van

แปลว่า


n รถตู้
ความหมายเหมือนกับ: bus
คำที่เกี่ยวข้อง: รถบรรทุก , รถสินค้า , รถแวน
n รถขนสินค้า (ในขบวนรถไฟ)
ความหมายเหมือนกับ: box car , carriage
คำที่เกี่ยวข้อง: รถบรรทุกสัมภาระ
n ขบวนรถยนต์
คำที่เกี่ยวข้อง: ขบวนนักเดินทาง , ขบวนพาหนะ
vi ขนส่งด้วยรถบรรทุก

หมวดคำ