ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wriggle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wriggle*, -wriggle-

wriggle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wriggle (vi.) บิดตัว See also: กระดิก, ดิ้น Syn. squirm
wriggle (vt.) บิดตัว See also: กระดิก, ดิ้น
wriggle (n.) การบิดตัว See also: การกระดิกหรือดิ้นไปมา
wriggle (n.) เส้นทางที่คดเคี้ยว See also: เส้นทางที่ลดเลี้ยว
wriggle out of (phrv.) บิดตัวออกจาก See also: เคลื่อนตัวออกจาก Syn. get out of
wriggler (n.) ผู้ที่บิดตัว See also: ผู้ที่กระดิกหรือดิ้นไปมา
English-Thai: HOPE Dictionary
wriggle(ริก'เกิล) vi.,vt.,n. (การ) บิดตัว,กระดิก,ดิ้นไปมา,เคลื่อนตัวคล้ายหนอน,เดินคดเคี้ยว,เลื้อย,หลบหลีก,หนีรอด, See also: wrigglingly adv., Syn. twist,wiggle
wriggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)
English-Thai: Nontri Dictionary
wriggle(n) การบิด,การดิ้น,การกระดิก,การเลื้อย,การหลบหลีก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดิบ (v.) wriggle See also: squirm, writhe, twist Syn. กระดึบ
กระดึบ (v.) wriggle See also: squirm, writhe, twist
ดิ้น (v.) wriggle See also: writhe, squirm, convulse Syn. กระตุก, ชักดิ้นชักงอ, ชักกระตุก, สั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Ambassador, nobody wants to wriggle out of a mistake.{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูตไม่มีใครต้องการ จะดิ้นออกจากความผิดพลาด
If we're to get the job done before the bank opens on Monday morning, we better get a wriggle (move) on.ถ้าเราทำงานนี้ได้เสร็จ ก่อนธนาคารจะเปิดเช้าวันจันทร์ เราก็จะก้าวไปสู่ขั้นที่ดีขึ้น
And he'll wriggle out of this. Again!และเขาจะลอยนวลได้อีกครั้ง
Wriggle in my school clothes... ♪# Wriggle in my school clothes... #
All right, just hang out there, wriggle a sec.ทุกขวาเพียงแค่แขวนออกมา มีดิ้นวินาที.
I remember how you used to hold me, how I used to sit on your face and wriggle, and... afterwards, how we'd watch till the sun came up.ฉันจำได้ว่าคุณเคยกอดฉันยังไง ฉันนั่งคร่อมหน้าคุณแล้วบิดไปมายังไง หลังจากนั้น เราดูกันจนตะวันขึ้นยังไง
I don't know. But I don't like the way it wriggles around.ตัวแค่นี้ได้ไม่เกินคำ

wriggle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, 蝡] wriggle
蠕动前进[rú dòng qián jìn, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ, 蠕动前进 / 蠕動前進] wriggle

wriggle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じたばた[, jitabata] (adv,n,vs) (kick and) struggle; wriggle
のた打つ[のたうつ, notautsu] (v5t) (uk) to writhe; to squirm; to wriggle
臥し転ぶ[ふしまろぶ, fushimarobu] (v5b,vi) to fall and roll over; wriggle about
蠢かす[うごめかす, ugomekasu] (v5s,vt) to wriggle
のたくる[, notakuru] (v5r,vi) to wriggle; to writhe; to squirm
孑孑;孑々[ぼうふら;ぼうふり;ボーフラ, boufura ; boufuri ; bo-fura] (n) (uk) mosquito larva; wriggler; maggot
藻掻く(ateji)(P);踠く(oK)[もがく, mogaku] (v5k) (1) (uk) to struggle; to wriggle; to squirm; to writhe; (2) (uk) to be impatient; (P)
蠢く;動めく(iK);蠕く(iK)[うごめく, ugomeku] (v5k,vi) to wriggle; to squirm; to crawl like a worm

wriggle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักดิ้นชักงอ[v.] (chakdinchak) EN: wriggle ; have convulsions ; jerk around ; have a temper tantrum FR:
ด่าวดิ้น[v.] (dāodin) EN: wriggle FR:
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ขยุกขยิก[v.] (khayukkhayi) EN: fidget ; squirm ; wriggle ; writhe ; be fidgety FR:
กระดิบ[v.] (kradip) EN: wriggle FR:
กระดิบ ๆ = กระดิบๆ[v.] (kradip-krad) EN: wriggle FR:
กระดุกกระดิก[v.] (kradukkradi) EN: move ; stir ; fidget ; wriggle FR: remuer ; agiter ; gigoter ; frétiller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wriggle
Back to top