ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระวนกระวาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระวนกระวาย*, -กระวนกระวาย-

กระวนกระวาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระวนกระวาย (v.) fidget See also: agitate, worry, be anxious, be nervous Syn. ร้อนใจ, วุ่นวายใจ
กระวนกระวายใจ (adj.) anxious See also: disturbed, agitated, uneasy, worried, solicitous, impatient, fidgety, distressed, fearful
English-Thai: HOPE Dictionary
flutter(ฟลัท'เทอะ) {fluttered,fluttering,flutters} vi.,n. (การ,ทำให้) กระพือปีก,ตีปีก,เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว,สั่น,สั่นระริก,ใจสั่น,เต้นไม่สม่ำเสมอ เท้าตบน้ำขึ้น ๆ ลง ๆ โดยไม่งอเข่าvt. กระพือปีก,ตีปีก,ทำให้กระวนกระวายใจ,ทำให้ยุ่งใจ., See also: flutterer n.
jitter(จิท'เทอะ) {jittered,jittering,jitters} n. ความกระวนกระวายใจ,ความตกอกตกใจ. vi. กระสับกระส่าย,กระวนกระวายใจ, Syn. tremble,fidget
jittery(จิท'เทอรี) adj. เครียด,กระวนกระวายใจ,กระสับกระส่าย -S.,skittery,fidgety
qualm(ความ,ควอม) n. ความกระวนกระวายใจ,ความหวั่นใจ,ความไม่สบายใจ,อาการวิงเวียนศีรษะ,อาการคลื่นเหียนอาเจียน, See also: qualmish adj. qualmishly adv. qualmishness n., Syn. pang,remorse
rattled(แรท'เทิลดฺ) adj. ทึ่ม,เซ่อ,ว้าวุ่น,กระวนกระวายใจ, Syn. dazed
restive(เรส'ทิฟว) adj. ว่ายาก,ดื้อรั้น,ควบคุมยาก,หัวแข็ง,กระวนกระวาย,ร้อนใจ,มีจิตใจที่ไม่สงบ, See also: restiveness n., Syn. uneasy,restraint,
shake(เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n. (การ) เขย่า,สั่น,โยก,ทำให้สั่น,สลัด,สะบัด,ทอดทิ้ง,ทำให้กระวนกระวาย,กวนใจ,ทำให้สงสัย,ขจัด,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,สะท้าน,แกว่ง,ไม่มั่นคง,หวั่นไหว,จับมือกัน (แสดงความเคารพการทักทายหรือการเห็นด้วย) ,สิ่งที่เกิดจากการสั
solicitous(ซะลิส'ซิทัส) adj. เป็นห่วง,กังวล,ร้อนใจ,กระวนกระวาย,อยาก,ต้องการมาก,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน, See also: solicitously adv. solicitousness n., Syn. caring,concerned
solicitude(ซะลิส'ซิทูด) n. ความเป็นห่วง,ความกังวลใจ,ความร้อนใจ,ความกระวนกระวาย,ความ่อยาก,ความต้องการมาก,เรื่องที่เป็นห่วง
English-Thai: Nontri Dictionary
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
anxious(adj) กระวนกระวาย,ห่วงใย,ร้อนใจ,กระตือรือร้น
fidget(n) ความกระสับกระส่าย,ความกระวนกระวาย,ความงุ่นง่าน
fidgety(adj) กระวนกระวาย,หงุดหงิด,อยู่ไม่สุข,อารมณ์เสีย,งุ่นง่าน
impatience(n) ความกระวนกระวาย,ความไม่อดทน,ความใจร้อน
impatient(adj) ไม่อดทน,กระวนกระวาย,ใจร้อน,หุนหัน
qualm(n) ความประหวั่นพรั่นพรึง,ความกระวนกระวาย,ความวิงเวียน
solicitous(adj) กระตือรือร้น,ร้อนใจ,กระวนกระวาย
solicitude(n) ความกังวลใจ,ความกระวนกระวาย,ความร้อนใจ
suspense(n) ความใจจดใจจ่อ,ความกระวนกระวาย,ความอยากรู้อยากเห็น
uneasiness(n) ความกระวนกระวาย,ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด
uneasy(adj) กระวนกระวาย,ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,เป็นทุกข์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anxiousกระวนกระวาย, วิตกกังวล, กังวล, อารมณ์เสีย [การแพทย์]
Excitementอาการตื่นเต้น,ตื่นเต้น,ตื่นเต้นกระวนกระวายมาก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fidget (vi.) กระวนกระวาย See also: งุ่นง่าน, กระสับกระส่าย, หงุดหงิด Syn. flit, flutter, wiggle, wriggle Ops. calm
gnaw (vi.) กระวนกระวาย See also: รู้สึกไม่สบายใจ, วิตกกังวล Syn. enervate, weaken Ops. strength, vitalize
jitter (vi.) กระวนกระวาย See also: ว้าวุ่นใจ, ไม่สบายใจ, งุ่นง่าน Syn. fidget, fret Ops. rest, relax
nervous (adj.) กระวนกระวาย See also: กระสับกระส่าย, ร้อนรน, ประหม่า, กลัวลนลาน Syn. agitated, excitable, sensitive Ops. calm, relaxed
agitation (n.) ความกระวนกระวาย See also: ความสับสน, ความปั่นป่วน Syn. confusion, commotion Ops. calmness
discompose (vt.) ทำให้กระวนกระวาย See also: ร้อนใจ Syn. disturb, ruffle, agitate
discomposed (adj.) ซึ่งกระวนกระวายใจ See also: ซึ่งร้อนใจ
fidget (n.) คนกระวนกระวาย See also: คนงุ่นง่าน, คนหงุดหงิด
flutter (n.) ความกระวนกระวาย See also: ความสับสน, ความปั่นป่วน Syn. agitation, confusion, commotion Ops. calmness
grate (vi.) ทำให้กระวนกระวาย See also: ทำให้เดือดดาล
jitter (n.) ความกระวนกระวายใจ See also: ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ Syn. nervousness, fidget Ops. rest, repose
jittery (adj.) ที่กระวนกระวายใจ See also: ว้าวุ่นใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ Syn. anxious, nervous, agitated Ops. calm, tranquil
qualmishly (adv.) อย่างกระวนกระวาย See also: อย่างไม่สบายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She's usually very nervousเธอกระวนกระวายมากเป็นปกติ
I was so restless waiting for youฉันคอยเธออย่างกระวนกระวายขนาดไหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is he driving a white van,too?เค้าดูขี้ตกใจ กระวนกระวาย เขาทำผมกลัวๆยังไงไม่รู้
You seem anxious, Mr. Nettinger.คุณดู กระวนกระวาย นะ คุณ เน็ททิงเจอร์
The very person I was most anxious to meet.บุคคลที่ฉันกระวนกระวาย จะเจอที่สุด
If we were stuck in a tunnel during traffic she'd get very agitated.ถ้าเราเกิดติดสัญญาณไฟแดงในอุโมงค์ เธอจะกระวนกระวายมาก
It's okay to be nervous, all right?มันโอเคถ้าคุณอาจจะรู้สึกระวนกระวายบ้าง / ใช่มั้ย?
Now open the trunk lid slowly.พยานเล่าว่าคนร้าย มีท่าทีกระวนกระวาย สำหรับผม มันไม่เหมือนคนที่ มีประสบการณ์ในการกระทำความผิดเลย
Neal, you look nervous.นีล, เธอกระวนกระวายจัง
AY. YOU'RE SUCH A NERVOUS FLYER.พ่อกระวนกระวายเรื่องการบินจัง
You were frantic. I stand by that I do not remember.คุณดูกระวนกระวาย ฉันอยู่ที่นั่นและจำอะไรไม่ได้
Families and relatives of those who are missing are still anxiously waiting for more news.ขณะที่ครอบครัวและญาติผู้ที่ยังสูญหาย ยังคงรอฟังข่าวอย่างกระวนกระวายใจ
You seemed really anxious to leave.คุณดูกระวนกระวายมากที่จะออกจากที่นั่น
There were times I was uncertain, impatient...เป็นช่วงเวลาที่ฉันไม่มั่นใจ กระวนกระวายใจ...
My uneasiness suddenly increased.ความรู้สึกกระวนกระวายเกิดขึ้นทันที
He's nervous. they're trying to pin him down.เขากระวนกระวาย พวกเขากำลัง พยายามตรึงเขาอยู่
He was agitated.เขาดูกระวนกระวายใจมาก
Every time you get a little restless.เพียงเพราะคุณรู้สึกกระวนกระวายในชีวิต
You are eager to know if your mother's surgery was a success?รู้สึกว่านายจะกระวนกระวายอยากจะรู้ว่า การผ่าตัดของแม่นาย เรียบร้อยดีหรือไม่?
Should I be nervous?ผมควรกระวนกระวายมั้ย?
Just forgive me if we are disturbed at some point by a visitor.แค่ยกโทษให้ฉันด้วยค่ะถ้าเรากระวนกระวายใจกัน บางประเด็นของลูกค้า
You look agitated, Jason.คุณดูกระวนกระวายจังเลยนะ เจสัน
That's the biggest mistake people make. When they get nervous, they talk.นั่นจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของคน เมื่อกระวนกระวายพวกเขาจะพูด
I'm fine. You guys are more nervous than I am.ฉันโอเค แต่ดูเหมือนพวกคุณจะดู กระวนกระวายกว่าชั้นอีกนะ
Patty's getting nervous.แพตตี้กำลังกระวนกระวาย
Millions upon millions of distraught masses are gathering in public places, converging in desperate prayer.ฝูงชนที่กระวนกระวายใจนับล้าน ได้ออกมาจับกลุ่มกันทั่วทุกแห่ง รวมตัวกันสวดอย่างสิ้นหวัง
Which caused them to become totally psychotic.เลยทำให้พวกนี้กระวนกระวาย
Boy gets a little twitchy if he smells a Fed.พวกเด็กๆกระวนกระวายใจเล็กน้อย ตอนได้กลิ่นเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง
Okay, okay, well, Morgan Grimes is so disturbed by what Big Mike is doing to his mama that the thought of Jeff doing the same thing to Anna is actually sweet, sweet relief.! โอเค โอเค, มอร์แกน ไกร์ม กระวนกระวายใจมาก ที่บิ๊ก ไมค์ ทำแบบนั้นกับแม่ของเขา
She sounds nervous.เสียงเธอดูกระวนกระวายนะ
Are you trying to build suspense here, or are you going for mystery?คุณพยายามอยากให้ผมกระวนกระวาย หรืออยากจะให้มันดูลึกลับหรือไง?
"Kanako" is a very timid, nervous personality.คานาโกะนั้นขี้ขลาด และมีบุคลิกที่กระวนกระวาย
All I do is deal with disturbed people, wipe their drool, strap them down.ทั้งหมดที่ฉันทำคือต้องเกี่ยวข้องกับคนที่กำลังกระวนกระวายใจ เช็ดสิ่งสกปรกของพวกเค้า ผูกมัดตัวพวกเค้า
You're not feeling lightheaded or anxious or cranky, like if someone looks at you the wrong way, you could just rip their head off?คุณไม่รู้สึกมึนงง หรือกระวนกระวาย หรือฉุนเฉียว อย่างถ้ามีคนมองคุณแบบผิดๆ
We're letting him sweat before we question him.เ้ราจะปล่อยให้เขาู รู้สึกกระวนกระวายใจก่อน แล้วเราค่อยเข้าไปสอบสวน
We're ten seconds ahead of schedule because Blaster is a little hyped-up.ภาระกิจแรก รู้สึกความกระวนกระวายใจ.ฉันเดาเอา \ ต้องการจะยกเลิกไหม?
I honestly wasn't jealous. I was nervous.ผมไม่ได้อิจฉา แต่ผมกระวนกระวาย
We're cool.[กระวนกระวาย] อาา ผมจะทำยังไงดี
You got a minute? Last time you came to me all shaky like this, you wanted to buy some V.นายมีเวลาสักนาทีไหม? ครั้งสุดท้ายที่นายมาหาฉัน กระวนกระวายแบบนี้
You might have been distraughtเจ้าอาจจะรู้สึกกระวนกระวาย
You've become even more nervous.เจ้ากลับดูกระวนกระวายมากกว่าเดิม
Yeah, I know that you're taking a bit of an emotional beating here, Jax, and I'm sorry about that, but you and I have a lot at stake here.ฉันรู้ว่านายเป็นกระวนกระวายใจมาก กับเรื่องนี้ เเจ็ค ฉันขอโทษด้วย ฉันและนายต่างตกอยู่ในสถานการณ์ถูกบีบบังคับมากมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระวนกระวาย
Back to top