ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

generation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *generation*, -generation-

generation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
generation (n.) การแพร่พันธุ์ See also: การกำเนิด Syn. reproduction, breeding
generation (n.) ยุค See also: ชั่วอายุ, ชั่วคน, รุ่นอายุ, รุ่น Syn. era, age, moment, season
generation (n.) คนรุ่นราวคราวเดียวกัน See also: คนรุ่นเดียวกัน
generation gap (n.) ความแตกต่างทางความคิดระหว่างหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ
English-Thai: HOPE Dictionary
generation(เจนเนอเร'เชิน) n. การกำเนิด,การก่อให้เกิด,การแพร่พันธุ์,ยุค,สมัย,ปูน,ชั้นอายุ,รุ่น., See also: generational adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
generation(n) การให้กำเนิด,การแพร่พันธุ์,ชั่วอายุคนหนึ่ง,ยุคสมัย,รุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
generation๑. ยุค๒. รุ่น๓. การก่อกำเนิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
generation gapช่องว่างระหว่างวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generationชั่วอายุ, [การแพทย์]
Generation Gapช่วงชั้นญาติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั่วคน (n.) generation
ชั่วอายุคน (n.) generation See also: during one´s age
ชั่วโคตร (n.) generation
รุ่นอายุ (n.) generation See also: contemporaries, coevals Syn. ชั่วโคตร
โคตร (n.) generation See also: contemporaries, coevals Syn. รุ่นอายุ, ชั่วโคตร
ช่องว่างระหว่างวัย (n.) generation gap
ช่องว่างระหว่างวัย (n.) generation gap
การเสื่อมสลาย (n.) degeneration See also: deterioration Ops. การก่อตั้ง, การสร้าง
คนรุ่นก่อน (n.) older generation Syn. คนรุ่นเก่า Ops. คนรุ่นใหม่
คนรุ่นต่อไป (n.) next generation See also: posterity, descendant Syn. คนรุ่นหลัง
คนรุ่นหลัง (n.) new generation See also: young generation Syn. คนรุ่นใหม่ Ops. คนรุ่นเก่า, คนรุ่นก่อน
คนรุ่นเก่า (n.) older generation Ops. คนรุ่นใหม่
คนรุ่นใหม่ (n.) young generation See also: new generation Syn. คนรุ่นหลัง Ops. คนรุ่นเก่า, คนรุ่นก่อน
ความเสื่อมทราม (n.) degeneration See also: deterioration, fall Syn. ความเลวทราม
ชั้นหลัง (n.) next generation See also: later generation, posterity, offspring, descendants Syn. รุ่นถัดมา, รุ่นหลัง
ชั้นแม่ (n.) parental generation
รุ่นก่อน (adj.) past generation See also: old generation Ops. รุ่นใหม่
รุ่นถัดมา (n.) next generation See also: later generation, posterity, offspring, descendants Syn. รุ่นหลัง
รุ่นยาย (n.) old generation
รุ่นลูก (adj.) next generation See also: young generation Syn. รุ่นหลาน Ops. รุ่นก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is done, so they will not have to fight the next generation of Afghans.นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นNเราจะไม่มีคนรุ่นใหม่ที่จะต่อสู้
A generation lost and gone.ชั่วอายุคนที่ล้มหายตายจาก
Goddamn it, an entire generation pumping gas. Waiting tables.กฏข้อแรกของไฟต์คลับ ก็คือห้ามพูดถึง--
For things are made to endure in the Shire passing from one generation to the next.สำหรับสิ่งที่ทำด้วยความล้มเหลว/ในไชร์ ..... ผ่านมาจากหนึ่งยุค/ไปข้างหน้า
"One generation passeth away, and another cometh."รุ่นหนึ่งผ่านไป รุ่นใหม่จะเกิดมา
Understanding of the older generation and I have a dateUnderstanding of the older generation and I have a date
The latest, most newest generation in the gadget program.ล่าสุด รุ่นที่ใหม่ที่สุด... ในโครงการแก็ดเจ็ท
Clearly, your generation has it figured out.ว่าไปแล้ว,ในรุ่นของคุณนั้น คุณทำได้โดดเด่นมาก
Only one more generation of our species could survive.เผ่าพันธุ์ของพวกเราจะคงอยู่รอดต่อไป\อีกรุ่นเดียว
Don't know if in your days such hoax is considered respect, but for our generation honesty is respect.เพิ่งรู้นะว่า รุ่นพ่อเขาเรียกความตอแหล ว่าความเคารพ แต่รุ่นผม ความซื่อสัตย์ต่างหากที่เขาเรียกความเคารพ
I suppose there will be generation gap between a growing teenager and me who is living the latter years of my life.ฉันคิดว่าจะมีช่องว่างระหว่างเด็กกับฉันผู้ซึ่งมีอายุมาก
That was horrible. But now our generation is also not getting married.น่ากลัวนะ แต่ปัจจุบันคนรุ่นเราไม่นิยมแต่งงาน

generation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝代隹人[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ, 绝代隹人 / 絕代隹人] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever
蓝光[lán guāng, ㄌㄢˊ ㄍㄨㄤ, 蓝光 / 藍光] blue ray; Blu-ray, high definition DVD system pioneered by Sony as the next generation DVD
世代[shì dài, ㄕˋ ㄉㄞˋ, 世代] generation; an era; accumulation of years; passing on from generation to generation
代沟[dài gōu, ㄉㄞˋ ㄍㄡ, 代沟 / 代溝] generation gap
风华绝代[fēng huá jué dài, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, 风华绝代 / 風華絕代] magnificent style unmatched in his generation (成语 saw); peerless talent
二世[èr shì, ㄦˋ ㄕˋ, 二世] the Second (of numbered Kings); second generation (e.g. Chinese Americans), Japanese nissei
世代相传[shì dài xiāng chuán, ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ, 世代相传 / 世代相傳] passed on from generation to generation (成语 saw); to hand down
代代相传[dài dài xiāng chuán, ㄉㄞˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ, 代代相传 / 代代相傳] passed on from generation to generation (成语 saw); to hand down
世代交替[shì dài jiāo tì, ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄧˋ, 世代交替] alternation of generations
换代[huàn dài, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, 换代 / 換代] change of dynasties; to pass on to the next generation; new product (in advertising)
子代[zǐ dài, ㄗˇ ㄉㄞˋ, 子代] offspring; child's generation
子弟[zǐ dì, ㄗˇ ㄉㄧˋ, 子弟] child; the younger generation
积弱[jī ruò, ㄐㄧ ㄖㄨㄛˋ, 积弱 / 積弱] cumulative weakness; to decline (over time); degeneration
先辈[xiān bèi, ㄒㄧㄢ ㄅㄟˋ, 先辈 / 先輩] elders; former generations
世家[shì jiā, ㄕˋ ㄐㄧㄚ, 世家] family influential for generations; aristocratic family
第五代[dì wǔ dài, ㄉㄧˋ ˇ ㄉㄞˋ, 第五代] fifth generation
第四代[dì sì dài, ㄉㄧˋ ㄙˋ ㄉㄞˋ, 第四代] fourth generation
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, 一世] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings)
一代[yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ, 一代] generation
[dài, ㄉㄞˋ, 代] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon
后世[hòu shì, ㄏㄡˋ ㄕˋ, 后世 / 後世] later generations
后人[hòu rén, ㄏㄡˋ ㄖㄣˊ, 后人 / 後人] later generation
[shì, ㄕˋ, 世] life; age; generation; era; world; lifetime
核发电[hé fā diàn, ㄏㄜˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ, 核发电 / 核發電] nuclear power generation
上辈子[shàng bèi zi, ㄕㄤˋ ㄅㄟˋ ㄗ˙, 上辈子 / 上輩子] one's ancestors; past generations; a former incarnation
绝代[jué dài, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, 绝代 / 絕代] peerless; unmatched in his generation; incomparable (talent, beauty)
后代[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, 后代 / 後代] posterity; later periods; later ages; later generations
后嗣[hòu sì, ㄏㄡˋ ㄙˋ, 后嗣 / 後嗣] posterity; those who follow on; future generations
上代[shàng dài, ㄕㄤˋ ㄉㄞˋ, 上代] previous generation
老一辈[lǎo yī bèi, ㄌㄠˇ ㄧ ㄅㄟˋ, 老一辈 / 老一輩] previous generation; older generation
更新换代[gēng xīn huàn dài, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, 更新换代 / 更新換代] reform and renewal; generational change
自力更生[zì lì gēng shēng, ㄗˋ ㄌㄧˋ ㄍㄥ ㄕㄥ, 自力更生] regeneration through one's own effort (成语 saw); self-reliance
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation
二代[èr dài, ㄦˋ ㄉㄞˋ, 二代] secondary; twice in the year (of generations of insects, harvests etc)
前辈[qián bèi, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄟˋ, 前辈 / 前輩] senior; older generation; precursor
第六代[dì liù dài, ㄉㄧˋ ㄌㄧㄡˋ ㄉㄞˋ, 第六代] sixth generation
三代[sān dài, ㄙㄢ ㄉㄞˋ, 三代] third-generation
三代同堂[sān dài tóng táng, ㄙㄢ ㄉㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, 三代同堂] three generations under one roof
后来居上[hòu lái jū shàng, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄐㄩ ㄕㄤˋ, 后来居上 / 後來居上] lit. late-comer lives above (成语 saw); the up-and-coming youngster outstrips the older generation; the pupil surpasses the master
下一代[xià yī dài, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄉㄞˋ, 下一代] the next generation

generation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] (n) {comp} address generation
クロック発振ロジック[クロックはっしんロジック, kurokku hasshin rojikku] (n) {comp} clock generation logic
ジェネレーションギャップ[, jienere-shongyappu] (n) generation gap
ゼネレーション[, zenere-shon] (n) generation
ニュージェネレーション[, nyu-jienere-shon] (n) {comp} new generation
ニューファミリー[, nyu-famiri-] (n) nuclear family in the postwar generation (wasei
先公[せんこう, senkou] (n) (1) (sl) (derog) (insulting word for) teacher; (2) previous ruler; previous lord; lord of the previous generation
先祖代代;先祖代々[せんぞだいだい, senzodaidai] (n,adj-no) ancestral; hereditary; generation after generation; passing from father to son
先祖伝承[せんぞでんしょう, senzodenshou] (n,adj-no) what has been (orally) handed down from generation to generation; legend; folk tale
原子力発電[げんしりょくはつでん, genshiryokuhatsuden] (n) nuclear power generation (of electricity)
団塊ジュニア[だんかいジュニア, dankai junia] (n) second-generation baby boomers; baby-boom junior; child of baby-boomers; generation Y
団塊の世代[だんかいのせだい, dankainosedai] (n) baby boom generation
団塊世代[だんかいせだい, dankaisedai] (n) the babyboomers; the baby boom generation
地熱発電[ちねつはつでん;じねつはつでん, chinetsuhatsuden ; jinetsuhatsuden] (n) geothermal electric power generation
戦前派[せんぜんは, senzenha] (n) prewar generation
戦後派[せんごは, sengoha] (n) postwar generation
白け世代[しらけせだい, shirakesedai] (n) generation of young people (esp. of the 1970s) apathetic about social issues
第5世代コンピュータ[だいごせだいコンピュータ, daigosedai konpyu-ta] (n) {comp} Fifth Generation Computer System; FGCS
起電[きでん, kiden] (n,vs) generation of electricity
コージェネレーション;コジェネレーション[, ko-jienere-shon ; kojienere-shon] (n) cogeneration; co-generation
コージェネレーションシステム;コジェネレーションシステム[, ko-jienere-shonshisutemu ; kojienere-shonshisutemu] (n) co-generation system; cogeneration system
ジェネレーション[, jienere-shon] (n) generation; (P)
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] (n) {comp} system generation; sysgen (acronym)
ヤンガージェネレーション[, yanga-jienere-shon] (n) younger generation; (P)
一世[いっせい(P);いっせ, issei (P); isse] (n) a lifetime; a generation; foreign immigrant; Japanese immigrant to USA; (P)
一生[いっしょう, isshou] (n-adv,n-t,adj-no) (1) whole life; a lifetime; all through life; one existence; a generation; an age; the whole world; the era; (adj-no) (2) (the only, the greatest, etc.) of one's life; (P)
万劫末代[まんごうまつだい, mangoumatsudai] (n-t) eternity; through all eternity; for evermore; for many generations to come
[せい, sei] (ctr) (1) counter for generations; (n,n-suf) (2) (geological) epoch
世代交代[せだいこうたい, sedaikoutai] (n,adj-no) alternation of generations
二世[にせい, nisei] (n) (1) second generation; foreigner of Japanese parentage; (2) junior; (3) two existences; the present and the future; (4) the second (king of the same name); (P)
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company
代謝[たいしゃ, taisha] (n,vs,adj-no) (abbr) renewal; regeneration; metabolism; (P)
促音便[そくおんびん, sokuonbin] (n) {ling} (See 撥音便) nasal sound change (generation of geminate consonant, primarily a geminate 't' from vowel stems ending in 'i')
先代[せんだい, sendai] (n) family predecessor; previous age; previous generation; (P)
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P)
初代[しょだい, shodai] (n,adj-no) first generation; founder; (P)
加齢黄斑変性[かれいおうはんへんせい, kareiouhanhensei] (n) (See 黄斑) age-related macular degeneration; ARMD
加齢黄斑変性症[かれいおうはんへんせいしょう, kareiouhanhenseishou] (n) age-related macular degeneration; ARMD
原生[げんせい, gensei] (n) spontaneous generation; primeval; primitive; (P)
同年代[どうねんだい, dounendai] (n,adj-no) the same generation; coeval
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation
ニュージェネレーション[にゅーじえねれーしょん, nyu-jienere-shon] new generation
ビデオ同期装置[ビデオどうきそうち, bideo doukisouchi] genlock, generation lock
世代[せだい, sedai] generation
世代管理[せだいかんり, sedaikanri] generation management
新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT
生成[せいせい, seisei] generation
第5世代コンピューター[だいごせだいコンピューター, daigosedai konpyu-ta-] the fifth generation computer
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] system generation, sysgen (acronym)
信号再生[しんごうさいせい, shingousaisei] signal regeneration
自動再表示[じどうさいひょうじ, jidousaihyouji] implicit regeneration

generation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; young generation ; future generations ; posterity ; descendants ; offspring FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อนุชนรุ่นหลัง[n. exp.] (anuchon run) EN: younger generation ; future generations FR: nouvelle génération [f]
ช่องว่างระหว่างวัย[n. exp.] (chǿngwāng r) EN: generation gap FR:
ชั่วคน[n.] (chūakhon) EN: generation FR: génération [f]
ชั่วโคตร[n. exp.] (chūa khōt) EN: generation FR:
จากรุ่นสู่รุ่น[X] (jāk run sū ) EN: FR: de génération en génération
เจนเนอเรชั่น ; เจเนอเรชั่น[n.] (jēnnoērēcha) EN: generation FR: génération [f]
เจนซี[n. prop.] (Jēn Sī) EN: Generation Z FR:
เจนวาย[n. exp.] (Jēn Wāi) EN: Generation Y ; Gen Y ; Millennials ; Millennial Generation FR: génération Y [f] ; GenY [f]
การผลิต[n.] (kān phalit) EN: production ; manufacturing ; manufacture ; generation FR: production [f] ; fabrication [m]
การผลิตความร้อน[n. exp.] (kān phalit ) EN: heat generation FR: production de chaleur [f]
การผลิตพลังงาน[n. exp.] (kān phalit ) EN: power generation FR: production d'énergie [f]
คนรุ่นใหม่[n. exp.] (khon run ma) EN: FR: nouvelle génération [f]
คราว[n.] (khrāo) EN: age ; generation FR: âge [m] ; génération [f]
รุ่น[n.] (run) EN: age ; generation ; period ; time ; crop FR: génération [f] ; âge [m]
รุ่นเก่า[n. exp.] (run kao) EN: past generation ; old generation FR: vieille génération [f] ; ancienne génération [f]
รุ่นก่อน[n. exp.] (run køn) EN: past generation FR:
รุ่นหลัง[n. exp.] (run lang) EN: next generation ; young generation FR: prochaine génération [f] ; génération future [f] ; jeune génération [f]
รุ่นลูก[n. exp.] (run lūk) EN: next generation FR:
รุ่นใหม่[n. exp.] (run mai) EN: new model ; late model ; new generation FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle génération [f]
รุ่นราวคราวเดียวกัน[X] (runrāokhrāo) EN: of the same age ; of the same period ; of the same generation ; contemporary FR:
รุ่นถัดมา[n. exp.] (run that mā) EN: next generation FR:
รุ่นยาย[n. exp.] (run yāi) EN: old generation FR: ancienne génération [f] ; vieille génération [f]
รุ่นเยาว์[n. exp.] (run yao) EN: young generation FR:
วัย[n.] (wai) EN: age ; years ; period of life ; generation FR: époque [f] ; âge [m] ; années [fpl] ; [f] ; temps [m] ; génération [f]
วัย-[pref.] (waiya-) EN: age ; years ; period of life ; generation FR: époque [f] ; âge [m] ; années [fpl] ; [f] ; temps [m] ; génération [f]
ยุค[n.] (yuk) EN: time ; period ; age ; epoch ; era ; dynasty ; generation FR: période [f] ; époque [f] ; âge [m] ; ère [f] ; temps [m] ; génération [f] ; siècle [m] ; dynastie [f]
ชั่วลูกชั่วหลาน[adv.] (chūa lūk ch) EN: for succeeding generations FR:
เจ็ดชั่วโคตร[n.] (jetchūakhōt) EN: seven generations FR:
การผลิตเอนโทรปี[n. exp.] (kān phalit ) EN: entropy generation; entropy production FR:
การเสื่อมถอย[n. exp.] (kān seūam t) EN: regression ; degeneration FR:
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ความเสื่อมทราม[n.] (khwām seūam) EN: degeneration ; deterioration ; fall FR:
รุ่นใหม่ (...รุ่นใหม่)[X] (… run mai) EN: FR: … de dernière génération

generation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trägererzeugung {f}carrier generation
Computergeneration {f}computer generation
Stromerzeugung {f}generation of current; (electric) power generation
Signalerzeugung {f}signal generation
Quellstärke {f} (im Brennstoff)volumetric heat generation rate
Dateigeneration {f}generation data set
Generation {f} | Generationen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า generation
Back to top