ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

groan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *groan*, -groan-

groan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
groan (n.) เสียงคราง See also: เสียงครวญคราง, การคร่ำครวญ Syn. moan, whine
groan (vi.) คราง See also: ครวญคราง, ร้องคราง Syn. lament, whine
groan with (phrv.) คร่ำครวญออกมาด้วย See also: ครวญครางด้วย
groan with (phrv.) ทำให้หนักมากด้วยการบรรทุก (อาหาร)
English-Thai: HOPE Dictionary
groan(โกรน) n.,v. (ส่ง) เสียงครวญคราง,เสียงพึมพำแสดงความไม่พอใจหรืออื่น ๆ ,ปรารถนา,ถูกบีบคั้น,รับน้ำหนักมากเกินไป, See also: groaner n. groaningly adv., Syn. lament,moan
English-Thai: Nontri Dictionary
groan(n) เสียงคร่ำครวญ,เสียงครวญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครวญ (v.) groan See also: lament, mourn, bemoan, cry over, complain Syn. รำพัน, รำพึงรำพัน, รำพึง, โอดครวญ, คร่ำครวญ
ครวญคราง (v.) groan See also: lament, moan, mourn, wail, bewail Syn. ร่ำไห้, ครวญ, ร้องครวญ
คราง (v.) groan See also: moan Syn. ครวญ, ร้อง, ครวญคราง
ร้องครวญ (v.) groan See also: lament, moan, mourn, wail, bewail Syn. ร่ำไห้, ครวญ
รำพัน (v.) groan See also: lament, mourn, bemoan, cry over, complain Syn. รำพึงรำพัน, รำพึง, โอดครวญ, คร่ำครวญ
รำพัน (v.) groan See also: lament, mourn, bemoan, cry over, complain Syn. รำพึงรำพัน, โอดครวญ, คร่ำครวญ
รำพึง (v.) groan See also: lament, mourn, bemoan, cry over, complain Syn. รำพัน, รำพึงรำพัน, โอดครวญ, คร่ำครวญ
เทวศ (n.) groan See also: moan, cry, bemoan, lament, bewail, deplore, grumble, complain, murmur Syn. เทวษ
โอดโอย (v.) groan See also: moan
อ๋อย (adv.) groaningly
โหยหวน (adv.) with a groan
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't groan at me, you thick fuck!เธเน‡เธกเธตเนเธญเธ™เธ”เธตเน‰เนเธซเธฅเธฐ เน€เธ›เน‡เธ™เธ„เธ™เธ—เธณเธšเธฑเธเธŠเธต
I know, Sixsmith, you groan and shake your head, but you smile too, which is why I love you.ั–ะ…ั–ั…ั•mั–th, ฮ™ dะพ hะพั€ะต yะพu wั–ll bะต ะฐblะต tะพ fั–nd ั–t ั–n yะพur hะตะฐrt tะพ fะพrgั–vะต mะต. /ั– ั–ฮœr.
Are you gonna moan and groan all night?คุณจะคราง และคร่ำครวญทุกคืน
However, since I can't have you following me, either... (GROANS)ยังไงก็แล้วแต่ ข้าก็ให้เจ้าตามข้าไปไม่ได้เหมือนกัน
(GRUNTING) I just figured why you give me so much trouble. (GROANING)ข้าเพิ่งรู้สึกว่า ทำไมเจ้าสร้างปัญหาให้ข้าอย่างมาก
(GROANS) I want my father back, you son of a bitch.ข้าต้องการพ่อข้าคืน, ไอ้สารเลวเอ๊ย!
[electricity buzzing THEN officers GROAN] Inspector, no.[ELECTRlClTY BUZZlNG แล้ว OFFlCERS คร่ำครวญ] lnspector ไม่ เราต้องพาเขากลับมา
You were groaningนายส่งเสียงพึมพัมหน่ะ
She groaned, her breath catching as he suddenly yanked her hair like a rider pulling on a horse 's mane.เธอร้องคราง ลมหายใจของเธอเสียงดัง... ...และทันใดนั้นเขาก็ดึงผมเธอ เหมือนยามที่นักขี่ม้าดึงบังเหียน
[ Both Grunting, Groaning ][ทั้งสองมีเสียงคร่ำครวญ]
[ Groaning, Coughing ][ส่งเสียงพึมพัม, ไอ]
[ Groaning Continues ][คร่ำครวญอย่างต่อเนื่อง]

groan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn, ㄕㄣ, 呻] groan
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 唶] sigh, groan; loud laughter

groan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
呻く[うめく, umeku] (v5k,vi) (uk) to moan; to groan
ううん[, uun] (int) (1) no; (2) er, well, ...; (3) groan; (P)
うなり声;唸り声[うなりごえ, unarigoe] (n) (1) roar; growl; (2) groan; moan
ウンウン;うんうん[, un'un ; un'un] (int) uh-huh; sound indicating agreement; grunting or groaning sound
ケニアンクロミス[, keniankuromisu] (n) Kenyan chromis (Chromis nigroanalis)
ミシミシ;みしみし[, mishimishi ; mishimishi] (adv,adv-to,vs) creaking; groaning (e.g. of something under physical stress)
呻き声;うめき声[うめきごえ, umekigoe] (n) groan; moan; moaning
唸り[うなり, unari] (n) groan; roar; howl; growl; bellow; sough
唸り出す;唸りだす;うなり出す[うなりだす, unaridasu] (v5s) to let out a roar (hum, groan, moan); to produce a loud noise
唸る(P);呻る[うなる, unaru] (v5r,vi) to groan; to moan; to roar; to howl; to growl; to hum; to buzz; to sough; (P)
沈吟[ちんぎん, chingin] (n,vs) hum; meditation; painstaking elaboration on one's poem; groaning in distress
苦しむ[くるしむ, kurushimu] (v5m,vi) to suffer; to groan; to be worried; (P)
鳴咽;嗚咽[おえつ, oetsu] (n,vs) sobbing; weeping; groaning; fit of crying
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
唸る[うなる, unaru] Thai: คำราม English: to groan

groan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โหยหวน[v.] (hōihūan) EN: groan ; moan for ; lament ; wail FR:
คร่ำครวญ[v.] (khramkhrūan) EN: lament ; moan and groan ; grieve ; wail FR: gémir ; se lamenter
คราง[v.] (khrāng) EN: groan ; moan FR: se plaindre ; gémir
ครวญ[v.] (khrūan) EN: groan ; lament ; mourn ; bemoan ; cry over ; complain FR: s'épancher ; s'abandonner
ครวญคราง[v.] (khrūankhrān) EN: groan FR:
โอดโอย[v.] (ōt-ōi) EN: groan ; complain FR:
รำพึง[v.] (rampheung) EN: think about ; muse ; ponder ; groan FR:
กะหือ[X] (kaheū) EN: groaning ; moaning FR:
อ๋อย[adj.] (ǿi) EN: moaning ; groaning FR:
อ๋อย[adv.] (ǿi) EN: groaningly FR:

groan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stoßseufzer {m}heartfelt groan

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า groan
Back to top