ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

willingness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *willingness*, -willingness-

willingness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
willingness (n.) ความเต็มใจ See also: ความสมัครใจ, ความเต็มอกเต็มใจ Syn. voluntariness Ops. reluctance, involuntariness
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Willingness to payความเต็มใจที่จะจ่าย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความพร้อมใจ (n.) willingness See also: voluntary Syn. ความเต็มใจ Ops. การบังคับ
ความสมัครใจ (n.) willingness See also: voluntary Syn. ความพร้อมใจ, ความเต็มใจ Ops. การบังคับ
ความเต็มใจ (n.) willingness See also: contention, satisfaction Syn. ความสมัครใจ, ความยินดี Ops. ความไม่เต็มใจ
การขืน (n.) unwillingness See also: reluctance, disinclination Syn. การทนฝืน
การทนฝืน (n.) unwillingness See also: reluctance, disinclination Syn. การขืน
การฝืน (n.) unwillingness See also: reluctance, disinclination Syn. การขืน, การทนฝืน
วัดใจ (v.) test one´s willingness Syn. ทดสอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The best thing going for you is your willingness to humiliate yourself.อาวุธสำคัญของคุณตอนนี้ก็คือ ความตั้งใจและยอมเสียหน้า
I may not be as limber as I once was but I make up for it with enthusiasm and willingness to experiment.ชั้นอาจจะไม่เหนียงอายเหมือนที่เคยเป็น แต่ชั้นชดเชยมันด้วยความกระตือรือร้น และความเต็มใจที่จะลอง
I'll take that as your willingness to come back home.ฉันจะถือว่าแกจะทำตามคำสัญญาเดิมของตระกูล
No, he was a perfect gentleman, except, of course, his willingness to be bought.ไม่ เขาเป็นสุภาพบุรุษ เว้นแต่เขาเต็มใจที่จะถูกซื้อ
If I can't even demonstrate a willingness to trust them In turn?ถ้าฉันทำลายความเชื่อใจของพวกนั้น โดยไม่เชื่อใจกลับเนี่ยนะ?
It's his willingness to murder that attracts her.เขาจงใจหลอกอ่อยเหยื่อ ให้เธอหลงเข้ามาถูกฆ่า
Our willingness to communicate.ว่ามีความตั้งใจในการติดต่อกับมันแค่ไหน
He's okay with your willingness to argue any point with anyone even if they outrank you.เขาโอเค กับความพอใจของเธอ ที่โต้แย้งบางประเด็น กับบางคน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีตำแหน่งสูงกว่าเธอ
For bravery and the rather thickheaded willingness to sacrifice himself for his fellow man,สำหรับความกล้าหาญและค่อนข้าง ความตั้งใจ thickheaded ที่จะเสียสละตัวเอง สำหรับการเพื่อนชายของเขา
Well, I appreciate your willingness to soldier on, folks.ผมซาบซึ้งใจที่พวกคุณตั้งใจ จะอยู่พร้อมหน้ากัน
While I admire your willingness to extend an olive branch,ผมชื่นชมในความตั้งใจของคุณ ที่พยายามจะสร้างสันติของคุณนะ
When the gods see this willingness to suffer... to sacrifice, they pay attention.เมื่อเทพยาดาเห็นมัน แล้วอยากจะทนทุกข์ทรมาน เมื่อบูชายัญ พวกท่านจะให้ความสนใจ

willingness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不愿[bù yuàn, ㄅㄨˋ ㄩㄢˋ, 不愿 / 不願] unwilling; unwillingness
情愿[qíng yuàn, ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 情愿 / 情願] willingness; would rather (agree to X than Y)

willingness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations
止む無く;已む無く;止むなく;已むなく[やむなく, yamunaku] (adv) reluctance; unwillingness; unavoidably; out of necessity

willingness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขันติ ; ขันตี[n.] (khanti ; kh) EN: patience ; forbearance ; tolerance ; endurance ; fortitude ; willingness to listen ; broad mindedness FR:
ความดีใจ[n.] (khwām dījai) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness FR: joie [f] ; bonheur [m]
ความพอใจ[n.] (khwām phøja) EN: contentment ; satisfaction ; willingness FR: satisfaction [f] ; contentement [m]
ความพร้อมใจ[n. exp.] (khwām phrøm) EN: willingness FR:
ความสมัครใจ[n.] (khwām samak) EN: willingness FR: volonté [f]
ความเต็มใจ[n. exp.] (khwām temja) EN: willingness FR: volonté [f]
กิงกรณีเยสุทักขตา = กิงกรณีเยสุ ทักขตา = กิงฺกรณีเยสุ ทกฺขตา[n. exp.] (kingkøranīy) EN: willingness to give a helping hand FR:
สมัครใจ[n.] (samakjai) EN: willingness FR:
ทอดสะพาน[v.] (thøtsaphān) EN: encourage ; initiate contact ; offer an olive branch ; extend a hand of friendship ; make things easy ; show willingness FR: jeter les ponts
วัดใจ[v.] (watjai) EN: test one's willingness FR:

willingness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaufbereitschaft {f}disposition to buy; willingness to buy
Widerwille {m}unwillingness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า willingness
Back to top