soft

แปลว่า


adj อ่อนโยน
ความหมายเหมือนกับ: adjustable , adaptable , weak
คำที่เกี่ยวข้อง: นุ่มนวล , แผ่วเบา
คำตรงข้าม: stubborn
adj อ่อนนุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: smooth , silky , delicate
คำที่เกี่ยวข้อง: นุ่ม , อ่อนๆ , นิ่ม
คำตรงข้าม: rough
adj ผ่อนปรน
ความหมายเหมือนกับ: affectionate , considerate
คำที่เกี่ยวข้อง: ยืดหยุ่นได้ , ไม่เคร่งครัด
adj ซึ่งไม่ปนแอลกอฮอล์
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ผสมแอลกอฮอล์
n ความนิ่ม