ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

praiseworthy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *praiseworthy*, -praiseworthy-

praiseworthy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
praiseworthy (adj.) น่าชมเชย Syn. admirable
English-Thai: HOPE Dictionary
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ,น่าชมเชย,น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
English-Thai: Nontri Dictionary
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าชื่นชม (adj.) praiseworthy See also: admirable, laudable, commendable Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
น่าชื่นชอบ (adj.) praiseworthy See also: admirable, laudable, commendable Syn. น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
ศันสนีย์ (adj.) praiseworthy
น่าชื่นชม (v.) be praiseworthy See also: be admirable, be laudable, be commendable Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
น่าชื่นชอบ (v.) be praiseworthy See also: be admirable, be laudable, be commendable Syn. น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For there is nothing praiseworthy about his rule here.มันไม่มีอะไรเป็นไปตามกฎของเขาทีนี่
Dimensionality equals the logarithm of n divided by... non-excludability and non-rivalry 4/3 PI times the radius is morally praiseworthy but not morally obligatory.เท่ากับเลขอัลกอริทึ่มที่หาไม่ได้ ไม่สามารถแยกออกและไม่สามารถรวมกันได้ สี่ส่วนสามพันคูณรัศมียกกำลังสาม

praiseworthy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
美挙[びきょ, bikyo] (n) praiseworthy undertaking; commendable act
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P)
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P)
天晴れ;天晴;遖[あっぱれ, appare] (adj-na,n) (1) (uk) splendid; praiseworthy; admirable; brilliant; (int) (2) (uk) well done!; bravo!
奇特[きとく;きどく, kitoku ; kidoku] (adj-na,n) praiseworthy; commendable; benevolent
異な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable

praiseworthy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าชื่นชม[adj.] (nā cheūncho) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable FR: admirable
น่าชมเชย[adj.] (nā chomchoē) EN: admirable ; praiseworthy ; laudable FR: admirable
ศันสนีย์[adj.] (sansanī) EN: praiseworthy FR:

praiseworthy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lobenswert; rühmlich; rühmenswert {adj} | lobenswerter; rühmlicher; rühmenswerter | am lobenswertesten; am rühmlichsten; am rühmenswertestenpraiseworthy | more praiseworthy | most praiseworthy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า praiseworthy
Back to top