้
Susan's need for approval aside,ซูซานต้องมีเหตุผลสนับสนุนนะ
We've got 58 percent approval after your statement.หลังจากคุณขึ้นพูด_BAR_ สภาให้เสียงอนุมัติ 58 เปอร์เซ็นต์
That nothing, no matter how horrible, ever really happens without the approval of the government.ไม่มีอะไร แย่ไปกว่านั้น ไม่มีเรื่องไหนที่ไม่ผ่าน ความเห็นพ้องจากรัฐบาล
I need a cheque approval on checkstand eight. Approval on checkstand eight, please. Thank you.อย่างเช่น ผมจะทำตามที่เขาชอบ ใช่

approval ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赞成票[zàn chéng piào, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄠˋ, 赞成票 / 贊成票] approval; affirmative vote
不赞成[bù zàn chéng, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, 不赞成 / 不贊成] disapproval; disapprove
[en, ㄣ˙, 嗯] interjection indicating approval, appreciation or agreement
批办[pī bàn, ㄆㄧ ㄅㄢˋ, 批办 / 批辦] to approve and carry out; to issue approval
[yī, ㄧ, 噫] yeah (interjection of approval); to belch

approval ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプルーバル[, apuru-baru] (n) approval
仮決[かけつ, kaketsu] (n) conditional approval
叡感[えいかん, eikan] (n) emperor's approval
嘉賞[かしょう, kashou] (n,vs) approval
無認可[むにんか, muninka] (adj-na) unapproved; lack of approval
稟議制度[りんぎせいど, ringiseido] (n) the system in government offices and business corporations in which draft proposals are prepared by someone in charge of the matter and circulated for collective deliberation and final approval by particular (designated) officials or executives
経伺[けいし, keishi] (n,vs) asking for instructions; consulting and obtaining approval
許否[きょひ, kyohi] (n) approval and disapproval
許認可[きょにんか, kyoninka] (n,vs) approval and authorization; permits and licences
認否[にんぴ, ninpi] (n) approval or disapproval
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru")
不承[ふしょう, fushou] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不承知[ふしょうち, fushouchi] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不承認[ふしょうにん, fushounin] (n) disapproval; dissent; veto
不承諾[ふしょうだく, fushoudaku] (n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不支持[ふしじ, fushiji] (n) non-support; disapproval (e.g. in an opinion poll)
不支持率[ふしじりつ, fushijiritsu] (n) disapproval rating
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P)
不賛成[ふさんせい, fusansei] (n) disapproval; disagreement
准許[じゅんきょ, junkyo] (n) approval; sanction
協賛[きょうさん, kyousan] (n,vs) support; mutual aid; cooperation; approval; authorization; authorisation; (P)
可決[かけつ, kaketsu] (n,vs) approval; adoption (e.g. motion, bill); passage; (P)
否認[ひにん, hinin] (n,vs) denial; negation; repudiation; disapproval; (P)
太鼓判[たいこばん, taikoban] (n) (1) large seal; large stamp; (2) seal of approval; guarantee; endorsement
承認[しょうにん, shounin] (n,vs) recognition; acknowledgement; acknowledgment; approval; consent; agreement; (P)
検定[けんてい, kentei] (n,vs) official certification; approval; inspection; (P)
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] (n) {comp} sending on approval; sending on approbation
許可[きょか, kyoka] (n) (1) permission; approval; authorization; license; (vs) (2) to permit; to authorize; (P)
許認可権[きょにんかけん, kyoninkaken] (n) ministerial authority to grant permits and approvals
賛同[さんどう, sandou] (n,vs) approval; endorsement; (P)
賛意[さんい, san'i] (n) approval; assent; (P)
難色[なんしょく, nanshoku] (n) disapproval; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
承認履歴[しょうにんりれき, shouninrireki] approval log
最終認可[さいしゅうにんか, saishuuninka] final approval
許可[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation

approval ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้รับความเห็นชอบ[v. exp.] (dāi rap khw) EN: meet with approval ; get approval FR: obtenir l'approbation
เฮ[interj.] (hē) EN: hurray ; [sound of approval or joy] FR:
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng t) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably FR:
การอนุมัติ[n.] (kān anumat) EN: approval ; permission ; authorization FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f] ; approbation [f] ; acceptation [f]
การอนุมัติหลักสูตร[n. exp.] (kān anumat ) EN: curriculum approval FR:
การอนุมัติเงินกู้[n. exp.] (kān anumat ) EN: loan approval FR:
การอนุมัติแผน[n. exp.] (kān anumat ) EN: plan approval FR:
การอนุมัติวงเงินกู้[n. exp.] (kān anumat ) EN: loan approval FR: acceptation d'une ligne de crédit [f]
การเห็นชอบ[n. exp.] (kān hen chø) EN: acceptance ; approval FR: approbation [f]
การเห็นด้วย[n. exp.] (kān hen dūa) EN: approval ; agreement ; acceptance FR: accord [m]
การขออนุมัติ[n. exp.] (kān khø anu) EN: asking for approval FR: demande d'approbation [f]
การรับรองรายงานการประชุม[n. exp.] (kān raprøng) EN: approval of minutes FR:
การยินยอม[n.] (kān yinyøm) EN: approval ; acceptance ; permission FR: permission [f]
การยอมรับโดยปริยาย[n. exp.] (kān yøm rap) EN: tacit approval FR:
ขายเผื่อชอบ[v.] (khāipheūach) EN: sell on approval FR:
ขออนุมัติ[v. exp.] (khø anumat) EN: ask for approval ; ask for authorization FR: demander l'autorisation
ขออนุมัติ[X] (khø anumat) EN: approval requested FR:
ขอความเห็นชอบ[v. exp.] (khø khwām h) EN: ask for approval FR:
ความเห็นชอบด้วย[n. exp.] (khwām hench) EN: approval FR:
ความนิยม[n.] (khwām niyom) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval FR: popularité [f] ; faveur [f]
ความนิยมชมชอบ[n. exp.] (khwām niyom) EN: popularity ; liking ; appreciation ; favour = favor (Am.) ; approval FR:
ลูบหน้าลูบหลัง[v.] (lūpnālūplan) EN: give a hug of approval ; give a pat on the back FR:
นะ[part.] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer] FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué] ; voulez-vous ? ; donc
รับความเห็นชอบ[v. exp.] (rap khwām h) EN: get the approval of ; be approved FR:
สาธุการ[interj.] (sāthukān) EN: exclamation of approval FR:
การไม่เห็นด้วย[n. exp.] (kān mai hen) EN: objection ; disapproval FR: objection [f]
ครหา[n.] (khørahā = k) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation FR: critique [f] ; désapprobation [f]
ก็ดีเหมือนกัน[X] (kǿ dī meūan) EN: okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; it's all right with me FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela
ถลึงตา[v.] (thaleungtā) EN: give the evil eye ; stare hard ; give a hard look ; throw a look of disapproval ; pass a look of disapproval FR:
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre

approval ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansichtssendung {f}consignment on approval
Planfeststellungsbehörde {f}authority responsible for the plan approval
Baugenehmigung {f}construction approval
Bauartzulassung {f}design approval
Funktionsgenehmigung {f}functional approval
Homologation {f}acceptance; homologation; qualification; type approval
bauartgeprüft {adj}including design approval
Ausführungsgenehmigung {f}model approval
Betriebsgenehmigung {f}operational approval
Angebotsgenehmigung {f}proposal approval
Probekauf {m}purchase on approval
genehmigungspflichtig {adj}subject to approval
Ansichtsbestellung {f}approval order
Abnahmeprüfung {f}approval test; proof test
Abnahmezeugnis {n}approval certificate
Einverständnis {n} (zu)approval (of)
Einzelzulassung {f}approval for specific use
Freigabeprüfung {f}approval test
Genehmigung {f} | Genehmigung des Angebotsapproval | proposal approva
Genehmigungsbehörde {f}approval agency
Genehmigungsbogen {m}approval sheet
Zulassungsverfahren {n}approval procedure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า approval
Back to top