ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครา*, -ครา-

ครา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครา (clas.) time See also: occasion, event Syn. ครั้ง, คราว, หน, ที
ครา (n.) time See also: occasion, event Syn. ครั้ง, คราว, หน, ครั้งครา
ครา (v.) become strained See also: become sprained, become worn, become loose
คราคร่ำ (v.) be crowded with See also: be packed with Syn. เนืองแน่น
ครา (v.) groan See also: moan Syn. ครวญ, ร้อง, ครวญคราง
ครา (n.) harrow See also: rake, curry-comb
ครา (v.) harrow
ครานั้น (n.) at that time See also: at that moment Syn. เมื่อนั้น, ครั้งนั้น
ครา (n.) stain See also: mark, spot, blot, blemish Syn. รอยเปื้อน, รอยสกปรก, รอยด่าง
ครา (n.) slough
ครา (n.) crust Syn. เปลือกนอก, เปลือกหุ้ม
คราบมัน (n.) oiliness See also: greasiness
คราบเขม่า (n.) soot See also: lampblack, carbon Syn. เขม่าควัน
คราบเลือด (n.) bloodstain Syn. รอยเลือด
คราบไคล (n.) scurf Syn. ไคล
ครา (n.) indigo See also: blue, indigo blue, aniline blue Syn. สีคราม, สีน้ำเงิน
ครา (n.) Indigofera tinctoria See also: indigo blue tree Syn. ต้นคราม
ครา (n.) indigo Syn. ผงคราม
ครามครัน (adv.) quite See also: fairly, utterly Syn. มาก, หลาย, นัก
ครา (n.) old tom-cat Syn. แมวคราว
ครา (n.) age See also: generation Syn. รุ่น, ปูน, วัย
ครา (n.) occasion See also: opportunity, chance Syn. โอกาส, ตา
ครา (n.) time Syn. ครั้ง, หน, ที
ครา (prep.) same as See also: like, similar to Syn. เท่ากับ, ราวกับ, ราว
คราวก่อน (n.) last time See also: previous occasion Syn. ครั้งก่อน Ops. คราวนี้, ครั้งนี้
คราวก่อน (adv.) previously See also: on the previous occasion Syn. ครั้งก่อน
คราวซวย (n.) misfortune See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity Syn. คราวร้าย Ops. คราวดี
คราวซวย (n.) misfortune See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity Syn. คราวเคราะห์ Ops. คราวดี
คราวดี (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, โอกาสดี
คราวต่อไป (n.) next time See also: next occasion Syn. หนต่อไป, คราวหน้า
คราวต่อไป (n.) next time Syn. หนต่อไป, โอกาสหน้า Ops. คราวก่อน
คราวนั้น (adv.) at that time Syn. ตอนนั้น Ops. ครั้งนี้
คราวนี้ (n.) this occasion See also: this time, now, at present, at this time Syn. ครั้งนี้, โอกาสนี้, ตอนนี้ Ops. คราวนั้น, ตอนนั้น
คราวมงคล (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวดี, โอกาสดี
คราวร้าย (n.) misfortune See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity Syn. คราวเคราะห์, คราวซวย Ops. คราวดี
คราวสุดท้าย (adv.) finally See also: ultimately Syn. หนสุดท้าย Ops. ครั้งแรก
คราวสุดท้าย (adj.) last See also: ultimate, final Syn. หนสุดท้าย Ops. ครั้งแรก
คราวหน้า (n.) next time Syn. คราวหลัง, ครั้งหน้า, ครั้งต่อไป Ops. คราวก่อน, ครั้งก่อน, ครั้งที่แล้ว
คราวหน้าคราวหลัง (n.) next time Syn. หนต่อไป, โอกาสหน้า, คราวต่อไป Ops. คราวก่อน
คราวหลัง (adv.) next time See also: from now on, from now then, from this time on Syn. คราวหน้าคราวหลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วครา
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
accra(แอคค' คระ, อะครา') n. เมืองท่าและเมืองหลวงของประเทศกานา (Akkra)
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned)
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
acetate(แอส' ซิเทท) n. เกลือหรือ ester ของ acetic acid, เส้นใยสังเคราะห์ที่ทำจากสารประกอบ acetic ester ของเซลลูโลส
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
acridine(แอค' ริดีน) สารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมและยา
acrolein(อะโคร' ลีอิน) n., chem. ของเหลวไวไฟชนิดหนึ่ง ใช้สังเคราะห์สีย้อมและยา
acroseน้ำตาลที่สังเคราะห์จากการจับตัวของ formaldehyde หรือ glucose
acrylic acid(chem.) เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้ในการสังเคราะห์ acrylic resins
acrylonitrile(แอคริโลไน' ทริล) chem. ของเหลวที่เป็นพิษชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์บางและเส้นใยผ้า
adversity(แอดเวอ' ซีที) n. ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ, Syn. misfortune, calamity)
aerocraft(แอ' โรคราฟทฺ) n. เครื่องบิน (plane)
agamemnon(แอกกะเมม' นอน) n. ชื่อกษัตริย์กรีกที่นำทัพในสงคราม Trojan
aid(เอด) vt.,n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
aircraft(แอร์' คราฟทฺ) n., (pl. -craft) เครื่องบิน, Syn. airplane, aeroplane, plane)
ajax(เอ' แจคซฺ) วีรบุรุษชาวกรีกในสงคราม Trojan (great Ajzx, Telamonian Ajax)
albedo(แอลบี' โด) n. สัดส่วนของแสงที่สะท้อนกลับจากดาวพรเคราะห์กับแสงที่ดาวนั้นได้รับ, อัตราสะท้อนกลับ
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
alizarin(อะลิซ' ซาริน) n., chem. สีย้อมชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมชนิดอื่น
almoner(แอล' มะเนอะ, อา' เมินเนอะ) n. เจ้าหน้าที่แจกของสงเคราะห์,นักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล
almonry(แอล' เมินรี, อา' เมินรี) n. สำนักงานสงเคราะห์, สำนักงานแจกของสงเคราะห์
almshouse(อาล์มซ' เฮาสฺ) n. บ้านสงเคราะห์คนจน, โรงทานสำหรับคนจน
almsman(อาล์มซ' เมิน) n., (pl. -men) ผู้รับทาน, ผู้รับของสงเคราะห์, ผู้ให้ทาน, ผู้ให้ของสังเคราะห์
almswoman(อาล์มซ' วูเมิน) n., (pl. -women) หญิงผู้รับทาน, หญิงผู้รับของสงเคราะห์,หญิงผู้ให้ทานผู้ให้ของสงเคราะห์
aludel(แอล' ลูเดล) n. ภาชนะรูปผลแพร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับรองรับคราบระเบิดที่เกิดขึ้น
amberoid(แอม' เบอรอยดฺ) n. อำพันสังเคราะห์ ที่ทำจากการอัดเรซิน (resins) ณ ที่อุณหภูมิสูง., Syn. ambroid
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)
ampicillin(แอมพิซิล' ลิน) n. ยาเพนนิซิลลินกึ่งสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ด้านแบคทีเรียชนิดกรัม-บวกและกรัม-ลบ
anabolism(อะแนบ' โบลิสซึม) n. การสังเคราะห์สารเชิงช้อนจากสารที่เชิงช้อนน้อย กว่าในสิ่งมีชีวิต
anaclisis(แอนนะไคล' ซิส) n. ขบวนการเลือกแบบหนึ่งทางจิตวิเคราะห์ โดยดูจากปมที่เกี่ยวกับตัณหา (livido) . -anaclitic adj.
analyse(แอน' นะไลซ) vt. วิเคราะห์, แยกธาตุจำแนกแยกแยะ, วิภาค, วิเคราะห์
analysis(อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค, Syn. anatomization, dissection)
analyst(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้วิเคราะห์, นักวิเคราะห์, จิตแพทย์ผู้ทำการวิเคราะห์
analytic(แอนนะลิท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการวิเคราะห์, เกี่ยวกับการแยกธาตุ, เกี่ยวกับการจำแนกแยกแยะ., Syn. logical)
analytics(แอนนะลิท' ทิคซฺ') n. วิเคราะห์วิทยา
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
English-Thai: Nontri Dictionary
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วครา
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
accursed(adj) ถูกแช่ง,ถูกสาป,เคราะห์ร้าย,อัปรีย์
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
aid(n) ความช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การอุปถัมภ์
almoner(n) ผู้บริจาคทาน,นักสังคมสงเคราะห์
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุง
amelioration(n) การสงเคราะห์,การเยียวยา,การช่วยเหลือ
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์
analytic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์
analyze(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
antiquarian(adj) เก่าแก่,โบราณ,เก่าลายครา
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
assay(n) การพยายาม,การทดสอบ,การทดลอง,การวิเคราะห์
assist(vt) ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,สนับสนุน
assistance(n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์
AUXILIARY auxiliary verb(n) กริยาช่วย,กริยานุเคราะห์
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
beard(n) หนวดเครา
belligerence(n) การทำสงคราม,ความกระหายสงครา
belligerency(n) ภาวะสงคราม,การทำสงครา
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
bemoan(vt) ร้องคร่ำครวญ,ร้องครวญครา
CHEMICAL chemical warfare(n) สงครามเคมี
chinaware(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องสังคโลก
CIVIL civil war(n) สงครามกลางเมือง
COLD cold war(n) สงครามเย็น
coming(adj) ที่กำลังมา,ต่อไป,จะมาถึง,คราวหน้า,มีหวัง
conflict(n) การต่อสู้,การปะทะกัน,สงคราม,การสู้รบ
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
discriminate(vi) แยกแยะได้,เห็นความแตกต่าง,รู้จักเลือก,พินิจพิเคราะห์
critic(n) นักวิจารณ์,นักวิเคราะห์,ผู้ติ
criticism(n) การวิจารณ์,การวิเคราะห์,การติเตียน,บทวิจารณ์
criticize(vt) วิจารณ์,วิเคราะห์,ติเตียน,จับผิด
Crusade(n) สงครามศาสนา,สงครามครูเสด
deciduous(adj) ซึ่งเปลี่ยนคราบ,ซึ่งสลัดใบ,ซึ่งผลัดใบ,ซึ่งเปลี่ยนใบ
delineate(vt) วาดภาพ,วาดเค้าโครง,วาดลายเส้น,วิเคราะห์,พรรณนา
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bout; episodeคราว (การสำแดง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodation billตั๋วเงินอนุเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allowanceเงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือ, เบี้ยเลี้ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
almshouseสถานเคหสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
analyse; analyzeวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analysisการวิเคราะห์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
analytic-วิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analyzeวิเคราะห์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
aspergillosisโรคราแอสเพอร์จิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asylum๑. ที่ลี้ภัย๒. สถานสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
beardขนเครา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
belligerencyการเป็นคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
belligerentคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
break-even analysisการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
brinkmanshipการดำเนินนโยบายที่เสี่ยงต่อสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidiasisโรคราเเคนดิดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
capture๑. การจับเป็นเชลย๒. การยึดทรัพย์ของคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
casualโดยบังเอิญ, เป็นครั้งคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casus belli (L.)เหตุแห่งสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil warสงครามกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cold warสงครามเย็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
doleเงินสงเคราะห์, ของให้ทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ecdysisการลอกคราบ, การลอกหลุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eclipse blindnessตาบอดเหตุสุริยคราส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exegesisนัยวิเคราะห์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
friendly societyสมาคมสงเคราะห์สมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
greenbackธนบัตรอเมริกัน (ที่ออกระหว่างสงครามกลางเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hawk, warผู้กระหายสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
instant certificatesใบรับรองชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interimระหว่างกาล, ชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jingoismคติรักชาติแบบใฝ่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lexical analysisการวิเคราะห์ศัพท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lunatic asylumโรงพยาบาลโรคจิต, สถานสงเคราะห์คนวิกลจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mathematical analysisคณิตวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pseudomembranous candidiasisโรคราแคนดิดาชนิดเยื่อเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
menolipsisการขาดระดูชั่วคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
modus vivendi (L.)ความตกลงชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
most favoured nationชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerves, war ofสงครามประสาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moaningคราง [การแพทย์]
Sleek คราบมัน คราบน้ำมันบนผิวน้ำ ซึ่งเกิดจากการปล่อยน้ำเสียลงไป [สิ่งแวดล้อม]
Activated Carbon ถ่านไวงาน ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนกัมมันต์ ถ่านสังเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับสูง [สิ่งแวดล้อม]
Anabolismการสร้างเสริม, ขบวนการสร้าง, ตัวสังเคราะห์, การสร้างสรร, กระบวนการสร้าง [การแพทย์]
Analysisการวิเคราะห์ [เศรษฐศาสตร์]
Analystsนักวิเคราะห์ [การแพทย์]
Analyzersตัววิเคราะห์ [การแพทย์]
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Aspergillosisโรคราแอสเพอร์จิลลัส [TU Subject Heading]
Asteroidดาวเคราะห์น้อย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
autotrophic bacteriaแบคทีเรียที่สร้างอาหารได้เอง, แบคทีเรียที่ดำรงชีวิตโดยสร้างอาหารได้เองจากการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือสังเคราะห์ทางเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Benediction Postureความพิการของมือคล้ายรูปคราดเกิดจากอัมพาตของเส้น [การแพทย์]
Biological warfare สงครามชีวภาพ [TU Subject Heading]
Boom ทุ่นเป็นแนว ทุ่นที่เรียงเป็นแนวเพื่อป้องกันการปะทะ หรือเพื่อปิดล้อม เช่น ล้อมคราบน้ำมัน [สิ่งแวดล้อม]
bulkhead gatebulkhead gate, บานกั้นน้ำชั่วคราว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Candidiasisโรคราแคนดิดา [TU Subject Heading]
celestial bodyวัตถุท้องฟ้า, วัตถุที่อยู่ในฟากฟ้า  เช่น ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ เนบิวลา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Centralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลางการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลาง เป็นการนำงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศให้กับส่วนกลางหรือหอสมุดกลาง และหน่วยงานอื่นๆ หรือห้องสมุดคณะ หรือห้องสมุดสถาบัน ภายใต้หน่วยงานใหญ่เดียวกัน โดยห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน จะทำหน้าที่บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วจากส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียว
Chemical warfareสงครามเคมี [TU Subject Heading]
Classificationการวิเคราะห์หนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Clean up การทำความสะอาด การทำความสะอาด หลังจากได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของ สารมลพิษต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดชายฝั่ง (shoreline clean up) เมื่อชายฝั่งได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของคราบน้ำมัน (Oil Spill) [สิ่งแวดล้อม]
Cluster analysisการวิเคราะห์จัดกลุ่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
coffer damcoffer dam, ทำนบชั่วคราว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cold Warสงครามเย็น [TU Subject Heading]
Conjoint analysis (Marketing)การวิเคราะห์คอนจอยท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crusadesสงครามครูเสด [TU Subject Heading]
Curdแข็งตัว,นมเปรี้ยว,คราบ [การแพทย์]
Date Baseผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งก่อน [การแพทย์]
de bellatioรัฐคู่สงคราม [การทูต]
Demographic Analysisการวิเคราะห์ประชากร [การแพทย์]
detergentสารซักฟอก, สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการซักล้าง สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและชำระล้างไขมันได้ดีทั้งในน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Controller ผู้ควบคุม ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัดหรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัด น้ำเสีย กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตน
Decentralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจายการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย เป็นการจัดการงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ตามหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเดียวกัน กล่าวคือ หอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน ต่างก็ทำหน้าที่ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการ
Degassing Tankถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Determinationการตัดสินใจ,การตรวจหา,การตรวจวิเคราะห์ [การแพทย์]
Discourse analysisการวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความ [TU Subject Heading]
Discriminant analysisการวิเคราะห์การจำแนกประเภท [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ecdysisการลอกคราบ,การลอกคราบของลูกน้ำ [การแพทย์]
Dehydrationถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
groan (vi.) คราSee also: ครวญคราง, ร้องคราง Syn. lament, whine
moan (vi.) คราSee also: ร้องครวญคราง, ส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวด Syn. groan, wail, cry
yammer (vi.) คราSee also: บ่นอู้อี้, สะอื้น, บ่น, พูดเสียงสะอื้น
fork (n.) ครา
harrow (n.) ครา
hayfork (n.) คราSyn. fork
pitchfork (n.) คราSyn. hayfork, fork
rake out (phrv.) คราSee also: กวาด (ด้วยอุปกรณ์)
rake over (phrv.) คราSee also: ไถคราด
rake (n.) คราด (ใช้ในการทำสวน) Syn. lecher
pinchfork (n.) คราดใช้กวาดฟาง
cast-off skin (n.) คราSee also: สะเก็ด, สะเก็ดแผล Syn. exuviae
exuviae (n.) คราSee also: สะเก็ด, สะเก็ดแผล Syn. cast-off skin
slough (n.) คราSee also: สะเก็ด, สะเก็ดแผล Syn. exuviae, cast-off skin
stain (n.) คราSee also: รอยเปื้อน, รอยเลอะ Syn. blot, mark, spot
slick (n.) คราบน้ำมัน
oil slick (n.) คราบน้ำมันที่ลอยบนผิวน้ำ
scurf (n.) คราบหรือเกล็ดของพืช
smegma (n.) คราบอสุจิบริเวณอวัยวะเพศผู้หญิง
plaque (n.) คราบแบ็กทีเรียบนผิวฟัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This time you're being warned!คราวนี้คุณถูกเตือนนะ
Well, what's your excuse this time?ว่าไง คราวนี้มีข้อแก้ตัวอะไรอีกล่ะ
I go every now and thenฉันไปเป็นบางครั้งบางครา
I'm really sorry about last timeฉันเสียใจจริงๆ กับคราวที่แล้ว
How long does it take from Bangkok to Korat?จากกรุงเทพฯไปโคราชใช้เวลานานเท่าไหร่?
Well, it’s been nice talking to youดีจังที่ได้พูดคุยกับคุณ แล้วเจอกันคราวหลังนะ
You're welcome to stay with us next timeยินดีต้อนรับคุณมาพักกับพวกเราอีกคราวหน้า
Many a man died in the battleคนจำนวนมากตายในสงครา
Maybe we could come here again for lunch laterบางทีคราวหน้าเราอาจจะมาทานอาหารเที่ยงที่นี่กันอีก
Try to be more careful in future, okay?พยายามระมัดระวังให้มากขึ้นในคราวหน้า ตกลงไหม?
I'm known to locate certain things from time to timeฉันเป็นที่รู้จักในด้านการหาของบางอย่างเป็นบางครั้งบางครา
Some other time, thenถ้างั้นคราวหน้าก็แล้วกัน
The problem has been solved for the time beingปัญหานั้นได้รับการแก้ไขไปชั่วคราวแล้ว
I came here to save you from your terrible fateฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Last time I faced a beast, you know, it didn't end well.คราก่อนที่ข้าเผชิญหน้ากับอสูร เจ้ารู้ไหม มันไม่ได้จบสวยนัก
Dracul Comescu, hold it right there. Get down! Down!คราคูล โคเมสคู หยุดอยู่ตรงนั้น หมอบลงไป!
(GROANS) Where we shooting? - There.คราง) ในกรณีที่เรายิง?
Moan like if you're enjoying it!ครางเหมือนกับแกสนุกกับมัน !
This high-performance engine may purr like a puma on the prowl, but this time, Derek, you have seriously overheated my engines and I will require some cool-down laps upon your return, if you know what I mean by that.ครางเหมือนเสือดำที่กำลังล่าเหยื่อ แต่เวลานี้, เดเร็ค, คุณได้ทำให้ เครื่องยนต์ของฉันสูบฉีดมากเกินไป
Moan for me, will you?ครางให้หน่อยนะ, ได้มะ?
CALLEN: Cousins, according to Dracul Comescu.คราดูล โคเมสคู ก็บอกว่าเป็นญาติ
Krantz has arranged for the best doctors in the world.ครานซ์ ได้หาหมอที่ดีที่สุดในโลกมาแล้ว
Now the heroes are off to find her and I'm stuck here trying to placate a city on the brink of civil war.ครานี้ พวกวีรบุรุษออกไปตามหาตัวนาง ส่วนข้าก็ติดแหง็กที่นี่ พยายามทำให้นครที่ ร่ำๆจะเกิดสงครามกลางเมืองสงบ
Postmortem stain. You really pegged it.คราบที่เกิดหลังการตาย คุณถูกเผงเลย
The coffee won't come off.คราบนั่นมันซักออกยากนะ
This stain, here on the forehead, is the result of contact with copper.คราบนี้ตรงหน้าผาก เป็นผลมาจากการสัมผัส กับทองแดง
Also, there were spray-like stains to the upper right wall of the urinal.คราบพวกนั้นยังมีที่เป็นรอยกระเซ็น คล้ายสเปรย์อยู่ ที่บนกำแพงด้านขวาของโถปัสสาวะด้วย
Those are not water spots.คราบพวกนี้ไม่ใช่จุดน้ำ
The blue stains here and here.คราบสีฟ้าที่นี่ และที่นี่.
Residual ink from the facing page.คราบหมึกจากอีกหน้านึง.
Adrenalin sweating sardines.คราบอะดรีนาลีนของปลาแซลมอน.
Well, as long as it helps your career and Blair's future,คราบเทาที่มันช่วยอาชีพคุณกับอนาคตแบลร์
Whoever spills the blood of a Triad, they're sworn to take that person's life.คราบเลือดของคณะสาม, they're สาบานที่จะใช้ชีวิตของบุคคลนั้นผู้ใด
Staining suggests that the trauma occurred around the time of death.คราบเลือดจางๆแสดงให้เห็นว่า การบาดเจ็บเกิดในเวลาเดียวกับการตาย
The writing on the wall tonight was in Grace Allen's blood.คราบเลือดที่ใช้เขียนบนผนังในคืนนี้ มันคือเลือดของเกรซ อัลเลน
This blood is still fresh.คราบเลือดนี้ยังใหม่ๆอยู่
They're still cleaning blood off the walls back at home, Von.คราบเลือดบนกำแพงบ้าน ยังล้างไม่หมดเลย วอน
The bloodstain on the bottom of the mattress dripped down onto the carpet.คราบเลือดบนที่นอน หยดลงไปบนพรม
Traces of blood and bone indicate that several others also perished in the fire.คราบเลือดและกระดูก บ่งชี้อีกด้วยว่า มีอีกหลายคนที่ตายในกองเพลิง
That blood has been ruled out as belonging to Garrett Reynolds.คราบเลือดไม่ได้เป็นของ ของแกร์เร็ต เรย์โนลด์
The mud smeared on your boots from where you've been walking.คราบโคลนบนรองเท้าบู๊ต ติดมาจากที่ๆคุณไป
Red wine. New year's eve party.คราบไวน์แดงหกน่ะ ตอนคืนก่อนวันปีใหม่
Kraft also raped his victims before dumping them on the side of the road.คราฟท์ยัง ข่มขืนเหยื่อเขาด้วย ก่อนจะทิ้งเหยื่อ ที่ข้างถนน
Woad, kermes insect and bone were all used by the Ancient Egyptians to make paint.คราม แมลงเคอร์เมส และกระดูก ถูกใช้ในสมัยอียิปต์โบราณ เพื่อทำสี
Agyness Deyn and Sara Sophie Flicker came to the last one, and Mario Carbone and Rich Torrisi did the menu, and then we screened "My Man Godfrey."คราวก่อน Agness Deyn กับ Sara Sophie Flicker ก็มาด้วยนะ Mario Carbone กับ Rich Torrisi มาเป็นพ่อครัวจัดอาหารให้งานเราด้วย แล้วเราก็จัดหนังเรื่อง My Man Godfrey ให้ชมกัน
I saw you with Mo Ne in the car the other time.คราวก่อน ฉันเห็นคุณอยู่บนรถกับโมเน
They couldn't form solid shapes before.คราวก่อน พวกมันทำยังงี้ไม่ได้
You didn't pay me back 500 last time.คราวก่อน เธอยังไม่ได้ทอนฉัน 500 วอน
You fought with the butcher Paul Momund in the market.คราวก่อน เธอสู้กับคนขายเนื้อ พอล โมมุนด์ ที่ตลาด
Last class, we talked about dictatorships, so today we'll start with Hegel.คราวก่อน เราพูดเกี่ยวกับระบอบเผด็จการ งั้นวันนี้เราจะเริ่มเกี่ยวกับเฮเกล
Last time you zapped me someplace,คราวก่อน\ ที่นายพาฉันหายตัวไป
He already jumped off of a hotel balcony.คราวก่อนก็กระโดดจากระเบียงโรงแรมไปทีแล้ว
Last time you played us a beautiful song, for people far from home.คราวก่อนคุณยังร้องเพลงดีๆให้เราฟัง สำหรับคนที่อยู่ไกลบ้าน
Last time you were in the sensory deprivation tank,คราวก่อนคุณอยู่ในแท็งค์ถอดความรู้สึก

ครา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戦時[せんじ, senji] Thai: สมัยสงครา
生やす[はやす, hayasu] Thai: ไว้หนวดเครา English: to wear beard
被る[こうむる, koumuru] Thai: รับเคราะห์ English: suffer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครา
Back to top