ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fork

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fork*, -fork-

fork ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fork (n.) ส้อม
fork (n.) คราด
fork (n.) ทางแยก (ของถนน หรือแม่น้ำ)
fork (n.) ง่าม See also: เหล็กง่าม, สิ่งที่เป็นง่าม
fork (vi.) แยกออกเป็นกิ่งก้านสาขา Syn. bifurcate, branch, divaricate
fork out (phrv.) ขุด (ดิน) See also: ถาง
fork out (phrv.) ไม่เต็มใจจ่ายให้ (เงิน)
fork over (phrv.) ขุด (ดิน) See also: ถาง
fork over (phrv.) ไม่เต็มใจจ่ายให้ (เงิน)
fork up (phrv.) ขุด (ดิน) See also: ถาง
fork up (phrv.) ไม่เต็มใจจ่ายให้ (เงิน)
forking (n.) การแตกสาขา Syn. divarication Ops. concentration, uniting
English-Thai: HOPE Dictionary
fork(ฟอร์ค) n. ซ่อม,ง่าม,เหล็กง่าม,คราด,กิ่งก้านสาขา,ทางแยก vt. ทำให้แยกออก,เพิ่มเสียงให้สูงขึ้น. vi. แยกออกเป็นกิ่งก้านสาขา., See also: forkless adj. -Phr. (tuning fork เครื่องมือโลหะสามง่ามเมื่อเคาะแล้วจะให้เสียงดนตรีออกมา)
forked(ฟอร์คดฺ) adj. เป็นง่าม,เป็นกิ่งก้าน,คดเคี้ยว,ไม่จริงใจ,คลุมเครือ,กำกวม., See also: forkedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fork(n) ส้อม,เหล็กง่าม,คราด,ทางแยก,กิ่งก้านสาขา,แคว
forked(adj) เป็นง่าม,มีส้อม,คดเคี้ยว,เป็นกิ่งก้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
forked; furcateเป็นง่าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forkedเป็นง่าม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช้อนส้อม (n.) fork Syn. ส้อม
ส้อม (n.) fork See also: fish spear
ส้อม (n.) fork
กินส้อม (v.) eat with fork
คันฉาย (n.) hayfork See also: a kind of wood fork, tool for spreading out straw on the floor Syn. ขอฉาย, ดองฉาย, ดองหาย
ดองหาย (n.) hayfork See also: a kind of wood fork, tool for spreading out straw on the floor Syn. ขอฉาย, ดองฉาย
ส้อมเสียง (n.) tuning fork
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What was it? Who in his right mind stands in a puddle and sticks a fork in a wall socket?คนสติดีที่ไหนเขายืนบนน้ำ แล้วเอาส้อมแหย่ปลั๊กไฟบ้าง
You go down this path till you get to the fork in the road. Go left...ลงไปตามทางนี้ จนพบทางแยก ให้เลี้ยวซ้าย...
A fork or a dead end?- ทางแยก หรือ ทางตันนะ?
Today,a magic fork in the belly.วันนี้ เล่นกลแทงส้อมใส่ท้อง
The size of the fork is the same. It's so small.ขนาดส้อมก็เหมือนกัน เล็กแค่เนี้ย
Two-nothing feels like you just stuck a fork in a toaster.ทั้งสองไม่มีอะไรรู้สึกเหมือน คุณเพียงแค่ติดส้อม ในเครื่องปิ้งขนมปัง
You could jam this fork into my eye socket right now and I wouldn't feel it.นายเอาส้อมนี่จิ้มเข้าเบ้าตาฉันได้เลย โดยที่ฉันจะไม่รู้สึกอะไร
You know when you get to a fork in the road and you know that either way you go is gonna change your life?มันเหมือนกับมีหมอกอยู่ที่ถนน และไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหน มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณ
And find that fork in the road Hiro?และหาทางเดินสองแพร่งนั้นให้เจอนะ ฮิโระ?
Stick a fork in them, they're done.เอาไม้เสียบติดกันไว้เลยนะ\ เราหมดธุระกันแล้ว
When you come across the first fork in the road Open the first pouchเมื่อท่านถึงทางแยก จงเปิดถุงใบแรก
The first pouch should be open when we come to a fork in the roadเปิดคำสั่งใบแรกเมื่อถึงทางแยก

fork ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丫巴儿[yā bā r, ㄧㄚ ㄅㄚ ㄖ˙, 丫巴儿 / 丫巴兒] fork (of a tree, road, argument etc); bifurcation; fork junction
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
岔路[chà lù, ㄔㄚˋ ㄌㄨˋ, 岔路] fork in the road
[chā, ㄔㄚ, 杈] fork of a tree; pitchfork
岔口[chà kǒu, ㄔㄚˋ ㄎㄡˇ, 岔口] junction; fork in road
丫杈[yā chā, ㄧㄚ ㄔㄚ, 丫杈] fork; tool made of forked wood
分叉[fēn chà, ㄈㄣ ㄔㄚˋ, 分叉] fork; bifurcation; to divide
[chā, ㄔㄚ, 叉] fork; pitchfork; prong; pick; cross; intersect; "X"
叉子[chā zi, ㄔㄚ ㄗ˙, 叉子] fork
叉车[chā chē, ㄔㄚ ㄔㄜ, 叉车 / 叉車] forklift truck
[yā, ㄧㄚ, 桠 / 椏] forking branch
刀叉[dāo chā, ㄉㄠ ㄔㄚ, 刀叉] knife and fork
叉头[chā tóu, ㄔㄚ ㄊㄡˊ, 叉头 / 叉頭] prong of a fork
钢叉[gāng chā, ㄍㄤ ㄔㄚ, 钢叉 / 鋼叉] steel fork
音叉[yīn chā, ㄔㄚ, 音叉] tuning fork

fork ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
データフォーク[, de-tafo-ku] (n) {comp} data fork
フォークボール[, fo-kubo-ru] (n) fork ball (baseball); (P)
リソースフォーク[, riso-sufo-ku] (n) {comp} resource fork
刺股;刺叉;指叉[さすまた, sasumata] (n) {MA} two-pronged weapon for catching a criminal; man-catcher war fork
巷;岐;衢[ちまた, chimata] (n) (1) the public; (2) street; district; quarters; (3) location (of a battle, etc.); (4) divide (e.g. between life and death); (5) (orig. meaning) fork (in a road); crossroads
股(P);胯;叉;俣[また, mata] (n) (1) crotch; crutch; groin; thigh; (2) fork (in a tree, road, river, etc.); tines (of a fork); (P)
草取り[くさとり, kusatori] (n,vs) weeding; weeder; weeding fork
草毟り;草むしり[くさむしり, kusamushiri] (n,vs) weeding; weeder; weeding fork
スプリットタン[, supurittotan] (n) tongue splitting; forked tongue
ハナアイゴ[, hanaaigo] (n) streamlined spinefoot (Siganus argenteus, species of Indo-Pacific rabbitfish); Roman-nose spinefoot; forktail rabbitfish; rabbitface spinefoot
ハンドリフト[, handorifuto] (n) handlift; pallet jack; manual forklift
ピッチフォーク[, picchifo-ku] (n) pitchfork
フォーク(P);ホーク(P)[, fo-ku (P); ho-ku (P)] (n) (1) fork; (2) folk; folk song; (3) hawk; (P)
フォークリフト[, fo-kurifuto] (n) forklift
フォークロア[, fo-kuroa] (n) forklore
一本道[いっぽんみち, ipponmichi] (n) direct unforked road; straight path
三つ又;三つ叉;三叉[みつまた;さんさ(三叉), mitsumata ; sansa ( sansa )] (n,adj-no) three-pronged (fork)
三つ股[みつまた, mitsumata] (n) forked stick
三叉路;三差路[さんさろ, sansaro] (n) three-forked road; junction of three roads
三股[さんまた, sanmata] (n) forked stick
五叉路;5叉路[ごさろ, gosaro] (n) five-forked road; five-road junction
分かれ目(P);分れ目;別れ目[わかれめ, wakareme] (n) (1) fork; junction; parting of the ways; (2) turning point; (P)
分かれ道;別れ路;別れ道;分れ道;わかれ道[わかれみち, wakaremichi] (n) branch; forked road; crossroads; branch road; parting of the ways; turning point
分岐[ぶんき, bunki] (n,vs,adj-no) (1) divergence (e.g. in a road); ramification; (2) {comp} forking; jump; multi-drop; (P)
叉木;股木;又木(iK)[またぎ, matagi] (n) forked tree; forked branch
小羊歯;小歯朶[こしだ;コシダ, koshida ; koshida] (n) (uk) old world forked fern; Dicranopteris linearis
岐路[きろ, kiro] (n) forked road; crossroads; (P)
義義[ぎぎ;ギギ, gigi ; gigi] (n) (uk) forktail bullhead (species of catfish, Pelteobagrus nudiceps)
追分[おいわけ, oiwake] (n) forked road
雨燕[あまつばめ;アマツバメ, amatsubame ; amatsubame] (n) (1) (uk) swift (any bird of family Apodidae); (2) fork-tailed swift (Apus pacificus)
顎沙魚;顎鯊[あごはぜ;アゴハゼ, agohaze ; agohaze] (n) (uk) forktongue goby (Chaenogobius annularis); chestnut goby
Japanese-English: COMDICT Dictionary
分岐[ぶんき, bunki] multi-drop (a-no), forking, jump (computer), multipoint, branching

fork ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลองพระหัตถ์[n.] (chaløngphra) EN: spoon ; fork ; chopsticks FR:
คีบ[v.] (khīp) EN: pinch ; tong ; grip ; clamp ; nip ; fork over ; pick with pincers/shopsticks ; take up FR: pincer ; serrer
คบไม้[n. exp.] (khop māi) EN: crotch ; fork of a tree FR:
ควักกะปิ[v.] (khwakkapi) EN: fork out ; pay FR:
กินส้อม[v.] (kinsøm) EN: eat with a fork FR: manger avec une fourchette
ง่าม[n.] (ngām) EN: prong ; tine ; point ; fork FR: fourche [f] ; trident [m]
หนีบ[v.] (nīp) EN: fork out ; nip off ; squeeze ; pinch ; sandwich ; punch ; clip ; clamp FR: pincer ; serrer
สาขา[n.] (sākhā) EN: branch ; fork FR: branche [f] ; ramification [f]
ส้อม[n.] (søm) EN: fork FR: fourchette [f]
ส้อมเสียง[n.] (sømsīeng  =) EN: tuning fork FR:
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections FR: pointu
แฉก ๆ = แฉกๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections FR:
ช้อนส้อม[n. exp.] (chøn sǿm) EN: cutlery ; silverware ; spoons and forks FR:
หางปลา[n.] (hāngplā) EN: forked spade FR:
คัน[n.] (khan) EN: [classif.: automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...), umbrellas, spoons, forks] FR: [classif. : automobiles, véhicules motorisés, cyclomoteurs, bicyclettes, parapluies, ombrelles, cuillères/cuillers, fourchettes]
คันฉาย[n.] (khanchāi) EN: hayfork FR:
ขอฉาย[n.] (khøchāi) EN: pitchfork FR:
กระดองหาย[n.] (kradønghāi) EN: hayfork ; Thai hayrack FR:
เล่ม[n.] (lem) EN: [classif.: books, magazines, knives, forks, spoons, oxcarts, wheels, barrows] FR: [classif. : livres, magazines, couteaux, fourchettes, cuillères, charrettes à boeufs, roues, brouettes, charrettes à bras]
ไม้จำปา[n.] (māijampā) EN: pole ; forked pole for gathering fruits FR:
ไม้ขอฉาย[n. exp.] (māi khøchāi) EN: pitchfork FR:
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก[n. exp.] (nok aen tap) EN: Fork-tailed Swift ; Pacific Swift FR: Martinet de Sibérie [m] ; Martinet du Pacifique [m] ; Martinet à queue fourchue [m]
นกกางเขนน้ำ[n. exp.] (nok kāngkhē) EN: forktail FR:
นกกางเขนน้ำหัวขาว[n. exp.] (nok kāngkhē) EN: White-crowned Forktail FR: Énicure de Leschenault [m] ; Énicure à couronne blanche [m] ; Énicure couronné [m] ; Énicure à front blanc [m]
นกกางเขนน้ำหลังแดง[n. exp.] (nok kāngkhē) EN: Chestnut-naped Forktail FR: Énicure rousse-cape [m] ; Énicure à nuque rousse [m]
นกกางเขนน้ำหลังดำ[n. exp.] (nok kāngkhē) EN: Black-backed Forktail FR: Énicure à dos noir [m]
นกกางเขนน้ำหลังเทา[n. exp.] (nok kāngkhē) EN: Slaty-backed Forktail FR: Énicure ardoisé [m] ; Énicure à dos ardoisé [m] ; Énicure à dos gris [m]
แพร่ง[n.] (phraeng) EN: side road ; branch road ; byroad ; forked road ; crossroad ; junction ; square FR: embranchement [m] ; fourche [f]
รถยก[n. exp.] (rotyok) EN: forklift ; forklift truck FR: fourche d'élévation [f]
สามแพร่ง[n.] (sāmphraeng) EN: three-forked crossroad FR:
ส้อม[n.] (søm) EN: pitchfork FR:
วงศ์ปลากดทะเล[n. exp.] (wong plā ko) EN: Sea catfishes ; Crucifix catfishes ; Fork-tailed catfishes FR:
วงศ์ปลาอุก[n. exp.] (wong plā uk) EN: Sea catfishes ; Crucifix catfishes ; Fork-tailed catfishes FR:

fork ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Läufergabel {f} (Schach)bishop fork
Schmarren {m} [cook.]a pancake broken up with a fork after frying
Lastgabel {f}crane fork
Damengabel {f} (Schach)queen fork
Springergabel {f} (Schach)knight fork
Turmgabel {f} (Schach)rook fork
Teleskopgabel {f} (Motorrad)telescopic fork
Gegengewichtsgabelstapler {m}counterbalance fork-lift truck
Gabelblatt {n}fork blade
Gabelkopf {m}fork crown
Pratze {f} (als Lastaufnahmemittel)fork hook
Vorlauf {m} (Fahrrad)fork rake
Gabel {f}pitchfork
Hainannektarvogel {m} [ornith.]Fork-tailed Sunbird

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fork
Back to top