ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

virtuousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *virtuousness*, -virtuousness-

virtuousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
virtuousness (n.) ความดีงาม See also: คุณงามความดี, ความมีคุณธรรม Syn. righteousness, uprightness, decency, morality Ops. dishonesty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า virtuousness
Back to top