ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

derive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *derive*, -derive-

derive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
derive (vi.) กลายมาจาก (ทางภาษาศาสตร์) See also: กำเนิดจาก, กลายมา, กำเนิดจาก Syn. arise, descend, originate, stem
derive (vt.) กลายมาจาก (ทางภาษาศาสตร์) See also: กำเนิดจาก, กลายมา, กำเนิดจาก Syn. arise, descend, originate, stem
derive (vt.) ได้รับจาก See also: มาจาก Syn. acquire, obtain, procure
derive (vi.) ได้รับจาก See also: มาจาก Syn. acquire, obtain, procure
derive from (phrv.) ได้มาจาก See also: หามาจาก Syn. draw from
derive from (phrv.) (คำ) ผันมาจาก See also: มีรากคำมาจาก
derive from (phrv.) ทำมาจาก See also: มาจาก, มีแหล่งกำเนิดจาก
English-Thai: HOPE Dictionary
derive(ดิไรฟว') vt. ได้มาจาก,ได้รับ,สืบ. vi. กำเนิดมาจาก, See also: derivable adj., Syn. deduce
English-Thai: Nontri Dictionary
derive(vt) ได้รับ,สืบมา,ได้มา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
derivedอนุพัทธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Derivedเปลี่ยนแปร,สกัด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinementเพราะว่าเรา'ไม่เจ้านายของเขาทั้งหลาย,\ Neven ความบ้า bizarre ส่วนมาก... ...ได้รับจากพื้นฐาน principle of ความสุภาพเรียบร้อย
It's just she is a symbol from which the men derive courage.นางคือสัญลักษณ์ ที่ทําให้ทหารมีความกล้า
And from those deaths we derive the benefits of civilization,และจากการสูญเสียนั้น เราได้ประโยชน์จากความก้าวหน้า
Pyromania as a mental disorder may just be a simple myth, but we do know from precedent that serial arsonists derive pleasure from pathological fire-setting.พวกโรคจิตชอบวางเพลิง/Nบางทีอาจเป็นเพียงความเชื่อง่าย ๆ แต่เรารู้จากแบบแผนว่า/Nนักวางเพลิงได้รับ ความพึงพอใจจากพยาธิวิทยาของการก่อเพลิง
But what sense of hope... or satisfaction, could a reader derive from an ending like that?แต่ .. อะไรล่ะ ความรู้สึกของการมีความหวัง หรืออาจเป็นการลบล้างความผิดก็ได้ ผู้อ่านอยากให้จบแบบนั้นเหรอ
Because they derive a high from sniffing toluene, a chemical solvent.เพราะพวกนี้เมาจากการดมโทลูอีน สารละลายเคมี
The income he'll derive From his half of the catering business alone should--รายได้ครึ่งนึงที่เขาจะได้รับ จากธุรกิจจัดเลี้ยงอย่างเดียวควรเป็น..
Authority should derive from the consent of the governed, not from the threat of force.เจสซี่พูดถูก จนท.ควรได้รับความคุ้มครองจากหน่ายงานของรัฐ ที่ไม่ใช่จากการต่อสู้รุกราน
Now, obviously, I will derive a certain amount of pleasure from that, seeing as I can't attend to you myself.ตอนนี้ ดูเหมือนว่า ฉันจะได้ ความดีความชอบจากตรงนั้นนะ ดูเหมือนฉันจะไม่สามารถ จัดการนายได้ด้วยตัวเองนะ
He's terrified we'll use the cure against him to make him mortal, and even if he wasn't, he wouldn't want any of us to derive a moment's worth of happiness from being human.เขากลัวว่าเราจะใช้ยารักษากับเขา ทำให้เขากลายเป็นมนุษย์ แล้วถึงเขาจะไม่กลัวนะ เขาก็ไม่อยากให้พวกเรา ได้รับความสุขจากการเป็นมนุษย์หรอก
A man can watch himself being disemboweled and... derive great horror from the experience, but it's still going on at a distance.คนสามารถดูตัวเองถูกคว้านไส้ และเกิดความรู้สึกสยองจากประสบการณ์ แต่มันก็เกิดขึ้นในระยะไกล
You must derive sadistic pleasure in doing the same to others.คุณคงเป็นซาดิสต์ ชอบทำกับคนอื่นด้วยสินะ

derive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
左右逢源[zuǒ yòu féng yuán, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄈㄥˊ ㄩㄢˊ, 左右逢源] lit. to get water source from every side (成语 saw); slick operator who can derive benefit from any situation
阿托品[ā tuō pǐn, ㄚ ㄊㄨㄛ ㄆㄧㄣˇ, 阿托品] atropine C17H23NO3, alkaloid drug derived from deadly nightshade (Atropa belladonna)
导函数[dǎo hán shù, ㄉㄠˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 导函数 / 導函數] derived function; derivative f' of a function f
引申义[yǐn shēn yì, ˇ ㄕㄣ ㄧˋ, 引申义 / 引申義] extended meaning (of an expression); derived sense
海洛英[hǎi luò yīng, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄛˋ , 海洛英] heroin, a white narcotic powder derived from morphine
人杰地灵[rén jié dì líng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, 人杰地灵 / 人傑地靈] illustrious hero, spirit of the place (成语 saw); a place derives reflected glory from an illustrious son
宅男[zhái nán, ㄓㄞˊ ㄋㄢˊ, 宅男] male addicted to computers, computer games, adult cartoons etc (2000s Taiwan slang, derived from Japanese otaku 御宅男 house male); fan of computer games; by extension, nerd
以子之矛,攻子之盾[yǐ zǐ zhī máo, ㄧˇ ㄗˇ ㄓ ㄇㄠˊ, gong1 zi3 zhi1 dun4, 以子之矛,攻子之盾] lit. use sb's spear to attack his shield (成语 saw, derived from Han Feizi 韓非子|韩非子); turning a weapon against its owner; fig. to attack an opponent using his own devices; hoist with his own petard

derive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
来る(P);來る(oK)[くる, kuru] (vk,vi,aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行って来る) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk,vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See と来たら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P)
霞を食う[かすみをくう, kasumiwokuu] (exp,v5u) (1) to live on air; (2) (See 仙人・2) to derive nourishment from an elemental portion of mist or fog (the goal of a mountain ascetic)
インド・ヨーロッパ祖語;インドヨーロッパ祖語[インド・ヨーロッパそご(インド・ヨーロッパ祖語);インドヨーロッパそご(インドヨーロッパ祖語), indo . yo-roppa sogo ( indo . yo-roppa so go ); indoyo-roppa sogo ( indoyo-roppa so] (n) (See 印欧祖語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived)
エポニム[, eponimu] (n,adj-no) eponym (word derived from the name of a place or person)
ガサ入れ;がさ入れ[ガサいれ(ガサ入れ);がさいれ(がさ入れ), gasa ire ( gasa ire ); gasaire ( gasa ire )] (n,vs) (sl) (がさ derives from a reversal of さがす) (See 捜す・1) premises search; household search
デライブド[, deraibudo] (n) derived; (P)
フィトンチッド[, fitonchiddo] (n) phytoncide (anti-microbial compound derived from plants)
二次創作[にじそうさく, nijisousaku] (n) (See 同人誌) derivative work (e.g. alt. world, side story, doujinshi, fanfiction, etc.); derived work
冠名[かんめい;かんむりめい, kanmei ; kanmurimei] (n,adj-no) eponym (word derived from the name of a place or person)
印欧基語[いんおうきご, in'oukigo] (n,adj-no) (See 印欧祖語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived)
印欧祖語[いんおうそご, in'ousogo] (n) (See 印欧基語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived)
名祖[なおや, naoya] (n,adj-no) eponym (word derived from the name of a place or person)
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp,v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way
導く[みちびく, michibiku] (v5k,vt) (1) to guide; to lead; to show the way; to conduct; (2) (See 方程式を導く) to derive; to deduce; (P)
導関数[どうかんすう, doukansuu] (n) {math} derivative; derived function
故事成語[こじせいご, kojiseigo] (n) idiom derived from historical events or classical literature of China
精進料理[しょうじんりょうり, shoujinryouri] (n,adj-no) vegetarian cuisine originally derived from the dietry restrictions of Buddhist monks
組立単位;組み立て単位;組立て単位[くみたてたんい, kumitatetan'i] (n) derived unit (i.e. metre per second, cubic metre, etc.)
誘導単位[ゆうどうたんい, yuudoutan'i] (n) (obsc) (See 組立単位) derived unit (i.e. metre per second, cubic metre, etc.)
[おと(P);ね(P);おん(P), oto (P); ne (P); on (P)] (n,n-suf) (1) sound; noise; report; (2) note (music); (3) (おと only) fame; (4) (おん only) (See 訓・くん) Chinese-derived character reading; (P)
魂消る[たまげる, tamageru] (v1,vi) (derived from たまきえる) to be astonished; to be startled; to be appalled
Japanese-English: COMDICT Dictionary
導く[みちびく, michibiku] derive
方程式を導く[ほうていしきをみちびく, houteishikiwomichibiku] derive a formula
構造型[こうぞうがた, kouzougata] derived type, structured type

derive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้กำไรจาก[v. exp.] (dāi kamrai ) EN: derive profit from FR:
เกิดจาก[v. exp.] (koēt jāk) EN: be caused by ; be due to ; stem from ; arise from ; derive from FR: être causé par ; être dû à ; provenir de ; être provoqué par ; émaner de
ลอยฟ่อง[v. exp.] (løi føng) EN: float up ; float highly ; float throughout FR: partir à la dérive ; dériver
มาจาก[v. exp.] (mā jāk) EN: be from ; come from ; derive from ; originate FR: venir de ; provenir de ; être originaire de ; être issu de ; être en provenance de ; dériver de
แผลงมาจาก[X] (phlaēng mā ) EN: variant from FR: dérivé de
แผลงมาจาก[X] (plaēng mā j) EN: variant from FR: dérivé de
ตลาดอนุพันธ์[n. exp.] (talāt anuph) EN: derivative market FR: marché dérivé [m]
เติ่ง[adj.] (toeng) EN: adrift ; in the lurch FR: à la dérive ; sans direction précise
อนุพัทธ์[adj.] (anuphat) EN: derived FR:
ฉันท์[n.] (chan) EN: verse ; poem ; type of Thai versification (with metrical composition derived from India) ; metrical composition FR: verset [m]
ฟ่อง[adv.] (føng = fǿng) EN: highly ; freely FR: à la dérive
จร[v.] (jøn) EN: wander ; roam ; ramble ; rove FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
เลื่อนลอย[v.] (leūoenløi) EN: drift FR: dériver
ล่อง[v.] (lǿng) EN: float ; drift ; go downstream ; follow the wind FR: flotter ; dériver ; descendre le courant
ปริมาณอนุพัทธ์[n. exp.] (parimān anu) EN: derived unit FR:
แผลง[v.] (phlaēng) EN: be a variant ; be derived (from) FR:
สมการอนุพัทธ์[n. exp.] (samakān anu) EN: derived equation FR:
เส้นโค้งอนุพัทธ์[n. exp.] (sen khōng a) EN: derived curve FR:
เซตอนุพัทธ์[n. exp.] (set anuphat) EN: derived set FR:
ทดน้ำ[v. exp.] (thot nām) EN: dam ; dam up water ; pump up water ; irrigate ; channel water ; carry water FR: dériver un cours d'eau ; irriguer ; drainer

derive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableitung {f}derive
Konuseffekt {m}derive zero

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า derive
Back to top