ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ultimate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ultimate*, -ultimate-

ultimate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ultimate (adj.) ที่สุด See also: ที่มากที่สุด Syn. greatest, extreme
ultimate (adj.) สุดท้าย Syn. final
ultimate (adj.) พื้นฐาน Syn. fundamental
ultimate (n.) จุดสูงสุด See also: จุดที่มากที่สุด
ultimately (adv.) ท้ายที่สุด See also: ตอนสุดท้าย, ในที่สุด Syn. evetually
English-Thai: HOPE Dictionary
ultimate(อัล'ทิเมท) adj. สุดท้าย,ไกลสุด,มากสุด,ที่สุด,สูงที่สุด,พื้นฐาน,ทั้งหมด n. จุดสุดท้าย,หลักการขั้นพื้นฐาน, See also: ultimately adv. ultimateness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ultimate(adj) สุดท้าย,ไกลสุด,ถึงที่สุด,ทั้งหมด,ที่สุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ultimateสุดท้าย, ปลายสุด, สูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ultimate Biochemical Oxygen Demand ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีสูงสุด (บีโอดีสูงสุด) โดยทั่วไปหมายถึงปริมาณออกซิเจนทั้งหมดเพื่อ ให้พบกับบีโอดีขั้นแรก โดยเฉพาะแล้ว หมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ต้องการให้พอกับบีโอดีทั้งในขั้นแรกและขั้นสอง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขั้นสูงสุด (adj.) ultimate See also: elite Syn. ลำดับสูงสุด
ลำดับสูงสุด (adj.) ultimate See also: elite
ความจริงอันเป็นที่สุด (n.) ultimate truth See also: perfection, perfect truth, highest truth, absolute truth, highest gain Syn. ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างยิ่ง
ปรมัตถ์ (n.) ultimate truth See also: perfection, perfect truth, highest truth, absolute truth, highest gain Syn. ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด
ประโยชน์อย่างยิ่ง (n.) ultimate truth See also: perfection, perfect truth, highest truth, absolute truth, highest gain Syn. เนื้อความอย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด
เนื้อความอย่างยิ่ง (n.) ultimate truth See also: perfection, perfect truth, highest truth, absolute truth, highest gain Syn. ประโยชน์อย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is the sound of ultimate suffering.เสียงนั่น ความทุกข์ทรมานแสนสาหัส
His true love is marrying another tonight, so who else has the cause for ultimate suffering?รักแท้ของเขาจะแต่งงานกับคนอื่นในค่ำคืนนี้ แล้วจะมีใครเจ็บปวดได้เท่าเขาอีกล่ะ?
He's going to reconstruct the balance of terror, and open the ultimate can of worms.เขาจะสร้างความสมดุลของความหวาดกลัว และเปิดกระป๋องสูงสุดของหนอน
Tonight you have learned the final and greatest truth of the ninja that ultimate mastery comes not of the body but of the mind.คืนนี้คุณได้เรียนรู้ ... ... ความจริงขั้นสุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุดของนินจา ... ว่า ...
Lufthansa should have been our ultimate score. The heist of a lifetime.ลุฟท์ฮันซาทำเรารวยเละยิ่งกว่าอะไร ที่สุดของช่วงชีวิต
I've made the ultimate sacrifice.ผมยอมเสียสละครั้งใหญ่เลยนะ
The match had been designed as the ultimate championship:มันกลายเป็นสุดยอดการชิงแชมป์
And I would lead what was left of the human race to ultimate victory.ผมจะเป็นผู้นำให้กับเหล่ามนุษย์ที่เหลืออยู่ และนำมาซึ่งชัยชนะ
We are going to build the ultimate super weapon.เราจะต้องสร้างสุดยอดอาวุธ
It's commercial fare and they will line up with the idea to let the marketplace be the ultimate arbiter of all of the age of biology.และคนกลุ่มนี้ก็เสนอความคิด ให้ตลาดเป็นผู้ชี้ขาดขั้นสุดท้าย ในยุคชีวภาพนี้
So you're build the trust so that you come back to a new kind of trust and then the ultimate goal is then to become the corporation of choice.เพื่อฟื้นฟูความไว้วางใจขึ้นมาใหม่ เพื่อให้พวกคุณกลับมาไว้วางใจอีกครั้ง และเป้าหมายสูงสุดก็คือ
I'm not sure it's because they necessarily want to be responsible in an ultimate way but because they want to be identified and seen to be responsible.ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะพวกเขา ต้องการรับผิดชอบจริง ๆ แต่เป็นเพราะพวกเขาต้องการ

ultimate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光绪[Guāng xù, ㄍㄨㄤ ㄒㄩˋ, 光绪 / 光緒] reign name of penultimate Qing emperor Guangxu or Guang-hsu (1875-1908)
端赖[duān lài, ㄉㄨㄢ ㄌㄞˋ, 端赖 / 端賴] to depend ultimately on (Taiwan usage); absolutely reliant on
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, 太极 / 太極] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology
归根结蒂[guī gēn jié dì, ㄍㄨㄟ ㄍㄣ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ, 归根结蒂 / 歸根結蒂] ultimately; in the final analysis; after all; when all is said and done

ultimate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラフマン[, burafuman] (n) (See 婆羅門) Bhraman (in Hinduism, the ultimate reality of the universe) (san
極刑[きょっけい, kyokkei] (n) capital punishment; extreme penalty; ultimate punishment
醍醐[だいご, daigo] (n) {Buddh} (See 五味・2) ghee (held to be the greatest of all flavours); the ultimate truth of Buddhism; nirvana
鯔のつまり;鯔の詰まり;とどの詰まり[とどのつまり, todonotsumari] (exp,adv) (See 鯔・とど・1) in the end; after all is said and done; at the striped mullet's ultimate maturity (when the striped mullet is fully grown)
カインコンプレックス[, kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred)
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
散逸;散佚[さんいつ, san'itsu] (n,vs) (1) being scattered and ultimately lost; (2) {physics} dissipation
究極(P);窮極[きゅうきょく, kyuukyoku] (n,adj-no) ultimate; extreme; final; eventual; (P)
結びの前[むすびのまえ, musubinomae] (n) penultimate bout of the tournament day (sumo)
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P)
詰まる所;詰まるところ;つまる所;詰まる処;つまる処[つまるところ, tsumarutokoro] (adv) (See 詰まり・つまり・2) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it
Japanese-English: COMDICT Dictionary
末端成分[まったんせいぶん, mattanseibun] ultimate component

ultimate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันติมะ[adj.] (antima) EN: ultimate ; absolute ; supreme FR: ultime ; absolu ; suprême
อันติม-[adj.] (antima-) EN: ultimate ; absolute ; supreme FR: ultime ; absolu ; suprême
จุดหมายปลายทาง[n.] (jutmāiplāit) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
จุดสุดยอด[n. exp.] (jut sutyøt) EN: peak ; climax ; apotheosis ; ultimate point FR: apothéose [f]
ขั้นสูงสุด[adj.] (khan sūngsu) EN: ultimate FR:
ขาดตัว[adj.] (khāttūa) EN: last ; ultimate ; final ; definitive ; firm ; at the fixed price ; fixed price ; final price FR: dernier ; ferme ; fixe ; définitif
ลำดับสูงสุด[adj.] (lamdap sūng) EN: ultimate FR:
ปรมัตถ์[n.] (paramat = p) EN: absolute truth ; ultimate reality ; ultimate truth ; bare truth FR:
ปรมัตถ์[n.] (pøramat = p) EN: absolute truth ; ultimate reality ; ultimate truth ; bare truth FR:
ประโยชน์อย่างยิ่ง[n. exp.] (prayōt yāng) EN: ultimate truth FR:
ที่สุด (...ที่สุด)[adv.] (thīsut) EN: most ; maximum ; greatest ; largest ; utmost ; maximally ; extreme ; ultimate FR: ultime ; maximal ; le plus ... ; extrêmement ... ; le mieux …
อุดมธรรม[n.] (udomtham) EN: righteousness ; ultimate reality FR:
จนได้[adv.] (jondāi) EN: in the end ; ultimately ; finally FR: enfin
ครั้งสุดท้าย[adv.] (khrang sutt) EN: finally ; ultimately FR: pour la dernière fois
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately FR: finalement ; en définitive ; au final ; en fin de compte
ท้ายสุด[adv.] (thāisut) EN: finally ; at last ; ultimately FR:

ultimate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enddruck {m}ultimate pressure
vorletzte; vorletzter; vorletztes {adj} | vorletzte Silbepenultimate | penult; penultima; penultimate
Ultimatum {n} | Ultimaten
Endverbraucher {pl}ultimate consumers
Reißdehnung {f}ultimate elongation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ultimate
Back to top