ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unanimity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unanimity*, -unanimity-

unanimity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unanimity (n.) การยอมรับเป็นเอกฉันท์
English-Thai: HOPE Dictionary
unanimity(ยูนะนิม'มิที) n. ความเป็นเอกฉันท์,ความพร้อมเพรียง,การไม่มีข้อโต้แย้ง,การมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Syn. agreement,accord
English-Thai: Nontri Dictionary
unanimity(n) ความเป็นเอกฉันท์,ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unanimityความเป็นเอกฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คล้องจองกัน (v.) reach unanimity of
พ้องกัน (v.) reach unanimity of Syn. คล้องจองกัน
ความพร้อมเพรียง (n.) unanimity See also: accord, concord, unison, unity, harmony Syn. ความพร้อมเพรียงกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unanimity requires compliance.ฮ™ hะตะฐrd ั–t ั–n ะฐ drะตะฐm.
On behalf of my Ministry and the future of Unanimity,ั–ะ…uั–ัั–dะต tะฐkะตั• trะตmะตndะพuั• ัะพurะฐgะต.
May I say you speak consumer surprisingly well. Unanimity's a...Fะตlั–ั fะพัkั–n' Fั–nัh!
As an officer of Unanimity, I am of course restricted from using sub-speak.ฮคhะฐt ัunt thะฐt ั•hะฐt ะฐll ะพvะตr mะต bะพะพk ั–n hั–ั• ั€ะพnัy fะพัkั–n' mะฐgะฐzั–nะต!
Aleksandr Solzhenitsyn, 20th century philosopher complete works, banned by Unanimity.ฮ™ dะพubt thะตrะต'ั• nะพ mะพrะต thะฐn ะฐ... hะฐndful ัะพั€ั–ะตั• ั–n thะต whะพlะต ะพf ฮะพrth ฮ‘mะตrั–ัะฐ.
I find it intriguing to imagine that beneath these perfectly engineered features, are thoughts that terrify the whole of Unanimity.ฮ’ut lั–ั•tะตn, yะพu hะฐvะต ะฐ bั–ggะตr ั€rะพblะตm ัlะพั•ะตr tะพ hะพmะต. ฮคhะตrะต'ั• ั•ะพmะต dะตmะตntะตd bั–tัh ัะฐllั–ng hะตrั•ะตlf ฮะพะฐkะตั•,

unanimity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同心[どうしん, doushin] (n,adj-no) (1) concentricity; (2) same mind; unanimity; (n) (3) (subordinate of 与力) (See 与力) policeman; constable in the Edo period

unanimity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity ; cohesiveness ; unanimity FR: unité [f]
ความเป็นเอกฉันท์[n. exp.] (khwām pen ē) EN: unanimity ; consensus FR: unanimité [f]
ความพร้อมเพรียง[n.] (khwām phrøm) EN: unanimity FR:
พ้องกัน[v.] (phøng kan) EN: reach unanimity of FR:
สมานฉันท์[n.] (samānnachan) EN: unanimity ; harmony FR: unanimité [f]

unanimity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einstimmigkeit {f} | Einstimmigkeit erzielenunanimity | to achieve unanimity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unanimity
Back to top