ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

charity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *charity*, -charity-

charity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
charity (n.) การทำการกุศล See also: การกุศล, การทำบุญสุนทาน
charity (n.) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ See also: ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน Syn. brotherly love, leniency
charity (n.) เงินบริจาค See also: สิ่งของที่บริจาค Syn. donation, alms
charity (n.) มูลนิธิ See also: กิจการกุศล, งานบุญ, งานกุศล Syn. charitable institution, fund, foundation
charity hospital (n.) สถานสงเคราะห์
English-Thai: HOPE Dictionary
charityแช'ริที) n. ความใจบุญ,การกุศล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า,เงินทำทาน,งานสงเคราะห์,มูลนิธิสงเคราะห์,สถาบันสงเคราะห์, Syn. benevolence
English-Thai: Nontri Dictionary
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
charityการกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charityการกุศล [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยเสด็จพระราชกุศล (adv.) contribute to a charity fund started by the king
การกุศล (n.) charity See also: merit Syn. การบุญ
การทำทาน (n.) charity See also: making merits and virtue, benevolence Syn. การทำบุญกุศล, การทำบุญ, การทำบุญทำกุศล, การทำบุญสุนทาน Ops. การทำบาป
การทำบุญ (n.) charity See also: making merits and virtue, benevolence Syn. การทำบุญกุศล, การทำทาน, การทำบุญทำกุศล, การทำบุญสุนทาน Ops. การทำบาป
การทำบุญกุศล (n.) charity See also: making merits and virtue, benevolence Syn. การทำบุญ, การทำทาน, การทำบุญทำกุศล, การทำบุญสุนทาน Ops. การทำบาป
การทำบุญทำกุศล (n.) charity See also: making merits and virtue, benevolence Syn. การทำบุญกุศล, การทำบุญ, การทำทาน, การทำบุญสุนทาน Ops. การทำบาป
การทำบุญทำทาน (n.) charity See also: making merits and virtue, benevolence Syn. การทำบุญกุศล, การทำบุญ, การทำทาน, การทำบุญทำกุศล, การทำบุญสุนทาน Ops. การทำบาป
การทำบุญสุนทาน (n.) charity See also: making merits and virtue, benevolence Syn. การทำบุญกุศล, การทำบุญ, การทำทาน, การทำบุญทำกุศล Ops. การทำบาป
การบุญ (n.) charity See also: merit
กุศลจิต (n.) charity Ops. อกุศลจิต
บอกบุญ (v.) solicit for charity See also: solicit contributions
สาธารณกุศล (n.) public charity
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't need your advice or your charityฉันไม่ต้องการคำแนะนำหรือความเอื้อเฟื้อจากคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She'll give two aids charity concerts at the Fontainebleau Hilton.เพื่อแสดงคอนเสิร์ตต้านเอดส์ 2 รอบที่ ฟอนเท่นบลูว์ ฮิลตัน
Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดีที่ คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ...
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ...
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขาและการค้นหาของเด็กที่หายไป
He made deals with book clubs, charity groups.เขาทำข้อตกลงกับชมรมหนังสือกลุ่มการกุศล
We don't take no charity from nobody, 'specially from no Indians.เราไม่รับของบริจาคจากใคร โดยเฉพาะจากพวกอินเดียน
She also designed a line of faux fur panties... for her sorority's charity project.เธอยังออกแบบกางเกงใน เพื่อสมาคมการกุศลของเธออีก
Yes it is, except for the cheerleading and charity parts.ยกเว้นเสียก็แต่ตอนนี้ฉันไม่ใช่เชียร์ลีดเดอร์แล้ว
"'Removing the head or destroying the brain." Incredible.' '... to have a top band with us, talking about their work for the charity Zombaid... '"เธซเธขเธธเธ”เธ™เธฐเน„เธญเน‰เธซเธ™เธน เธขเธเธกเธทเธญเธ‚เธถเน‰เธ™" เธœเธกเธเน‡เธขเธทเธ™เธ•เธฃเธ‡เธ™เธฑเน‰เธ™เนเธซเธฅเธฐ เธ™เธดเนˆเธ‡เน„เธ›เน€เธฅเธข
You've got the $400 billion... you've gone the charity route, you have this perfect 100-room mansion... with matching his and her yachts and helicopter pads.เอาเงินไปลงการกุศล มีแมนชั่นหรู 100 ห้อง พร้อมเรือยอชท์กับลานจอดเฮลิคอปเตอร์
I want you to know... that I'm not in the habit of accepting charity from strangers.คุณเข้าใจผมผิดแน่เลย คุณแดร์โรว์ เดี๋ยวก่อน ผมไม่ใช่คนแบบที่คุณคิดหรอก
You think I run a charity or something?คิดว่า ฉันทำการกุศลรึไงกัน?

charity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
义演[yì yǎn, ㄧˋ ㄧㄢˇ, 义演 / 義演] benefit performance; charity show
共襄善举[gòng xiāng shàn jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄢˋ ㄐㄩˇ, 共襄善举 / 共襄善舉] joint charity project; communal philantrophic undertaking
恩赐[ēn cì, ㄣ ㄘˋ, 恩赐 / 恩賜] favor; to give charity to sb out of pity
慈善家[cí shàn jiā, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄐㄧㄚ, 慈善家] philanthropist; humanitarian; charity donor
慈善组织[cí shàn zǔ zhī, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 慈善组织 / 慈善組織] charity organization
搭桌[dā zhuō, ㄉㄚ ㄓㄨㄛ, 搭桌] charity performance (theater in former times)
义卖[yì mài, ㄧˋ ㄇㄞˋ, 义卖 / 義賣] jumble sale (for good cause); charity bazaar
善款[shàn kuǎn, ㄕㄢˋ ㄎㄨㄢˇ, 善款] charity; donated funds
假善人[jiǎ shàn rén, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢˋ ㄖㄣˊ, 假善人] false compassion; bogus charity
公益事业[gōng yì shì yè, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公益事业 / 公益事業] service to the public; public welfare undertaking; charity; social facility
周济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 周济 / 周濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济)
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
慈善抽奖[cí shàn chōu jiǎng, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄔㄡ ㄐㄧㄤˇ, 慈善抽奖 / 慈善抽獎] a raffle (for charity)
慈善机构[cí shàn jī gòu, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 慈善机构 / 慈善機構] charity
挽救儿童[wǎn jiù ér tóng, ㄨㄢˇ ㄐㄧㄡˋ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, 挽救儿童 / 挽救兒童] to rescue a child; Save the Children, a British charity
捐款者[juān kuǎn zhě, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄜˇ, 捐款者] donor; benefactor; contributor (to charity)
敛钱[liǎn qián, ㄌㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ, 敛钱 / 斂錢] to collect money; to raise funds (for charity)
施舍[shī shě, ㄕ ㄕㄜˇ, 施舍 / 施捨] to give in charity
无国界医生[wú guó jiè yī shēng, ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄧ ㄕㄥ, 无国界医生 / 無國界醫生] Médecins Sans Frontières (MSF charity); doctors without borders
[zhōu, ㄓㄡ, 赒 / 賙] to give to the needy; to bestow alms; charity
赒人[zhōu rén, ㄓㄡ ㄖㄣˊ, 赒人 / 賙人] to help the needy; to bestow alms; charity
赒济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 赒济 / 賙濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 周濟|周济)

charity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャリティーショー[, charitei-sho-] (n) charity show
仁恵[じんけい, jinkei] (n) graciousness; mercy; charity
仏心[ほとけごころ, hotokegokoro] (n) mercy; merciful heart; charity
慈善市[じぜんいち, jizen'ichi] (n) charity bazaar; charity bazar
慈善活動[じぜんかつどう, jizenkatsudou] (n) philanthropic activity; charity work
慈善箱[じぜんばこ, jizenbako] (n) charity box
慈善鍋[じぜんなべ, jizennabe] (n) charity pot
施し[ほどこし, hodokoshi] (n) charity
陰徳[いんとく, intoku] (n) secret charity
チャリティー;チャリティ(P);チャリテイ[, charitei-; charitei (P); charitei] (n) charity; (P)
博愛[はくあい, hakuai] (n,adj-no) charity; benevolence; philanthropy; (love for) humanity; fraternity; brotherhood; brotherly love; love of fellow man; (P)
慈善[じぜん, jizen] (n,adj-no) charity; philanthropy; (P)
慈悲[じひ, jihi] (n) compassion; benevolence; charity; mercy; (P)
施米[せまい, semai] (n,vs) rice given in charity; donating rice

charity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกบุญ[v.] (bøkbun) EN: solicit a contribution ; solicit for charity ; invite participation in a merit-making FR:
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift ; sacrifice (sth) FR: faire don (de) ; offrir par charité ; offrir ; contribuer
โดยเสด็จพระราชกุศล[v. exp.] (dōisadet ph) EN: contribute to a charity fund started by the king FR:
จาคะ[n.] (jākha) EN: donation ; philanthropy ; giving ; charity ; generosity ; sacrifice ; self-denial ; liberality ; munificence; benefaction FR: charité [f]
จาคสัมปทา[n.] (jākhasampat) EN: achievement of charity FR:
การให้ทาน[n. exp.] (kān hai thā) EN: giving alms ; giving in charity FR:
การกุศล[n.] (kān kuson) EN: charity FR: charité [f]
การทำบุญทำทาน[n. exp.] (kān thambun) EN: charity ; making merits and virtue ; benevolence FR:
ค่าการกุศล[n. exp.] (khā kān kus) EN: charity FR:
กุศล[n.] (kuson) EN: merit ; charity ; good deeds ; good action ; virtue ; wholesome action FR:
กุศลจิต[n.] (kusonlajit) EN: moral consciousness ; meritorious thought ; wholesome consciousness ; charity FR:
มูลนิธิสัตว์[n. exp.] (mūnlanithi ) EN: animal charity FR: fondation animale [f]
งานการกุศล[n. exp.] (ngān kān ku) EN: charity event FR:
เพื่อการกุศล[X] (pheūa kān k) EN: charitable ; for charity FR:
โรงเรียนการกุศล[n. exp.] (rōngrīen kā) EN: charity school ; Blue Coat School FR:
ทำบุญ[v.] (thambun) EN: make merit ; do merit ; perform meritorious deeds ; do an act of charity ; do good ; perform good deeds FR: accomplir une action méritoire ; faire le bien
ทาน[n.] (thān) EN: alms ; gift ; donation ; charity ; liberality ; generosity ; benevolence ; benefaction FR: aumône [f] ; don [m] ; offrande [f]

charity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benefizspiel {n}benefit match; charity match
Gnadenbrot {n}charity
Mildtätigkeit {f}charity
Mitleid {n}charity
Nächstenliebe {f}charity
Wohltätigkeitsbasar {m}charity bazaar
Wohltätigkeitsmarke {f}charity stamp
Wohltätigkeitsveranstaltung {f}charity performance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า charity
Back to top