ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commiseration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commiseration*, -commiseration-

commiseration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commiseration (n.) การรู้สึกเศร้าเสียใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
commiseration(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความสังเวช,ความเห็นอกเห็นใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would have taken commiseration.ฉันควรจะยอมรับ ความเศร้าเสียใจ
My commiserations on losing the Nine Eyes vote. Must've been a blow.แผนเก้าตาของคุณไม่ผ่านคุณอกหักเลยสิ

commiseration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเห็นใจ[n.] (khwām henja) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration FR: sympathie [f] ; compassion [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commiseration
Back to top