ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whine*, -whine-

whine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whine (vi.) ครวญคราง See also: คร่ำครวญ, พูดเสียงสะอื้น Syn. groan, moan, wail
whine (n.) การครวญคราง See also: การคร่ำครวญ, การพูดเสียงสะอื้น
whiner (n.) ผู้ครวญคราง
English-Thai: HOPE Dictionary
whine(ไวน์) vi. vt. (สุนัข) คราง,ร้องเสียงต่ำ,หอน,บ่นอู้อี้,ส่งเสียงครวญคราง,พูดเสียงสะอื้น,พูดอย่างหงุดหงิด,บ่นพึมพำ,n. การส่งเสียงดังกล่าว,เสียงดังกล่าว, See also: whiner n.
English-Thai: Nontri Dictionary
whine(n) การคราง,การหอน,การสะอื้น,เสียงบ่นพึมพำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He failed his qualification. Twice I year,I gotta listen to him whine about requalifying.แต่แกทิ้งเธอด้วย ทำไมแกไม่ยอมรับเธอ
Go whine to your boyfriend.เด็กเนี่ยน่าจะไปตัดผมตัวเองมั่งนะ
[stammering] well, I-- [engines whine to life] [people shout in confusion] [engines drone and surge, then fade] What in the hell was that?เอาล่ะ, ฉัน... นั่นมัน นรกอะไร อีก มันคืออะไรว่ะ!
¶ so you can have a little whine and a moan ¶ ¶ ah... ¶# เธอได้แต่ร้องคร่ำครวญ #
So I've spent the last 18 years of my life listening to you whine about the things you could've done without me, and I have no right?ฉันถึงอยู่มาตั้ง สิบแปดปี เพื่อคอยฟังว่า คุณทำนั่นนี่ไม่ได้ตามอำเภอใจ เพราะฉันไม่มีสิทธิ์?
You will not cry or whine or laugh or giggle or sneeze or burp or fart!ห้ามร้องไห้ บ่น หรือหัวเราะ หรือจาม หรือเรอ หรือตด
You know, if we miss it, we'll have the fun of listening to Sheldon whine about it for the rest of our lives.ถ้าเราอดดู มีหวังได้สนุกกับ การฟังเชลด้อนโอดครวญตลอดชีวิต
I have been listening to you whine about opera for the last year.ฉันทนฟังคุณเพ้อเจ้อ เรื่องเพลงโอเปร่ามาเป็นปี
Don't you think it's tasteless and immature for you to whine like this? Tasteless?เธอไม่ได้เสียเวลา เสียแรงเพื่อที่จะไปคัดเลือกให้เป็นศิลปินหรอ?
I mean, it's bad enough I'm stuck on this butcher's block you call a couch, but I have to listen to you two whine about the bloody Garuda-- "Oh, what should we do?แย่แล้วนะที่ฉันต้องมาติดอยู่ในโรงเชือด ที่เธอเรียกว่าโซฟา แถมยังต้องฟังเธอ บ่นเรื่องไอ้บ้าการูด้าอีก ทำไงดี
You whine about not finding love.คุณคร่ำครวญเรื่องหารักไม่เจอ
Guys, don't whine and complain, just run.เพื่อน เลิกครวญคราง และบ่น แค่วิ่งก็พอ

whine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哭天抹泪[kū tiān mǒ lèi, ㄎㄨ ㄊㄧㄢ ㄇㄛˇ ㄌㄟˋ, 哭天抹泪 / 哭天抹淚] to wail and whine; piteous weeping
发牢骚[fā láo sāo, ㄈㄚ ㄌㄠˊ ㄙㄠ, 发牢骚 / 發牢騷] whine

whine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クンクン鳴く;くんくん鳴く[クンクンなく(クンクン鳴く);くんくんなく(くんくん鳴く), kunkun naku ( kunkun naku ); kunkunnaku ( kunkun naku )] (exp,v5k) to whine (of a dog)
弱音をはく;弱音を吐く[よわねをはく, yowanewohaku] (exp,v5k) to whine; to make complaints; to capitulate; to say die; to cry uncle
悲鳴を上げる;悲鳴をあげる[ひめいをあげる, himeiwoageru] (exp,v1) (1) (See 上げる・11) to scream; (2) to whine; to grumble; to complain
駄駄を捏ねる;駄々を捏ねる;駄駄をこねる;駄々をこねる[だだをこねる, dadawokoneru] (exp,v1) to be unreasonable; to whine; to throw a tantrum
鳴き声(P);啼き声;啼声(io);鳴声(io)[なきごえ, nakigoe] (n,vs) (See 泣き声) cry (esp. animal); roar; chirp; tweet; bark; whine; meow; (P)

whine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
ครางหงิง ๆ = ครางหงิงๆ[v. exp.] (khrāng ngin) EN: whine ; whimper FR:
อ้อนวอน[v.] (ønwøn) EN: plead ; beg ; beseech ; appeal ; ask ; implore ; petition ; request ; pray ; solicit ; whine ; supplicate FR: supplier ; implorer

whine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heulen {n}whine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whine
Back to top