ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decency*, -decency-

decency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decency (n.) ความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรม See also: ความเหมาะสม, มารยาท, ความสุภาพ Syn. decorum, propriety
English-Thai: HOPE Dictionary
decency(ดี'เซินซี) n. ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีสมบัติผู้ดี., See also: decencies n.,pl.หลักปฎิบัติที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum ###A. impropriety
English-Thai: Nontri Dictionary
decency(n) ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีมารยาทดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is there no damn decency left in you?จึงไม่มีความเหมาะสมประณาม เหลืออยู่ในตัวคุณ?
Men, you are about to embark on a great crusade to stamp out runaway decency in the West.ทุกคน เรากำลังจะได้ทำสงครามอันยิ่งใหญ่ เพื่อขับไล่พวกที่ทำให้ตะวันตกมัวหมอง
(SHUDDERING) and you don't have the decency to say why you won't help.และเจ้าไม่มีสิทธิ์จะปฏิเสธในการช่วยชีวิต!
No... you know what? My son has no desire to speak to you and I hope you would have the decency not to call here again.ไม่ รู้ใหม ลูกชายชั้นไม่ต้องการคุยกับคุณ และหวังว่าจะไม่มีการโทรมาที่นี่อีกเป็นครั้งที่สองนะ
I still have the decency to pick a drink, even if it is the cheapestฉันยังมีมารยาทอยู่ที่กินแค่น้ำเปล่า ถึงมันจะถูกที่สุดก็เถอะ
Except for a sense of honour and decency and a moral centre.ยกเว้น เกียรติยศศักดิ์ศรี ..รู้จักกาละเทศะ .. มีศีลธรรม
Then someone ought to have the decency to bring him to justice.งั้นก็ต้องมีสักคน สมควรจัดการให้ เอาเขาไป ดำเนินคดี
Didn't even have the decency to ask me himself.ไม่แม้แต่จะถามความยินยอมของฉัน
Look, I don't know what he told you to get you here, but I would've hoped you'd have the decency to stay away.ก็ไม่เชิง เธออาจจะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ควรปฏิเสธ
You have no sense,no decency and no respect!เธอไม่มีจิตสำนึก ไม่มีมารยาท และไม่ให้เกียรติ!
Jas, who does level five snogging then doesn't have the decency to call?แจ๊ส มีใครมั่งที่ไปถึงเลเวลห้า แล้วเค้าก็ไม่ยอมโทรมา
I desire women to dress modestly, with decency and propriety not with braided hairคริสเตียนทุกคนที่จับมาได้ เป็นเชลย

decency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディセンシー[, deisenshi-] (n) decency
世間体[せけんてい, sekentei] (n) appearance (in the eyes of society); decency
通信品位法[つうしんひんいほう, tsuushinhin'ihou] (n) {comp} Communications Decency Act; CDA
わいせつ罪;猥褻罪[わいせつざい, waisetsuzai] (n) criminal indecency
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P)
体裁[ていさい(P);たいさい, teisai (P); taisai] (n) (1) (outward) appearance; (2) (proper) format (e.g. of an essay); form; style; (3) appearances; decency; show; display; (4) lip-service; insincere words; glib talk; (P)
公然わいせつ罪;公然猥褻罪[こうぜんわいせつざい, kouzenwaisetsuzai] (n) (crime of) public indecency
爪の垢[つめのあか, tsumenoaka] (exp) (1) dirt under one's fingernails; (2) shred (of decency, etc.); scrap; bit; smidgen
真面;正面[まとも, matomo] (adj-na,n) (1) (uk) the front; (2) honesty; uprightness; directness; (3) decency; normality
義理[ぎり, giri] (n,adj-no) duty; sense of duty; honor; honour; decency; courtesy; debt of gratitude; social obligation; (P)

decency ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency FR: obscénité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decency
Back to top