ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rake*, -rake-

rake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rake (n.) คราด (ใช้ในการทำสวน) Syn. lecher
rake (n.) ที่กวาดเงินบนโต๊ะพนัน (ลักษณะเหมือนคราดที่ใช้ในการทำสวน) See also: คราดกวาดเงินบนโต๊ะพนัน
rake (vt.) กวาดด้วยคราด Syn. sweep
rake (vt.) เสาะหา See also: ค้นคว้า, สืบเสาะ Syn. rummage, search
rake (vt.) คุ้ย See also: เขี่ย, ขูด Syn. scrape
rake (n.) คนเสเพล See also: คนเจ้าชู้, เสือผู้หญิง Syn. playboy
rake (n.) การลาดเอียง Syn. slope
rake (vi.) เอียงลาด See also: เอียงไปข้างหลัง Syn. incline
rake among (phrv.) มีค่าเท่ากับ Syn. rate with
rake in (phrv.) กวาด See also: โกย
rake in (phrv.) หา (คำไม่เป็นทางการ) See also: เสาะหา, ได้รับ Syn. shovel in
rake it in (phrv.) หาเงินจำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
rake off (phrv.) แบ่งเงินที่ได้มาอย่างผิดกฏหมาย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. kick back, pay off
rake out (phrv.) คราด See also: กวาด (ด้วยอุปกรณ์)
rake out (phrv.) คุ้ยหา See also: ค้นหา Syn. dredge up, rake up
rake over (phrv.) คราด See also: ไถคราด
rake over (phrv.) จำคำพูด Syn. rake up
rake over (phrv.) ค้นหา See also: เสาะหา Syn. rake through
rake over old ashes (idm.) เอ่ยถึงช่วงเวลาแห่งความสุขในอดีต
rake someone over the coals (idm.) ดุว่า (เพราะทำผิด) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. call over, haul over
rake through (phrv.) ค้นหา See also: เสาะหา Syn. rake over
rake up (phrv.) รื้อฟื้น (เรื่องราวที่ไม่ดีหรือเสื่อมเสียในอดีต) See also: ขุดคุ้ย
rake up (phrv.) ไถ (หญ้าแห้ง) ด้วยคราดให้เป็นกอง
rake up (phrv.) รื้อฟื้น Syn. rake over
rake up (phrv.) ค้นหาอย่างยุ่งยาก Syn. dredge up, rake out
rake-off (n.) ส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
rake(เรค) n. คราด,เครื่องคราด,คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนเจ้าชู้,การเอียง,การเอียงลาด -v. คราด,ขูด,กวาด,เสเพล,คุ้ย,เก็บ,เขี่ย,มองกราด,ยิ่งกราด,ประณาม,ค้นคว้า,เสาะหา, See also: raker n.
English-Thai: Nontri Dictionary
rake(n) ไม้กวาดเงินในวงการพนัน,คราด,เสาเรือ,คนเหลวไหล,คนเจ้าชู้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยิงกระหน่ำ (v.) rake See also: strafe, enfilade Syn. สาดกระสุน, รัวกระสุน
ยิงกราด (v.) rake See also: strafe, enfilade Syn. ยิงกระหน่ำ, สาดกระสุน, รัวกระสุน
รัวกระสุน (v.) rake See also: strafe, enfilade Syn. ยิงกระหน่ำ, สาดกระสุน
สาดกระสุน (v.) rake See also: strafe, enfilade Syn. ยิงกระหน่ำ, รัวกระสุน
ระบบเบรกกันล้อล็อก (n.) anti-lock brake system See also: ABS
สายเบรก (n.) brake cable
หยุด (v.) brake See also: stop Ops. ไป
ห้ามล้อ (n.) brake Syn. เบรก
ห้ามล้อ (v.) brake See also: stop, cease Syn. เบรก
เครื่องห้ามล้อ (n.) brake
เครื่องห้ามล้อ (n.) brake
เบรก (n.) brake Syn. เครื่องห้ามล้อ
เบรก (v.) brake See also: stop Syn. หยุด Ops. ไป
เบรก (v.) brake Syn. ห้ามล้อ
เบรก (n.) brake Syn. เครื่องห้ามล้อ
เอบีเอส (n.) anti-lock brake system See also: ABS Syn. ระบบเบรกกันล้อล็อก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sora was sent to tell me I must rake and cover the latrine.โซรามาบอกฉันว่าฉันต้อง กวาดพื้นและล้างส้วม
And I must rake and cover the latrine.และฉันต้อง กวาดพื้นและล้างส้วม
Where you rake it in, while we sell our blood to the Red Cross. Don't tell us about any big favors you do.คุณกอบโกยขณะที่เราจะอดตาย ช่วยเราตรงไหน
So you're here to rake in some cash?แกมานี่ เพื่อจะไถเงินหล่ะซิ?
To rake up the leaves.ขุดคุ้ยใบไม้อย่างรวดเร็ว
And also a place whereby you can rake it loads of money.และยังเป็นสถานที่ ที่คุณสามารถกวาดเงิน ที่บรรจุอยู่ ไปได้
In one of these temples, they have a dry rock garden where the monks rake these rocks, and in the center they have these rocks that people come from all over the world to contemplate.ที่คุณต้องผ่าน เพื่อจะเข้าไปในนั้น กำแพงสูงล้อมไปด้วยลวดหนาม ผมเคยเดินทางไปทั่วโลก มาตลอดชีวิต
Well, N.Y.U. is my garden, and I plan to rake and hoe and weed it till it looks exactly the way I want.แล้ว N.Y.U ก็เปรียบเหมือนสวนของฉัน และฉันก็วางแผนที่จะ หว่านพืช ปลูกเมล็ดพันธุ์ จนกระทั่งมันเป็นแบบที่ฉันต้องการ
I want you to go out and rake all the leaves in the backyard.พ่ออยากให้ลูกไปข้างนอก ไปเก็บใบไม้แห้งที่สนาม
Right. Rake works better if you flip it around.นั่นแหละ เก็บให้ดีนะ จะได้เสร็จเร็วๆ
And so Brick continued to rake the leaves day after day after day.และบริคก็เริ่มเก็บ ใบไม้แห้ง วันแล้ววันเล่า
I remember everything about that day-- your helmet, your horse, the rake line in the dirt along the list, where the sun was in the sky when you knocked Balon Swann from his horse, and the dent in your shield when you handed it back to me.ข้าจำทุกอย่างในเรื่อง วันนั้นได้... หมวกเกราะท่าน ม้าท่าน ลายคราดที่ขีดไว้ ตามช่องที่ดิน

rake ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刹把[shā bǎ, ㄕㄚ ㄅㄚˇ, 刹把 / 剎把] brake lever; crank handle for stopping or turning off machinery
[rèn, ㄖㄣˋ, 轫 / 軔] brake
[bā, ㄅㄚ, 扒] climb; pull (out); to strip; hold on to; cling to; dig up; rake; push aside
倒打一耙[dào dǎ yī pá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˇ ㄧ ㄆㄚˊ, 倒打一耙] lit. to strike with a muck-rake (成语 saw), cf. Pigsy 豬八戒|猪八戒 in Journey to the West 西遊記|西游记; fig. to counter-attack; to make bogus accusations (against one's victim)
气动闸[qì dòng zhá, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄚˊ, 气动闸 / 氣動閘] pneumatic brake
再生制动[zài shēng zhì dòng, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄓˋ ㄉㄨㄥˋ, 再生制动 / 再生制動] regenerative brake
刹不住[shā bù zhù, ㄕㄚ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, 刹不住 / 剎不住] unable to brake (stop)

rake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レーキドーザー[, re-kido-za-] (n) rake dozer
掻い込む;かい込む[かいこむ, kaikomu] (v5m,vt) (See 掻き込む) to carry under the arm; to rake in; to scoop up
掻き込む[かきこむ, kakikomu] (v5m,vt) (See 掻い込む) to carry under the arm; to rake in; to scoop up
極道者;獄道者[ごくどうもの, gokudoumono] (n) scoundrel; rake
油を絞る;油を搾る;油をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp,v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil
火掻き[ひかき, hikaki] (n) a poker; fire iron used to rake ash
馬鍬[まぐわ;まんが, maguwa ; manga] (n) harrow; rake
アーマチュアブレーキ[, a-machuabure-ki] (n) armature brake
アンチロックブレーキシステム[, anchirokkubure-kishisutemu] (n) anti-lock brake system
エアブレーキ[, eabure-ki] (n) air brake
エンジンブレーキ[, enjinbure-ki] (n) engine brake
オイルブレーキ[, oirubure-ki] (n) oil brake
クラドセラケ[, kuradoserake] (n) Cladoselache (genus of extinct shark)
けらけら[, kerakera] (adv) (on-mim) cackling (sound of shrill laughter)
けらけら笑う[けらけらわらう, kerakerawarau] (v5u) to cackle
コースターブレーキ[, ko-suta-bure-ki] (n) coaster brake
サーボブレーキ[, sa-bobure-ki] (n) servo-brake
サイドブレーキ[, saidobure-ki] (n) hand brake (wasei
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P)
だらける[, darakeru] (v1,vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless
ちゃらける[, charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense
ディスクブレーキ[, deisukubure-ki] (n) disk brake
ドラムブレーキ[, doramubure-ki] (n) drum brake
ハンドブレーキ[, handobure-ki] (n) hand brake
ピンを撥ねる[ピンをはねる, pin wohaneru] (exp,v1) (uk) to get a rakeoff; to get a kickback; to take a kickback
ブラケット[, buraketto] (n) bracket
プラケット[, puraketto] (n) placket
ブラケットクリープ[, burakettokuri-pu] (n) bracket creep
ブレーキドラム[, bure-kidoramu] (n) brake drum
ブレーキフルード[, bure-kifuru-do] (n) brake fluid
ブレーキを掛ける[ブレーキをかける, bure-ki wokakeru] (exp,v1) to put on the brakes; to put a stop to
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P)
マンドレーク;マンドレイク[, mandore-ku ; mandoreiku] (n) mandrake
ラケット[, raketto] (n) racket; paddle (in table-tennis); (P)
レーキ[, re-ki] (n) (1) rake; (2) lake (insoluble pigment)
制動灯[せいどうとう, seidoutou] (n) brake light; stoplight
土器[どき(P);かわらけ, doki (P); kawarake] (n) (1) earthenware; (2) (かわらけ only) unglazed (bisque-fired) earthenware; (P)
座が白ける[ざがしらける, zagashirakeru] (exp,v1) to put a damper on proceedings (e.g. at a meeting or party, etc.)
散ける[ばらける, barakeru] (v1,vi) to unravel
Japanese-English: COMDICT Dictionary
レーク受信機[れーくじゅしんき, re-kujushinki] rake receiver

rake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟันคราด[n. exp.] (fan khrāt) EN: teeth of a rake FR: dent de rateau [m]
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā ) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes FR: chercher des poux à qqn
คนแก่เที่ยว[n. exp.] (khon kaē th) EN: philanderer ; roué ; rake ; womanizer FR: dragueur [m]
คราด[n.] (khrāt) EN: harrow ; rake ; curry-comb FR: rateau [m] ; ratissoire [f] ; herse [f]
กอบโกย[v.] (køpkōi) EN: grab ; amass ; pile up ; rake in FR:
มือเสือ[n.] (meūseūa) EN: rake FR:
ไซ้[v.] (sai) EN: search for (food) with the bill or snout ; rake FR: chercher de la nourriture avec le bec ou le groin
ยิงกราด[v. exp.] (ying krāt) EN: rake ; strafe ; enfilade FR:
บัตรพระเกตุ[n.] (batphrakētu) EN: offerings for the spirit of the dead person FR:
เบรก[n.] (brēk) EN: brake FR: frein [m]
เบรก[v.] (brēk) EN: brake FR: mettre le frein
เบรกลื่น[n. exp.] (brēk leūn) EN: brake fade FR:
เบรกลม[n. exp.] (brēk lom) EN: air brake FR:
เบรกมือ[n. exp.] (brēk meū) EN: hand brake FR: frein à main [m]
เบรกรถ[n.] (brēk rot) EN: brake FR: frein [m]
เบรกแตก[X] (brēk taēk) EN: the brakes failed FR: les freins ont cédé
บุหงาการะเกตุ[n. exp.] (bu-ngā kāra) EN: Microchirita karaketii FR: Microchirita karaketii
ดิสก์เบรก[n.] (disbrēk) EN: disc brake FR: frein à disque [m]
ดรัมเบรก[n. exp.] (dram brēk) EN: drum brake FR: frein à tambour [m]
ไฟเบรค[n. exp.] (fai brēk) EN: brake light FR: feux stop [mpl]
ร์ฟรานซิส เดรก [n. prop.] (Frānsit Drē) EN: Francis Drake FR:
ห้ามล้อ [v.] (hāmlø) EN: brake ; stop ; cease FR: freiner
หงส์หยก[n.] (hongyok) EN: parakeet FR:
แก้วโม่ง[n. exp.] (kaēo mōng) EN: Alexandrine parakeet ; Alexandrine parrot ; Psittacula eupatria FR: Psittacula eupatria
ก้ามปูห้ามล้อ [n. exp.] (kāmpū hāmlø) EN: brake shoe FR:
ก้านเบรก[n.] (kān brēk) EN: brake FR: frein [m]
การะเกด[n.] (kārakēt) EN: Pandanus tectorius FR: Pandanus tectorius
การะเกดเขียว[n. exp.] (kārakēt khī) EN: Pandanus stellatus FR: Pandanus stellatus
การะเกดหนู[n. exp.] (kārakēt nū) EN: Pandanus pygmaeus FR: Pandanus pygmaeus
ค่าหัวคิว[X] (khāhūa khiū) EN: first cut ; rake-off FR:
เครื่องห้ามล้อ [n.] (khreūang hā) EN: brake FR: frein [m]
ขว้างเงินทิ้งน้ำ[xp] (khwāng ngoe) EN: play ducks and drakes with money FR:
กินตามน้ำ[v.] (kintāmnām) EN: take the usual rake-off ; take the usual pay-off FR:
มาราเกซ = มาราเกช[n. prop.] (Mārākēt) EN: Marrakesh FR: Marrakesh
โมกการะเกตุ[n. exp.] (mōk kārakēt) EN: Wrightia karaketii FR: Wrightia karaketii
น้ำมันเบรก[n. exp.] (nāmman brēk) EN: brake fluid FR: liquide de frein [f]
นกอัญชัน[n. exp.] (nok anchan) EN: rail ; crake FR: râle [m]
นกอัญชันหางดำ[n. exp.] (nok anchan ) EN: Black-tailed Crake FR: Râle bicolore [m] ; Marouette d'Elwes [f] ; Râle d'Elwes [m]
นกอัญชันจีน[n. exp.] (nok anchan ) EN: Band-bellied Crake FR: Marouette mandarin [f] ; Marouette à ventre bandé [f]
นกอัญชันคิ้วขาว[n. exp.] (nok anchan ) EN: White-browed Crake FR: Marouette grise [f] ; Marouette à sourcils blancs [f] ; Râle à bec gris [m]

rake ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorlauf {m} (Fahrrad)fork rake
Druckbremse {f}air brake
Großer Alexandersittich {m} [ornith.]Alexandrine Parakeet
Amazonasralle {f} [ornith.]Grey-breasted Crake
Andensittich {m} [ornith.]Andean Parakeet
Einfarbsittich {m} [ornith.]Antipodes Green Parakeet
Aymarasittich {m} [ornith.]Sierra Parakeet
Rücktrittbremse {f}backpedal brake; coaster brake
Blockierschutzbremsen {pl}anti-lock brakes
Bottom-Brake {f} (Fahrrad)bottom brake
Bremsband {n}brake tape
Bremsbelag {m} [auto]brake lining; brake pad
Bremsfeder {f}brake spring
Bremsflüssigkeit {f}brake fluid
Bremsgestänge {n}brake rigging
Bremshebel {m}brake lever
Bremskabel {n}brake cable
Bremsklotz {m}brake block; brake shoe
Bremskonus {m} [techn.]brake cone
Bremskraft {m}brake force; braking force; braking power
Bremsleistung {f}brake power
Bremslüfter {m} [techn.]brake lifting device
Kipphebelbremse {f}cantilever brake
Carolinasumpfhuhn {n} [ornith.]Sora Crake
Chinasittich {m} [ornith.]Lord Derby's Parakeet
Kammrad {n}cog wheel; brake wheel
Kegelbremse {f}cone brake
Konusbremse {f} [techn.]conical brake
Wachtelkönig {m} [ornith.]Corn Crake (Crex crex)
Scheibenbremse {f}disc brake; disk brake
Notbremse {f} | die Notbremse ziehenemergency brake | to apply the emergency brake
Leuchtgeschoss {n}; Leuchtrakete
Raketengeschoss {n}; ferngesteuerte Rakete
Himalayasittich {m} [ornith.]Slaty-headed Parakeet
Hinduralle {f} [ornith.]Banded Crake
Hornsittich {m} [ornith.]Horned Parakeet
Lemurenralle {f} [ornith.]Waters' Crake
Hauptbremszylinder {m} [techn.]main brake cylinder; brake master cylinder
Mandarinsumpfhuhn {n} [ornith.]Band-bellied Crake
Mönchsittich {m} [ornith.]Monk Parakeet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rake
Back to top