ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความดี*, -ความดี-

ความดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความดี (n.) goodness See also: virtue, merit Syn. คุณความดี, ความดีความชอบ, คุณงามความดี, ความดีงาม Ops. ความชั่ว
ความดีความชอบ (n.) goodness See also: virtue, merit Syn. คุณความดี, คุณงามความดี, ความดีงาม Ops. ความชั่ว
ความดีความชอบ (n.) goodness See also: charity, beneficence Syn. ความดี, คุณงามความดี Ops. ความชั่ว, ความเลวร้าย
ความดีงาม (n.) goodness See also: merit, virtue Syn. ความดี, คุณความดี Ops. ความชั่ว, ความเลว
ความดีเยี่ยม (n.) superbness See also: excellence, splendid Syn. ความเป็นเลิศ, ความยอดเยี่ยม
ความดีใจ (n.) gladness See also: pleasure, delight, joy, happiness, willingness Syn. ความยินดี, ความปลาบปลื้ม Ops. ความเสียใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
benefaction(เบนนิแฟค'เชิน) n. การทำความดี,กุศลกรรม,กุศล,คุณความดีที่ทำ,การบริจาค, Syn. benevolence ,grant
benefactor(เบนนิแฟค'เทอะ) n. ผู้ทำความดี,ผู้ทำกุศล,ผู้มีพระคุณ,ผู้บริจาค, See also: benefactress หญิงที่ทำความดีหรือทำกุศลหรือบริจาค, Syn. patron
benefic(เบนนิฟ'ฟิค) adj. เป็นการกุศล,เป็นการทำความดี,เกี่ยวกับคุณงามความดี, Syn. beneficent
beneficence(บะเนฟ'ฟิเซินซฺ) n. การทำความดี,การกุศล,คุณความดี,การบริจาค,สิ่งของที่บริจาค,เงินบริจาค, Syn. virtue
beneficent(บะเนฟ'ฟิเซินทฺ) adj. ซึ่งทำความดี,เกี่ยวกับความดี -Conf. beneficial
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheeriness(เชีย'ริเนส) n. ความดีอกดีใจ,ความร่าเริง
crow(โคร) {crowd/crew,crowed,crowding,crows} n. อีกา,ชะแลง,ตะขอเกี่ยวสินค้า -Phr. (a white crow ของหายาก ของล้ำค่า) vt.,n. (การ) (ไก่หรือนก) ขัน,ร้องเสียงหรือออกเสียงแสดงความดีใจ,คุยโต, See also: crowingly adv.
cynic(ซิน'นิค) n. ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, See also: Cynic n. ลัทธิที่เชื่อว่าคุณความดีของมนุษย์นั้นอยู่ที่การควบคุมตัวเอง adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, Syn. pessimist
elegance(เอล'ละเกินซฺ) n. ความงดงาม,ความเก๋,ความสละสลวย,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่เรียบร้อย,สิ่งที่เก๋,ความดีเลิศ, Syn. fineness
exaltation(อิกซอลเท'เชิน) n. การยกระดับ,การทำให้สูงขึ้น,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,การกระทำที่มากเกินไป,ความใหญ่โตเกินไป
excellence(เอค'ซะเลินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความยอดเยี่ยม,ความดีเด่น., Syn. distinction
excellency(เอค'ซะเรินซี) n. คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง ,ความดีเด่น,ความดีงาม
exhortation(เอคซิลละเร'เชิน) n. การทำให้เบิกบานใจ,การทำให้ดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,ความดีอกดีใจ.
exultation(อิกซัลเท'เชิน) adj. การรื่นเริงมาก,ความดีอกดีใจมาก, Syn. exultance
feat(ฟีท) n. ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ adj. ชำนาญ,คล่องแคล่ว,เหมาะสม,สะอาดหมดจด,เรียบร้อย
fineness(ไฟนฺ'เน็ส) n. ความดีเลิศ,ความประณีต,ความงดงาม,ความละเอียด,ปริมาณเนื้อโลหะบริสุทธิ์ในโลหะผสม
good(กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา, See also: goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย,ดี -adv. ดี. -S...
goodnessn. ความดี,คุณงามความดี,ส่วนที่ดีที่สุด,พระเจ้า. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
jocundity(โจคัน'ดิที) n. ความร่าเริง,ความเบิกบานใจ,คำพูดหรือการกระทำที่,แสดงความดีใจหรือเบิกบาน, Syn. gaiety
jubilation(จูบะเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,การเฉลิมฉลองด้วยความรื่นเริง, Syn. elation
jubilee(จู'บะลี) n. การฉลองครบรอบ (25 ปี:silver jubilee;50ปี:,golden jubilee 75 ปี: diamondjubilee) ,การฉลองครบรอบ50 ปี,การ,เฉลิมฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ, Syn. celebration,festivity,gala
magnificence(แมกนิฟ'ฟิเซินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความโอ่อ่า,ความงดงาม,ความสง่า,ความภาคภูมิ,ความผึ่งผาย (splendour,grandeur)
meliority(เมลยอ'ริที,มีลิออ'ริที) n. ความดีกว่า,ความเหนือกว่า
merit(เมอ'ริท) n. ความดีเลิศ,ข้อดี,คุณความดี,บุญกุศล., See also: merits n.,pl. ข้อถูกผิด,ความสมควร vt. สมควรกับ,ควรได้รับ, Syn. excellence
meritorious(เมอริโท'เรียส,-ทอ'เรียส) adj. มีความดีความชอบ,มีคุณความดี,มีข้อดี,น่าสรรเสริญ,ควรได้รับการยกย่อง, Syn. praiseworthy
natural virtueคุณความดีของคน
perfection(เพอเฟค'เชิน) n. ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศทุกประการ,การบรรลุถึงความสำเร็จ,คุณสมบัติอันดีเลิศ,การทำให้ดีพร้อม,การทำให้สมบูรณ์, Syn. faultlessness,flawlessness,ideal,precision
preeminence(พรีเอม'มิเนินซฺ) n. ความเหนือกว่า,ความดีกว่าเพื่อน,ความมีอำนาจหรืออิทธิพลมากกว่า., Syn. pre-eminence,preวminence
pride(ไพรดฺ) n. ความภูมิใจ,ทิฐิ,ความโอหัง,ความหยิ่ง,ความลำพองใจ,ความทะนง,สิ่งที่น่าภูมิใจ,สิ่งที่ดีที่สุด,ภาวะที่รุ่งโรจน์,กำลังของม้า,ความดีเด่น,ฝูงสิงโต. vt. มีความภูมิใจ,ลำพองใจ., See also: prideful adj. pridefulness n. คำที่มีความหมายเหมื
quality(ควอล'ลิที) n. คุณภาพ,ลักษณะ,ความดีเลิศ,คุณภาพสูง,น้ำเพชร,การประสบความสำเร็จ adj. ชั้นดีเลิศ,มีคุณภาพสูง, Syn. attribute,excellence
rejoicing(รีจอย'ซิง) n. ความดีใจ,ความยินดี,ความปลื้มปีติยินดี,ความรื่นเริง, See also: rejoicingly adv., Syn. exultation,jubilation
saint(เซนทฺ) n. นักบุญ,คำที่ใช้เขียนนำหน้านักบุญ,บุคคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ศีลธรรมหรือคุณงามความดีมาก. vt. ทำให้เป็นนักบุญ,บูชาเป็นนักบุญ, Syn. paragon,venerate
sanctitude(แซงคฺ'ทิทิวดฺ) n. ความศักดิ์สิทธิ์,ความเป็นนักบุญ,จิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์,การมีคุณความดีมากและสูงส่ง, Syn. holiness,saintliness
superiority(ซิวเพียริออ'ริที) n. ความเหนือกว่า,ความดีกว่า,ความยอดเยี่ยม,ลักษณะที่ดีกว่า,ลักษณะยอดเยี่ยม
virtue(เวอ'ชุ) n. คุณงามความดี,คุณความดี,ศีลธรรม,ความถูกต้อง,ความบริสุทธิ์,พรหมจรรย์,คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ,, See also: virtues n.,pl. อันดับของฑูตสวรรค์,กำลังวังชาของชาย. virtueless adj., Syn. rectitude,merit,value
well-doing(เวล'ดูอิง) n. ความประพฤติดี,การกระทำแต่ความดี,การกระทำที่ดี
welldoer(เวล'ดูเออะ) n. คนดี,คนที่กระทำแต่ความดี
English-Thai: Nontri Dictionary
amenity(n) ความดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน
benefaction(n) การทำความดี,การทำบุญ,การทำกุศล
beneficence(n) การทำความดี,ความกรุณา,ความเกื้อกูล
chastity(n) พรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความดีงาม
distinction(n) ความดีเยี่ยม,ลักษณะพิเศษ,ความเด่น,การแบ่งแยก,ความแตกต่าง,
ecstasy(n) ความปลาบปลื้มยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี
exaltation(n) การยกระดับ,ความเบิกบานใจ,ความปลื้มปีติ,ความดีใจ
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ,ฯพณฯ,ความยอดเยี่ยม,ความดีงาม
exploit(n) การกล้ากระทำ,ความสามารถ,การกระทำความดี
feat(n) ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ
fineness(n) ความงดงาม,ความประณีต,ความดี,ความบาง,ความละเอียด,อากาศปลอดโปร่ง
gladness(n) ความยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี
goodness(n) ความดี,ความกรุณาปรานี,ความปรารถนาดี,คุณงามความดี
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
hallmark(n) เครื่องหมาย(แสดงความดี),ตรา
merit(n) คุณความดี,คุณค่า,ข้อดี,กุศล,บุญ
meritorious(adj) น่าชมเชย,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,มีคุณความดี,มีข้อดี
nicety(n) ความดี,ความงาม,ความแม่นยำ,ความละเอียดลออ
perfection(n) ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศ
rapture(n) ความดีใจ,ความปีติ,ความปลาบปลื้มใจ,ความลืมตัว
sublimity(n) ความประเสริฐ,ความดีเลิศ,ความสูงส่ง,ความสูงสุด
superiority(n) ความเหนือกว่า,ความดีกว่า,ความยอดเยี่ยม,ความดีเลิศ
virtue(n) คุณงามความดี,คุณธรรม,ความดี
virtuous(adj) มีคุณงามความดี,ถูกต้อง,เที่ยงธรรม
worthiness(n) ความมีค่า,ความคุ้มค่า,ความดีเลิศ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Virtuesความดี [TU Subject Heading]
Merit (Ethics)คุณความดี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
niceness (n.) ความดี See also: ความสวยงาม Syn. politeness, subtlety Ops. nastiness
good (n.) ความดีงาม See also: ความดี, ผลประโยชน์, คุณธรรม Syn. goodness, righteousness Ops. evil, wrong
goodness (n.) ความดีงาม See also: คุณงามความดี, ความมีคุณธรรม Syn. righteousness, virtuousness, uprightness, decency, morality Ops. dishonesty
morality (n.) ความดีงาม See also: ความมีศีลธรรมจรรยา, ความมีคุณธรรม Syn. righteousness, uprightness Ops. dishonesty, fraudulence
virtuousness (n.) ความดีงาม See also: คุณงามความดี, ความมีคุณธรรม Syn. righteousness, uprightness, decency, morality Ops. dishonesty
elegance (n.) ความดีเลิศ
perfection (n.) ความดีเลิศ See also: ความสมบูรณ์แบบ Syn. ideal
crow (vi.) ร้องแสดงความดีใจ
crow over (phrv.) แสดงความดีใจกับความพ่ายแพ้หรือโชคร้ายของคนอื่น Syn. exult over
ecstatic (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic
ecstatic (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic
goodie (int.) คำอุทานแสดงความดีใจ
goody (int.) คำอุทานแสดงความดีใจ
merit (n.) คุณความดี See also: ความดีงาม, คุณค่า Syn. worth, valuation, virtue Ops. uselessness
meritorious (adj.) ซึ่งมีความดีความชอบ See also: ซึ่งสมควรได้รับรางวัล, ซึ่งควรได้รับการยกย่อง, น่าสรรเสริญ Syn. praiseworthy, honorable
meritoriously (adv.) อย่างสมควรได้รับความดีความชอบ
return the favour (idm.) ตอบแทนความดี See also: ตอบแทนความช่วยเหลือ
rhapsodic (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic, ecstatic
rhapsodical (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic, ecstatic
virtue (n.) คุณงามความดี Syn. goodness Ops. badness, vice
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Numerical equations would signify abstract ideas like justice, good, evil.การเท่ากันของจำนวน เป็นสัญลักษณ์ในทางทฤษฎี เหมือน ความยุติธรรม ความดี ความชั่ว
Like justice, good, evil.เหมือน ความยุติธรรม ความดี ความชั่ว
It is for the common good. Eddie Zimmerhoff deserves the best.มันคือ ความดี Eddie Zimmerhoff สมควรได้รับมัน
The dichotomy of good and evil.อารมณ์แตกแยก ระหว่าง ความดี และความชั่ว
Everything you did was because you wanted to, good or bad.ทุกอย่างที่คุณทำ ก็เพราะคุณอยากทำ ความดี หรือ ความชั่ว
Some people just don't know a good thing when it's staring them in the face.บางคนแค่ไม่รู้จัก ความดี แม้มันจะมาอยู่ตรงหน้าแล้ว
Goodness. Does she know that?ความดี เธอไม่ทราบว่า?
Goodness me, this will never do.ความดีของฉันนี้จะไม่ทำ
His morals get very questionable when he has revenge on the brain.ความดีของเขามันกำลังสู้กับปัญหาต่างๆ เวลาที่เขาคิดจะพยายามแก้แค้น
Good a guess as anything I got.ความดีคือสิ่งที่ฉันมีเสมอมา
Don't pour over me.ความดีงาม ความฉลาด ตัณหาราคะของคุณ
Kindness has always... been a weakness of mine.ความดีนั่นแหละ ทำให้ฉันใจอ่อน
Good versus evil, love versus hate.ความดีปะทะความชั่ว ความรักปะทะความเกลียด
Good can come out of even the darkest acts, John.ความดีสามารถออกมาได้ในการกระทำชั่วๆ จอห์น
These buttocks merit our attentionความดีเลิศก้นเหล่านี้การเอาใจใส่ของเรา
Good conquering Evil. The righteous prospering, the wicked suffering.ความดีเอาชนะความเลว ความชอบธรรมเอาชนะ
Good and evil, it's the oldest struggle in the world.ความดีและความชั่วร้าย มันเป็นการต่อสู้เก่าแก่ที่สุดในโลก
Good versus evil... it's just more of a constant struggle between right and wrong.ความดีและความชั่วร้าย... ต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ฟันฝ่าเพิ่มอยู่ตลอดเวลา ระหว่างสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ผิด
"Surely, goodness and love will follow meความดีและความรัก จะติดตามตัวข้า
Glad I put on clean underwear, hid that stash of porn.ความดีใจที่ฉันสวมชั้นในที่สะอาด ซ่อนกองหนังโป๊นั่นแล้ว
Goodness, no. He's a cultural attaché to Greece.ความดีไม่มี เขาเป็นวัฒนธรรมattachéว่าจะเป็นกรีซ
Oh, goodness me!โอ้ความดีของฉัน เพศคืบคลานใน
Oh, my goodness gosh! Withdraw!โอ้ความดีของฉันเอ้ย ถอย ๆ
If you have any pity, get your soldiers to shoot our poor people.เพราะความดีงดันของคุณ ทําให้เด็กพวกนั้นต้องรับเคราะห์
The girls around here are beautiful...but virtuous.สาว ๆ ที่นี่มีความสวยงาม ... แต่คุณงามความดี
They probably won't give me credit for it.ฉันคงอดได้ความดีความชอบแน่
The excitement awaiting you was supreme meriting the utmost sacrificeที่กำลังคอยความตื่นเต้นที่คุณเป็นจริงดังว่า... ...ความดีเลิศการออกที่สุด
...to raise us from the death of sin unto the life of righteousness, that when we shall depart this life, we may rest in Him, as our hope is this, our brother doth, and that, at the general resurrection in the last day,เพื่อชะล้างเรา จากบาปทั้งปวง สู่ชีวิต ที่มีแต่ความดีงาม เพื่อยามที่เราละทิ้ง ชีวิตนี้
He exclaimed with great relish.เขาอุทานออกมาด้วยความดีใจ
# And you're miles and miles from your nice, warm bed ## และคุณอยู่ไกลแสนไกล ความดีของนาย, ทำให้เราอบอุ่น #
# And you're miles and miles from your nice, warm bed ## และนายอยู๋ไกลแสนไกล ความดีของนาย ทำให้เตียงนั้นอบอุ่น #
Till I have your goodness, I can never have your happiness.ถึงฉันจะมีความดีเท่าเธอ ฉันก็ไม่สามารถจะมีความสุขได้เท่าหรอก
My goodness, it's very fast. Let's get you out of the sun.คุณงามความดีของฉันก็ไปอย่างรวดเร็วมาก ให้ของได้รับคุณออกจากดวงอาทิตย์
What we do we do for the goodness of all mankind.สิ่งที่เราทำ เราทำเพื่อความดีของ มวลมนุษยชาติ
Nick, let´s get out of here, man, before he calls the cops.เผ่นก่อนเขาแจ้งความดีกว่า
Most people miss that about you.คนส่วนมากไม่เห็น ความดีข้อนี้ของคุณ
He screams "Eureka!" and he is so overwhelmed, he runs naked through the streets to the king's palace to report his discovery."ยูเรก้า !" และด้วยความดีใจอย่างท่วมท้น จึงวิ่งออกไปทั้งเปลือยกายอย่างนั้น ผ่านถนนสายต่าง ๆ ไปยังพระราชวัง เพื่อที่จะถวายรายงานการค้นพบของเขา
Sol heard. Congratulations.ได้ข่าวเหมือนกัน ขอแสดงความดีใจด้วยนะ
There is no good and evil.ไม่มีความดีและความชั่ว
Therefore, it is only fitting that you both receive Special Awards for Services to the School.ดังนั้นมันเป็นเหตุผลเพียงพอ ที่เธอทั้งสองจะได้รางวัล ทำความดีพิเศษให้กับโรงเรียน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความดี
Back to top